Tóm tắt về Cập nhật Hướng dẫn Sử dụng Higg FEM (v1.4)

Date: November 5, 2020

Tóm tắt về Cập nhật Hướng dẫn Sử dụng Higg FEM (v1.4)

Thông tin Địa điểm Cơ sở

 • Đã cập nhật Loại Cơ sở
 • Đã cập nhật và thêm các quy trình bổ sung của Cơ sở từ Trình đơn thả xuống
 • Đã thêm hướng dẫn bổ sung về các ngày hoạt động
 • Đã thêm hướng dẫn bổ sung về số lượng nhân viên và Cách xác minh điều này
 • Đã thêm hướng dẫn về ĐƠN VỊ khối lượng mới và Cách xác minh điều này
 • Đã cập nhật Câu hỏi về Xử lý Nước tại Địa điểm (trước đây được gọi là Xử lý trước cho nước ngọt)
 • Đã làm rõ về tài liệu cần thiết để xác minh Giấy phép Môi trường
EMS
Câu hỏi 3 Đã cập nhật liên kết tài liệu tham khảo về Hướng dẫn Kỹ thuật và đã Thêm hướng dẫn bổ sung về Hướng dẫn Kỹ thuật
Câu hỏi 4 Đã cập nhật liên kết tài liệu tham khảo trên Mẫu theo dõi/quản lý giấy phép
Câu hỏi 5 Đã cập nhật liên kết tài liệu tham khảo trên Mẫu dành cho các quy định về theo dõi/quản lý
Câu hỏi 7 Đã cập nhật liên kết tài liệu tham khảo ở Hướng dẫn Kỹ thuật

Năng lượng

 • Cải tiến Đơn vị Đo cho Điện, Diesel Sinh học, Quang điện Mặt trời, Gió, Địa nhiệt, Thủy điện, Hơi nước (được Mua), Nước Lạnh
 • Đã thêm “Theo dõi và Báo cáo việc Sử dụng Năng lượng trong Higg FEM” để nhấn mạnh lại nhu cầu theo dõi và báo cáo dữ liệu năng lượng một cách hiệu quả
 
Câu hỏi 1

Các nguồn Năng lượng tổng thể được đơn giản hóa

Đã thêm Nhiệt Mặt trời và Năng lượng tái tạo đã Mua làm nguồn năng lượng mới

Hướng dẫn cập nhật về “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu năng lượng

Câu hỏi 2

Hướng dẫn cập nhật về “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu đường cơ sở

Câu hỏi 4

Làm rõ hơn về Mục đích của câu hỏi bằng cách chia câu hỏi thành hai lĩnh vực (Sử dụng Năng lượng so với tổng phát thải GHG)

Đã cập nhật Hướng dẫn về “tỷ lệ phần trăm mục tiêu”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã cập nhật bảng để bao gồm “Bạn đã đặt mục tiêu cho nguồn đó chưa” và “Đơn vị Đo”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo mục tiêu năng lượng

Câu hỏi MỚICâu hỏi về việc đặt mục tiêu giảm các loại phát thải Khí Nhà Kính (GHG) tổng thể – Đã bổ sung Hướng dẫn Đầy đủ
Câu hỏi 6

Đã cập nhật bảng để bao gồm việc xác định giá trị cải thiện chuẩn hóa hoặc tuyệt đối và Thay đổi theo Tỷ lệ Phần trăm

Đã cập nhật Hướng dẫn về “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo cải thiện năng lượng

Câu hỏi 7Đã cập nhật Hướng dẫn về “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”
Câu hỏi 8Đây là câu hỏi mới.  Đã thêm Hướng dẫn Đầy đủ.

Nước

 • Đã thêm “Theo dõi và Báo cáo việc Sử dụng Nước trong Higg FEM” để nhấn mạnh lại nhu cầu theo dõi và báo cáo dữ liệu nước một cách hiệu quả
 
Câu hỏi 1

Hướng dẫn cập nhật cho “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu sử dụng nước

Câu hỏi 2

Hướng dẫn cập nhật về “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu đường cơ sở

Câu hỏi 4

Hướng dẫn cập nhật cho “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu về mục tiêu

Đã thêm ví dụ về cách được điểm

Câu hỏi 6

Đã cập nhật bảng để bao gồm Phần trăm Thay đổi

Hướng dẫn cập nhật cho “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu về cải thiện

Nước thải

 • Đã thêm sơ đồ phân loại để dễ dàng quyết định nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp
 • Đã giải thích rõ định nghĩa về Xả thải Không có Chất lỏng (ZLD)
 
Câu hỏi 1

Đã cập nhật bảng để bao gồm các câu hỏi bổ sung về điểm xả nước thải.

Đã cập nhật Hướng dẫn về “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu nước thải

(Câu hỏi MỚI)Đây là câu hỏi mới về việc ngăn nước thải trộn với nước mưa.  Đã thêm Hướng dẫn Đầy đủ.
Câu hỏi 3

Đã thêm 2 câu hỏi phụ mới về “có quy trình liên hệ với các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thích hợp theo yêu cầu pháp luật trong trường hợp vô tình xả thải” và “cung cấp đào tạo cho nhân viên về kế hoạch dự phòng”

Đã sửa đổi câu hỏi phụ hiện có để làm rõ hơn mục đích của câu hỏi liên quan đến công suất xử lý nước thải cao nhất hoặc tối đa

(Câu hỏi MỚI)Đây là câu hỏi mới về việc yêu cầu cơ sở xác nhận không có rò rỉ hoặc bỏ qua nước thải tại chỗ.  Đã thêm Hướng dẫn Đầy đủ.
Câu hỏi 4Đã thêm câu hỏi phụ mới về “Đào tạo nhân viên về bùn nguy hại”
Câu hỏi 5Đã thêm câu hỏi phụ mới về “Đào tạo nhân viên về bùn không nguy hại”
Câu hỏi 6

Viết lại câu hỏi để làm rõ hơn mục đích của câu hỏi liên quan đến hệ thống xử lý Tự hoại

 

Đã thêm câu hỏi phụ mới về “Đào tạo nhân viên về quản lý chất thải Tự hoại”

Câu hỏi 7

Nâng cao chức năng để cho phép nhiều lựa chọn về báo cáo Tiêu chuẩn Nước thải.

Ghi lại “Tần suất Lấy mẫu” trong bảng báo cáo Nước thải.

Thêm bảng mới để thu thập dữ liệu ZDHC Bảng 2A-N.

Câu hỏi 9

Hướng dẫn tính điểm cập nhật về cách đạt được Toàn bộ Điểm

Hướng dẫn cập nhật về “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Phát thải Khí

 • Đã thêm “Theo dõi và Báo cáo Phát thải Khí trong Higg FEM” để nhấn mạnh lại nhu cầu theo dõi và báo cáo dữ liệu phát thải khí một cách hiệu quả
 
Khả năng áp dụng

Đã làm rõ thêm về Khả năng áp dụng

Đã thêm một câu hỏi mới về “Cơ sở của bạn có giám sát các loại phát thải khí không?”

Câu hỏi 1

Sửa lại câu hỏi để báo cáo tất cả các loại phát thải khí từ các hoạt động để phù hợp hơn với mục đích

Đã cập nhật bảng để bao gồm các câu hỏi bổ sung về chất gây ô nhiễm không khí và tải lên báo cáo thử nghiệm phát thải nếu có

Hướng dẫn cập nhật cho “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm khi báo cáo dữ liệu các loại phát thải khí

Câu hỏi 2

Sửa lại câu hỏi để báo cáo tất cả các loại phát thải khí từ các hoạt động để phù hợp hơn với mục đích

Đã cập nhật bảng để bao gồm các câu hỏi bổ sung về chất gây ô nhiễm không khí và tải lên báo cáo thử nghiệm phát thải nếu có

Hướng dẫn cập nhật cho “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm khi báo cáo dữ liệu các loại phát thải khí

Câu hỏi 3

Đã thêm câu hỏi phụ mới về theo dõi tổng thể việc sử dụng chất làm lạnh và các loại phát thải

Hướng dẫn cập nhật cho “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu về chất làm lạnh

Câu hỏi 4

Diễn đạt lại câu hỏi để có thêm sự rõ ràng nhằm nhấn mạnh ý định

Đã bổ sung định nghĩa về các loại phát thải

Hướng dẫn cập nhật cho “Hướng dẫn Kỹ thuật”

Câu hỏi 5

Diễn đạt lại câu hỏi để có thêm sự rõ ràng nhằm nhấn mạnh ý định

Đã bổ sung định nghĩa về các loại phát thải

Hướng dẫn cập nhật cho “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật”

Câu hỏi 7Hướng dẫn cập nhật cho “Hướng dẫn Kỹ thuật”

Chất thải

 • Đã thêm “Theo dõi và Báo cáo Dữ liệu Chất thải trong Higg FEM” để nhấn mạnh lại nhu cầu theo dõi và báo cáo dữ liệu chất thải một cách hiệu quả
 
Câu hỏi 1

Đã thêm một câu hỏi theo dõi tổng thể dòng chất thải không nguy hại.

Đã cập nhật Hướng dẫn về “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu chất thải

Câu hỏi 2

Đã thêm câu hỏi theo dõi tổng thể dòng chất thải độc hại.

Đã cập nhật Hướng dẫn về “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Câu hỏi 4

Đặt lại câu hỏi để bao gồm các thùng chứa chất thải độc hại.

Thêm 7 yêu cầu mới về thùng chứa và khu vực lưu trữ chất thải độc hại

Câu hỏi 5

Đặt lại câu hỏi để bao gồm các thùng chứa chất thải không nguy hại.

Đã thêm 3 yêu cầu mới về thùng chứa và khu vực lưu trữ chất thải không nguy hại

Câu hỏi 7Đã thêm các câu hỏi phụ mới để nắm bắt số lượng nhân viên và tần suất đào tạo được cung cấp
Câu hỏi 8

Đã cập nhật Hướng dẫn về “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu đường cơ sở

Câu hỏi 9

Hướng dẫn cập nhật về “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu đường cơ sở

Câu hỏi 10

Hướng dẫn cập nhật về “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu về mục tiêu

Câu hỏi 11

Hướng dẫn cập nhật về “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu về mục tiêu

Câu hỏi 13

Đã cập nhật bảng để bao gồm Phần trăm Thay đổi

Hướng dẫn cập nhật về “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu về cải thiện

Câu hỏi 14

Hướng dẫn cập nhật về “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Đã thêm những Việc Nên Làm và Không Nên Làm khi báo cáo dữ liệu về cải thiện

Hóa chất

 • Đã cập nhật tất cả các liên kết ZDHC để tham chiếu đến Khung Hệ thống Quản lý Hóa chất ZDHC – Phiên bản 1.0 (tháng 5 năm 2020)
 
Câu hỏi 1

Thêm sự rõ ràng về các hóa chất để bao gồm sự liên quan của sản xuất hóa chất

Đã thêm các ví dụ khác về bản kê hóa chất

Hướng dẫn cập nhật về “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Câu hỏi 2

Danh sách tài liệu cập nhật sẵn sàng để xem xét trong quá trình xác minh

Hướng dẫn cập nhật về “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Câu hỏi 3

Đã thêm các câu hỏi phụ mới để nắm bắt số lượng nhân viên và tần suất đào tạo được cung cấp

Hướng dẫn cập nhật về “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Câu hỏi 4

Đã thêm các câu hỏi phụ mới để nắm bắt số lượng nhân viên và tần suất đào tạo được cung cấp

Hướng dẫn cập nhật về “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Câu hỏi 7

Danh sách tài liệu cập nhật sẵn sàng để xem xét trong quá trình xác minh

Đã cập nhật Hướng dẫn về “Hướng dẫn Kỹ thuật” và “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”

Câu hỏi 10Đã thêm các câu hỏi phụ mới để nắm bắt các chủ đề đào tạo cụ thể, số lượng nhân viên và tần suất đào tạo được cung cấp
Câu hỏi 11

Diễn đạt lại câu hỏi để phù hợp với mục đích câu hỏi

Đã thêm câu hỏi phụ mới để nắm bắt quy trình giải quyết lỗi RSL

Cập nhật Hướng dẫn về “Điều này Sẽ được Xác minh Như thế nào” để bao gồm quyền kiểm soát Tập đoàn Mẹ hoặc Công ty

Câu hỏi 12

Diễn đạt lại câu hỏi để phù hợp với mục đích câu hỏi

Cập nhật Hướng dẫn về “Điều này Sẽ được Xác minh Như thế nào” để bao gồm quyền kiểm soát Tập đoàn Mẹ hoặc Công ty

Câu hỏi 14Hướng dẫn cập nhật về “Hướng dẫn Kỹ thuật”
Câu hỏi 15Hướng dẫn cập nhật về “Mục đích của câu hỏi là gì?”, “Hướng dẫn Kỹ thuật”
Câu hỏi 16

Danh sách tài liệu cập nhật sẵn sàng để xem xét trong quá trình xác minh

Đã chỉnh sửa tỷ lệ phần trăm cụ thể để có thể trả lời là Có hoặc Có Một phần giữa các khả năng áp dụng khác nhau

Câu hỏi 17Hướng dẫn cập nhật về “Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào”
Câu hỏi 19Đã thêm “MFCA (Kế toán Chi phí Dòng Nguyên vật liệu” trong danh sách tài liệu
Câu hỏi 21Danh sách tài liệu cập nhật sẵn sàng để xem xét trong quá trình xác minh

Bảng Thuật ngữ Higg FEM

 • Đã thêm Số Phút Tiêu chuẩn được Phép (SAM)/Giá trị Số Phút Tiêu chuẩn (SMV)

Phụ lục A: Xem trước Cơ sở Cụ thể

 • Một phần và tính năng mới được giới thiệu trong Higg FEM 2020. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các cơ sở hoàn thành Higg FEM 2020 sẽ có quyền truy cập vào Xem trước Cơ sở.
 • Có một số câu hỏi hạn chế chỉ được bao gồm trong phần này

(Xem bảng bên dưới để biết chi tiết)

(EMS – Câu hỏi MỚI) Đây là câu hỏi mới về “tạo điều kiện cho người lao động báo cáo vi phạm môi trường”.  Đã thêm hướng dẫn đầy đủ.
(Câu hỏi 1 về Năng lượng) Đã thêm câu hỏi phụ mới về việc có “sẵn một quy trình để đảm bảo tính chính xác và tính toàn vẹn của dữ liệu năng lượng”
(Câu hỏi 1 về Nước) Đã thêm câu hỏi phụ mới về việc có “sẵn một quy trình để đảm bảo tính chính xác và tính toàn vẹn của dữ liệu chất thải không nguy hại”
(Câu hỏi 2 về Chất thải) Đã thêm câu hỏi phụ mới về việc có “sẵn một quy trình để đảm bảo tính chính xác và tính toàn vẹn của dữ liệu chất thải độc hại”
(Câu hỏi 6 về Chất thải) Đã thêm các hoạt động xử lý chất thải bổ sung về “rò rỉ bể chứa và chôn lấp” được đề cập.  Đã thêm hướng dẫn đầy đủ.

 

top
X