Atık

Atıklara Giriş

Atık, fabrika sahasından atılan ve çevreyi ve çevredeki toplulukları kirletebilecek ve kirli hale getirebilecek herhangi bir materyal veya maddeyi ifade eder.

Atık örnekleri arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere şunlar sayılabilir:

 • Tehlikeli olmayan atıklar, malların ve hizmetlerin tüketiminden ve malların imalatı sonucunda atılan malzemelerdir. Tehlikeli olmayan atıklar genellikle tehlikeli olmayan üretim atıklarını ve evsel atıkları içerir. Tehlikeli olmayan üretim atığı, doğrudan üretim süreciyle üretilir, örneğin kumaş, deri, plastik ve kağıt veya ambalaj atığı. Evsel atık, gıda atıklarını ve katı atıkları içerir. Gıda atıkları tipik olarak tesis kantinlerinde ve mutfaklarında üretilir. Katı atık, ofis ve yatakhane alanlarından kaynaklanan evsel atıktır, örneğin tuvalet kağıdı, bahçe atığı, cam ve gıda ambalajı.
 • Tehlikeli atıklar, kimyasal, fiziksel veya biyolojik özelliklerinden dolayı (örneğin yanıcı, patlayıcı, toksik, radyoaktif veya bulaşıcıdır) halk sağlığına ve/veya çevreye zarar verebilecek olan atıklardır. ABD Çevre Koruma Kurumu, tehlikeli atığı “sağlığımıza veya çevreye zararlı veya potansiyel olarak zararlı olan atık” olarak tanımlıyor. Tehlikeli atıklar sıvı, katı veya gaz veya sulu çamur şeklinde olabilir. Tehlikeli atıkların yönetimi için gerekenler, tehlikeli olmayan atıklardan daha katıdır. (http://www.epa.gov/osw/hazard/)

Bununla birlikte, tehlikeli veya tehlikeli olmayan atık sınıflandırması, bir ülke mevzuatından diğerine hangi atıkların ‘tehlikeli’ olarak sınıflandırılabileceği farklılık gösterebilir. Bir tesis en azından yasal atık gereksinimlerini yerine getirmelidir. Yasal gereklilikler mevcut değilse, daha katı endüstri yönergeleri seçmeniz önerilir.

Higg Index Atık bölümü şunları yapmanızı gerektirir:

 • Tüm tehlikeli ve tehlikeli olmayan atık akışlarını anlayın ve izleyin
 • Tüm tehlikeli ve tehlikeli olmayan atık akımları için üretilen hacim ve bertaraf yöntemini kaydedin ve raporlayın
 • Tüm tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkları ayırmak, düzgün bir şekilde depolamak ve taşınmaları için çalışanları eğitmek
 • Atıkların tesiste açıkta yakılmasını ve atılmasını yasaklamak ve tüm tesis için yakmaları düzgün bir şekilde kontrol etmek
 • Üretilen atıklar için normalleştirilmiş referans değerlerini ayarlamak (örneğin, 2016 yılında üretim birimi başına üretilen 20 kg’lık evsel atık) ve atık bertaraf yöntemleri yüzdesi (örneğin, 2016’da evsel atıkların % 80’i arazi doldurma yöntemi ile bertaraf edildi)
 • Atık azaltımları ve tercih edilen bertaraf yöntemlerinin iyileştirilmesi için normalleştirilmiş hedefler belirlemek
 • Su azaltma hedeflerini gerçekleştirmek için belirli eylem ve stratejiler içeren bir eylem planı oluşturmak
 • “Geçen yıl üretim birimimiz başına 16 kg evsel atık ürettik ve 2016 yılından bu yana referansa göre yıllık %20 azalma” gibi atık azaltımları göstermek
 • Kılavuz uygulama: Atık sahaları, enerji kazanımı olmayan yakma fırınları ve çevreye atılmış olan tüm materyallerin en az yüzde 90’ını yönlendirin
 • Kılavuz uygulama: Atıkları, daha iyi kalitede veya çevreye daha fazla duyarlı yeni ürünler haline getirerek ileri dönüşümü.

Atık performansı iki şekilde geliştirilebilir:

 1. Tesisiniz için üretilen toplam atık miktarını azaltarak. Atık miktarını ilk kaynağında azaltacığından bu yöntem en çok tercih edilen yöntemdir.
 2. Geri dönüşüm, yeniden kullanma veya enerji geri kazanımlı uygun şekilde kontrol edilen yakma gibi tercih edilen bertaraf yöntemlerine geçiş yaparak.

Higg FEM’de Atık Verisinin İzlenmesi ve Raporlanması

Atık verisinin doğru bir şekilde izlenmesi ve raporlanması, iyileştirme fırsatlarına ilişkin tesise ve paydaşlara detaylı bilgi sağlar. Verinin doğru olmaması, tesisin atıklarının anlaşılmasını ve çevresel etkileri azaltacak ve etkinlik sağlayacak belirli faaliyetlerinin tespit edilebilmesini sınırlandırmaktadır.

Atık izleme ve raporlama programını oluştururken aşağıda belirtilen ilkeler uygulanmalıdır:

 • Bütünlük – İzleme ve raporlama programı, tüm ilgili kaynakları içermelidir (FEM’de belirtildiği gibi). Kaynaklar veri izlemeden hariç tutulmamalıdır ve raporlama, önemliliğe dayalı olmalıdır (örneğin, küçük miktar istisnaları).
 • Doğruluk – Atık izleme programına yapılan veri girişinin doğru olduğundan ve güvenilir kaynaklardan elde edildiğinden emin olun (örneğin, ayarlanmış ölçerler, faturalar, var olan bilimsel ölçüm ilkeleri veya mühendislik hesaplamaları, vs.)
 • Tutarlılık – Atık miktarlarının karşılaştırılmasına izin veren atık verilerinin izlendiği tutarlı yöntemler kullanın. İzleme yöntemlerinde, su kaynaklarında veya atık verisini etkileyen diğer işlemlerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu durum belgelendirilmelidir.
 • Şeffaflık – Tüm veri kaynakları (örneğin, faturalar, tartı kayıtları, vs.), kullanılan varsayımlar (örneğin, hesaplama teknikleri) ve hesaplama yöntemleri, veri envanterlerinde açıklanmalıdır ve belgelendirilmiş kayıtlarla ve destekleyici kanıtla kolay bir şekilde doğrulanabilir olmalıdır.
 • Veri Kalitesi Yönetimi – Kalite güvence faaliyetleri (dahili veya harici veri kalite kontrolleri), tanımlanmalı ve raporlanan verinin doğru olmasını sağlamak için atık verileriyle birlikte veri toplamak ve izlemek için kullanılan süreçlerde uygulanmalıdır.

Yukarıda belirtilen ilkeler, Sera Gazı Protokolü – Bölüm 1: GHG Hesaplama ve Raporlama İlkeleri’nden uyarlanmıştır.

Atık – Seviye 1

Questions
 • Malzemeler
 • Metal
 • Plastik
 • Kağıt
 • Teneke Kutular
 • Yemek
 • Cam
 • Karton
 • Diğer (Lütfen Belirtin)
 • Tüm evsel atıkların toplamı

Önerilen Yükleme: Atık Bildirgesi

Tehlikeli atık olmayan akışlarınızı izliyor musunuz?

Tehlikeli olmayan üretim atığı ve evsel atığı içermektedir.

Tesisinizin ürettiği tüm atık yığınlarını, her bir atık yığınının miktarını ve her bir atık yığınının bertaraf yöntemini eksiksiz izlemesi halinde Tam Puan verilmektedir.

Atık yığınlarınızın en az birini tümüyle izliyor ama her bir atık yığını için tüm kaynakları ve bertaraf yöntemini henüz izlemiyorsanız Kısmi Puan verilmektedir.

Bu sorunun amacı nedir?

 Amaç, tesisinizdeki tüm tehlikeli olmayan atık türleri hakkında (hem üretim hem de evsel atıklar) farkındalık yaratmak ve ürettiğiniz her atık çeşidinin hacmini izlemeye başlamaktır. Atıkları nasıl azaltacağınıza ve yönlendireceğinize ilişkin stratejik kararlar almadan önce atık kaynaklarınızı bilmelisiniz. Mevcut atık yönetimi uygulamalarınızı anlamanız ve en çok ürettiğiniz atık kaynakları için iyileştirmeleri önceliklendirmeniz önem taşımaktadır. Bunu yaparak atıkları azaltmak ve yönlendirmek için daha etkin alternatifler bulabilirsiniz.

Teknik Rehberlik: 

Atık envanterinin geliştirilmesi, atık yönetiminde ilk adım olarak kabul edilmektedir. Atık izleme ve raporlama programını oluştururken bu soruda yer alan tehlikeli olmayan atıklar ve Soru 2’deki tehlikeli atık izleme için geçerli olan aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

 • Atığın nerede üretildiğini ve üretilen tüm atık tiplerini belirlemek için ticari ve işletme proseslerini eşleştirin.
 • Atık verisini toplamak ve izlemek için prosedürler oluşturun:
  • Üretilen atık miktarını belirlemek için saha ölçeklerini, atık faturalarını/beyanlarını, satılan atık maddelerin reçetelerini ve benzerlerini kullanın.
  • Tahmin tekniklerinin kullanımı halinde hesaplama yöntemi, açık bir şekilde tanımlanmalı ve doğrulanabilir verilerle desteklenmelidir (aşağıdaki örneklere bakınız)
 • İzlenen verileri (örneğin, günlük, haftalık, aylık atık miktarları) gözden geçirilmesi kolay bir formatta [örneğin, elektronik çizelge (ör. Microsoft Excel) veya verilerin okunabilir formatta aktarımına izin veren benzeri veri analitik programı (ör. Excel, csv)] kaydedin ve doğrulama esnasında gözden geçirilmek üzere ilgili destekleyici kanıta sahip olun.

Atık Verilerinin Higg FEM’de Raporlanması:

Verilerin VE verileri toplamak ve kaydetmek için kullanılan proseslerin doğru veri sağlamada etkin olması için atık verisini FEM’de raporlamadan önce veri kalite kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

Şunları gerçekleştirin:

 • Kaynak verilerinin (örneğin, tartı kayıtları, faturalar/beyanlar, vs.) doğru olup olmadığını tespit etmek için bu verileri birleştirilmiş toplamlarla göre gözden geçirin.
 • Mevcut yılı geçmiş verilerle karşılaştırın. Önemli değişiklikler (örneğin, %10’dan fazla artış veya düşüş) bilinen değişikliklere dayandırılabilmelidir. Aksi halde, daha fazla araştırma yapılabilir.
 • En yeni ve güncellenmiş veri izleme çizelgelerinin kullanıldığından ve tüm otomatik hesaplamaların/formüllerin doğru olduğundan emin olun.
 • İlgili birimlerin raporlandığından emin olun ve kaynak veriden raporlanan veriye olan birim dönüştürmelerini doğrulayın.
 • Doğruluğu onaylamak için varsayım veya hesaplama yöntemini/hesaplamaları gözden geçirin
 • Belirli bir atığın nasıl bertaraf edildiğini doğrulayın ve bertaraf yöntemini raporlayın (örneğin, çöp toplama sahası, geri dönüşüm, yakma)
 • Atık satıcılarının her bir atık tipini işleyecek uygun lisansa sahip olduklarından emin olun.
 • Atığın nasıl yönetildiğini ve veri varsayımlarını, hesaplama yöntemini açıklamak veya belirli bir kaynakla ilgili verilere ilişkin diğer yorumlar için “Bu kaynak için atık yönetimi ve bertaraf proseslerinizi açıklayın” alanını kullanın.

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan verilerin raporlanması (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış).
 • Doğrulanabilir ve makul seviyede doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini verileri raporlayın.

Aşağıdaki terminoloji, bu sorunun nasıl tamamlanacağını anlamanıza yardımcı olacaktır:

 • Tüm atık yığını, ürünü imal ederken üretilen atıklar, ofis kullanımı sırasında, kantinde, yatakhanede ve atölyelerde işçiler tarafından üretilen atıklar ve bir hizmet vermek üzere tesise gelen bir yüklenici tarafından üretilen atıklar dahil olmak üzere tesiste üretilen tüm atıkları ifade eder.
 • Nihai imha atıklarınızı yönetmek veya kaldırmak için son adımı ifade eder. Bir yüklenici sadece atıklarınızı topluyor ve başka bir şirkete satıyorsa, nihai bertaraf, atıklarınızı geri dönüşüm, yakma, işleme tabi tutma (fiziksel veya kimyasal işlem) veya atığınızı çöp depolama sahasına taşınması vasıtasıyla atığınızı en son işleyen şirket olacaktır. Bu, atık toplama alanını veya atık yüklenicisinin sahasını kontrol ederek ve ayrıştırmanın iyi yönetildiğini onaylayarak fabrikada kontrol edilebilir
 • Tehlikeli olmayan atık: lütfen bu bölümün üst kısmındaki atıklara giriş bölümünde listenen tanıma bakın.
 • Tehlikeli atık: Lütfen bu bölümün üst kısmındaki atıklara giriş bölümünde listelenen tanıma bakın. Tehlikeli atıkları belirlemek için özelliklerini, çevreye etkisini, kullanımını, aşındırıcılığını, tutuşabilirliğini ve reaktivitesini kontrol edebilirsiniz; tehlikeli atık grubuna ait değilse tehlikeli olmayan atıktır.
 • Yeniden kullanım: Yeni ticari bir malzemeyi ikame için bir fonksiyon veya uygulamada kullanılan malzemeler. Tipik olarak bu malzeme aynı amaçla birçok kere yeniden kullanılacak şekilde tasarlanır. Buna asıl veya başka amaçlar için başka hiçbir yeniden işleme görmeden yeniden kullanılabilen kontrol, temizlik veya onarım malzemelerini/parçalarını da içerebilir. Örneğin:
  • Kimyasal tedarikçi, kimyasal konteyneri aynı kimyasalla doldurmak için yeniden kullanabilir (harici yeniden kullanım).
  • Kalan kumaş, başka bir fabrikada yeniden kullanılabilir (harici yeniden kullanım).
  • Şarj edilebilir piller birçok kez yeniden kullanılabilir (dahili yeniden kullanım). Ahşap palet veya karton fabrika içinde malzemeleri depolamak için yeniden kullanılabilir (dahili yeniden kullanım).
 • Geri dönüşüm: Geri kazanılan malzemelerden yeniden işlenen ve mamüle veya bir ürünün parçasına dönüştürülen malzemeler. Enerji geri kazanımını ve yakıt olarak veya dolum işlemi için kullanılacak olan malzemelerin yeniden işlenmesini içermez.

Geri dönüştürülmüş malzeme ile yeniden kullanılan malzeme arasındaki farklar:

 • Geri dönüştürülmüş malzeme başka bir parça veya ürün yapmak için işlemden geçer veya fiziki şekli değişir.
 • Yeniden kullanılan malzeme mevcut formunda, birçok kere, tipik olarak aynı amaç için kullanılır. Örneğin:
  • Plastik geri dönüşümü, hurda veya atık plastiklerin geri kazanılması ve malzemenin faydalı ürünler haline getirilmesi için, bazen orijinal durumlarından tamamen farklı biçimlerde yeniden işlenmesi sürecidir. Örneğin, bu meşrubat şişelerinin eritilmesinden sonra plastik sandalyeler ve masalar olarak dökülmeleri anlamına gelebilir.
  • Oyun alanı yüzeyleri veya trafik konileri için kullanılan plastik
  • Mobilya, minderler, battaniyeler, oyuncaklar için kullanılan dolgu/doldurma malzemesi için yeniden işlenen kumaş hurdaları
 • Enerji geri kazanımlı yakma: Atığı yakarak elektrik veya ısı şeklinde enerji üretme işlemi. Isıl teknolojiler arasında yakma, gaz plazması, piroliz veya 150 °C’yi aşan diğer işlemler yer alır (lütfen bkz. UL2799 standardı: https://standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_2799_3). Bu işlem yalnızca yerel hükumetin onayladığı ve izin verdiği bir yakma tesisi veya ruhsatlı yakma tesisi tarafından kabul edilebilir.
 • Biyolojik arıtma: genellikle gıda atığı bertarafında kullanılır. Anaerobik arıtma, biyoyakıt ve kompostlama yaygın arıtma yöntemleridir. Anaerobik arıtma, bakterilerin oksijen yokluğunda organik maddeye ayrıştığı bir biyolojik işlemdir. Bakteriler, enerji üretmek için kullanılabilen biogaz üretir. Kontrollü anaerobik ayrışmanın ardından kalan çıktı, az kokulu ve besin yönünden zengindir. Biyoyakıt biyolojik malzemelerden elde edilir ve araç emisyonlarını azaltmak için alternatif yakıt veya katkı maddesi olarak kullanılabilir. Kompostlama, oksijen yokluğunda çeşitli mikroorganizmalarla organik atığı parçalayarak kullanışlı bir maddeye dönüştüren biyolojik bir işlemdir. Kompostlama ayrıca organik atığı gübre, don yağı ve endüstriyel kimyasallar gibi endüstriyel ve üretilmiş ürünlere dönüştürmeyi de içerir.
 • Yakma: yerel ve uluslararası standartlara uygun bir yakma süreci ile toplanan ve yönetilen malzemeler.
 • Arazi doldurma: yerel ve uluslararası standartlara uygun bir arazi doldurma yöntemi ile toplanan ve yönetilen malzemeler.
 • İleri dönüşüm: İleri dönüşüm, yan ürünler, atık malzemeler, gereksiz ve/veya istenmeyen ürünleri, daha iyi kalitede veya daha iyi çevresel değeri olan yeni malzemelere veya ürünlere dönüştürme işlemidir. Yeni giysi üretmek için kullanılmış giysilerin ve kumaşların geri dönüştürülmesi, kullanılmış plastik şişelerden kumaş yapmak ve tuğla yapmak için kazan dairesindeki kömür külünün işlenmesi ileri dönüştürmenin bazı örnekleridir. Bir tesis, atıkların ileri dönüştürülmesi için yaratıcı çözümler bulmak üzere malzeme tedarikçileri, alıcıları ve atık yönetimi yüklenicilerini devreye sokabilir
 • Yasa ile düzenlenen atık malzeme, tehlikeli olmayan atığa dahil edilmemelidir çünkü bu tip atıklar “olağan şeylerden” üretilmemektedir, örneğin:
  • Tıbbi atık
  • poliklorlanmış bifeniller (PCB’ler)
  • Kurşunlu boya
  • Asbest
  • Yerel mevzuatla düzenlenen diğer atıklar
  • Büyük inşaat ve yıkım projelerinin atıkları
  • Sel, yangın, fırtına, kasırga gibi doğal afetlerin neden olduğu atıklar

Tehlikeli olmayan atık hesaplamasına yönelik kabul edilen tahmin: Bazı durumlarda atık miktarını hesaplamak, tahmin gerektirir. Tahmin, aşağıda belirtilenleri içeren belgelendirilmiş bir yöntem gerektirmektedir:

 • Hesaplamalar ve yöntem
 • Tahminin hesaplanma tarihi
 • Hesaplamaların ve yöntemlerin güncelleme sıklığı

Örnek: Tesisiniz variller halinde atık üretiyor ve bunlar dolduklarında kapatılarak her hafta bertaraf için gönderiliyor. Her varili tartmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle, dolu bir varilin ortalama ağırlığı, aşağıda gösterildiği gibi varillerin temsili örneği tartılarak ve ardından, bu ortalama ağırlığın her hafta veya ay bertaraf edilen varil sayısıyla çarpılması sonucunda belirlenebilir:

 • Ortalama varil ağırlığı = 25kg (farklı günlerde, aylarda, üretim senaryolarında, vs. varillerin temsili ağırlıklarına dayalıdır)
 • 1 ayda bertaraf edilen varil sayısı = 65
 • 1 ayda bu kaynağın ürettiği toplam atık = 1.625kg (25kg x 65 varil)

Not: Yukarıdaki yöntem, herhangi bir atık tipi için kullanılabilir (örneğin, üretim veya evsel atık). Tahmin yöntemi ve hesaplamalar, her bir atık tipi için belgelendirilmeli ve tutarlılıkla uygulanmalıdır. 

Gıda atığı ve katı atık için yöntem:

Ayda 3 kez olacak şekilde gelişigüzel seçilmiş bir kepçeyi veya çuvalı tartın ve kepçe veya çuval başına ortalama ağırlığı hesaplayın. Ardından her ayın sonunda kova veya torba sayısını baz alarak toplam ağırlığı hesaplayın. Lütfen her bir kepçe veya çuval için atık hacminin üretilen atık miktarının temsili olması gerektiğini unutmayın.

Not: Bir tahmin tekniğinin kullanılması halinde bu durum eksiksiz bir şekilde belgelendirilmeli, tutarlı bir şekilde uygulanmalı ve ilgili verilerden türetilen makul tahmin faktörlerine dayalı olmalıdır (örneğin, temsili atık örneğinin gerçek ağırlıkları).

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Bir tesisin atık verisini doğrularken Doğrulayıcılar, aşağıda belirtilenleri de içerecek şekilde atık izleme programının hatalar oluşturabilecek tüm özelliklerini gözden geçirmelidir:

 • Başlangıçtaki veri toplama süreçleri ve veri kaynakları (örneğin, tartı kayıtları, beyanlar/faturalar/reçeteler, vs.); ve
 • Verileri birleştirmek için kullanılan süreç ve araçlar (örneğin, elektronik çizelge hesaplamaları, birim dönüştürmeler, vs.)

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Tam Puan

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesis tarafından üretilen TÜM tehlikeli olmayan atıklar listesi
   • Üretim Atığı
   • Ambalaj atıkları
   • Evsel Atık
  • TÜM tehlikeli olmayan atıkların hem bertaraf miktarının, hem de tipinin (bertaraf varış yeri dahil) izlendiğini gösteren kayıtlar (örneğin, gözden geçirme için destekleyici kanıt var olduğu müddetçe atık yüklenicilerinin faturaları, elektronik çizelgede düzenlenmiş tartı kayıtları (ör. Excel), uygundur). Kayıtlar, yanıtlanan tüm sorularda raporlanan cevaplarla eşleşmelidir.
  • TÜM tehlikeli olmayan atıklar için miktarı izleme yöntemi ve ölçüm yöntemi
  • Mümkün olması halinde ölçek kalibrasyon kayıtları (örneğin, üreticinin teknik özelliklerine göre)
  • Mümkün olan yerlerde belgelendirilmiş hesap yöntemi
  • Tesisteki tüm tehlikeli olmayan atık kaynakları eksiksiz izleniyor. Bu, Seviye 1 tablosunda listelenen tüm kaynakların doğru olan tüm sütunlarda eksiksiz cevaplara sahip olduğu anlamına gelir.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, tehlikeli olmayan atıkların ana kaynaklarını ve bu atıklara ne olduğunu açıklayabiliyor (nereye bertaraf edildikleri)
  • Anahtar Çalışanlar aşağıda belirtilenler hakkında bilgi sahibidir:
   • Atık toplama işlemi, miktar ölçümü ve bertaraf tipinin izlenmesi de dahil olmak üzere tehlikeli olmayan atıkları izlemek için kullanılan prosedürler.
   • Atık verisi izleme programı ve veri kalitesinin nasıl sağlandığı
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Tehlikeli olmayan atık üretim kaynakları
  • Atık miktarı ölçüm ekipmanları
  • Atık bertarafı için toplama sahaları
  • Atık bertarafı için atık işleme yüklenicilerinin tesisi

Kısmi Puanlar

 • Tesisteki en az bir tehlikeli olmayan atık kaynağı için yukarıda “evet” seçeneğinde belirtilen koşulların aynısı. Bu tam olarak izlenmelidir. Bu, 1. Seviyede listelenen en az bir kaynak için (ancak hepsi değil) tüm sütunlarda eksiksiz cevap sağlanması anlamına gelir ve tüm cevapları destekleyen kanıtlar sağlanmalıdır.

Üretim Atığı:

 • Boş kimyasal variller ve konteynerler
 • Film ve Baskı Çerçevesi
 • Atık su arıtma çamuru (endüstriyel)
 • Sona ermiş/kullanılmamış/kullanılmış kimyasallar (atık yağ, çözücüler, reaktantlar, vb.)
 • Basınçlı Gaz Türleri (soğutucular vb.)
 • Kirlenmiş malzemeler (lütfen belirtiniz)
 • Diğer (Lütfen Belirtin)

Evsel Atık:

 • Piller
 • Florasan ampul
 • Mürekkep kartuşu
 • Atık yağlar ve gres (yemek pişirmeden kaynaklanan)
 • Boş konteynerler (temizleme, sterilizasyon, pestisitler vb.)
 • Elektronik Atıklar
 • Kömür yakma atıkları (uçucu kül ve taban külü/kömür cürufu)
 • Atık su arıtma çamuru (evsel)
 • Diğer (Lütfen Belirtin)

Önerilen Yükleme: Tehlikeli atık manifestoları ve/veya tehlikeli atık işleme izinlerinin kopyaları

Tehlikeli atık akışlarınızı izliyor musunuz?

Tüm tehlikeli atık kaynaklarının eksiksiz izlenmesi VE tehlikeli atıkların lisanslı ve izinli bir tehlikeli atık yüklenicisi aracılığıyla bertaraf edilmesi halinde Tam Puan verilmektedir. Lütfen variller veya fıçılar hakkında bildirimde bulunmaya yönelik bilgi için aşağıdaki kılavuz belgelere bakın.

Tehlikeli atık kaynaklarınızdan en az birisini eksiksiz takip etmeniz, ancak tüm kaynaklarınızı takip etmemeniz halinde Kısmi Puan verilmektedir.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tesiste üretilen tüm tehlikeli atık tipleri için farkındalık oluşturmak ve üretilen her bir atık tipinin hacmini ve bertaraf yöntemini izlemektir. Atıkları nasıl azaltacağınıza ve yönlendireceğinize ilişkin stratejik kararlar almadan önce atık kaynaklarınızı bilmelisiniz.

Teknik Rehberlik: 

Tehlikeli özelliğinden dolayı yerel yasa ve mevzuatı karşılamak için tüm tehlikeli atıklar iyi izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Tehlikeli atığı tanımlamak için her ülkenin kendi Ulusal Tehlikeli Atık Envanteri ve Ulusal Tehlikeli Atık Belirleme Standardı bulunur. Lütfen bu standartlara ve envantere bakın.

Not: Tehlikeli olmayan atıklar için Teknik Kılavuz, Soru 1’de yer alan veri izleme ve raporlama ilkeleri ve kılavuz, tehlikeli atık izleme ve raporlama sürecinde de uygulanmalıdır.

Tehlikeli atıklar tehlikesiz atıklara göre çevre ve insan sağlığı için daha büyük risk teşkil eder ve dolayısıyla daha sıkı bir yönetim süreci gerektirir. Atıkları nasıl azaltacağınıza ve yönlendireceğinize ilişkin stratejik kararlar almadan önce atık kaynaklarınızı bilmelisiniz. En çok ürettiğiniz atık kaynakları iyileştirmeye öncelik vermeniz önemlidir.

Tehlikeli atıklarla ilgili olarak yerel yasa ve mevzuatı karşılamak için her bir atık yığınının nasıl bertaraf edildiğini belirtmek ve bertaraf yöntemlerini iyileştirme olanaklarını tanımlamak (örneğin azaltma, geri dönüştürme ve enerji geri kazanımlı yakma) da önemlidir.

Fabrikanızın tehlikeli atıkların düzgün bir şekilde işlendiğini ve ilgili onaylı tesiste arıtıldığını/imha edildiğini düzenli olarak kontrol etmesi önerilir.

Kirlenmiş materyallere bir örnek, makineleri temizlemek için kullanılan pamuk veya naylon parçası olabilir. Kumaş, hidrolik yağ ya da yağlayıcı veya mürekkep ya da kimyasal ile kontamine olmuş ve tehlikeli atık bölümüne olarak sınıflandırılabilir.

Not: Tehlikeli veya tehlikeli olmayan atık sınıflandırması, bir ülkenin mevzuatından diğerinin mevzuatına göre değişebilmekte olup hangi atıkların ‘tehlikeli’ olarak sınıflandırılabileceği farklılık gösterebilir. Tesis yasal atık gereksinimlerini takip etmelidir. Yasal gereklilikler yoksa, daha sıkı endüstri kurallarını seçin.

Varil / Fıçılar Hakkında Not: Boş varilleri bertaraf ettiyseniz, lütfen tüm varillerin toplam ağırlığını kilogram veya metrik ton cinsinden girin. Örneğin, her biri 20 kilogram ağırlığında 25 boş çelik varil atarsanız, lütfen “Boş kaplar” ı seçin ve 500 kilogram girin (25 varil x 20 kg = toplam 500 kg).

Sıvı atıkları içeren tam bidonları attıysanız, lütfen bidonun hacmini (kübik fit, kübik yarda, galon, metre) veya toplam ağırlığını (kg veya metrik ton) girin.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Bir tesisin atık verisini doğrularken Doğrulayıcılar, aşağıda belirtilenleri de içerecek şekilde atık izleme programının hatalar oluşturabilecek tüm özelliklerini gözden geçirmelidir:

 • Başlangıçtaki veri toplama süreçleri ve veri kaynakları (örneğin, tartı kayıtları, beyanlar/faturalar/reçeteler, vs.); ve
 • Verileri birleştirmek için kullanılan süreç ve araçlar (örneğin, elektronik çizelge hesaplamaları, birim dönüştürmeler, vs.)

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesis tarafından üretilen TÜM tehlikeli atıklar listesi
   • Üretim Atığı
   • Ambalaj atığı (örneğin kimyasal bidonlar ve konteynerler)
   • Evsel Atık
  • TÜM tehlikeli atıkların hem bertaraf miktarının, hem de tipinin (bertaraf varış yeri dahil) izlendiğini gösteren kayıtlar (örneğin, gözden geçirme için destekleyici kanıt var olduğu müddetçe atık yüklenicilerinin faturaları, elektronik çizelgede düzenlenmiş tartı kayıtları (ör. Excel), uygundur). Kayıtlar, yanıtlanan tüm sorularda raporlanan cevaplarla eşleşmelidir.
  • TÜM tehlikeli atıklar için miktarı izleme yöntemi ve ölçüm yöntemi
  • Tehlikeli atık işleme izinleri (geçerli ise)
  • Mümkün olması halinde ölçek kalibrasyon kayıtları (örneğin, üreticinin teknik özelliklerine göre).
  • Mümkün olan yerlerde belgelendirilmiş hesap yöntemi
  • Tesisteki tüm tehlikeli atık kaynakları eksiksiz izleniyor. Bu, Seviye 1 tablosunda listelenen tüm kaynakların doğru olan tüm sütunlarda eksiksiz cevaplara sahip olduğu anlamına gelir
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, tehlikeli atıkların ana kaynaklarını ve bu atıklara ne olduğunu açıklayabiliyor (nereye bertaraf edildikleri)
  • Anahtar Çalışanlar aşağıda belirtilenler hakkında bilgi sahibidir:
   • Atık toplama işlemi, miktar ölçümü ve bertaraf tipinin izlenmesi de dahil olmak üzere tehlikeli atıkları izlemek için kullanılan prosedürleri gözden geçirin.
   • Atık verisi izleme programı ve veri kalitesinin nasıl sağlandığı
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Tehlikeli atık üretim kaynakları
  • Atık miktarı ölçüm ekipmanları
  • Atık bertarafı için toplama sahaları
  • Atık bertarafı için kullanılan atık işleme yüklenicilerinin tesisi

Yükleme: Ayrıştırılmış depolama alanlarının fotoğrafları

Uygun yönetim için tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkları ayırmanız halinde lütfen Evet cevabını seçin.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisinizin uygun yönetim için tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkları ayırmasıdır.

Tesisiniz tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkları farklı şekilde bertaraf etmesi gerektiği için bu soru önemlidir. Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların ayrılması, atık akımları arasındaki istenmeyen reaksiyonları önleyebilir, kirliliği ve insanlar ile çevreye verilen zararı azaltabilir, maliyetin düşürülmesine yardımcı olur (karıştırma atığı, tehlikeli olarak sınıflandırılan ve atılması daha pahalı olan atık hacmini artırabilir) ve personel için istenmeyen maruz kalmayı önler (kaynak: GSCP ).

Teknik Rehberlik: 

İlk adım, atık üretimi, toplanması ve ayrıştıması, depolanması, taşınması, arıtma ve bertaraf ile ilgili yasal gereksinimlerin karşılandığından emin olmaktır. Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların yönetimi (toplama, ayrıştırma, depolama ve taşıma dahil) için prosedürler olması gerekir. Tesis, tehlikeli olmayan atıkların işlenmesi ve ayrıştırılmasına yönelik yeterli çalışma talimatı veya standart işlem prosedürleri ve işaretleri sağlamalıdır. Bu, bir eğitim, bilinçlendirme kampanyaları, afişler, çalışma talimatları, atıkların nereye konacağını gösteren işaretler vb. olabilir. Atıkları tutarken çalışanlara kişisel koruyucu donanımlar (KKD) sağlanmalıdır. Talimat şu kişilere sağlanmalıdır:

 • Tehlikeli olmayan atıkların taşınması ve ayrılmasından sorumlu personel
 • Tehlikeli olmayan atık üretebilen ve doğru çöp kutusuna (örneğin, kantin, üretim katı, yurtta vb. tüm çalışanlar) toplaması ve ayrıştırması gereken herkese

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Üretilen atıkları toplama, atık yığınlarını ayrıştırma (tehlikeli atık ve tehlikesiz atık), tehlikeli atıkları ve tehlikesiz atıkları depolama ve taşımaya yönelik çalışma talimatları veya işlem prosedürlerine ait belgeler.
  • Atık yönetimi ve elleçleme eğitimi için eğitim materyalleri ve kayıt
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Kilit çalışanlarla görüşme:
   • Kilit çalışanlar; atıkları toplama, ayrıştırma ve depolama konusunda eğitilmiş
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
 • Ayrılmış atık alanının fabrika çevresindeki toplama noktaları olarak konumlanması ve toplama noktasında hem tehlikeli hem de tehlikesiz atıkları fiziksel olarak ayıran açık talimatlar veya işaretler
 • Atıkları ayrıştırmak için uygulanan prosedürleri destekleyecek sahadaki kanıtlar, örneğin ilgili standart prosedürler atölyelere asılmış.
 • Atıkların bertaraf edilmesi için toplama alanları – içeriklerden kaynaklanan tehlikelere göre açıkça ayrılmış, işaretlenmiş ve kontrol edilmişler mi?
Yükleme: Ayrıştırılmış depolama alanlarının fotoğrafları Tehlikeli atık depolama alanı gereksinimleri:
 • Tehlikeli atık depolama alanı havalandırılmış, kuru ve hava ve yangın risklerine karşı korumalıdır.
 • Tehlikeli atık depolama alanı izinsiz çalışanlara karşı korumalıdır (örneğin kilitli).
 • Bu alanlarda yemek yemek, sigara kullanmak ve içecek içmek yasaktır.
 • Tehlikeli atık depolama alanı açıkça işaretlenmiştir.
 • Sıvı atıkların depolandığı yerlerde, zemin katı ve gözeneksizdir, konteynerlerin kapakları bulunur, sıvının dökülebileceği su giderleri bulunmaz ve dökülen sıvıya ilişkin bir bulgu yoktur
 • Alevlenebilen maddeler ısı veya ateş kaynaklarından topraklama ve patlamaya karşı dayanıklı ışıklandırma kullanımı dahil uzakta tutulmaktadır
 • Uygun olmayan atık mutlaka ayrılmalıdır.
 • Kolay erişilebilir acil göz yıkama ve/veya duş istasyonları da dâhil olmak üzere depolama alanları yakınında mutlaka gerekli kişisel koruyucu ekipmanlarının da (KKE) bulunduğu dökülme müdahale ekipmanları bulunmalıdır.
Çalışanlar bu alanlara girerken mutlaka uygun kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE) kullanmalıdırlar. Tehlikeli atık depolama konteyneri gereksinimleri:
 • Depolama konteynerleri iyi durumdadır, içeriğine uygundur, kapalı ve içerikleri açıkça üzerlerindeki etikete yazılmıştır.
 • Konteynerler mutlaka kapaklı olmalıdır
 • Konteynerler düşmemesi ve güvenli şekilde istiflenebilmesi için sabitlenmelidir
 • Konteynerler arasında yeterli koridor mesafesi bırakılmalıdır
Bu sorunun amacı nedir? Amacı, tesisinizin her bölümünde tehlikeli atık konteynırlarının uygun şekilde depolanmasını sağlamaktır. Tehlikesiz atıklarla karşılaştırıldığında tehlikeli atıklar, çevre ve insan sağlığı için daha büyük risk teşkil eder ve dolayısıyla daha sıkı bir yönetim süreci gerektirir. Tehlikeli atıkları ayırmak ve depolama alanlarını ve konteynerleri çalışanlara ve çevreye riski ortadan kaldırmak amacıyla güvenli hale getirmek önemlidir Teknik Rehberlik:  Tesis, tehlikeli atık depolama için ayrı bir yere sahip olmalıdır. Depolama alanı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
 • Konumu, insanlardan, yangın kaynağından ve trafik akışının yüksek olduğu alanlardan daha uzak olmalı.
 • Aşındırıcıları, yanıcıları ve patlayıcıları kuru, serin alanlarda, doğrudan güneş ışığından ve buhar borularından, kazanlardan veya diğer ısı kaynaklarından uzakta saklayın. Depolama sıcaklığı için kimyasal üreticinin veya tedarikçinin tavsiyelerine uyun.
 • Yağmur suyunun atıkların arasından sızmasını önlemek ve sızıntının zemine ve yeraltı suyuna karışmasını önlemek için uygun çatı kaplama ve döşeme.
 • Sızıntı durumunda sızıntıyı önleme prosedürleri mevcut ve işçiler bunları gerektiğinde kullanma eğitimi almıştır.
 • Basınçlı atıklar altında oksitleyiciler, patlayıcılar, yanıcı veya gazlar bulunduğunda yangınla mücadele ekipmanları alanda depolanır.
 • Yeterli havalandırma. İyi tasarlanmış ve iyi korunmuş havalandırma sistemleri işyerindeki aşındırıcı, yanıcı ve toksik buharları, dumanları, sisleri veya havadaki tozları temizler ve tehlikelerini azaltır. Bazı yerlerde kabul edilebilir havalandırma sağlamak için eksiksiz bir davlumbaz ve kanal sistemi gerekebilir. Diğerleri, tek, iyi yerleştirilmiş bir egzoz fana ihtiyaç duyabilir. Aşındırıcı malzemeler için havalandırma sistemlerinde korozyona dayanıklı yapı kullanın. Havadaki kirletici maddeleri dışarı atmayan küçük miktarda aşındırıcı maddelerle çalışırken özel havalandırma sistemi gerekmeyebilir.
 • Kilitli ve her zaman güvence altına alındı. Yalnızca yetkili kişinin girmesine izin verilir.
 • Girişe uygun uyarı tabelasını yerleştirin.
 • Alana girmek için gerekli kişisel koruyucu donanım (KKD) listesini asın.
 • Alana girmek için gereken KKD’yi sağlayın.
 • Basitleştirilmiş Güvenlik Bilgi Formunu gösterin.
 • Kimyasal uyumluluk matrisine göre ayrıştırın.
 • Yanlış ayırma, uyumsuz atıkların birlikte reaksiyona girerek yangın, patlama veya zehirli gaz açığa çıkarabilir.
 • Tehlikeli atıklar, içeriğine uygun konteynerlerde depolanır, örneğin atık kimyasallar. Malzemelerin çelik, alüminyum, elyaf, plastik gibi seçimi içerdiği ürünle bağlantılı olmalıdır. Atıkların konteynerin kendisi ile reaksiyona girmeyeceğinden emin olun. Bazı atıklar çok aşındırıcıdır, bu da metal konteynerle reaksiyona neden olup, muhtemelen konteynerin bozulmasına neden olabilir. Plastik veya plastik kaplı konteynerler korozif atıklar için iyi çözümlerdir. Çelik kaplar korozif olmayan ve yanıcı sıvılar için iyi bir seçimdir.
 • Atık konteynerleri kullanılmadığında kapalı veya güvenli hale getirilmelidir; üst kısmı açık olduğunda sızıntılar olacağı için, güvenli bir şekilde kapatılmalıdır.
 • Tüm konteynerler ve muhafaza kapları içerik ve tehlike özellikleri ile açık bir şekilde etiketlenmelidir.
 • Atık konteynerleri iyi durumda.
 • Alanın kemirgenler ve böcekler için üreme alanı haline gelmesini önlemek için iyi bir oda temizliği yapılmalıdır.
 • Tesisteki atık depolama alanlarının düzenli aralıklarla denetlenmesi riske orantılı bir sıklıkta yapılmalı ve yukarıdaki şartları her zaman muhafaza etmelidir.
 • Depolama alanındaki tüm tehlikeli atıkların durumu düzgün bir şekilde kayıt edilmeli ve kayıt her bir tehlikeli atığın adı, kaynağı, miktarı, özelliği, atık konteyneri tipi, atık giriş tarihi, depolama yeri, atık çıkış tarihi ve atığın alındığı departmanı içermelidir.
Bu Nasıl Doğrulanacak: Evet
 • Gerekli Belgeler:
  • Tehlikeli atık depolamanın ve depolama alanı kayıtlarındaki durumun sağlanmasına yönelik prosedürler her zaman yukarıdaki teknik yönerge ile uyumlu tutulmaktadır.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, tehlikeli atıkların tehlikelerini ve kontaminasyonun önlenmesinin önemini kavrar.
  • Kilit çalışanlar, tehlikeli depolama alanında kontaminasyonu önleme konusunda eğitim almışlardır.
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Atıklar belirli bir yerde saklanmakta ve yukarıda belirtilen tüm şartlar yerine getirilmektedir. (bkz. Teknik Kılavuz)

Yükleme: Ayrıştırılmış depolama alanlarının fotoğrafları

Tehlikeli olmayan atık depolama alanı gereksinimleri:

 • Tehlikeli olmayan atık depolama alanı havalandırılmalı, kuru olmalı ve hava koşullarına ve yangın riskine karşı korunmalıdır ve ayrıca mutlaka geçirimsiz yüzeylerde bulunmalıdır.
 • Tehlikeli olmayan atık depolama alanı açıkça işaretlenmiştir.
 • Alevlenebilen maddeler ısı veya ateş kaynaklarından topraklama ve patlamaya karşı dayanıklı ışıklandırma kullanımı dahil uzakta tutulmaktadır

Çalışanlar bu alanlara girerken mutlaka uygun kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE) kullanmalıdırlar.

Tehlikeli olmayan atık depolama konteyneri gereksinimleri:

 • Depolama konteynerleri iyi durumdadır, içeriğine uygundur, kapalı ve içerikleri açıkça üzerlerindeki etikete yazılmıştır.

Konteynerler düşmemesi ve güvenli şekilde istiflenebilmesi için sabitlenmelidir.

Bu sorunun amacı nedir?

Amacı, tesisinizin her bölümünde tehlikeli olmayan atık konteynırlarının uygun şekilde depolanmasını sağlamaktır.

Tehlikesiz atıklar kontaminasyon riskleri (örneğin kirlilik, rüzgar tarafından dağıtılan atıklar, gıda atığı sızıntı suyu) ve çalışanlar için riskler (örneğin yangın, keskin nesneler) oluşturabilir.

Sızıntı suyu meydana gelebileceğinden (özellikle gıda atığı veya metaller veya tehlikeli maddeler içeren diğer türdeki malzemelerdeki kaplamalar için) atık çok uzun süre ve çok fazla miktarda tutulmamalıdır. Atıkların yoğunlaştığı her yer kısa bir süre depolansa dahi potansiyel bir zemin kaynağı olabilir ve yeraltı suyunun kirlenmesine neden olabilir.

Teknik Rehberlik: 

Yüklenicinin bertaraf için toplamasını beklerken, tasnif edilmiş atıkların depolanması için bir depolama alanı mevcut olmalıdır. Tehlikeli olmayan atık depolama alanının genel gereksinimleri aşağıdakileri içermelidir:

 • Yer: İnsanlardan, yangın kaynağından uzakta.
 • Uygun çatı kaplama ve döşeme ve duvarlar:  Yağmur suyunun atıklardan sızmasını ve toprağa ve yeraltı sularına geçebilecek sızıntı suyu üretmesini önleyin. Tehlikeli olmayan atıkların üzerindeki kaplama maddeleri veya (baskı malzemeleri, boyamalar vb.) atık sızıntı suyundan dolayı zemin kirlenmesini önlemek için, zemini geçirimsiz (zemini örten malzemenin herhangi bir sıvının sızmasına / geçmesine izin vermeyecekleri anlamına gelir) yüzeylerle koruyun ve yayılmayı önleyin
 • Bakım: Alanın kemirgenler ve böcekler için üreme alanı haline gelmesini önlemek için iyi bir bakım yapılmalıdır.
 • Bölgede yanıcı atıkların depolanması halinde (örneğin, kağıt, karton vs …) yangın söndürme ekipmanı
 • “Sigara içilmez” işareti, “yiyecekle girilmez”, farklı türde geri dönüştürülebilen malzemelerin depolandığı yerin adı ve yeri gibi girişe ve depolama alanı içerisine uygun uyarı levhaları yerleştirin. Tüm işaretler görünür bir yerde ve atıklar ile uğraşan işçilerin anlayabileceği dilde/dillerde olmalıdır.
 • Herhangi bir risk varsa bölgeye girmek için ihtiyaç duyulan KKD listesini gösterin ve sağlayın (keskin atıklar için eldiven, tozlu atık için maske…).
 • Yerinde atık depolama alanlarının düzenli denetimi atık mühendisi tarafından riske orantılı olarak yapılmalı ve teftiş kayıtları tutulmalıdır.
 • Depolama alanındaki tüm tehlikesiz atıkların durumu düzgün bir şekilde kayıt edilmeli ve kayıt her bir tehlikesiz atığın adı, kaynağı, miktarı, özelliği, atık konteyneri tipi, atık giriş tarihi, depolama yeri, atık çıkış tarihi ve atığın alındığı departmanı içermelidir.

Sızıntı suyu, su (örneğin yağmur) herhangi bir atığa sızdığı zaman atıktan boşalan ya da ‘sızan’ (örneğin, gıda atıklarında bulunan su) sıvıdır. Bileşimi açısından, atıkların yaşı ve atığın çeşidine göre değişiklik gösterir. Genellikle çözünmüş ve asılı materyalleri içerir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tehlikesiz atık depolama alanının kirlenmemesini sağlama prosedürleri.
  • Depolama alanındaki tehlikesiz atıklarını durumuna ilişkin kayıtlar.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, tehlikesiz atıkların tehlikelerini ve kontaminasyonun önlenmesinin önemini kavrar.
  • Kilit çalışanlar, tehlikeli olmayan atık depolama alanında kontaminasyonu önleme konusunda eğitim almışlardır.
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Atıklar belirli bir yerde saklanmakta ve yukarıda belirtilen tüm şartlar yerine getirilmektedir. (bkz. Teknik Kılavuz)

Açıkta yakma işlemi yasaktır.

 • Eğer açıkta yakma işlemi yasaklanmamışsa, lütfen kullanılan teknolojiyi ve hava emisyonlarını nasıl kontrol ettiğinizi tanımlayın

Açıkta boşaltım işlemi yasaktır.

Açıkta boşaltımın yasak olması halinde lütfen kullanılan teknolojiyi ve kirliliği nasıl kontrol ettiğinizi belirtin

Bu sorunun amacı nedir?

Sahada açık yakma veya atıkların toprağa verilmesi, toprakta ve yer altı sularında kirlenmeye, duman emisyonları ve gaz üretiminden kaynaklanan hava kirliliğine ve sağlık risklerine (GSCP) neden olabilir. Amaç, tesisinizdeki tüm açık yanma ve yerinde boşaltmayı ortadan kaldırmak için sizi yönlendirmektir.

Bu soru, tesisin iyileştirilmesine nasıl yardımcı olur?

Hava emisyonları kontrol edilmeyecek, toplanmayacak ve işlenmeyeceğinden, fabrika tesisinizin tesislerinde atıkların izinsiz yakılması ve boşaltılması yasaklanmalıdır. Emisyonların kontrol altına alınabilmesi için tüm atık gazlar bir bacadan veya havalandırma deliğinden salınmalı ve bazı durumlarda kirliliği yakalamak için filtre uygulanmalıdır.

Teknik Rehberlik: 

Tesis alanında (içerisinde veya dışında) hava emisyonları kontrol ekipmanları olmadan ve çevre idare kuruluşunuzdan özel izin olmadan atık yakılması ve dökülmesi yasaklanmalıdır. Eğer atıkları sahada yakıyorsanız, lütfen teknolojiyi, onay sürecini ve hava emisyonlarını nasıl kontrol ettiğinizi aşağıda sağlanan yorum kısmında açıklayın. Herhangi bir kontrolsüz arazi dolumu (yani, uygun lisans/izin olmadan arazi doldurma) yasaklanmalıdır. Tüm tehlikeli atıklarınız lisanslı ve izin verilen bir işleyene (Sertifikalı yasal yüklenici) iletilmeli ve katı atıklar, atığı arıtacak nitelikli bir üçüncü taraf satıcısı tarafından yönetilmelidir; tüm sağlık ve çevresel etkilerin en aza indirgenmesi ve kontrol edilmesi gerekir Nihai imha ve arıtma, fabrika çalışanları tarafından yerinde (fabrika tesisinde) gerçekleştirilmemelidir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Yerinde atık yakma ve dökme yasaklama politikası
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim ve Kilit Çalışanlar yerinde yakma yapmama politikası konusunda bilgilendirilmişlerdir
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Yerinde kontrolsüz yanma veya kontrolsüz depolama faaliyetleri

Eğer cevabınız evet ise, eğitime dahil edilen tüm konuları seçin:

 • Doğru taşıma
 • Depolama ve bertaraf teknikleri ve prosedürleri
 • Atık azaltma için özel operasyonel prosedürler
 • Kişisel koruma ekipmanının kullanımı
 • Eğer diğer ise, lütfen belirtin

Kaç çalışana eğitim verildi?

Çalışanlarınıza ne sıklıkla eğitim veriyorsunuz?

Önerilen Yükleme: Eğitilen bireylerin listesi, eğitim materyalleri (takvim dahil), sertifikalar

Tüm konuların eğitiminize dahil edilmesi halinde Tam Puan verilmektedir.

Tümünden ziyade bazı konuların dahil edilmesi halinde Kısmi Puan verilmektedir

Bu sorunun amacı nedir?

Amacı, gerekli tüm işçilere uygun atık işleme prosedürleri konusunda eğitim vermenizdir.

Teknik Rehberlik: 

Fabrikanın eğitimde aşağıdaki önemli unsurları içermesi tavsiye edilir:

 • Doğru taşıma
 • Zayıf atık işlemenin ve yönetiminin yasal gerekliliklerine ve çevresel sonuçlarına genel bir bakış.
 • Tehlikeli atıkları belirleme, ayrıştırma, toplama ve taşıma yöntemleri
 • Tehlikeli atık miktarı nasıl izlenir ve tartılır
 • Tehlikeli atık kazaları önleme politikası, acil durum hazırlığı ve müdahale prosedürü yönetimi konularında bilinçlenme
 • Depolama ve bertaraf teknikleri ve prosedürleri
 • Kalite kontrol ve en yüksek değerde geri dönüşüm opsiyonlarını sağlama da dahil atık ayrımının pozitif çevresel faydalarına genel bir bakış.
 • Kişisel koruyucu donanım dağıtım ve kullanım yönetimi
 • Atıkları işlerken uygun aletlerin ve koruyucu ekipmanların kullanımı konusuna giriş.

Eğitime ek olarak, tesis tehlikesiz atıkların işlenmesi, ayrıştırılması ve taşınması için yeterli çalışma talimatı ve işaretleri sağlamalıdır.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Aşağıdakilerin TÜMÜ dahil olmak üzere eğitim belgeleri:
   • Doğru taşıma
   • Tehlikeli atıkları belirleme, ayrıştırma, toplama ve taşıma prosedürleri.
   • Tehlikeli atık miktarını izleme ve tartma prosedürleri.
   • Depolama ve bertaraf teknikleri ve prosedürleri
   • Atık azaltma için özel operasyonel prosedürler
   • Kişisel koruyucu donanım dağıtım ve kullanım yönetimi
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
   • Kilit Çalışanlar, tehlikeli atık işleme eğitimine tabi tutuldu.
   • Çalışanlar, emniyet prosedürlerini takip etmemenin riskini kavrarlar.
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
   • Eğitim belgeleri
   • Eğitim katılım belgeleri
   • Eğitim test sonuçları belgeleri
   • Eğitim etkinliği fotoğrafları

Kısmi Evet: Herhangi bir kontaminasyonu (hava, toprak ve yer altı …) tamamen kontrol altına almak için tüm önleyici tedbirler henüz tam uygulanmıyorsa ve kontrol edilmiyorsa kısmi puan

 • Gerekli Belgeler:
  • Aşağıdakilerin bazıları dahil olmak üzere eğitim belgeleri:
   • Doğru taşıma
   • Tehlikeli atıkları belirleme, ayrıştırma, toplama ve taşıma prosedürleri.
   • Tehlikeli atık miktarını izleme ve tartma prosedürleri.
   • Depolama ve bertaraf teknikleri ve prosedürleri
   • Atık azaltma için özel operasyonel prosedürler
   • Kişisel koruyucu donanım dağıtım ve kullanım yönetimi
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Kilit Çalışanlar, tehlikeli atık işleme eğitimine tabi tutuldu.
 • İnceleme – fiziksel olarak bakılması gereken hususlar:  
  • Eğitim belgeleri
  • Eğitim katılım belgeleri
  • Eğitim test sonuçları belgeleri
  • Eğitim etkinliği fotoğrafları

Atık – Seviye 2

Questions

Eğer cevabınız evet ise, lütfen tesisinizin referans değeri belirlediği tüm enerji kaynaklarını seçin

 • Atık Kaynağı
 • Referans değeri kesin midir yoksa normalleştirilmiş midir?
 • Referans değeri miktarı nedir?
 • Ölçü Birimi
 • Başlangıç yılını girin
 • Referans değeriniz nasıl hesaplandı?

Referans değeriniz tasdik edildi mi?

Bu sorunun amacı nedir?

Atık kaynaklarındaki iyileştirmeleri veya azaltmaları gösterebilmek için başlangıç noktasını bilmek önemlidir. Bir referans değer belirlemek (yani, tanımlanmış bir referans yılda belirlenen parametrenin yıllık performansı) devam eden atık performansı takibi ve hedef belirleme konusunda açık bir referans noktasına sahip olmanızı sağlar.

Teknik Rehberlik: 

“Referans Değeri” zaman içerisinde karşılaştırma yapmak için kullanabileceğiniz bir başlangıç noktası veya ölçüttür.

FEM’de referans değerler “mutlak” (yılda 1.500 ton gibi bir raporlama dönemindeki toplam atık miktarı) veya bir ürüne ya da işletme ölçütüne “normalleştirilmiş” olabilir (örneğin, bir birim üretim için 0,15 kg). Veri normalleştirme, verilere ilişkin daha iyi yıllık karşılaştırma sağlaması ve bu nedenle, daha faydalı ve uygulanabilir analitikler olması nedeniyle işletme dalgalanmaların açıklanması kapsamında tavsiye edilmektedir.

Bir referans değer oluştururken aşağıda belirtilenleri gerçekleştirdiğinizden emin olun:

 • Atık kaynağı verisinin kararlı olduğunu ve bir referans değer belirlemeye yetecek miktarda olduğunu onaylayın. Higg FEM’de referans değer, genel olarak tüm takvim yılı verilerinden oluşmalıdır.
  • Not: Fabrikanızda satın alma veya ürün tipinde değişiklikler gibi büyük yapısal veya işletimsel değişiklikler yapılması halinde söz konusu değişiklikler tamamlandıktan sonra bir referans değer oluşturmalı veya sıfırlamalısınız.
 • Referans değerin Mutlak veya Normalleştirilmiş (Normalleştirilmiş referans değerler tercih edilmektedir) olup olmadığını belirleyin
 • Kaynak verinin ve normalleştirme ölçüm verilerinin doğru olduğunu onaylayın.
  • Önceki Higg FEM 3.0 doğrulamalarından elde edilen atık miktarları ve üretim hacmi verileri, kalifiye personel tarafından yapılan iç veya dış denetimler, kabul edilebilir kaynak veri doğrulamasıdır.
 • Uygun referans değer ölçütünü uygulayın (yani, mutlak için yıllık VEYA seçilen normalleştirme ölçütüne bölme 1.000.000 adet başına 1.500.000 kg = 1,5kg/adet)
  • Not: Üretimle ilgili olmayan atık kaynakları için uygun olan yerlerde diğer normalleştirme ölçütleri kullanılmalıdır (örneğin, gıda veya diğer evsel atıklar, verilen yiyecek veya çalışan başına normalleştirilebilir)

Not: Referans değerin bir hedefe kıyasla performansı değerlendirmek için kullanılması halinde referans değer değiştirilmemelidir.

Referans değer verisinin Higg FEM’de raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Kaynak verileri ve ham normalleştirme ölçüt verilerini (beyanlar/faturalar, tartı kayıtları, üretim miktarı, vs.) doğruluklarını onaylamak için birleştirilmiş toplamlarla karşılaştırarak gözden geçirin. (ör. aylık atık kaynağı kayıtlarının referans değer hesaplanmasında kullanılan yıllık atık miktarlarıyla eşleştiğinden emin olmak için bu kayıtları iki kez kontrol edin).
 • FEM’de doğru referans değer tipini seçin: Mutlak veya Normalleştirilmiş.
 • İlgili birimlerin raporlandığından emin olun ve kaynak veriden raporlanan veriye olan birim dönüştürmelerini doğrulayın.
 • Referans yılı girin. Referans değer verisinin temsil ettiği yıldır.
 • Referans değerin nasıl hesaplandığına ilişkin yeterli detay sağlayın (örneğin, atık miktarı, üretilen bir metre kumaş için normalleştirilmiştir).
 • “Referans değer doğrulandı mı?” sorusuna sadece şu durumda Evet yanıtını seçin: referans değer verisinin önceki Higg FEM 3.0 doğrulamalarında veya nitelikli personel tarafından gerçekleştirilen dahili veya harici denetim ile eksiksiz doğrulanması halinde.

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan referans değerlerin raporlanması (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • Yetersiz veriye dayalı bir referans değer raporlayın (örneğin, tüm yılın verilerini içermeyecek şekilde).
 • Doğrulanabilir ve doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini referans değeri raporlayın.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin referans değerlerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Referans yıla ait tüm kaynak veriler (beyanlar/faturalar, ölçüm kayıtları, üretim miktarı, vs.) ve birleştirilmiş verilerin toplamı; ve/veya
 • Uygun olan hallerde referans veri doğrulama kayıtları (örneğin, önceki Higg Doğrulaması, veri kalitesi incelemesi, dahili veya harici denetimler, vs.)

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Her bir atık kaynağı referans değeri ve referans değer belirleme süreci ile referans belirleme ile ilgili veri izlemeye ilişkin belgeler
  • Referans değer verilerinin nasıl doğrulandığını gösterebilme (örneğin, Higg FEM 3.0 ile doğrulanmış veriler kullanıldı, kurum içi doğrulama süreci kullanıldı)
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Metriklerin yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, referans verilerin nasıl hesaplandığını ve doğrulandığını açıkça gösterebilmelidir (örn., Higg FEM 3.0 doğrulanmış veriler kullanıldı, kurum içi doğrulama süreci, harici denetimler vb. kullanıldı)
 • İnceleme – Fiziksel olarak İncelenmesi Gereken Hususlar:
  • Atık üretme noktaları
  • Atık depolama alanları
  • Atık tartma alanı

Eğer cevabınız evet ise, hangi yöntemler olduğunu belirtin:

 • Bertaraf yöntemi
 • Referans değeri miktarı nedir? (Bir Yüzde % Girin)
 • Başlangıç yılını girin
 • Referans değeriniz nasıl hesaplandı?

Referans değeriniz tasdik edildi mi?

Bu sorunun amacı nedir?

Atık bertaraf yöntemlerindeki iyileştirmeleri göstermek için, başlangıç noktanızın ne olduğunu bilmek önemlidir. Bir referans değer belirlemek (yani, tanımlanmış bir referans yılda belirlenen parametrenin yıllık performansı) atık bertaraf yönteminin izlenmesi ve hedef belirlemeyle ilgili devam eden iyileştirmeler için açık bir referans noktasına sahip olmanızı sağlar.

Teknik Rehberlik: 

Atık bertaraf yöntemi referans değeri, Soru 8’deki atık kaynağı referans değerinden farklıdır. Bertaraf yöntemlerinin referans değerleri, belirli bir yöntemle imha edilen toplam tesis atıklarıyla ilgili bir yüzdeye odaklanmaktadır (örneğin, bir yılda tesiste üretilen tüm atıkların %60’ı arazi doldurma ile bertaraf edilmektedir).

Atık bertaraf yöntemi referans değeri oluştururken aşağıda belirtilenleri yaptığınızdan emin olun:

 • Atık miktarı verisinin doğru olduğunu, tüm kaynakları içerdiğini ve bir referans değerin belirlenmesinde kullanılmaya yeterli olduğunu onaylayın. Higg FEM’de referans değer, genel olarak tüm takvim yılı verilerinden oluşmalıdır.
  • Not: Fabrikanızda satın alma veya ürün tipinde değişiklikler gibi büyük yapısal veya işletimsel değişiklikler yapılması halinde söz konusu değişiklikler tamamlandıktan sonra bir referans değer oluşturmalı veya sıfırlamalısınız.
 • Tehlikeli ve tehlikeli olmayan kaynakları da içerecek şekilde tesiste üretilen toplam atık miktarını hesaplayın (tüm kaynaklardan).
 • Belirli bir bertaraf yöntemi kullanılarak imha edilen toplam atık miktarını hesaplayın (ör, arazi doldurma, geri dönüştürme. Atık yakma)
 • Aynı yöntemi kullanarak bertaraf edilen toplam atık miktarını, üretilen toplam atık miktarına bölün. Örneğin:
  • Tüm kaynaklardan üretilen toplam atık: yılda 460.555
  • Geri dönüştürülen toplam atık miktarı (tüm ilgili kaynaklar): 255.000kg/yıl
  • Geri dönüştürülmüş atık için referans değer: %55.3 (255.000kg/460.555kg)

Not: Referans değerin bir hedefe kıyasla performansı değerlendirmek için kullanılması halinde referans değer değiştirilmemelidir.

Referans değer verisinin Higg FEM’de raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Kaynak verileri (beyanlar/faturalar, tartı kayıtları, vs.) doğruluklarından emin olmak için birleştirilmiş toplamlarla karşılaştırarak gözden geçirin. (ör. aylık atık kaynağı kayıtlarının referans değer hesaplanmasında kullanılan yıllık atık miktarlarıyla eşleştiğinden emin olmak için bu kayıtları iki kez kontrol edin).
 • Tüm atık kaynaklarının (tehlikeli ve tehlikeli olmayan) tesisin toplam atık miktarlarına ve her bir bertaraf yöntemindeki miktarlara dahil edildiğinden emin olun.
 • Referans yılı girin. Referans değer verisinin temsil ettiği yıldır.
 • Referans değerin nasıl hesaplandığıyla ilgili yeterli detay sağlayın (örneğin, geri dönüştürülmüş tüm atıkların toplam miktarı, tesiste üretilen toplam atık miktarına bölünmüştür).
 • “Referans değer doğrulandı mı?” sorusuna sadece şu durumda Evet yanıtını seçin: referans değer verisinin önceki Higg FEM 3.0 doğrulamalarında veya nitelikli personel tarafından gerçekleştirilen dahili veya harici denetim ile eksiksiz doğrulanması halinde.

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan referans değerlerin raporlanması (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • Yetersiz veriye dayalı bir referans değer raporlayın (örneğin, tüm yılın verilerini içermeyecek şekilde).
 • Doğrulanabilir ve doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini referans değeri raporlayın.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin referans değerlerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Referans yıla ait tüm kaynak veriler (beyanlar/faturalar, ölçüm kayıtları, üretim miktarı, vs.) ve birleştirilmiş verilerin toplamı; ve/veya
 • Uygun olan hallerde referans veri doğrulama kayıtları (örneğin, önceki Higg Doğrulaması, veri kalitesi incelemesi, dahili veya harici denetimler, vs.)

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Evet:

 • Gerekli Belgeler:
  • Her bir atık bertaraf yönteminin referans değer belirleme süreci ile referans belirleme ile ilgili veri izlemeye ilişkin belgeler
  • Referans değer verilerinin nasıl doğrulandığını gösterebilme (örneğin, Higg FEM 3.0 ile doğrulanmış veriler kullanıldı, kurum içi doğrulama süreci kullanıldı)
  • Atık işleyicilerinin sözleşmesi. Atık bertaraf verileri ve süreç açıklaması kayıtları.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Metriklerin yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, referans verilerin nasıl hesaplandığını ve doğrulandığını açıkça gösterebilmelidir (örn., Higg FEM 3.0 doğrulanmış veriler kullanıldı, kurum içi doğrulama süreci, harici denetimler vb. kullanıldı)
 • İnceleme – Fiziksel olarak İncelenmesi Gereken Hususlar:
  • Tesiste ve atık işleme yüklenicisinin tesisinde atık bertaraf yöntemleri.

Tesisinizin bir miktar veya iyileştirme hedefi belirlediği tüm atık kaynaklarını seçin

 • Bu kaynaktan üretilen atık için hedeflediğiniz değişim nedir? Azaltma hedefi için negatif yüzde (%) girin
 • Hedef yılı nedir?

Bu hedefi gerçekleştirmek için planlanan önlemleri tanımlayın

Toplam ürettiğiniz atığın %80 veya daha fazlasını oluşturan atık miktarı için hedef belirlemeniz halinde Tam Puan verilmektedir.

Toplam ürettiğiniz atığın %50-79’unu oluşturan atık miktarı için hedef belirlemeniz halinde Kısmi Puan verilmektedir. Bu sizin çevresel etkinizi en üst düzeye çıkaracak olan en büyük atık üretim kaynaklarınızı azaltmayı hedeflemenizi ödüllendirmek içindir.

Lütfen unutmayın: Tam veya Kısmi Puanlar, seçtiğiniz ve bildirdiğiniz kaynakların hangilerinin iyileştirme hedefi olduğuna bağlı olarak otomatik hesaplanır.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç tesisiniz için en az bir atık azaltma hedefi belirlemenizdir.

Sürdürülebilir şirketler sürekli olarak çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışırlar. Artık tesisinizin ürettiği atık miktarını biliyorsunuz (“referans değeriniz”), üretilen atık miktarını azaltmak için hedefler oluşturmaya hazırsınız.

Not: Tesisler, atık miktarları ve bertaraf yöntemleri için olan hedefleri ayırabilir. Bu Soru, belirli atık kaynakları için atık miktarlarına odaklanmaktadır.

Hedefler uzun vadeli veya kısa vadeli olabilir (kısa vadeli = 3 yıldan az, uzun vadeli = 3 yıldan fazla). Hedef belirlendikten sonra, başarıya ulaşmak için gereken ayarlamaların yapılmasını sağlamak amacıyla ilerleme en az üç ayda bir değerlendirilmelidir.

Teknik Rehberlik: 

Referans değere kıyasla belirlenen bir tarihe kadar ölçülebilir iyileştirmelere sevk etmek için hedef, mutlak veya normalleştirilmiş metrikler kullanabilir. Higg FEM için azaltma hedefleri, üretim hacmi birimine (Saha Bilgi bölümü: Yıllık hacim biriminde seçilir) veya diğer ilgili işletme ölçütüne normalleştirilebilir. Normalleştirilmiş bir hedef üretimdeki azaltmalar gibi iş değişikliklerinin sonucu yerine gerçek bir ilerleme olduğunu gösterir. Normalleştirilmiş bir hedef örneği, satılabilir ürünün bir kilogramının üretiminde (kg/birim) ortaya çıkan atığın kilogram değeridir (kg).

Higg FEM, bu soruya Evet yanıtı verebilmek için resmi hedeflerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Resmi iyileştirme hedefleri oluştururken aşağıda belirtilenleri yaptığınızdan emin olun:

 • Azaltılabilecek atık miktarını hesaplamak için hedefin iyileştirme fırsatlarının ve eylemlerinin resmi bir değerlendirmesine dayalı olmasını sağlayın (örneğin, ham maddelerin/ambalajın değiştirilmesi, proses değişiklikleri veya ekipmanların yenisiyle değiştirilmesi).
  • Örnek: Ekipman teknik özelliklerinin ve planlı işlemlerin resmi bir gözden geçirmesine dayalı olarak hesaplanmış olan, bir metre kumaş başına kumaş atığını %15 azaltması öngörülen lazer kesim makinesi alımının değerlendirmesine dayalı hedef oluşturma.
 • Yüzde olarak ifade edilen kesin hedef miktarını tanımlayın (örneğin, parça başı normalleştirilmiş kumaş atığının %5 azaltılması). Bu, yukarıda da belirtildiği gibi resmi bir değerlendirmeye dayalı olmalıdır.
 • Hedefin üretim veya işletme ölçütü açısından Mutlak veya Normalleştirilmiş olup olmadığını belirleyin.
 • Hedefin başlangıç tarihini belirleyin (yani, “referans değer”).
 • Hedefin bitiş tarihini, yani gerekli iyileştirmelerin planlanan tamamlanma tarihini tanımlayın.
 • Uygun ölçüm birimlerini belirleyin.
 • Hedefi gözden geçirmek için prosedürler oluşturun. Bu gözden geçirme, alınan aksiyonların ve tanımlanan hedefe ulaşma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin değerlendirmeyi içermelidir. Çeyrek dönemlik gözden geçirmeler tavsiye edilmektedir.
 • Hedefin sahadaki atığın azaltmasıyla ilgili olmasını sağlayın (örneğin, sahadaki en önemli atık kaynaklarına odaklanır)

Hedeflerin Higg FEM’de Raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Yukarıda belirtilen tüm konuların dahil edildiğinden ve bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için hedefi gözden geçirin.
 • Hedeflenen azaltmayı yüzde olarak girin. Azaltma hedefi için negatif bir yüzde girdiğinizden emin olun (örneğin, %5 azaltma için -5)
 • FEM’de doğru hedef tipini seçin: Mutlak veya Normalleştirilmiş.
 • “Bu hedefi gerçekleştirmek için planlanan önlemleri tanımlayın” alanına hedefin nasıl karşılanacağını gösteren yeterli bilgi girin (örneğin, ham madde teslimatları için yeniden kullanılabilir kartonlara geçiş yaparak normalleştirilmiş karton atığında %3 azaltma sağlanması).

 

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan bir hedef raporlayın (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • Yetersiz verilere dayalı bir hedef raporlayın. (örneğin, belirtilen hedefi karşılamak için proses/ekipman yükseltmeleri veya malzeme değişikliği gibi seçeneklerin resmi değerlendirmesine bağlı olmayan azaltma hedefi VEYA hedefi başarmak için gerçekleştirilecek eylemlerin tanımlanmamış olması.)
 • Doğrulanabilir ve doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini hedef raporlayın.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin hedeflerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Hedefi doğrulamak için kullanılacak tüm destekleyici kanıt (örneğin, hesaplamalar, atık miktarı verisi ve referans değerler, yeni/önerilen ekipman teknik özellikleri, vs.), iyileştirme fırsatlarının resmi değerlendirmesine dayalıdır.
 • Tesisin hedefler ve fırsatların değerlendirilmesinde kullanılan atık kaynaklarıyla ilgili işlemleri, sahanın atıklarıyla ilişkilidir.

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Tam Puan

 • Gerekli Belgeler:
  • Hedeflerin azaltımların/iyileştirme fırsatlarının resmi değerlendirmesine dayalı olduğunu gösteren destekleyici belgeler (örneğin, hesaplamalar, atık miktarı verisi ve referans değerler, yeni/önerilen ekipman teknik özellikleri, vs.)
  • Hedefin (hedeflerin) nasıl hesaplandığını gösteren destekleyici yöntem ve hesaplamalar
  • Hedefi başarmak için alınacak önlemlerin/eylemlerin listesi
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Hedeflerin yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, hedefin nasıl tanımlandığını (örneğin, iyileştirme fırsatları değerlendirmelerine göre hesaplanmış azaltımlara dayalı) ve hedefin nasıl izlendiği ve gözden geçirildiğini açık bir şekilde anlatmalı ve göstermelidir
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Atık azaltma hedef stratejilerini destekleyen kanıtlar

Kısmi Evet

 • “Evet” yanıtıyla aynı gereklilikler, ancak toplam atıkların % 50-79’unu oluşturan kaynaklar (veya bir kaynak) için (bu veriler, 1. sorudaki % katkı hesaplamasında bulunur).

Eğer cevabınız evet ise, hangi yöntemler olduğunu belirtin.

 • Atık bertaraf yöntemi
 • Bu bertaraf yöntemi için hedeflediğiniz değişim nedir?
 • Hedef yılı nedir?

Bu hedefi gerçekleştirmek için planlanan önlemleri tanımlayın

Lütfen üretilen toplam atık miktarı ve bertaraf yöntemi için ayrı hedefler belirlemeniz gerektiğini unutmayın. Bu hedefler bertaraf yöntemlerine odaklanmaktadır.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisinizdeki atık bertaraf yöntemlerinin iyileştirilmesine ilişkin en az bir hedef oluşturmanızı sağlamaktır.

Sürdürülebilir şirketler sürekli olarak çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışırlar. Artık tesisinizde belirli bir yöntem kullanılarak imha edilen atıkların yüzdesini biliyorsunuz (örneğin, arazi doldurma, geri dönüşüm, vs.) (“referans değeriniz”), çevresel etkileri azaltmak için atığınızın bertaraf yöntemlerini iyileştirmek için hedefler belirlemeye hazırsınız.

Hedefler uzun vadeli veya kısa vadeli olabilir (kısa vadeli = 3 yıldan az, uzun vadeli = 3 yıldan fazla). Hedef belirlendikten sonra, başarıya ulaşmak için gereken ayarlamaların yapılmasını sağlamak amacıyla ilerleme en az üç ayda bir değerlendirilmelidir.

Teknik Rehberlik: 

Atığınızın çevresel etkisini, üretilen atık miktarını azaltarak veya daha düşük çevresel etkiye sahip bertaraf yöntemi kullanarak azaltabilirsiniz. Bertaraf yöntemleriyle ilgili iyileştirme örnekleri:

 • Atıkları çöp toplama sahasından veya yakma işleminden enerji geri kazanımı olmadan çevirmek için harici geri dönüştürme yüklenicilerine ve biyolojik arıtmaya gönderilen atık miktarını artırın (örneğin, tehlikeli olmayan üretim atıklarını geri dönüştürme ve gıda atıklarını biyolojik arıtma).
 • Atığın faydalı özelliklerinin geri kazanımını sağlayan bertaraf/arıtma yöntemine geçiş yapın (örneğin, arazi doldurmanın aksine enerji geri kazanımlı yakma işleminin kullanılması)

Not: Atık bertaraf yöntemlerinin iyileştirilmesi, tercih edilen hangi bertaraf yöntemlerinin kullanılabilir olduğunu değerlendirmek için atık arıtma satıcılarıyla işbirliği gerektirecektir.

Atık bertarafı veya arıtma yöntemleriyle ilgili iyileştirmeleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hiyerarşi kullanılabilir (1, en çok tercih edilen seçenektir).

 1. Atık Kaynağını Azaltma ve Yeniden Kullanım/İleri Dönüşüm
 2. Geri dönüştürme
 3. Enerji/Malzeme Geri Kazanımı (örneğin, enerji geri kazanımlı yakma)
 4. Diğer Arıtma (ör. Biyolojik arıtma, enerji geri kazanımsız yakma)
 5. Atık gömme

Higg FEM, bu soruya Evet yanıtı verebilmek için resmi hedeflerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Resmi iyileştirme hedefleri oluştururken aşağıda belirtilenleri yaptığınızdan emin olun:

 • Tercih edilen yöntemle arıtılabilen atık miktarını ve tiplerini hesaplamak için hedefi iyileştirme fırsatlarının ve eylemlerinin resmi değerlendirmesine dayandırın (örneğin, kullanılabilir bertaraf alternatiflerinin atık arıtma satıcılarıyla birlikte gözden geçirilmesi).
  • Örnek: Tüm kumaş ve plastik ambalajlarının çöp toplama sahasının aksine geri dönüştürme satıcısına gönderilmesine ilişkin değerlendirme esaslı bir hedef oluşturulması sonucunda geri dönüştürme için gönderilen atık miktarında %25 artış beklenmektedir.  Not: Satıcının malzemeleri geri dönüştürebileceği ve bunun için gerekli teknolojiye ve işletme izinlerine sahip olduğu onaylanmalıdır.
 • Kesin hedef miktarını yüzde olarak tanımlayın (örneğin, enerji geri kazanımlı yakma ile arıtılan atık miktarının %15 artması). Bu, yukarıda da belirtildiği gibi resmi bir değerlendirmeye dayalı olmalıdır.
 • Hedefin başlangıç tarihini belirleyin (yani, “referans değer”).
 • Hedefin bitiş tarihini, yani gerekli iyileştirmelerin planlanan tamamlanma tarihini tanımlayın.
 • Hedefi gözden geçirmek için prosedürler oluşturun. Bu gözden geçirme, alınan aksiyonların ve tanımlanan hedefe ulaşma konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin değerlendirmeyi içermelidir. Çeyrek dönemlik gözden geçirmeler tavsiye edilmektedir.
 • Hedefin tesisteki atık bertaraf yöntemlerinin iyileştirilmesiyle ilgili olduğunu onaylayın (örneğin, yeni bertaraf yöntemleri, daha az çevresel etki yaratıyor)

Hedeflerin Higg FEM’de Raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Yukarıda belirtilen tüm konuların dahil edildiğinden ve bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için hedefi gözden geçirin.
 • Hedeflenen azaltmayı yüzde olarak girin. Azaltma hedefi için negatif yüzde (örneğin, bertaraf yönteminde %5’lik azaltma için -5) ve artan kullanım için ise pozitif yüzde (örneğin, bertaraf yönteminde %5’lik artış için 5) belirttiğinizden emin olun.
 • Bu hedefi gerçekleştirmek için planlanan önlemleri tanımlayın” alanına hedefin nasıl karşılanacağını gösteren yeterli bilgi girin (örneğin, Kumaş atığının onaylanmış bir lif geri dönüşüm satıcısına gönderilmesi ile geri dönüştürülen atıkta %10 artış sağlanması).

 

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan bir hedef raporlayın (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • Yetersiz verilere dayalı bir hedef raporlayın. (örneğin, yeni atık arıtma satıcıları gibi seçeneklerin resmi değerlendirmesine dayalı olmayan bir azaltma hedefi VEYA hedefi gerçekleştirmek için uygulanacak eylemlerin tanımlanmamış olması.)
 • Doğrulanabilir ve doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini hedef raporlayın.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin hedeflerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Hedefi doğrulamak için kullanılacak tüm destekleyici kanıt (örneğin, hesaplamalar, atık miktarı verisi ve referans değerler, yeni/önerilen atık arıtma yöntemleri, vs.), iyileştirme fırsatlarının resmi değerlendirmesine dayalıdır.
 • Tesisin hedefler ve fırsatların değerlendirilmesinde kullanılan atık kaynaklarıyla ilgili işlemleri, sahanın atıklarıyla ilişkilidir.

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Atık yönlendirme iyileştirme stratejileri/Atık yönetim planı.
  • Hedeflerin azaltımların/iyileştirme fırsatlarının resmi değerlendirmesine dayalı olduğunu gösteren destekleyici belgeler (örneğin, atık miktarı verisi ve referans değerler, yeni/önerilen bertaraf yöntemleri, vs.)
  • Hedefin (hedeflerin) nasıl hesaplandığını gösteren destekleyici yöntem ve hesaplamalar.
  • Hedefi başarmak için alınacak önlemlerin/eylemlerin listesi.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Hedeflerin yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, hedefin nasıl tanımlandığını (örneğin, iyileştirme fırsatlarının resmi değerlendirmelerine dayalı) ve hedefin nasıl izlendiği ve gözden geçirildiğini açık bir şekilde anlatmalı ve göstermelidir.
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Atık yönlendirme iyileştirmesi hedef stratejilerini destekleyen kanıtlar

Planın bir kopyasını yükleyin

Bu atık tüketiminde hedeflenen azaltımları yerine getirmek için tasarlanan özel eylemleri gösteren bir atık azaltım planı olmalıdır.

Lütfen eğer hedeflediğiniz azaltımları veya iyileştirmeleri yerine getirmek için tedbir aldığınızı gösteren bir uygulama planınız bulunuyor ise, Evet cevabını seçin.

Planınız var, fakat tüm eylem maddelerini başlatmamış iseniz Kısmi Evet cevabını seçin.

Örnek bir uygulama planını buradan indirebilirsiniz

NOT: Tesis hazırlaması zor olan su verimliliği fırsatlarının son %5-10’u üzerinde çalışabileceği için bu gerçek iyileştirme %’sinin PUANLANMASI DEĞİLDİR. Yanlışlıkla yeni başlayanlara daha fazla ödül ve liderlere daha az puan vermek istemiyoruz

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, atık yönetimini iyileştirmek için tesisinizin bir eylem planı (miktar veya nihai bertaraf) oluşturmasıdır.

Hedef belirleme, atıkları sistematik olarak yönetmede önemli bir adımdır, ancak tesisiniz azaltımları gerçekleştirmek için tedbir almalıdır. Hedeflenen azaltımlara ve atık yönlendirmelerine ulaşmanız için aldığınız tedbirleri gösteren bir uygulama planına sahip olunması. Bazı tesisler, hedef belirlemeden bir uygulama planına sahip olabilir.

Teknik Rehberlik: 

Bu, tesisinizde gerçekleşen atık yönetimi projeleri için tüm iş süreçlerini belgelemek için fırsatınızdır.

Eylem adımları şunları içermelidir:

 1. Atık iyileştirme olanaklarının tanımlanması
 2. Atık yönetimi alternatiflerinin değerlendirilmesi
 3. İyileştirme maddelerinin aşamalı zaman çizelgeleri ile önceliklendirilmesi
 4. Seçilen çözüm için fonların onaylanması
 5. Çözümün uygulanması ve azaltımların belgelenmesi
 6. İlerlemeyi izlemek ve takip etmek için bir ekip/personel atanması
 7. İyileştirme projelerinin ilerlemesini kontrol etmek için düzenli gözden geçirme yapılması

Bir uygulama planı nasıl oluşturulur?

İyileştirme fırsatlarının tanımlanabilmesi, çözümlerin önerilerinin sunulabilmesi ve önerilen çözümlerin başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli olması durumunda, sermaye veya harcama meblağlarını kullanarak değişikliklerin yapılabilmesi için yönetimin ve atık işleme yüklenicisinin taahhüdü, çalışan farkındalığı ve katılımı gereklidir. Atık yönetimi fırsatlarını etkin bir şekilde tanımlamak için bir atık minimizasyonu denetimi gerçekleştirilebilir. Denetim, tipik olarak, yerinde üretilen atıkların sistematik olarak değerlendirilmesini sağlar ve atıkların çevresel ve maliyet etkilerini azaltma fırsatlarını tanımlar. Genellikle bu, üçüncü taraflara danışılmasını, literatür ve teknoloji araştırmaları, tasarım firmaları ve çözümlerin uygulanmasına yönelik diğer birçok olası yol arasında pilot testlerin yapılmasını içerebilir.

Hedeflere ulaşma ile ilgili tüm faaliyetler, başından itibaren organize ve koordineli ilerleme adımlarının gerçeklemesini sağlamak ve iyileştirme maddelerini aşamalı zaman çizelgeleriyle önceliklendirmek için bir uygulama planının parçası olmalıdır. Bu plan oluşturulduktan sonra verimli uygulanmasını sağlamak için bir uygulama ekibi oluşturulması önerilmektedir. Bu ekipte görevlendirilen personel, net rollere ve sorumluluklara sahip olmalıdır. Uygulama planı en az yıllık olarak gözden geçirilmelidir ve plan en azından, iyileştirme projesi detaylarını, uygun uygulama zaman çizelgesini ve sorumlu tarafları içermelidir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerinin yönetilmesi ve uygulanması için plan yürürlüktedir.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerini yönetmek ve uygulamak için kilit çalışanlara planını bildirdi.
  • Kilit çalışanlar atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmesini yönetmek ve uygulamak için planı kavrarlar.
  • Atık işleme yüklenicilerine, atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerinin yönetilmesi ve uygulanması için plan iletildi.
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerini yönetmek ve uygulamak için plan hazır halde çalışanlar tarafından kullanılabilir
  • Tesiste ve atık işleme yüklenicisinin tesisinde planın uygulandığını destekleyen kanıtlar.

Kısmi Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesis, atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerini yönetmek ve uygulamak için bir plan hazırlama aşamasındadır.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerini yönetmek ve uygulamak için planlarını nasıl oluşturulacaklarını ve sonuçlandırılacağını anlar.
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Tesisin atık yönetiminin çevresel performans iyileştirmelerini yönetmek ve uygulamak için bir plan oluşturma aşamasında olduğunu destekleyen kanıtlar.

Planı tamamlamaya yönelik açık ve net sonraki adımlar mevcut

 • Tesisinizin iyileştirme yaptığı tüm atık kaynaklarını seçin
 • Başlangıç yılı seçin
 • Miktar
 • Ölçü Birimi
 • Yüzde Değişimi

Bu iyileştirmeyi gerçekleştirmek için kullanılan stratejileri tanımlayın

Toplam ürettiğiniz atık miktarının %80 veya daha fazlasını oluşturan atık kaynakları için azaltım yapmanız halinde Tam Puan verilmektedir.

Toplam ürettiğiniz atıkların %50-79’unu oluşturan atık kaynakları için azaltım yapmanız halinde Kısmi Puan verilmektedir. Bu sizin çevresel etkinizi en üst düzeye çıkarmak için en büyük atık kaynaklarınızı azaltmanızı ödüllendirmek amacıyla verilir.

“2019 yılında ürün başına kg cinsinden tehlikeli atık miktarı %50 oranında azaltılmıştır” gibi normalleştirilmiş azaltımları göstermeniz tavsiye edilmektedir. Bunun sebebi normalleştirilmiş ölçümlerin azaltılmış üretim gibi iş faaliyetlerindeki değişimlerden kaynaklanan azalmalar yerine gerçek iyileştirmeyi göstermesidir.

Bu sorunun amacı nedir?

Sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme yolculuğudur. Başarı;  izleme, hedef belirleme ve hedeflere ulaşmak için uygulama planlarının gerçekleştirilmesine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın sonucudur. Bu soru, Higg FEM raporlama yılında yapılan ölçülebilir atık yönetimi gösterim iyileştirmelerinin raporlanmasına ilişkin bir fırsat sunar.  Bir önceki yılda elde edilen başarıyı izleyerek, tesis elde edilen sonuçlarla sürdürülebilirlik konusunda verilen taahhütlerini ispatlar.

Bu, zorlu çalışmanızın sonucunda gerçekleştirilen etki azaltımını göstermek, hedefleri belirlemek, izlemek ve bir eylem planı oluşturmak için bir fırsattır. Başardığınız şeyi paylaşmak için bu soruyu kullanın.

Teknik Rehberlik: 

İyileştirmeler, mutlak veya normalleştirilmiş olabilir, ancak “kullanılan karton atığı, raporlama yılında 0,015kg/birim azaltıldı” gibi normalleştirilmiş azaltımlar göstermeniz tavsiye edilmektedir. Bunun sebebi normalleştirilmiş ölçütlerin azaltılmış üretim gibi iş faaliyetlerindeki değişimlerden kaynaklanan azalmalar yerine gerçek iyileştirmeyi göstermesidir.

FEM, bu soruya Evet cevabını verebilmek için yıllık iyileştirmelerin gösterilmesini gerektirmektedir. Atık miktarındaki düşüşleri değerlendirirken aşağıda belirtilenleri gerçekleştirdiğinizden emin olun:

 • Verilerin ve otomatik hesaplamaların doğru olduğundan emin olmak için atık kaynağı verilerini ve birleştirilmiş toplamı gözden geçirin.
 • Verileri eski atık verileriyle karşılaştırarak iyileştirme miktarını belirlemek için iyileştirmeler yapmak üzere gerçekleştirilen faaliyetleri gözden geçirin ve bu faaliyetlerin ölçülebilir iyileştirmelerle sonuçlanıp sonuçlanmadığını tespit edin. Not: Geçmiş verilerin doğruluğu da onaylanmalıdır.
  • Örnek: 5 adet lazer kesim makinesinin kurulumu sonucunda üretilen her bir birim başına kumaş atığında 0,02kg azaltma sağlanmış olup bu, önceki yılın normalleştirilmiş atık verilerine kıyasla %8 azaltmayı temsil etmektedir.

Not: Tesis inşaat ve yıkım (C&D) atıkları, referans değer ve azaltım performansına dahil edilmemelidir. Ayrıca, azaltımlar tesis tarafından alınan tedbirlere atfedilebilir.

İyileştirmelerin Higg FEM’de Raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Yukarıda belirtilen tüm konuların dahil edildiğinden ve bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için iyileştirme verisini gözden geçirin.
 • İyileştirme miktarını mutlak veya normalleştirilmiş değer olarak girin. Bu, kaynağın geçen yıla kıyasla enerji kullanımındaki değişimdir. (örneğin, önceki yılın tüketimi – raporlama yılı tüketimi = enerji kullanımındaki değişim) Düşüş için negatif değer (örneğin, 0,05 kg/parça değerindeki normalleştirilmiş düşüş için -0,05) ve artış için pozitif değer (örneğin, yenilenebilir enerji kullanımındaki 0,03 kg/parça normalleştirilmiş artış için 0,03) girdiğinizden emin olun
 • İyileştirme için uygun birimleri seçin. (Doğru birimlerin olmaması halinde “Bu iyileştirmeyi sağlamak için kullanılan stratejileri açıklayın:” alanında birimleri listeleyin)
 • Önceki yılın atık miktarındaki yüzde (%) değişimi girin. Azaltma için negatif yüzde (örneğin, %5’lik azaltma için -5) ve artış için ise pozitif yüzde (örneğin, %5’lik artış için 5) belirttiğinizden emin olun.
 • “Bu iyileştirmeyi gerçekleştirmek için kullanılan stratejileri açıklayın” alanına yeterli bilgi girin (örneğin, Normalleştirilmiş atık üretimi, ham maddeler için yeniden kullanılabilir ambalaj konteynerlerine geçiş yapılarak azaltıldı).

 

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan iyileştirmeleri raporlayın (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • FEM raporlama yılında sağlanamayan iyileştirmeyi raporlayın (örneğin, 1 yıldan daha eski olan geçmiş iyileştirmeler raporlanmamalıdır)
 • Mutlak olan ve üretimde düşüş veya azaltılmış tesis işlemleriyle alakalı olan bir iyileştirme raporlayın. İşte bu nedenle, veri normalleştirme önemlidir.
 • Yetersiz verilere dayalı bir iyileştirme raporlayın. (örneğin, toplam azaltım gerçekleştirildi, ancak bu, düşüşü başarmak için gerçekleştirilen ölçülebilir veya tanımlanmış eylemlerle ilgili değil). Bu, özellikle iyileştirmelerin marjinal olduğu (yani, %1-2’den az) ve ölçüm/ izleme hatalarına ve/veya işletme değişkenliğine atfedilebilir olduğu durumlarda önemlidir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin iyileştirmelerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Raporlanan iyileştirme miktarını doğrulayan tüm destekleyici kanıt (örneğin, atık miktarı verisi ve referans değerler, vs.) doğru ve atık miktarını azaltmak için gerçekleştirilen ölçülebilir eylemlerle ilişkilidir.
 • İyileştirmeleri başarmak için uygulanan değişiklikler veya eylemler.

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Tam Puan

 • Gerekli Belgeler:
  • Sahanızın toplam atık miktarının %80’inden fazlasını oluşturan atık kaynakları için azaltımları gösteren atık izleme raporları ve miktar kayıtları.
  • Atık azaltımlarının sadece üretimdeki düşüşle veya çalışan sayısıyla başarılmadığını gösteren atık azaltma girişimlerinin kanıtı.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Atık yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, iyileştirmenin nasıl başarıldığını açık bir şekilde anlatmalı ve göstermelidir (örneğin, hangi eylemler gerçekleştirildi ve bu değişiklik nasıl ölçüldü ve hesaplandı).
  • Yönetim, atıkların azaltılmasıyla ilgili önde gelen uygulamaların sahada uygulanmasını aktif bir biçimde destekliyor
  • Yönetim, kabul edilmiş uluslararası standart uygulamanın kendi sektörleri/coğrafyaları açısından atık azaltımı kapsamında ne anlama geldiğini anlamaktadır
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Stratejilerde listelenen iyileştirmelere katkıda bulunan tesisteki süreç

Kısmi Puanlar

 • Yukarıdaki “evet” ile aynı şartlar ancak toplam saha atığının %50-79’unu oluşturan atık kaynakları (veya bir kaynak) için.

Eğer cevabınız evet ise, hangi yöntemler olduğunu belirtin.

 • Başlangıç yılı seçin
 • Değişim oranı nedir?

Bu iyileştirmeyi gerçekleştirmek için kullanılan stratejileri tanımlayın

Bu sorunun amacı nedir?

Sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme yolculuğudur. Başarı;  izleme, hedef belirleme ve hedeflere ulaşmak için uygulama planlarının gerçekleştirilmesine ilişkin kapsamlı bir çalışmanın sonucudur. Bu soru, bu FEM raporlama yılında atık bertaraf yöntemlerinde yapılan ölçülebilir iyileştirmelerin raporlanmasına ilişkin bir fırsat sunmaktadır. Bir önceki yılda elde edilen başarıyı izleyerek, tesis elde edilen sonuçlarla sürdürülebilirlik konusunda verilen taahhütlerini ispatlar.

Bu, zorlu çalışmanızın sonucunda gerçekleştirilen etki iyileştirmelerini göstermek, hedefleri belirlemek, izlemek ve bir eylem planı oluşturmak için bir fırsattır. Başardığınız şeyi paylaşmak için bu soruyu kullanın.

Teknik Rehberlik: 

Atık bertaraf yöntemlerindeki iyileştirmeler, atıkları çevre üzerinde daha az etki oluşturan tercih edilen bertaraf/arıtma yöntemine yönlendirerek gösterilebilir. Örneğin, arıtılacak atıkların arazi doldurma işlemine gönderiminden veya geri dönüştürülecek atık miktarının arttırılmasından ziyade enerji geri kazanımlı yakma işlemine gönderilmesi.

Not: Atık bertaraf yöntemleri, tesis tarafından alınan önlemlere atfedilebilir olmalıdır (örneğin, atık bertaraf satıcılarıyla işbirliği).

Higg FEM, bu soruya Evet cevabını verebilmek için yıllık iyileştirmelerin gösterilmesini gerektirmektedir. İyileştirmelerinizi değerlendirirken aşağıda belirtilenleri gerçekleştirdiğinizden emin olun:

 • Verilerin ve otomatik hesaplamaların doğru olduğundan emin olmak için atık verilerini ve birleştirilmiş toplamı gözden geçirin.
 • Verileri eski atık verileriyle karşılaştırarak iyileştirme miktarını belirlemek için iyileştirmeler yapmak üzere gerçekleştirilen faaliyetleri gözden geçirin ve bu faaliyetlerin ölçülebilir iyileştirmelerle sonuçlanıp sonuçlanmadığını tespit edin. Not: Geçmiş verilerin doğruluğu da onaylanmalıdır.
  • Örnek: İleri teknoloji kullanan yeni malzeme geri dönüştürme satıcısıyla işbirliği yapılarak geri dönüştürülen atık miktarı %25 arttırılmıştır.

İyileştirmelerin Higg FEM’de Raporlanması:

Şunları gerçekleştirin:

 • Yukarıda belirtilen tüm konuların dahil edildiğinden ve bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için iyileştirme verisini gözden geçirin.
 • Önceki yılın atık bertaraf yöntemlerindeki yüzde (%) değişimi girin. Azaltma için negatif yüzde (örneğin, %5’lik azaltma için -5) ve artış için ise pozitif yüzde (örneğin, %5’lik artış için 5) belirttiğinizden emin olun.
 • “Bu iyileştirmeyi gerçekleştirmek için kullanılan stratejileri açıklayın:” alanına yeterli bilgi girin (örneğin, hem kumaş, hem de deri atığı, artık arazi doldurma işlemi yerine malzeme geri dönüştürücüsüne gönderiliyor).

 

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan iyileştirmeleri raporlayın (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış)
 • FEM raporlama yılında sağlanamayan iyileştirmeyi raporlayın (örneğin, 1 yıldan daha eski olan geçmiş iyileştirmeler raporlanmamalıdır)
 • Üretimde düşüş veya azaltılmış tesis işlemleriyle alakalı olan bir iyileştirme raporlayın.
 • Yetersiz verilere dayalı bir iyileştirme raporlayın. (örneğin, toplam azaltım gerçekleştirildi, ancak bu, düşüşü başarmak için gerçekleştirilen ölçülebilir veya tanımlanmış eylemlerle ilgili değil). Bu, özellikle iyileştirmelerin marjinal olduğu (yani, %1-2’den az) ve ölçüm/ izleme hatalarına ve/veya işletme değişkenliğine atfedilebilir olduğu durumlarda önemlidir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Doğrulayıcılar, bir tesisin iyileştirmelerini doğrularken aşağıda belirtilenleri gözden geçirmelidir:

 • Bertaraf yöntemlerindeki raporlanan iyileştirmeyi doğrulayan tüm destekleyici kanıt (örneğin, atık miktarı verisi, atık bertaraf kayıtları ve referans değerler, vs.), doğru ve tesis tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere atfedilebilir niteliktedir.
 • İyileştirmeleri başarmak için uygulanan değişiklikler veya eylemler.

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

 

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Raporlanan miktarların (toplam atıkların bir yüzdesi olarak) bertaraf yöntemlerine yönlendirildiğini ve bunun çevresel etkileri azalttığını gösteren atık miktarı ve bertaraf kayıtları.
  • İyileştirmenin nasıl hesaplandığını gösteren belgelendirilmiş yöntem (toplam atıkların bir yüzdesi olarak)
  • İyileştirmelerin tesis tarafından alınan önlemlere atfedilebilir olduğunu (örneğin, atık bertaraf satıcılarıyla işbirliği) ve sadece üretimde veya çalışan sayısında azaltma yapılarak gerçekleştirilmediğini gösteren kanıt.
  • Bu iyileştirmeleri gerçekleştirmek için kullanılan plan / stratejilerin bir açıklaması
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Enerji kullanımının yönetiminden sorumlu ekiple görüşme. Ekip, iyileştirmenin nasıl başarıldığını açık bir şekilde anlatmalı ve göstermelidir (örneğin, hangi eylemler gerçekleştirildi ve bu değişiklik nasıl ölçüldü ve hesaplandı).
  • Yönetim, atık bertaraf yöntemlerinin iyileştirilmesi kavramını ve saha atığının tercih edilen bertaraf alternatiflerine dönüştürülme oranının artış gösterip göstermediği konusunu anlamaktadır.
  • Yönetim, yeniden kullanım veya geri dönüştürme, enerji geri kazanımlı yakma gibi tercih edilen bertaraf alternatiflerine yönlendirilen atık malzemelerin oranındaki artışla ilgili önde gelen uygulamaların saha uygulamasını aktif olarak teşvik etmekte veya onaylamaktadır.
  • Yönetim, kabul edilmiş uluslararası standart uygulamanın kendi sektörleri/coğrafyaları açısından atık bertaraf alternatifleri kapsamında ne anlama geldiğini anlamaktadır
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Tesiste veya atık işleme yüklenicilerinde, stratejilerde listelenen yapılmış atık yönlendirme iyileştirmelerine katkıda bulunan süreçler

Atık – Seviye 3

Questions
 • Eğer cevabınız evet ise, lütfen destekleyici belgeleri yükleyin.

Tesisinizin atık yüklenicileri ile nasıl çalıştığını atık arıtımı sırasında uygun bertarafın gerçekleştirildiğinden emin olmak için tanımlayın

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç tüm tehlikeli atıklar için nihai bertaraf ve arıtmayı doğrulamaktır. Çevreci performanslarını sağlamak için iş akışınız ve süreciniz de dahil olmak üzere, atık yüklenicilerinizle nasıl etkileşim kurduğunuzu tarif edebilmelisiniz.

Teknik Rehberlik: 

Tehlikeli atıklar düzgün olarak arıtılmadığında ve bertaraf edilmediğinde çevre için önemli bir risk oluşturur. Bir tesis için atık yüklenicilerinin tesisinizden tehlikeli atıkları düzgün bir şekilde taşıdığını, depoladığını, arıttığını ve bertaraf ettiğini onaylamak üzere ekstra adım almak üzere başta gelen uygulama olarak kabul edilmektedir. Tesisler yüklenicileri her üç yılda bir değerlendirmeli, onaylamalı ve kontrol etmelidir.

Bir tesis yüklenici seçme işlemi sırasında atık yüklenicilerini değerlendirmeli ve atık yüklenicilerinin hukuki uyum ve sözleşmenin şartlarına uygun olarak çalıştığından emin olmak için düzenli değerlendirmeler yapmalıdır.

Atık yönetimi yüklenicisi değerlendirilirken şunları göz önünde bulundurun:

 • Atık yüklenicisi nitelikleri (işletme ruhsatı, çevre izinleri raporlar gibi)
 • Atık yüklenicisinin gerekli özeni gösterip göstermediği ve yasal çevre performansı (geçmişteki ihlaller)
 • Genel olarak çevresel performansları
 • Yüklenici hizmetlerini kullanma maliyetinin geçerliliği (GSCP)

Sözleşme yapıldıktan sonra düzenli değerlendirmeler yapın. Atık yüklenicinizde bakmanız gerekenler:

 • Atıkları izlenebilir, güvenli bir şekilde taşımaya yönelik uygulamaları gerçekleştirme ve atıklar her zaman ayrı ve uygun şekilde etiketlenmelidir.
 • Geçirimsiz yüzeylere sahip bir tesisi olmak, uygun güvenliği ve yangın / su basması korumasını sağlamak
 • Yasadışı olan boşaltma işlerine ya da tesis içi veya tesis dışı yakma olaylarına karışmamak
 • Personelin, kişisel koruyucu donanım, eğitim ve makine güvenliğine erişimini sağlamak gibi sağlık ve güvenlik uygulamalarını hayata geçirmek
 • Çevreye olan etkileri azaltmak için optimize atık bertaraf yöntemleri (örneğin tehlikeli atığı geri dönüştürme veya tehlikeli atığı enerji geri kazanımlı olarak yakma) kullanıp kullanmadıkları.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • TÜM tehlikeli atıkların nihai imhasının doğrulandığı kayıtlar
  • Yüklenicilerin her 3 yılda bir doğrulandığı kayıtlar
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim atık arıtma sırasında çevresel performanslarını sağlamak için yüklenicilerle nasıl çalıştıklarını açıklayabilir
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Tesisin son 3 yılda atıklarını arıtan atık yüklenicilerini doğruladığını destekleyen kanıtlar.
 • Eğer cevabınız evet ise, lütfen destekleyici belgeleri yükleyin.
 • Lütfen bunun nasıl uygulandığını tanımlayın.

Önerilen Yükleme: Atık sahaları/yakma fırınlarından  >%90 oranında geri dönüşüm elde edildiğini gösteren atık envanteri ve atık beyanları

Araziye sıfır atık, tüm atılan malzemelerin %90 veya daha fazlasının araziler, çöp fırınları ve çevre harici yerlere yönlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (UL 2799 Araziye Sıfır Atık)

Atıklarınızın %90 veya daha fazlasını yönlendirdiğinizi gösterebiliyorsanız Evet yanıtını verin.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç tesisiniz için tüm atıkları atık sahasına atma veya enerji geri kazanımı olmadan yakma yöntemlerinden yönlendirmektir. Atık bertarafı, ekonomik açıdan ve çevresel açıdan en az yararlı sayılan atık yönetimi opsiyonudur. Bu sorudan puan alabilmek için tesisin, tüm atıkları en az %90’ını atık sahasına atma veya enerji geri kazanımı olmadan yakma yöntemlerinden optimize alternatiflere (azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme, biyolojik arıtma), kapalı çevrim materyal geri alma programına veya kontrollü % enerji geri kazanımlı yakmaya yönlendirmesi gerekir.

Teknik Rehberlik: 

Olgunlaşmış bir sanayi ekonomisinin tam anlamıyla sıfır atığa ulaşamadığı ve sıfır atığa yönelik farklı eşiklerin bulunduğu kabul edilmektedir. Bu soru, tüm atıkların yüzde 90’ını çöp sahalarından, enerji geri kazanımsız yakma tesislerinden ve çevreden yönlendirerek tesisin atıkların azaltılmasında önde gelen uygulamaları kullanmayı hedeflemesini amaçlamaktadır: Zero Waste International Alliance (ZWIA) tarafından “Sıfır Atık” olarak tanımlanan bir durum (http://zwia.org/standards/zero-is-zero/)

Sıfır Atığa nasıl yaklaşılacağıyla ilgili faydalı bir hiyerarşiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://zwia.org/standards/zero-waste-hierarchy/

UL 2799 standardına (Araziye Sıfır Atık) şu bağlantıdan ulaşabiliriniz:

https://standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_2799_3

Gerçek “sıfır” atığa ulaşmak imkansız olmasa da son derece zordur. Gerçeklik göz önüne alındığında, gösterilmesi gereken en önemli iki husus şudur:

 1. Tüm uygulanabilir ve optimize atık yönlendirme seçenekleri değerlendirilir
 2. Geri kalan materyalleri inceleme ve bu bilgileri, daha fazla atmayı önlemek için sistemlerinizi yeniden düşünmek, azaltmak, yeniden kullanım ve geri dönüşümü iyileştirmek için kullanmak üzere bir prosesiniz bulunur. Kalan malzemeler üzerinde proaktif düşünceyi gösterebiliyorsanız, bu noktada bu “sıfır atık” için tatmin edicidir

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tüm atık yığınları ve atık bertaraf yollarına ait belgeler.
  • Kalan atıkların incelenmesi ve aktarılmaya hazırlanması için sürecin belgelendirilmesi.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim tüm optimize atık yönlendirme seçeneklerinin nasıl uygulanacağının ve kalan atıkların gelecek yönlendirme için nasıl değerlendirildiğinin farkında ve açıklayabiliyor.
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Bu planı destekleyen kanıtlar.
  • Atık yüklenicisi tesisinin incelenmesi
  • Kalan malzeme yönlendirme ekipmanı veya tesis incelemesi
 • Eğer evet ise, nasıl olduğunu açıklayın.

Önerilen Yükleme: Aynı veya daha yüksek değerli ürünlere dönüştürülen atıkların türlerini ve miktarlarını gösteren resimler veya süreç akış çizelgeleri

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç tesisin, tesiste üretilen atığı azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek için önceden atılan ürünlerin değer zincirine geri döndürecek kapalı çevrim sistemler kurmasını veya ileri dönüştürmesini teşvik etmektir.

Teknik Rehberlik: 

İleri dönüşüm, yan ürünler, atık malzemeler, gereksiz ve/veya istenmeyen ürünleri, daha iyi kalitede veya daha iyi çevresel değeri olan yeni malzemeler veya ürünler haline getirme işlemidir

Kullanılmış plastik şişelerden kumaş yapmak ve yeni giysi üretmek için kullanılmış giyim eşyalarını ve kumaşları geri kazandırmak ve tuğla yapmak için kazan dairesinden kömür külünü ileri dönüştürmeye tabi tutmak ileri dönüştürmenin bazı örnekleridir. Bir tesis, atıkların ileri dönüştürülmesi için yaratıcı çözümler bulmak üzere malzeme tedarikçileri, alıcıları ve atık yönetimi yüklenicilerini devreye sokabilir.

Döngüsel ekonomi, enerji ve malzeme çevrimlerini yavaşlatarak, yaklaştırarak ve daraltarak kaynak girişi ve atık, emisyon ve enerji kaçaklarını minimize edildiği rejeneratif bir sistemdir; bu dayanıklı tasarım, bakım, onarım, yeniden kullanım, yeniden imalat, yenileme, geri dönüştürme ve ileri dönüştürme ile sağlanabilir. Bu, “al, yap, at” modeli üretim yapan doğrusal ekonominin zıttıdır.

Kapalı çevrim tedarik zincirinin dört özelliği:

 • Kaynak: Sorumlu bir şekilde tedarik edilen geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzeme kullan.
 • Verimli yap: Ürünleri minimum malzeme kullanacak şekilde tasarla ve üret.
 • Uzun süreyle kullan: Ürünleri uzun ömürlü olacak şekilde dayanıkl tasarla.
 • Katkıda bulun: En az ürün yapmada kullanılan miktara eşit geri dönüştürülmüş, kurtarılmış veya yenilenebilir malzeme miktarı ile piyasa arzını ikmal et.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesisin atıklarından bir kısmını ileri dönüştürdüğü veya tekrar döngüsel ekonomiye soktuğunu gösteren kayıtlar
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, tesisin atıklarının bir kısmını nasıl ileri dönüştürdüğünü veya onu döngüsel ekonomiye nasıl geri soktuğunu açıklayabiliyor
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Tesisin atıklarından bazılarını ileri dönüştürdüğünü veya döngüsel ekonomiye geri kazandırdığını gösteren kanıtlar

 

top
X