Enerji Kullanımı ve GHG

Enerji Kullanımı ve Sera Gazına Giriş

Enerji üretimi ve enerji kullanımı, insan kaynaklı hava en büyük kirliliği kaynakları ve sera gazı (GHG) emisyonlarıdır. Enerjinin operasyonel, çevresel ve finansal etkileri, tesis çalışmaları için temel sorunlardır. Enerji verimliliğini ve tesis genelinde yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmak tüm fabrikalar için en önemli odak noktasıdır.

İklim değişikliği; insan, çevre ve ekonomik açıdan dünyadaki en büyük risk olarak ortaya çıktığı için, hükümetler tarafından daha sıkı gereksinimler ve yönetmelikler uygulanabilir. Tesisiniz enerji tüketiminizi ve sera gazı emisyonlarınızı azaltırsa, yönetmelik risklerine veya markaların yeni gereksinimlerine maruz kalma riskinizi de azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu da, fosil yakıt riskini ve enerji maliyetini düşürerek şirketiniz için ekonomik bir avantaj sağlayabilir.

Bir enerji programının gerekli organizasyonunu ve eylemini gerçekleştirerek tesisler şunları yapabilir:

 • sera gazı (GHG) ayak izini ve hava emisyonlarını azaltmak
 • maliyetleri azaltmak
 • süreçleri iyileştirmek

Fabrikada Enerji Kullanımı

Tesisinizde kullanılan toplam enerji miktarını azaltarak ve/veya temiz yakıt kaynaklarına geçerek sera gazı emisyonlarınızı azaltabilirsiniz Nasıl iyileştireceğinizi anlamak için öncelikle enerji kullanımınızı ölçerek başlamanız ve ardından enerji kaynaklarınızın GHG emisyonlarını nasıl etkilediğini anlamak için Higg’i kullanmanız gerekir.

Tesisinizin sahip olduğu veya kontrol ettiği aşağıdaki enerji kaynakları tesisiniz tarafından izlenmelidir. İmalat sürecinde kullanılan enerji kanyakları ile proseste kullanılmayan diğer enerji kaynağı türleri (kantinler, yatakhaneler, araçlar, vb. için) bu kapsamdadır. (kaynak: https://ghgprotocol.org ):

Not: Tesislerde veya tesisiniz tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen sahadaki kiracılar tarafından tüketilen enerji, Higg FEM’de enerji raporlamanıza dahil edilmemelidir.  Örneğin, tesisinizin sahip olmadığı veya kontrol etmediği sahadaki bir kantin/gıda hizmeti sağlayıcısı tarafından tüketilen enerji, hariç tutulmalıdır.

 • Kömür
 • Doğalgaz
 • Benzin
 • Dizel
 • Akaryakıt
 • Propan
 • LPG
 • Biyokütle
 • Güneş Pili
 • Solar Termal
 • Jeotermal
 • Hidro
 • Mikro-Hidro
 • Rüzgar

Tesisiniz ayrıca faaliyetlerinizin bir sonucu olan, ancak başka bir varlık tarafından sahiplenilen veya kontrol edilen aşağıdaki kaynakları takip etmelidir: (kaynak: https://ghgprotocol.org)

 • Satın alınan elektrik
 • Satın alınan soğutulmuş su
 • Satın alınan buhar
 • Satın Alınan Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Aşağıda, enerji kullanan yaygın makine ve ekipmanların bir listesi yer almaktadır (not: bu, yaygın olan endüstriyel ekipmanının çok küçük bir listesidir):

 • Kazan
 • Basınçlı Hava Sistemi
 • Motorlar
 • Jeneratör
 • HVAC
 • Yakma tesisleri
 • Dondurucu ve brülör
 • Kurutucular
 • Aydınlatma
 • Üretim Ekipmanı

Higg FEM’de enerji kullanımı

Higg FEM’deki Enerji bölümü, bir tesisin başarılı bir enerji programını yürütmedeki ilerlemesini değerlendirmek için bir yöntem olarak hizmet eder. İyi enerji yönetimi maliyet tasarrufu ve verimlilik de dahil olmak üzere önemli faydalar sağlamakla birlikte, çevreye olan etkiyi azaltırken aynı zamanda başarı sağlama ve doğru şekilde uygulanması için uygun organizasyonel odak ve kaynakları gerektirir.

Higg Index Enerji bölümü şunları yapmanızı gerektirir:

 • Geçen takvim yılında kullanılan tüm enerji ve yakıt kaynaklarını takip edin ve kullanılan miktarı rapor edin
 • Sitede en fazla enerjiyi hangi faktörlerin kullandığını belirleyin (örn., en fazla enerji kullanan makineler, süreçler veya işlemler)
 • “2016’da üretim birimi başına 80 MJ” gibi su kullanımı için normalleştirilmiş bir referans ayarlayın.
 • Enerji azaltma için “2025’de bir birim üretim başına kullanılan enerjinin % 70 oranında azaltılması” gibi normalleştirilmiş hedefler belirleyin.
 • Enerji azaltma hedeflerini gerçekleştirmek için belirli eylemler ve stratejiler içeren bir eylem planı oluşturun
 • Temele dayalı, “Bir önceki yıl üretim birimi başına 60 MJ kullandık, bu da yıllık %25 oranında bir azalma” gibi enerji azaltmaları gösterin. 

Higg FEM’de Enerji Kullanımının İzlenmesi ve Raporlanması

Enerji kullanım verisinin doğru bir şekilde izlenmesi ve raporlanması, iyileştirme fırsatlarına ilişkin tesise ve paydaşlara detaylı bilgi sağlar. Verinin doğru olmaması, tesisin enerji kullanım alanının anlaşılmasını ve çevresel etkileri azaltacak ve etkinlik sağlayacak belirli faaliyetlerinin tespit edilebilmesini sınırlandırmaktadır.

Enerji izleme ve raporlama programını oluştururken aşağıda belirtilen ilkeler uygulanmalıdır:

 • Bütünlük – İzleme ve raporlama programı, tüm ilgili kaynakları içermelidir (FEM’de belirtildiği gibi). Kaynaklar veri izlemeden hariç tutulmamalıdır ve raporlama, önemliliğe dayalı olmalıdır (örneğin, küçük miktar istisnaları).
 • Doğruluk – Su izleme programına yapılan veri girişinin doğru olduğundan ve güvenilir kaynaklardan elde edildiğinden emin olun (örneğin, ayarlanmış ölçerler, var olan bilimsel ölçüm ilkeleri veya mühendislik hesaplamaları, vs.)
 • Tutarlılık – Su kullanımına ilişkin karşılaştırmalara izin veren enerji verilerinin izlendiği tutarlı yöntemler kullanın. İzleme yöntemlerinde, enerji kaynaklarında veya enerji kullanım verisini etkileyen diğer işlemlerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu durum belgelendirilmelidir.
 • Şeffaflık – Tüm veri kaynakları (örneğin, su faturaları, sayaç okumaları, vs.), kullanılan varsayımlar (örneğin, hesaplama teknikleri) ve hesaplama yöntemleri, veri envanterlerinde açıklanmalıdır ve belgelendirilmiş kayıtlarla ve destekleyici kanıtla kolay bir şekilde doğrulanabilir olmalıdır.
 • Veri Kalitesi Yönetimi – Kalite güvence faaliyetleri (dahili veya harici) tanımlanmalı ve raporlanan verinin doğru olmasını sağlamak için su verileriyle birlikte veri toplamak ve izlemek için kullanılan süreçlerde uygulanmalıdır. Veri kalitesinin yönetimiyle ilgili ek kuralları görmek için GHG Protokolü Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standardı:Envanter Kalitesinin Yönetimi bölümüne bakınız.

Yukarıda belirtilen ilkeler, Sera Gazı Protokolü – Bölüm 1: GHG Hesaplama ve Raporlama İlkeleri’nden uyarlanmıştır.

Higg FEM kullanarak Sera Gaz (GHG) Emisyonlarını hesaplama

Sera gazları (GHG’ler), giden radyasyonu emerek/yakalayarak atmosferin ısınmasına (‘sera etkisi’ olarak bilinir) neden olan, Dünya atmosferindeki gazlardır. Bu süreç, ‘İklim değişikliği’ adıyla bilinen, dünyanın iklimindeki değişikliğin ana nedenidir.  Enerji üretimi ve kullanımı, ulaştırma, soğutma gazlarının kullanımı ve çevreye zarar veren sera gazı emisyonlarına neden olan diğer faaliyetler. Referans IPCC: www.ipcc.ch.

Çevreyi iyileştirmenin yanı sıra, GHG emisyonlarının kaynağını ve miktarını tanımlamak ve yönetmek  aşağıdaki yollarla fabrikanıza fayda sağlayabilir:

 • Sera Gazı (GHG) azaltımlarıyla ilişkili malzeme maliyetinin azaltılması
 • Karbon nötr başarısı için çabalayarak rekabet avantajını artırması
 • Karbon ve GHG emisyonlarıyla ilgili gelecek düzenlemelere başlayın.
 • Tesis, stratejik azaltımları takip ederek ve yöneterek çevresel sorumluluk gösterir.

Fabrikanızın enerji kullanımı doğrudan ve dolaylı GHG emisyonları üretir. GHG Protokolü bu emisyonları üç genel “kapsamda” kategorilendirir:

 • Kapsam 1: Tüm doğrudan GHG emisyonları.
 • Kapsam 2: Satın alınan elektrik, ısı veya buharın tüketiminden kaynaklanan dolaylı GHG emisyonları
 • Kapsam 3: Kapsam 2 içerisinde ele alınmayan satın alınan malzemeler ve yakıtların çıkarılması ve üretimi, ulaşımla ilgili faaliyetler, elektrikle ilgili faaliyetler gibi diğer dolaylı emisyonlar (örneğin T&D kayıpları), dışarıya verilen faaliyetler, atık boşaltımı vb. (Kaynak: https://ghgprotocol.org)

Diğer Referanslar:

HKEx’in Çevresel Anahtar Performans Göstergeleriyle ilgili Raporlama Kılavuzu: https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Rules-and-Guidance/Environmental-Social-and-Governance/Exchanges-guidance-materials-on-ESG/app2_envirokpis.pdf?la=en

Higg FEM’de fabrikanızın enerji kullanımını girdikten sonra araç, en iyi kamuya açık, ücretsiz kaynaklardan alınan emisyon faktörlerine göre hem Kapsam 1 (doğrudan) hem de Kapsam 2 (dolaylı) emisyonlar için bir GHG hesaplaması sağlayacaktır.

Enerji ve Sera Gazı (GHG) – Seviye 1

Questions
 • Enerji Kaynağı
 • Tesisiniz bu kaynaktan elde edilen enerjinin kullanımını takip etmekte midir?
 • Bu raporlama yılında bu kaynak tarafından ne kadar enerji kullanıldı?
 • Ölçü Birimi
 • Bu enerji kaynağını izlemek için hangi yöntem kullanılmıştır?
 • Ölçüm sıklığı nedir?
 • Lütfen ilave yorumlarınızı belirtin

Önerilen Yükleme: a) İsteğe bağlı: her bir enerji kaynağı türü için yıllık enerji tüketimi özeti. Hizmet faturasının yüklenmesi GEREKLİ DEĞİLDİR, ancak doğrulama sürecinde doğrulamayı yapan kişilerin incelemesine sunulmalıdır; b) Mümkün olması halinde ana enerji kaynaklarının tüketimini izlemek için kullanılan enerji ölçerlerin resmi.

Eğer tesisinizin kullandığı tüm enerji kaynaklarını tamamen takip ediyor iseniz tam puan alırsınız.

Enerji kaynaklarınızdan en az birini eksiksiz izliyor, ancak henüz tüm enerji kaynaklarınızı izlemiyorsanız, kısmi puan alırsınız.

Higg FEM, enerji kullanımı ortak birimlere (MJ), toplam kullanımın % değeri ve co2 eşdeğerine dönüştürür.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisinizin kullandığı enerji miktarını gösteren nicel verilerin girişini yapmaktır. Bu soru ayrıca, hangi enerjinin kullanılacağına, fabrikanızda nerede kullanılacağına ve ne kadar kullanılacağına dair tesisinizin açık bir anlayış elde edilmesini sağlayan kaynağı listesini oluşturmanıza yardımcı olur.

Tüm kaynaklardan enerji kullanımının ölçülmesi, bir şirket için enerji yönetiminin ve genel sürdürülebilirlik programının temelini oluşturur. Tüm enerji kaynaklarının ölçümü en büyük enerji faktörlerini analiz etmenize, anormal tüketimi tespit etmenize, enerji azaltma hedeflerini belirlemenize ve GHG emisyonlarını ölçmenize izin verir.

Enerji bölümünü tamamlama amacı, enerji kullanımını azaltma fırsatlarını belirlemektir. Bunu yapmak için atılacak ilk adım, hangi enerji kaynağının en fazla kullanıldığını anlamaktır. Bunu bildikten sonra, azaltımlara öncelik verebilirsiniz. Örneğin, bu soru elektrik kullanımını azaltmaya mı yoksa başka bir enerji kaynağına mı odaklanmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.

Teknik Rehberlik: 

Lütfen tesisinizin fiziksel sınırı ve işletme kontrolleri (sahip olunan, işletilen veya doğrudan kiralanmış) altındaki faaliyetler kapsamında kullanılan tüm enerjiyi dahil edin. Lütfen sözleşmeli kantin veya kiralık dükkan gibi dış kaynaklı hizmetleri veya alanları hariç tutun.

Enerji kullanımının izlenmesi, enerji kullanımının yönetilmesinde ilk adım olarak görülmektedir. Enerji izleme ve raporlama programınızı oluştururken sürece aşağıda belirtilenleri yaparak başlayın:

 • Enerji kullanım kaynaklarını belirlemek için işletme ve operasyonel süreçleri detaylı bir şekilde gösterin.
  • Not: Tesislerde veya tesisiniz tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen sahadaki kiracılar tarafından tüketilen enerji, Higg FEM’de enerji raporlamanıza dahil edilmemelidir.  Örneğin, tesisinizin sahip olmadığı veya kontrol etmediği sahadaki bir kantin/gıda hizmeti sağlayıcısı tarafından tüketilen enerji, hariç tutulmalıdır.
 • Enerji kullanım verisini toplamak ve izlemek için prosedürler oluşturun:
  • Satın alınan elektrik, kullanılan buhar ve ısı miktarını belirlemek için hizmet faturalarını kullanın.
  • Tesisin sahip olduğu ve kontrol ettiği dizel jeneratörler ve kömür kazanları gibi yerinde enerji üretimi için kullanılan diğer yakıtları izleyin.
  • Özel araçlar ve forkliftler gibi tesis tarafından sahip olunan veya kontrol edilen mobil yanmalı kaynaklar için kullanılan yakıtları takip edin.
  • Yenilenebilir enerji kurum içinde üretiliyorsa, üretilen yenilenebilir enerjinin miktarını takip etmek için sayaçlar yükleyin.
  • Hesaplama tekniklerinin kullanımı halinde hesaplama yöntemi, açık bir şekilde tanımlanmalı ve doğrulanabilir verilerle desteklenmelidir.
 • İzlenen verileri (örneğin, günlük, haftalık, aylık tüketim kayıtları) gözden geçirilmesi kolay bir formatta [örneğin, verilerin okunabilir formatta (ör. Excel, csv) aktarımına izin veren elektronik çizelge (ör. Microsoft Excel) veya benzeri veri analitik programı] kaydedin  ve doğrulama esnasında gözden geçirilmek üzere ilgili destekleyici kanıta sahip olun.

Enerji Verisinin Higg FEM’de Raporlanması

Veri VE verileri toplamak ve kaydetmek için kullanılan proseslerin doğru enerji verisi sağlamada etkin olması için enerji verisini FEM’de raporlamadan önce veri kalite kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

Şunları gerçekleştirin:

 • Kaynak verilerin (örneğin, hizmet faturaları, sayaç kayıtları, vs.) doğru olup olmadığını kontrol etmek için bu verileri birleştirilmiş toplamlarla karşılaştırarak gözden geçirin.
 • Mevcut yılı geçmiş verilerle karşılaştırın. Önemli değişiklikler (örneğin, %10’dan fazla artış veya düşüş) bilinen değişikliklere dayandırılabilmelidir. Aksi halde, daha fazla araştırma yapılabilir.
 • En yeni ve güncellenmiş veri izleme çizelgelerinin kullanıldığından ve tüm otomatik hesaplamaların/formüllerin doğru olduğundan emin olun.
 • İlgili birimlerin raporlandığından emin olun ve kaynak veriden raporlanan veriye olan birim dönüştürmelerini doğrulayın.
 • Doğruluğu onaylamak için varsayım veya hesaplama yöntemini/hesaplamaları gözden geçirin
 • Veri varsayımlarını, hesaplama yöntemini veya belirli bir kaynakla ilgili veriler hakkında diğer yorumları belirtmek için “Ek yorum” alanına açıklama yazın.

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan verilerin raporlanması (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış).
 • Doğrulanabilir ve makul seviyede doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini verileri raporlayın.

Enerji SSS

 1. Dizel ile motorin arasındaki fark nedir?
  Dizel, jeneratörler veya araçlar tarafından kullanılan dizeli ifade ederken motorin, ısıtma/ diğer mühendislik aygıtları için kullanılan yağı ifade eder.
 2. Benzin ile benzin yakıtı arasındaki fark nedir?
  Benzin ve benzin yakıtı aynı şeydir.
 3. Solar fotovoltaik sistem (Solar PV) nedir?
  Solar fotovoltaik sistemi, güneş radyasyonunu elektrik kaynağına çeviren sistemdir. Bu nedenle güneş ısıtma sistemi, solar fotovoltaik olarak değerlendirilmemelidir.
 4. Kumaş artığı için doğru enerji kaynağı kategorisi nedir?
  Kumaş artığı, biyokütle olarak değerlendirilmesi gereken selülozdan yapılmıştır. Biyokütle altında kumaş artığı için belirli bir kategori bulunmadığından “biyokütle – spesifik tipi bilinmiyor” şeklinde kategorize edilebilir.
 5. Buhar, metrik tondan platformdaki birimlere nasıl dönüştürülür?
  Buhar aşağıdaki formüle göre megajul (MJ) olarak rapor edilebilir.
  Buhar (MJ) = Buhar (metrik ton) x 1000 (kg/ metrik ton) x Buharın özgül entalpisi (MJ/kg) buharın özgül entalpisi kazan basıncına bağlıdır. (Lütfen buhar tablosuna bakın: https://www.engineeringtoolbox.com/saturated-steam-properties-d_457.html)
  Örnek:
  200 metrik ton buhar, 7 bar kazan basıncında kaç megajuldür?
  7 bar kazan basıncında buharın özgül entalpisi = 2,762 MJ/kg
  Buhar (MJ) = Buhar (metrik ton) x 1000 (kg/ metrik ton) x Buharın özgül entalpisi (MJ/kg)
  = 200 x 1000 x 2,762 = 552.400 MJ

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Bir tesisin enerji verisini doğrularken Doğrulayıcılar, aşağıda belirtilenleri de içerecek şekilde enerji izleme programının hatalar oluşturabilecek tüm özelliklerini gözden geçirmelidir:

 • Başlangıçtaki veri toplama süreçleri ve veri kaynakları (örneğin, faturalar, sahadaki sayaçlar, sayaç kayıtları, vs.); ve
 • Verileri birleştirmek için kullanılan süreç ve araçlar (örneğin, elektronik çizelge hesaplamaları, birim dönüştürmeler, vs.)

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Tam Puan

 • Gerekli Belgeler:
 • Tüm enerji kaynakları için ölçüm frekansı ve yöntemi
 • Toplamları, sorulan tüm sorulara yanıt veren elektrik, yakıt, buhar ve diğer enerji tüketim kayıtları (örneğin, aylık faturalar ve yıllık tüketim kayıtları; gözden geçirmek üzere ölçüm kayıtları hazır olduğu müddetçe elektronik çizelgede düzenlenmiş ölçüm kayıtları uygundur (ör. Excel)).
 • Mümkün olması halinde sayaç kalibrasyon kayıtları (örneğin, üreticinin teknik özelliklerine göre).
 • Mümkün olan yerlerde belgelendirilmiş hesap yöntemi
 • Tesisteki tüm enerji kaynakları tam olarak izlenir. Bu, Seviye 1 tablosunda listelenen tüm kaynakların doğru olan tüm sütunlarda eksiksiz cevaplara sahip olduğu anlamına gelir.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
 • Yönetim ile görüşme:
  • Yönetim, uygulanabilir olduğu yerde, enerji kullanımı, taşımacılık ve GHG emisyonları ile ilgili yasaların ve yönetmeliklerin farkında mı?
  • Yönetim geçerli yasaların ve yönetmeliklerin korunmasını garanti etmek için uygun kaynaklar sağlar mı?
  • Tesis, enerji tüketimi ve dokümantasyonla ilgili yerel gereksinimleri karşılıyor mu?
 • Anahtar Çalışanlar:
 • Anahtar Çalışanlar, tesisin enerji verisi izleme programı ve veri kalitesinin nasıl sağlandığı hakkında bilgi sahibidir
 • Anahtar Çalışanlar enerji kullanımının ve uygun olduğu yerde Sera Gazı Emisyonları izin/lisans gereksinimlerinin farkında mı?
 • Çalışanlar, uygun olduğu yerde enerji kullanımı, nakliye ve sera gazı emisyonları prosedürlerine erişebilir ve anlar mı?
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
 • Saha sayaçları
 • Enerji ile ilgili ekipman (üretim veya enerji tüketimi)
  • Bakım (bakımlı görünüyor mu?)
  • Herhangi bir kaçak (örneğin buhar?)
 • Enerji ile ilgili ekipmanların resimlerini çekin

Kısmi Puanlar

 • Tesisteki en az bir enerji kaynağı için yukarıdaki “Tam Puan” ile aynı gereklilikler. Bu tam olarak izlenmelidir.  Bu, Soru 1 tablosunda listelenen en az bir enerji kaynağı için (ancak hepsi değil) tüm sütunlarda eksiksiz cevap sağlandığı ve tüm cevapları destekleyici kanıtın var olduğu anlamına gelir.

Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumu Merkezi ve Konfeksiyon Tekstilleri Araç Setine yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Sera Gazı Emisyonları Yoğunluk – İmalat Anahtar Performans Göstergesi, katılımcılara nihai üretim tesislerinin Sera Gazı Emisyonları yoğunluğunu sorar. Tesis verileri, TSC’nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir. Sera Gazı Emisyonları – Tedarik zinciri Anahtar Performans Göstergesi katılımcılara Kapsam 1 ve 2 Sera Gazı Emisyonlarının kumaş üretim tesislerinde rapor edilip edilmediğini sorar. Tesis verileri, TSC’nin sorusuna yanıt bulmak için markalara göre birleştirilebilir.

Enerji ve Sera Gazı (GHG) – Seviye 2

Questions

Eğer cevabınız evet ise, lütfen tesisinizin referans değeri belirlediği tüm enerji kaynaklarını seçin.

 • Kaynak
 • Bu kaynak için referans değer belirlediniz mi?
 • Referans değeri kesin midir yoksa normalleştirilmiş midir?
 • Referans değeri miktarı nedir?
 • Ölçü Birimi
 • Başlangıç yılını girin
 • Referans değeriniz nasıl hesaplandı?
 • Referans değeriniz tasdik edildi mi?

Önerilen Yükleme: Referans değerin nasıl hesaplandığına ilişkin açıklama (yıllık tüketim kayıtlarının yüklenmesi GEREKLİ DEĞİLDİR, ancak doğrulama esnasında doğrulamayı yapan kişi tarafından gözden geçirilmektedir.

Bu sorunun amacı nedir?

İyileştirmeler veya enerji azaltımlarını göstermek için, başlangıç noktanızın ne olduğunu bilmek önemlidir. Bir referans değeri belirlemek (örn., tanımlanmış bir referans yılında belirlenen parametrenin yıllık performansı) giden enerji performansı takibi ve hedef belirleme konusunda açık bir referans noktasına sahip olmanızı sağlar.

Teknik Rehberlik: 

“Referans Değeri” zaman içerisinde karşılaştırma yapmak için kullanabileceğiniz bir başlangıç noktası veya ölçüttür.

Higg FEM’de referans değerler, “mutlak” olabilir (bir raporlama yılındaki toplam tüketim. örneğin, yıllık 1.500.000 kWh) veya bir ürün veya işletme ölçütü için “normalleştirilmiş (örneğin, birim üretim başına 0,15 kWh). Veri normalleştirme, verilere ilişkin daha iyi yıllık karşılaştırma sağlaması ve bu nedenle, daha faydalı ve uygulanabilir analitikler olması nedeniyle işletme dalgalanmaların açıklanması kapsamında tavsiye edilmektedir.

Bir referans değer oluştururken aşağıda belirtilenleri gerçekleştirdiğinizden emin olun:

 • Enerji kaynağı verisinin kararlı olduğunu ve bir referans değer belirlemeye yetecek miktarda olduğunu doğrulayın. Higg FEM’de referans değer, genel olarak tüm takvim yılı verilerinden oluşmalıdır.
  • Not: Fabrikanızda satın alma veya ürün tipinde değişiklikler gibi büyük yapısal veya işletimsel değişiklikler yapılması halinde söz konusu değişiklikler tamamlandıktan sonra bir referans değer oluşturmalı veya sıfırlamalısınız.
 • Referans değerin Mutlak veya Normalleştirilmiş (Normalleştirilmiş referans değerler tercih edilmektedir) olup olmadığını belirleyin
 • Kaynak verinin ve normalleştirme ölçüm verilerinin doğru olduğunu onaylayın.
  • Önceki Higg FEM 3.0 doğrulamalarından elde edilen enerji ve üretim hacmi verileri, kalifiye personel tarafından yapılan iç veya dış denetimler, kabul edilebilir veri doğrulama kaynaklarıdır.
 • Uygun referans değer ölçütünü uygulayın (yani, mutlak için yıllık VEYA seçilen normalleştirme ölçütüne bölme 1.000.000 adet başına 1.500.000 kWh = 1,5kWh/adet)
  • Not: Üretimle ilgili olmayan enerji tüketimi için uygun hallerde diğer normalleştirme ölçütleri kullanılmalıdır (örneğin, Kantindeki doğal gaz tüketimi, servis yapılan bir yemek veya bir çalışan için normalleştirilebilir)

Not: Referans değerin bir hedefe kıyasla performansı değerlendirmek için kullanılması halinde referans değer değiştirilmemelidir.

Referans değer verisinin Higg FEM’de raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Kaynak verinin ve ham normalleştirme ölçüm verisinin (hizmet faturaları, ölçüm kayıtları, üretim miktarı, vs.) doğru olduğunu onaylamak için bu verileri, referans değerin (referans değerlerin) belirlenmesinde kullanılan birleştirilmiş toplamlara göre gözden geçirin. (ör. aylık elektrik tüketim kayıtlarının referans değer hesaplanmasında kullanılan yıllık tüketim miktarlarıyla eşleştiğinden emin olmak için bu kayıtları iki kez kontrol edin).
 • FEM’de doğru referans değer tipini seçin: Mutlak veya Normalleştirilmiş.
 • İlgili birimlerin raporlandığından emin olun ve kaynak veriden raporlanan veriye olan birim dönüştürmelerini doğrulayın.
 • Referans yılı girin. Referans değer verisinin temsil ettiği yıldır.
 • Referans değerin nasıl hesaplandığına ilişkin yeterli detay sağlayın (örneğin, enerji tüketimi, üretilen bir metre kumaş için normalleştirilmiştir).
 • “Referans değer doğrulandı mı?” sorusuna sadece şu durumda Evet yanıtını seçin: referans değer verisinin önceki Higg FEM 3.0 doğrulamalarında veya nitelikli personel tarafından gerçekleştirilen dahili veya harici denetim ile eksiksiz doğrulanması halinde.

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan referans değerlerin raporlanması (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • Yetersiz veriye dayalı bir referans değer raporlayın (örneğin, tüm yılın verilerini içermeyecek şekilde).
 • Doğrulanabilir ve doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini referans değeri raporlayın.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin referans değerlerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Referans yıla ait tüm kaynak veriler (su faturaları, ölçüm kayıtları, üretim miktarı) ve birleştirilmiş verilerin toplamı; ve/veya
 • Uygun olan hallerde referans veri doğrulama kayıtları (örneğin, önceki Higg Doğrulaması, veri kalitesi incelemesi, dahili veya harici denetimler, vs.)

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır. 

Evet

 • Gerekli Belgeler:
 • Referans değerin nasıl hesaplandığını gösteren Açıklama/Yöntem.
 • Referans değerin, belirlendiği yıl için tüketim kayıtlarıyla eşleştiğini gösteren belgeler.
 • Referans değer verilerinin nasıl doğrulandığını gösterebilme yeteneği (örneğin, Higg FEM 3.0 ile doğrulanmış veriler kullanıldı, kurum içi/harici doğrulama süreci kullanıldı)
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
 • Metriklerin yönetiminden sorumlu ekiple tartışma. Ekip, referans verilerin nasıl hesaplandığını ve doğrulandığını açıkça gösterebilmelidir (örn., Higg FEM 3.0 doğrulanmış veriler kullanıldı, kurum içi doğrulama süreci, harici denetimler vb. kullanıldı)

En yüksek enerji kullanımı faktörlerini belirlemek için kullanılan metodolojiyi yükleyin.

Tesisinizdeki en yüksek enerji kullanımı faktörleri nelerdir?

Bunlar makineler, süreçler veya bölümler gibi üretimdeki tüm faktörler olabilir

Önerilen Yüklemeler: a) En fazla enerji tüketen süreçlerin, hizmetlerin veya işlemlerin sıralaması (enerji tüketim değerleri ile); b) İç veya dış enerji yönetim uzmanı tarafından gerçekleştirilen enerji denetiminin kopyası (var ise).

Tesisinizde enerji kullanımını en fazla neyin etkilediğini anlamak önemlidir. Bu sizin enerji etkinliğini ve/veya sera gazı emisyonlarını iyileştirmek için bu faktörleri stratejik olarak hedef almanızı sağlar.

Sadece sahada en yüksek enerji kullanımı faktörlerini belirlemek üzere belgelendirilmiş kayıtlar ve yönteminiz var ise (örneğin prosesler, makineler, işlemler vb.) Evet cevabı verin.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç tesisin, enerjinin kullanıldığı her yerde (örn., prosesler, aydınlatma, HVAC, kazan, vb.) enerji miktarını ve kaynağını değerlendirmek için tüm tesis çapında bir analiz yapmasını sağlamaktır. Sorunun amacı tesise, enerji verimliliği programları için en yüksek eneji tüketimi ile veya enerji kaynağını yenilenebilir enerjiyle değiştirme planı ile işlemleri veya süreçleri stratejik olarak önceliklendirdiklerini göstertmektir.

 

Sürdürülebilirlik çabalarının olgunlaşması için tesis, sınırları dahilinde en fazla enerjiyi tüketen işlemleri veya prosesleri belirlemeli ve sıralamalıdır. Tesis hangi işlemler veya proseslerin en fazla enerjiyi tükettiğini kavradığında ancak bu işlemleri veya prosesleri önceliklendirip hedefleyerek ya da enerji kaynağını yenilenebilir enerjiyle değiştirerek enerji tüketimini stratejik olarak azaltabilir. Bir tesis, etkili bir şekilde yönetilmeden önce kullanımları ölçebilmelidir.

Teknik Rehberlik: 

Tesis makine listesi, ilgili enerji kullanım parametreleri, enerji kaynakları (yani fuel oil, doğal gaz, elektrik, vb.) ve enerji kullanım verileri ile birlikte üretim proseslerini detaylarıyla göstermek suretiyle en çok enerji tüketen prosesleri ve işlemleri değerlendirebilir. Enerji kullanımını etkileyen yaygın işlemler veya prosesler aşağıda verilmiştir:

 • Kazanlar ve jeneratörler
 • Basınçlı hava sistemi
 • Motorlar
 • Eski veya verimsiz ekipman
 • Ekipmanın konumu

Başlamak için bazı yollar şunlardır:

 • Bir makine listesi oluşturarak enerji tüketen münferit makineleri belirleme
 • Enerji kullanımını tahmin etmek için ekipmanın enerji değerlerini çalışma saati ile çarparak analiz etmek
 • Zaman içindeki enerji kullanımını takip etmek için elektronik cihazlar kurmak (örn., veri tutucular, veri kaydediciler veya sayaçlar)
 • Enerji değerlendirmesini yürütecek bir sertifikalı profesyonel enerji mühendisini işe almak
 • Enerji tüketimini imalat prosesi/makine tipine göre konsolide etmek ve en yüksek tüketimden en düşük tüketime doğru bunları sıralamak

En yüksek enerjiyi tüketen işlemlerinizi veya proseslerinizi belirlemeye başlamak için yukarıda listelenen tüm seçenekler kabul edilir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:

(En az bir tane eksiksiz ve güncel belge sağlayın, örneğin):

 • Yerinde enerji etkilerinin kayıtları (örn. makinelerin listesi ve enerji değerleri/tüketimi)
  • Kalifiye enerji denetçisi (iç veya dış) tarafından yapılan son enerji denetimleri
  • Doğru bir şekilde analiz edilmiş tüketim kayıtları ve en yüksek tüketimden en düşüğe doğru kategorilere ayrılmış işlemler veya prosesler
  • Eski ekipmanı yeni enerji verimli ekipmanla değiştirmek için sermaye planları

 

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Ekipmanın enerji derecelendirmesini anlama
  • İlgili çalışanlar, kendilerinin ve tesis faaliyetlerinin ve çalışmalarının enerji kullanımını ve sera gazı emisyonlarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin genel bir anlayışa sahiptir

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Fabrikada kullanılan ekipmanlar
  • Zaman içerisinde enerji kullanımını izlemek için veri kaydedicilerin varlığı
  • Enerji kayıt listesinde yer almayan diğer enerji kaynakları
 • Kaynak
 • Bu kaynak için hedefi nasıl belirlediniz?
 • Bu kaynaktan enerji kullanımında değişiklik hedefiniz nedir? (Azaltım hedefi olarak eksi bir yüzde ve artırma hedefi olarak artı bir yüzde değeri girin.)
 • Ölçü Birimi
 • Hedef yılını girin
 • Bu normalleştirilmiş mi yoksa mutlak bir hedef midir?
 • Bu hedefi gerçekleştirmek için planlanan önlemleri tanımlayın (hedefe nasıl ulaşacaksınız)

Önerilen yükleme: farklı enerji kaynakları için birleşik hedefler

Toplam enerji kullanımınızın %80 veya daha fazlasını oluşturan enerji kaynakları için hedef belirlediyseniz Tam Puan alırsınız.

Toplam enerji kullanımınızın %50-79’unu oluşturan enerji kaynakları için hedef belirlemeniz halinde Kısmi Puan verilmektedir. Bu işlem, en önemli enerji kullanım kaynaklarınızın geliştirilmesini hedeflemenizi sağlayarak çevresel etkiyi azami düzeye çıkaracaktır.

Lütfen unutmayın: Tam veya Kısmi puanlar, bildirdiğiniz kaynakların hangilerinin iyileştirme hedefi olduğuna bağlı olarak otomatik hesaplanır.

Azaltma hedefi için negatif yüzde (örneğin, %5’lik azaltma için -5) ve artan kullanım hedefi için ise pozitif yüzde (örneğin, %5’lik kullanım artışı için 5) belirttiğinizden emin olun.  Enerji kaynaklarınızı bir başka kaynakla değiştirmeniz halinde (örneğin, elektrik yerine solar FV kullanımı) lütfen solar FV’den daha fazla enerji ürettiğinizi göstermek amacıyla solar FV için pozitif bir hedef ve elektrik kaynağını daha az kullanmayı hedeflediğinizi göstermek için ise elektrik kaynağında negatif bir hedef belirleyin.

Bu sorunun amacı nedir?

Tesis için en az bir enerji azaltma hedefi belirlemiş tesisler için.

Sürdürülebilir şirketler sürekli olarak çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışırlar. Tesisinizin ne kadar enerji kullandığını (“referans değeriniz”) ve en büyük enerji kullanım faktörünüzün ne olduğunu biliyorsunuz, şimdi enerji kullanımınızı azaltacak hedefler belirleyebilirsiniz.

Hedefler uzun vadeli veya kısa vadeli olabilir (Kısa vadeli = 3 yıldan az, Uzun vadeli = 3 yıldan fazla). Hedef belirlendikten sonra, başarıya ulaşmak için gereken ayarlamaların yapılmasını sağlamak amacıyla ilerleme en az üç ayda bir değerlendirilmelidir.

Teknik Rehberlik: 

Referans değere kıyasla belirlenen bir tarihe kadar ölçülebilir iyileştirmelere sevk etmek için hedef, mutlak veya normalleştirilmiş metrikler kullanabilir. Higg FEM için azaltma hedefleri, üretim hacmi ölçütüne (Saha Bilgi bölümü: Yıllık hacim biriminde seçilir) veya diğer ilgili işletme ölçütünde normalleştirilebilir. Normalleştirilmiş bir hedef üretimdeki azaltmalar gibi iş değişikliklerinin sonucu yerine gerçek bir ilerleme olduğunu gösterir. Normalleştirilmiş bir hedef örneği, satılabilir ürünün bir kilogramının üretiminde kullanılan enerjinin kWh değeridir (kWh/kg).

FEM, bu soruya Evet yanıtı verebilmek için resmi hedeflerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Resmi iyileştirme hedefleri oluştururken aşağıda belirtilenleri yaptığınızdan emin olun:

 • Azaltılacak enerji miktarını hesaplayabilmek için hedefi iyileştirme fırsatlarının ve işlemlerinin (örneğin, ekipman değiştirme veya yükseltmeleri) resmi değerlendirmesine dayandırın.
  • Örnek: Kazan üreticisinin teknik özelliklerinin ve beklenen işletme yükünün resmi gözden geçirmesine dayalı olarak hesaplanan, adet başına yıllık enerji tüketiminde %10 azalma sağlaması beklenen kazan değiştirme değerlendirmesine dayalı bir hedefin belirlenmesi.
 • Yüzde olarak ifade edilen kesin hedef miktarını tanımlayın (örneğin, parça başı normalleştirilmiş elektrik tüketiminin %5 azaltılması). Bu, yukarıda da belirtildiği gibi resmi bir değerlendirmeye dayalı olmalıdır.
 • Hedefin üretim veya işletme ölçütü açısından Mutlak veya Normalleştirilmiş olup olmadığını belirleyin.
 • Hedefin başlangıç tarihini belirleyin (yani, “referans değer”).
 • Hedefin bitiş tarihini, yani gerekli iyileştirmelerin planlanan tamamlanma tarihini tanımlayın.
 • Uygun ölçüm birimlerini belirleyin.
 • Hedefi gözden geçirmek için prosedürler oluşturun. Bu gözden geçirme, alınan aksiyonların ve tanımlanan hedefe ulaşma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin değerlendirmeyi içermelidir. Çeyrek dönemlik gözden geçirmeler tavsiye edilmektedir.
 • Hedefin sahadaki enerji kullanımının azaltmasıyla ilgili olmasını sağlayın (örneğin, sahadaki en önemli enerji kullanım alanlarına odaklanma)

Hedeflerin Higg FEM’de Raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Yukarıda belirtilen tüm konuların dahil edildiğinden ve bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için hedefi gözden geçirin.
 • Hedeflenen azaltmayı veya iyileştirmeyi yüzde olarak girin. Azaltma hedefi için negatif yüzde (örneğin, %5’lik azaltma için -5) ve artan kullanım hedefi için ise pozitif yüzde (örneğin, %5’lik kullanım artışı için 5) belirttiğinizden emin olun.
 • FEM’de doğru hedef tipini seçin: Mutlak veya Normalleştirilmiş.
 • “Bu hedefi gerçekleştirmek için planlanan önlemleri tanımlayın:” alanında hedefin nasıl gerçekleştirileceğini anlatan yeterli miktarda detay girin (örneğin, 500 T8 ışıkların LED lambalarla değiştirilerek normalleştirilmiş elektrik tüketiminde %3 azalma sağlanması).

 

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan bir hedef raporlayın (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • Yetersiz verilere dayalı bir hedef raporlayın. (örneğin, belirtilen hedefi karşılamak için ekipman yükseltmeleri veya hedefin başarılmasını sağlayacak aksiyonların tanımlanmadığı durumlar gibi ilgili fırsatların resmi değerlendirmesine dayalı olmayan azaltma hedefi.)
 • Doğrulanabilir ve doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini hedef raporlayın.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin hedeflerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Hedefi doğrulamak için kullanılacak tüm destekleyici kanıt (örneğin, hesaplamalar, enerji kullanım verisi ve referans değerler, yeni/önerilen ekipman teknik özellikleri, vs.), iyileştirme fırsatlarının resmi değerlendirmesine dayalıdır.
 • Tesisin hedefler ve fırsatların değerlendirilmesinde kullanılan enerji kaynaklarıyla ve kullanımıyla ilgili işlemleri, sahanın enerji kullanımıyla ilişkilidir.

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Tam Puan

 • Gerekli Belgeler:
  • Hedeflerin azaltımların/iyileştirme fırsatlarının resmi değerlendirmesine dayalı olduğunu gösteren destekleyici belgeler (örneğin, hesaplamalar, enerji kullanımı/GHG verisi ve referans değerler, yeni/önerilen ekipman teknik özellikleri, vs.)
  • Hedefin (hedeflerin) nasıl hesaplandığını gösteren destekleyici yöntem ve hesaplamalar
  • Hedefi başarmak için alınacak önlemlerin/eylemlerin listesi
  • Hedef, ilgili çalışanlara iletildi ve 1. Soruda tanımlanan tesisin başlıca enerji kullanımıyla ilişkilendirildi.
   • İletişim yöntemleri şunları içerebilir: Toplantı, bülten panosuyla duyuru, bülten duyurusu ve tesisteki enerji kullanımıyla ilgili görevlere dahil olan çalışanlara diğer yazılı iletişim şekilleri kullanılarak iletilmesi.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Hedeflerin yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, hedefin nasıl tanımlandığını (örneğin, iyileştirme fırsatları değerlendirmelerine göre hesaplanmış azaltımlara dayalı) ve hedefin nasıl izlendiği ve gözden geçirildiğini açık bir şekilde anlatmalı ve göstermelidir.
  • Yönetim, aktif bir şekilde proaktif enerji tasarrufunu teşvik eder veya onaylar.
  • Yönetim, sürekli iyileştirme sağlamakta ve yıllık olarak enerji azaltma hedeflerini gözden geçirmektedir.
  • Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları verileri hedeflere ulaşma kapsamında sorumluluk üstlenilmesini sağlamak için ilgili dahili ve/veya harici paydaşlara sunulur.

Kısmi Puanlar

 • “Evet” cevabı ile aynı gereksinimler, ancak toplam enerji kullanımının %79’u veya daha azını teşkil eden kaynaklar (veya bir kaynak) için (bu veri, 1. Sorudaki yüzde katkı hesaplamasından bulunur)

Bu soru için puanların nasıl verildiğine dair örnek:

Bir tesisin enerji kaynaklarının ve kullanımının aşağıda belirtildiği gibi olması halinde:

 • Kullanılan enerjinin %80’i Satın Alınan Elektriktir;
 • %5’i yedek jeneratörler için dizel yakıttır; ve
 • %5’i Kantinde kullanılan LPG’dir

Bu kaynak, tesisin toplam enerji kullanımının %80’ini temsil ettiği için tesis, tam puan alabilmek için satın alınan elektriği ele alan hedeflere (minimum düzeyde) sahip olmalıdır.

Hedeflerin sadece dizel yakıt ve/veya LPG için belirlenmesi halinde tesis, hedeflerin belirlenmesine ilişkin temel sorular için Evet yanıtını seçebilir, ancak bu kaynaklar, tesisin toplam enerji kullanımının %50’sinden azını teşkil ettiği için puan verilmemektedir.

Hedeflenen veya gerçek enerji azaltma miktarlarının (yani, kWh cinsinden) verilen puanların belirlenmesinde kullanılmadığını unutmayın. 

Bunun amacı, en önemli enerji kullanım kaynaklarını ve sahadaki GHG emisyonlarını azaltarak çevresel etkide en yüksek seviyede düşüş sağlamayı hedefleyen tesisleri ödüllendirmektir.

 • Referans yılını girin
 • Tesisinizin toplam GHG emisyonlarını azaltmak için hedefi nedir? (Azaltma hedefi için negatif yüzde girin.)
 • Ölçü Birimi
 • Hedef yılını girin
 • Bu normalleştirilmiş mi yoksa mutlak bir hedef midir?
 • Bu hedefi gerçekleştirmek için planlanan önlemleri tanımlayın (hedefe nasıl ulaşacaksınız)

Önerilen yükleme: GHG emisyonlarını azaltabilecek farklı faaliyetlere ilişkin birleştirilmiş hedefler

Bu soru, 2020 Higg FEM raporlama yılında puanlanmamaktadır. Puanlama, sonraki raporlama yılında uygulanabilir.

Azaltma hedefi için negatif bir yüzde girdiğinizden emin olun (örneğin, %5 azaltma için -5).

Bu sorunun amacı nedir?

Sürdürülebilir şirketler sürekli olarak çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışırlar. Artık, tesisinizde salınım yapılan GHG emisyonlarının miktarını (“referans değeriniz”) ve Enerji Sorusu 1’deki en büyük enerji kullanımı alanlarınızı biliyorsunuz, toplam GHG emisyonlarını azaltmak için hedefler belirleyebilirsiniz.

Hedefler uzun vadeli veya kısa vadeli olabilir (Kısa vadeli = 3 yıldan az, Uzun vadeli = 3 yıldan fazla). Hedef belirlendikten sonra, başarıya ulaşmak için gereken ayarlamaların yapılmasını sağlamak amacıyla ilerleme en az üç ayda bir değerlendirilmelidir.

Teknik Rehberlik: 

Referans değere kıyasla belirlenen bir tarihe kadar ölçülebilir iyileştirmelere sevk etmek için hedef, mutlak veya normalleştirilmiş metrikler kullanabilir. Higg FEM için azaltma hedefleri, üretim hacmi ölçütüne (Saha Bilgi bölümü: Yıllık hacim biriminde seçilir) veya diğer ilgili işletme ölçütünde normalleştirilebilir. Normalleştirilmiş bir hedef üretimdeki azaltmalar gibi iş değişikliklerinin sonucu yerine gerçek bir ilerleme olduğunu gösterir. Normalleştirilmiş hedef örneği olarak bir kilogram satılabilir ürünün üretimi esnasında salınan kgCO2e verilebilir (kg CO2e/birim).

FEM, bu soruya Evet yanıtı verebilmek için resmi hedeflerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Resmi iyileştirme hedefleri oluştururken aşağıda belirtilenleri yaptığınızdan emin olun:

 • Hedef, iyileştirme fırsatlarının ve eylemlerin resmi bir değerlendirmesine dayalı olmalıdır (örneğin, daha temiz yakıtlara geçiş).
  • Örnek: Kazan üreticisinin teknik özelliklerinin ve beklenen işletme yükünün resmi gözden geçirmesine dayalı olarak hesaplanan, yıllık GHG emisyonunda %10 azalma sağlaması beklenen kazan değiştirme değerlendirmesine dayalı bir hedefin belirlenmesi.
 • Yüzde olarak ifade edilen kesin hedef miktarını tanımlayın (örneğin, normalleştirilmiş GHG emisyonlarının (kgCO2e/birim) %4 azaltılması). Bu, yukarıda da belirtildiği gibi resmi bir değerlendirmeye dayalı olmalıdır.
 • Hedefin üretim veya işletme ölçütü açısından Mutlak veya Normalleştirilmiş olup olmadığını belirleyin.
 • Hedefin başlangıç tarihini belirleyin (yani, “referans değer”).
 • Hedefin bitiş tarihini, yani gerekli iyileştirmelerin planlanan tamamlanma tarihini tanımlayın.
 • Uygun ölçüm birimlerini belirleyin.
 • Hedefi gözden geçirmek için prosedürler oluşturun. Bu gözden geçirme, alınan aksiyonların ve tanımlanan hedefe ulaşma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin değerlendirmeyi içermelidir. Çeyrek dönemlik gözden geçirmeler tavsiye edilmektedir.
 • Hedefin sahadaki toplam GHG emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili olduğundan emin olun (örneğin, sahadaki en yüksek GHG emisyonlu alanlara odaklanma)

Hedeflerin Higg FEM’de Raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Yukarıda belirtilen tüm konuların dahil edildiğinden ve bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için hedefi gözden geçirin.
 • Hedeflenen azaltmayı veya iyileştirmeyi yüzde olarak girin. Azaltma hedefi için negatif bir yüzde girdiğinizden emin olun (örneğin, %5 azaltma için -5).
 • FEM’de doğru hedef tipini seçin: Mutlak veya Normalleştirilmiş.
 • “Bu hedefi gerçekleştirmek için planlanan önlemleri tanımlayın:” alanına hedefin nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili yeterli bilgi girin (örneğin, Normalleştirilmiş GHG emisyonlarının (kgCO2e/birim) doğal gazlı kazanlara geçiş yapılarak %4 azaltılması).

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan bir hedef raporlayın (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • Yetersiz verilere dayalı bir hedef raporlayın. (örneğin, belirtilen hedefi karşılamak için ekipman yükseltmeleri/yakıt kaynaklarının değiştirilmesi gibi seçeneklerin resmi değerlendirmesine bağlı olmayan azaltma hedefi VEYA hedefi başarmak için gerçekleştirilecek eylemlerin tanımlanmamış olması.)
 • Doğrulanabilir ve doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini hedef raporlayın.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin GHG azaltma hedeflerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Hedefi doğrulamak için kullanılacak tüm destekleyici kanıt (örneğin, hesaplamalar, GHG envanterleri ve referans değerler, yeni/önerilen ekipman teknik özellikleri, vs.), iyileştirme fırsatlarının resmi değerlendirmesine dayalıdır.
 • Değerlendirilen hedeflerin ve fırsatların sahadaki GHG emisyonlarıyla ilişkili olması için tesisin GHG emisyonlarıyla ilgili faaliyetleri.

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Hedeflerin azaltımların/iyileştirme fırsatlarının resmi değerlendirmesine dayalı olduğunu gösteren destekleyici belgeler (örneğin, hesaplamalar, enerji kullanımı/GHG verisi ve referans değerler, yeni/önerilen ekipman teknik özellikleri, vs.)
  • Hedefin (hedeflerin) nasıl hesaplandığını gösteren destekleyici yöntem ve hesaplamalar.
  • Hedefi başarmak için alınacak önlemlerin/eylemlerin listesi

 

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Hedeflerin yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, hedefin nasıl tanımlandığını (örneğin, iyileştirme fırsatları değerlendirmelerine göre hesaplanmış azaltımlara dayalı) ve hedefin nasıl izlendiği ve gözden geçirildiğini açık bir şekilde anlatmalı ve göstermelidir.
  • Yönetim, aktif bir şekilde proaktif GHG azaltımını teşvik eder veya onaylar
  • Yönetim, sürekli iyileştirmeyi amaçlar ve yıllık olarak emisyon hedeflerini gözden geçirir
  • Sera Gazı emisyon verileri hedeflere ulaşmak için hesap verebilirliği sağlamak üzere ilgili dahili ve/veya harici paydaşlara sunulur

Planın bir kopyasını yükleyin

İyileştirmeler enerji kullanımını azaltarak veya GHG emisyonlarını mevcut enerji kaynaklarını yenilenebilir kaynaklar ile değiştirmek suretiyle iyileştirerek yapılabilir.

Hedeflediğiniz azaltımları yerine getirmek için tedbir aldığınızı gösteren bir uygulama planınız bulunuyor ise, Evet cevabını seçin.

Planınız var, fakat tüm eylem maddelerini başlatmamış iseniz Kısmi Evet cevabını seçin.

Örnek bir uygulama planını buradan indirebilirsiniz

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisin soru 3’te tanımlanan en yüksek enerji tüketen süreçlere göre önceliklendirerek enerji kullanımını ve/veya GHG emisyonlarını azaltmak için bir eylem planı oluşturmasıdır.

Hedef belirleme, enerji kullanımını sistematik olarak yönetmede önemli bir adımdır, ancak tesisiniz azaltımları gerçekleştirmek için aksiyon almalıdır. Hedeflenen azaltımlara ulaşmanız için gerçekleştirdiğiniz eylemleri gösteren bir uygulama planına sahip olunması. Bazı tesisler, hedef belirlemeden bir uygulama planına sahip olabilir.

Teknik Rehberlik: 

Bu soru tesisin, hedefini net eylemlerle nasıl desteklediğini belirler. Bu, planlı veya tesiste uygulanan enerji azaltım projeleri için tüm işletme süreçlerini belgelemek için bir fırsattır.

Eylem adımları şunları içermelidir:

 1. Nitelikli personel ile kurum içinde veya üçüncü parti enerji değerlendirmesi ile enerji tasarrufu fırsatlarının tanımlanması
 2. Enerji tasarrufu alternatiflerini değerlendirilmesi ve yatırım getirisinin hesaplanması
 3. Seçilen çözüm için fonların/bütçenin onaylanması
 4. Çözümün uygulanması ve azaltımların gerçekleştirilmesi
 5. İlerleme durumunu kontrol etmek için eylem planının düzenli olarak incelenmesi

Bir uygulama planı nasıl oluşturulur?

İyileştirme fırsatlarının tanımlanabilmesi, çözümlerin sunulabilmesi ve gerekirse önerilen çözümlerin başarıyla uygulanması için sermayenin kullanılarak ya da para harcayarak değişikliklerin yapılmasını sağlamak için yönetimin taahhüdü ve çalışan farkındalığı ve katılımı gereklidir. Genellikle bu, çözümlerin uygulanmasına yönelik diğer birçok olası yol arasında üçüncü taraflara danışılmasını, literatür ve teknoloji araştırmaları, tasarım firmaları ve pilot testlerin yapılmasını içerebilir. Toplantı hedefleriyle ilgili tüm etkinlikler, en baştan itibaren düzenlenmiş ve koordine edilmiş ilerleme adımlarının atılmasını sağlamak için uygulama planının bir parçası olmalıdır.

Enerji Geri Kazanımı nasıl bildirilir?

Enerji geri kazanım (veya atık ısının tekrar kullanımı), daha önce tüketmiş olduğunuz enerji ihtiyacını azaltan bir uygulama veya eylemdir. Enerji geri kazanımını uygularsanız, lütfen verimlilik çabalarınızın gösterildiğinden emin olmak için bunu uygulama planında listeleyin.

GHG emisyonları nasıl azaltılır?

Enerji verimliliği eylemlerini bildirmenin yanı sıra, Sera Gazı (GHG) azaltmasına katkıda bulunan eylemleri de rapor edebilirsiniz. Örneğin, tesisiniz düşün karbon enerjisi kaynaklarına geçtiyse veya enerji kullanımını azaltmanın yanı sıra GHG emisyonlarını da azaltacak başka önlemler aldıysa, eylem planınızda rapor edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
 • Spesifik projeleri, hedeflenen azaltımları, tarihleri ve toplam enerji kullanımınızın %80 veya daha fazlasını kapsayan ilerlemeyi listeleyen enerji azaltım planı
  • Enerji azaltma olanaklarını ve uygulama tarihlerini belirleyen, kalifiye enerji denetçisi (iç veya dış) tarafından yapılmış enerji denetimi veya değerlendirmesi. Kalifiye enerji denetçisi, Enerji denetimi konusunda ISO 50002:2014 standardı eğitimi almış / bu konuda deneyimli olmalıdır.

 

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, uygulanmakta olan projeler, bunların tamamlanma durumları ve bunlarla bağlantılı faydaları içeren plan dahilinde açıklama yapabilir

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Planda tanımlı tamamlanmış veya devam eden projeler

Kısmi Evet

 • “Evet” cevabı ile aynı gereklilikler, ancak toplam enerji kullanımının %50-79’unu kullanan kaynaklar (veya bir kaynak) için
 • Kaynak
 • Referans değer ile karşılaştırıldığında tesisiniz bu kaynak için enerji tüketimini iyileştirdi mi?
 • Başlangıç yılı seçin
 • Tesisinizin bu kaynaktan olan enerji kullanımındaki değişikliği gösterin (miktar, ölçüm birimi, Yüzde Değişimi)
 • Bu normalleştirilmiş mi yoksa mutlak mı?
 • Bu iyileştirmeyi gerçekleştirmek için kullanılan stratejileri tanımlayın

Önerilen Yükleme: Enerji kaynakları için son takvim yılına göre azaltımları gösteren enerji izleme raporları. Faturaların yüklenmesi GEREKLİ DEĞİLDİR, ancak doğrulama esnasında doğrulama yapan kişi tarafından gözden geçirilmektedir.

Son takvim yılında toplam enerji kullanımınızın %80 veya daha fazlasını oluşturan enerji kaynaklarında azaltma yapmanız halinde tam puan verilmektedir.

Son takvim yılında toplam enerji kullanımınızın %50-79’unu oluşturan enerji kaynaklarında azaltma yapmanız halinde kısmi puan verilmektedir. Bu sizin çevresel etkinizi en üst düzeye çıkarmak için en büyük enerji kullanım kaynajlarınızı azaltmanızı ödüllendirmek amacıyla verilir.

Son takvim yılında herhangi bir düşüş yok ise veya bir kaynak için azaltımlarınızı belirtemiyorsanız ilgili kaynak için cevap seçeneğinde Hayır yanıtını seçiniz.

Bu sorunun amacı nedir?

Sahadaki etkileri azaltmak için harekete geçmek bu değerlendirme için birincil önemli hedeftir.

Sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme yolculuğudur. Başarı;  izleme, hedef belirleme ve hedeflere ulaşmak için uygulama planlarının gerçekleştirilmesine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın sonucudur. Bu soru, raporlama yılı için ölçülebilir enerji tasarrufu başarısını raporlama fırsatı sağlar. Raporlama yılındaki başarıyı izleyerek, tesis elde edilen sonuçlarla sürdürülebilirlikle ilgili verilen taahhütlerini ispatlar.

Teknik Rehberlik: 

İyileştirmeler, mutlak veya normalleştirilmiş olabilir, ancak “kullanılan elektrik, raporlama yılında 0,015 kWh/birim azaltıldı” gibi normalleştirilmiş azaltımlar göstermeniz tavsiye edilmektedir. Bunun sebebi normalleştirilmiş ölçümlerin azaltılmış üretim gibi iş faaliyetlerindeki değişimlerden kaynaklanan azalmalar yerine gerçek iyileştirmeyi göstermesidir.

FEM, bu soruya Evet cevabını verebilmek için yıllık iyileştirmelerin gösterilmesini gerektirmektedir. Enerji alanındaki iyileştirmelerini değerlendirirken aşağıda belirtilenleri gerçekleştirdiğinizden emin olun:

 • Verilerin ve otomatik hesaplamaların doğru olduğundan emin olmak için enerji kaynağı verilerini ve birleştirilmiş toplamı gözden geçirin.
 • Verileri eski enerji kullanımı verileriyle karşılaştırarak iyileştirme miktarını belirlemek için iyileştirmeler yapmak üzere gerçekleştirilen faaliyetleri gözden geçirin ve bu faaliyetlerin ölçülebilir iyileştirmelerle sonuçlanıp sonuçlanmadığını tespit edin. Not: Geçmiş verilerin doğruluğu da onaylanmalıdır.
  • Örnek: Tesisin basınçlı hava sisteminin iyileştirilmesi ve çalışma basıncının 5psi azaltılması, sahadaki hava kompresörlerinin enerji tüketiminde bir önceki yıla kıyasla %5,3 oranında düşüş sağlamıştır. Bu, kompresör odalarına yerleştirilen alt ölçerler ile ölçülmüştür.

İyileştirmelerin Higg FEM’de Raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Yukarıda belirtilen tüm konuların dahil edildiğinden ve bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için iyileştirme verisini gözden geçirin.
 • İyileştirme miktarını mutlak veya normalleştirilmiş değer olarak girin. Bu, kaynağın geçen yıla kıyasla enerji kullanımındaki değişimdir. (örneğin, önceki yılın tüketimi – raporlama yılı tüketimi = enerji kullanımındaki değişim)  Düşüş için negatif değer  (örneğin, 0,05 kWh/ünite değerindeki normalleştirilmiş düşüş için -0,05) ve artış için pozitif değer(örneğin, yenilenebilir enerji kullanımındaki 0,03 kWh/ünite normalleştirilmiş artış için 0,03) girdiğinizden emin olun
 • İyileştirme için uygun birimleri seçin. (Doğru birimlerin olmaması halinde “Bu iyileştirmeyi sağlamak için kullanılan stratejileri açıklayın:” alanında birimleri listeleyin)
 • Geçen yıla kıyasla kaynağın enerji kullanımındaki yüzde (%) değişimi girin. Azaltma hedefi için negatif yüzde (örneğin, %5’lik azaltma için -5) ve artan kullanım için ise pozitif yüzde (örneğin, %5’lik kullanım artışı için 5) belirttiğinizden emin olun.
 • “Bu iyileştirmeyi başarmak için kullanılan stratejileri tanımlayın:” alanında yeterli detay sağlayın (örneğin, Normalleştirilmiş elektrik tüketimi, tesisin basınçlı hava sistemi iyileştirilerek azaltıldı).

 

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan iyileştirmeleri raporlayın (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • FEM raporlama yılında sağlanamayan iyileştirmeyi raporlayın (örneğin, 1 yıldan daha eski olan geçmiş iyileştirmeler raporlanmamalıdır)
 • Mutlak olan ve üretimde düşüş veya azaltılmış tesis işlemleriyle alakalı olan bir iyileştirme raporlayın. İşte bu nedenle, veri normalleştirme önemlidir.
 • Yetersiz verilere dayalı bir iyileştirme raporlayın. (örneğin, toplam azaltım gerçekleştirildi, ancak bu, düşüşü başarmak için gerçekleştirilen ölçülebilir veya tanımlanmış eylemlerle ilgili değil). Bu, özellikle iyileştirmelerin marjinal olduğu (yani, %1-2’den az) ve ölçüm/ izleme hatalarına ve/veya işletme değişkenliğine atfedilebilir olduğu durumlarda önemlidir.

NOT: Bir tesisin gerçekleştirilmesi güç olan, enerji verimliliğinin son %5-10 oranıyla çalışıyor olabilmesi nedeniyle bu soru, gerçek % veya iyileştirme miktarına bağlı puanlama SAĞLAMAMAKTADIR. Yanlışlıkla yeni başlayanlara ödül ve liderlere daha az puan vermek istemiyoruz

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin iyileştirmelerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Raporlanan iyileştirme miktarını doğrulayan tüm destekleyici kanıt (örneğin, enerji kullanım verisi ve referans değerler, vs.) doğru ve enerji kullanımını azaltmak için gerçekleştirilen ölçülebilir eylemlerle ilişkilidir.
 • İyileştirmeleri başarmak için uygulanan değişiklikler veya eylemler.

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Tam Puan

 • Gerekli Belgeler:
 • Toplam enerji kullanımınızın %80’inden fazlasını oluşturan enerji kaynakları için azaltımları gösteren enerji izleme raporları ve tüketim kayıtları
 • Enerji azaltımlarının sadece üretimdeki, çalışan sayısındaki azalma veya proseslerdeki değişimden kaynaklanmadığını gösteren yeni ekipman tedariki veya verimlilik iyileştirmelerine dair kanıtlar.

 

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Enerji kullanımının yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, iyileştirmenin nasıl başarıldığını açık bir şekilde anlatmalı ve göstermelidir (örneğin, hangi eylemler gerçekleştirildi ve bu değişiklik nasıl ölçüldü ve hesaplandı).
  • Yönetim, düzenli olarak enerji tüketimini azaltma hedeflerinin değerlendirilmesinde proaktif bir biçimde sürekli iyileştirmeyi teşvik ediyor mu?

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Proje planının bileşenleri karşısında ilerleme (örneğin, aydınlatma veya ekipmanın değiştirilmesi)
  • Enerji verimliliği projelerinden elde edilen kazançlar (varsa)
  • Enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji başarıları için verilen ödüller veya sertifikalar (örneğin, yeşil bina sertifikaları, Energy Star sertifikası, vb.)

Kısmi Puanlar

 • Yukarıda “evet” ile cevabı için aynı gereksinimler geçerli, ancak toplam enerji kullanımınızın %79’undan azını oluşturan enerji kaynakları (veya bir kaynak) için geçerlidir.

Enerji – Seviye 3

Questions
Tesisinizin yıllık Kapsam 3 GHG emisyonlarını, co2e olarak belirtin Kapsam 3 hesaplamanızı burada tanımlayın Önerilen Yükleme: raporlama yılında kapsam 3 GHG emisyonlarının hesaplanmasına ilişkin dokümantasyon Bu soru puanlanmaz. GHG Protokolü bu emisyonları üç genel kapsamda kategorilendirir:
 • Kapsam 1: Tüm doğrudan GHG emisyonları. (bu Düzey 1 enerji izleme içerisinde yer alır)
 • Kapsam 2: Satın alınan elektrik, ısı veya buharın tüketiminden kaynaklanan dolaylı GHG emisyonları. (bu Düzey 1 enerji izleme içerisinde yer alır)
 • Kapsam 3: Kapsam 2 içerisinde ele alınmayan diğer dolaylı emisyonlar, örneğin satın alınan malzemeler ve yakıtların çıkarılması ve üretimi, ulaşıma ilişkin faaliyetlerin raporlayan kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği taşıtlarda gerçekleştirilmemiş olanları, elektrikle alakalı faaliyetler (örneğin T&D kayıpları), dışarıya verilen faaliyetler, atık boşaltımı vb. (Kaynak: https://ghgprotocol.org)
Kapsam 3 emisyonlarını tesisiniz veya şirketiniz için hesaplama bu soruda ele alınabilecek ileri bir uygulamadır. Kapsam 3 emisyonlarını tesisiniz veya şirketiniz için hesaplama bu soruda ele alınabilecek ileri bir uygulamadır. Fakat, bu soru Higg sadece çevresel etkiyi doğrudan iyileştiren tedbirlerin alınması için Düzey 3 puanları verdiğinden dolayı puanlanmamıştır. Bu sorunun amacı nedir? Fabrika işlemleri için Kapsam 3 ının hesaplanması üretim endüstrisi için özellikle önemlidir, çünkü bu, hem üretim öncesi hem de üretim sonrası işlemlerde,  ürünün üretimi ve tüketimiyle ilgili çevresel etki konusunda anlayışlar sağlar. Kapsam 3 ayak izini hesaplamak için tüm üretim öncesi ve üretim sonrası iş faaliyetleri (yerinde üretim hariç) belirlenebilir. Teknik Rehberlik:  GHG Protokolü Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3) Standardı, şirketlerin tüm değer zincirinin emisyon etkisini değerlendirmesine olanak tanımaktadır. Kapsam 3 standardı aşağıda belirtilenlere odaklanmaktadır:
 • Satın alınan veya edinilen ürünler ve hizmetlerle ilgili olan ve dolaylı GHG emisyonları olan giriş emisyonları.
 • Satılan ürünler ve hizmetlerle ilgili olan ve dolaylı GHG emisyonları olan çıkış emisyonları.
Standartta giriş ve çıkış kaynakları, aşağıda belirtilen 15 temel sınıfa ayrılmıştır:
Giriş Kapsam 3 Emisyon Kaynakları 1. Satın alınan ürünler ve hizmetler 2. Sermaye malları 3. Yakıt ve enerjiyle ilgili faaliyetler (kapsam 1 veya kapsam 2’ye dahil değildir) 4. Üretim öncesi taşımacılık ve dağıtım 5. Operasyonlarda üretilen atık 6. İş seyahati 7. Çalışanın işe gidiş gelişi 8. Üretim öncesi kiralanan varlıklar
Kapsam 3 Üretim Sonrası Emisyon Kaynakları 9. Üretim sonrası taşımacılık ve dağıtım 10. Satılan ürünlerin işlenmesi 11. Satılan ürünlerin kullanımı 12. Satılan ürünlerin ömrünü tamamlama işlemi 13. Üretim sonrası kiralanan varlıklar 14. Franchise’ler 15. Yatırımlar
GHG Protokolü Kapsam 3 Değerlendiricisi (http://www.ghgprotocol.org/scope-3-evaluator ), GHG emisyonlarının Kapsam 3 Kaynaklarından belirlenmesi ve hesaplanması için kullanılabilen bir araçtır. Bu soruya Evet yanıtını verebilmek için Kapsam 3 GHG, Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3) Standardına göre hesaplanmalı ve raporlanmalıdır.  Buna şunlar dahildir:
 • Tüm Kapsam 3 emisyon kaynaklarının GHG emisyonlarının hesaplanması (Standardın Bölüm 5 ve 6 kapsamında belirtildiği gibi)
 • Kapsam 3 emisyonları, hariç tutulmalarına ilişkin açıklamayla birlikte raporlamaya dahil edilmeyen kapsam 3 faaliyetlerinin bir listesini de içerecek şekilde Standardın Bölüm 11’inde tanımlanan gerekliliklere uygun olarak bildirilmelidir.
Bu Nasıl Doğrulanacak: Doğrulayıcılar, bir tesisin Kapsam 3 GHG emisyon raporlamasını doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:
 • Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3) Standardında belirtilen gerekliliklerle uyumlu olduğundan emin olmak için raporlama yöntemi ve kapsam. Buna şunlar dahildir:
  • Kapsam 3 kaynakları ve kategorileri için minimum raporlama sınırları/gereklilikleri
  • Envantere dahil edilmeyen hariç tutulmuş kapsam 3 kategorileri veya faaliyetlerine ilişkin hariç tutulmalarını açıklayan gerekli belgeler.
Evet
 • Gerekli Belgeler:
 • Son takvim yılında Kapsam 3 GHG emisyonlarını hesaplamak için kaynakların kayıtları
 • Tüm ilgili Kapsam 3 emisyon kaynaklarındaki GHG emisyonlarının hesaplandığını gösteren destekleyici kanıt (Standardın Bölüm 5’inde tanımlandığı gibi)
  • Not: Standardın Bölüm 11’inde belirtilen raporlama gerekliliklerini uygulamadan kapsam 3 kaynaklarının sadece seçili sayıdaki temel raporlaması, Evet Yanıtıyla ilgili beklentileri karşılamamaktadır (örneğin, Kapsam 3 emisyonlarının 1 veya 2 kaynağından olan emisyonların resmi olmayan izlemesi/raporlaması)
 
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
 • Yönetim, Kapsam 3 GHG emisyonlarını hesaplamak için kullanılan metodolojiyi anlıyor
 • Emisyonlar, Karbon Saydamlık Projesi veya diğer harici raporlar yoluyla (isteğe bağlı) bildirilmiştir

Hayır ise, Tesisiniz, SBTi’ye uygun bir Bilim Temelli Hedef belirlemek için hazırlık yapıyor mu?

Önerilen Yükleme: raporlama yılında SBTi’ye uygun bir Bilim Temelli Hedef belirlediğinizi gösteren belgeler
Bu soru, 2020 Higg FEM raporlama yılında puanlanmamaktadır. Puanlama, sonraki raporlama yılında uygulanabilir.

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, şirketlerin Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) ile uyumlu bilim temelli sera gazı (GHG) hedeflerine sahip olduklarını göstermelerini sağlamaktır. https://sciencebasedtargets.org/

Teknik Rehberlik: 

GHG Hedefleri, en yeni iklim bilimi ile uyumlu olmaları ve GHG emisyonlarıyla birlikte küresel ısınmayı sınırlandırmayı amaçlayan Paris Anlaşması’nın hedeflerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olmaları halinde “bilim temelli” olarak kabul edilmektedir.

Bu soruya Evet yanıtı verebilmek için şirketinizin hedefleri, aşağıda belirtilenleri içeren SBTi gereklilikleriyle uyumlu olmalıdır:

 • Şirketin SBTi ile uyumlu Bilim Temelli Hedefler oluşturma taahhüdü. SBTi’ye resmi taahhüt gerekmektedir (örneğin, taahhüt mektubunun sunumu ve geçerli ücretlerin ödenmesi)
 • Şirketinizin GHG hedefinin belirlenmesi ve bunun SBTi tarafından doğrulanması ve onaylanması.

Bilim Temelli Hedef oluşturmak için nelerin gerekli olduğu hakkında bilgi almak için bkz.: https://sciencebasedtargets.org/step-by-step-guide/

Şirketinizin SBTi’ye uyum sağlaması, ancak henüz bir hedef oluşturmaması veya onay için bir hedef sunmamış olması veya hedefinizin inceleme aşamasında olması halinde “Tesisiniz SBTi’ye göre Bilim Temelli hedef oluşturmaya hazırlanıyor mu?” sorusuna Evet yanıtı vermelisiniz.

SBTi tarafından doğrulanan ve onaylanan hedefleri üstlenen ve belirleyen şirketlerle ilgili bilgiye buradan ulaşılabilir:  https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
 • Raporlama yılında SBTi’ye uygun Bilim Temelli Hedef belirlediğinizi gösteren belgeler.
 • Şirketin hedefi, SBTi web sitesinde listelenmektedir. Şirketin hedefinin belirlendiğini göstermelidir (örneğin, şirketin hedefi, “Hedef Oluşturuldu” olarak listelenmektedir) https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/

 

Not: Şirketin bir taahhüt mektubu sunmuş olması ve geçerli ücretleri ödemesi (yani, şirketin SBTi web sitesindeki durumu, “Taahhüt Edildi” olarak listelenmektedir) ancak henüz bir hedef belirlememesi veya onay için bir hedef sunmaması veya hedefin gözden geçirme aşamasında olması halinde. “Tesisiniz SBTi’ye göre Bilim Temelli Hedef oluşturmaya hazırlanıyor mu?” sorusuna verilecek yanıt Evet olmalıdır.

 

 

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
 • Hedeflerin yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, hedefin nasıl belirlendiğini, nasıl izlendiğini ve gözden geçirildiğini açık bir şekilde açıklamalı ve göstermelidir.
 • Yönetim, aktif bir şekilde proaktif GHG azaltımını teşvik eder veya onaylar.
 • Yönetim, sürekli iyileştirmeyi amaçlar ve yıllık olarak emisyon hedeflerini gözden geçirir.

 

top
X