Chất thải

Giới thiệu về Chất thải

Chất thải là bất cứ vật liệu hoặc chất nào được thải ra từ một cơ sở của nhà máy, có thể gây ô nhiễm môi trường và các cộng đồng xung quanh.

Ví dụ về chất thải có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Chất thải không nguy hại là phế liệu từ việc tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ và sản xuất hàng hoá. Thông thường, chất thải không nguy hại bao gồm chất thải sản xuất không nguy hại và chất thải sinh hoạt. Chất thải sản xuất không nguy hại được tạo ra từ quy trình sản xuất trực tiếp, ví dụ như chất thải vải, da, nhựa và giấy hoặc bao bì. Chất thải sinh hoạt bao gồm chất thải thực phẩm và chất thải vệ sinh. Chất thải thực phẩm thường được tạo ra từ căng tin và nhà bếp của cơ sở. Chất thải vệ sinh là chất thải sinh hoạt từ khu vực văn phòng và ký túc xá, ví dụ như giấy vệ sinh, chất thải sân/vườn, thủy tinh và bao bì thực phẩm.
 • Chất thải độc hại là chất thải có thể gây hại cho sức khoẻ cộng đồng và/hoặc môi trường vì các đặc tính hóa học, vật lý hoặc sinh học (ví dụ như chất dễ bắt lửa, dễ nổ, độc, phóng xạ hoặc lây nhiễm). Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ định nghĩa chất thải nguy hại là “chất thải nguy hiểm hoặc có khả năng gây hại cho sức khoẻ của con người hoặc môi trường. Chất thải nguy hại có thể là chất lỏng, chất rắn, hoặc khí, hoặc bùn thải. Các yêu cầu về quản lý chất thải nguy hại nghiêm ngặt hơn so với chất thải không nguy hại.” (http://www.epa.gov/osw/hazard/)

Việc phân loại chất thải nguy hại và không nguy hại có thể khác nhau tùy theo luật pháp của từng quốc gia, theo đó xác định loại chất thải nào được phân loại là nguy hại. Tối thiểu một cơ sở phải tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về chất thải. Nếu không có các yêu cầu pháp luật, đề nghị chọn các tiêu chuẩn ngành nghiêm ngặt hơn.

Phần Chất thải Chỉ số Higg yêu cầu bạn:

 • Hiểu và theo dõi tất cả các dòng chất thải độc hại và không độc hại
 • Ghi lại và Báo cáo lượng thải được tạo ra và phương pháp xử lý đối với tất cả các dòng chất thải nguy hại và không nguy hại
 • Phân loại, lưu trữ đúng cách và đào tạo công nhân làm việc với tất cả các dòng chất thải nguy hại và không nguy hại
 • Cấm đốt chất thải ngoài trời và đổ bỏ chất thải tại cơ sở sản xuất; và phải kiểm soát hợp lý hoạt động đốt rác tại cơ sở
 • Thiết lập các đường cơ sở được chuẩn hóa cho chất thải được tạo ra (ví dụ như 20 kg chất thải sinh hoạt được tạo ra cho mỗi đơn vị sản xuất trong năm 2016) và phần trăm sử dụng các phương pháp tiêu hủy chất thải (ví dụ như chôn lấp 80% chất thải sinh hoạt vào năm 2016)
 • Thiết lập các mục tiêu giảm thiểu lượng chất thải được chuẩn hóa và mục tiêu cải tiến sang các phương pháp xử lý ưu tiên hơn.
 • Xây dựng kế hoạch hành động với  hành động và chiến lược cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu giảm thiểu lượng chất thải
 • Chứng minh được chất thải đã giảm so với giá trị nền. Ví dụ “Năm ngoái, chúng tôi tạo ra 16 kg chất thải sinh hoạt trên mỗi đơn vị sản xuất, giảm 20% so với giá trị nền đặt năm 2016”.
 • Thông lệ chính: Chuyển hướng ít nhất 90% trong tổng lượng nguyên vật liệu bị thải bỏ từ các bãi chôn lấp, bãi đốt rác mà không thu hồi năng lượng, và từ môi trường
 • Thực hành chính: Upcycle chất thải bằng cách chuyển hóa vật liệu thải thành vật liệu hoặc sản phẩm mới có chất lượng tốt hơn hoặc có giá trị môi trường cao hơn.

Năng lực quản lý chất thải có thể được cải thiện theo hai cách:

 1. Bằng cách giảm tổng lượng chất thải được tạo ra tại cơ sở của bạn. Đây là phương pháp ưu tiên nhất vì nó sẽ giảm lượng chất thải từ nguồn ban đầu.
 2. Bằng cách chuyển đổi sang các phương pháp xử lý được ưu tiên ví dụ như tái chế, tái sử dụng hoặc đốt tại lò đốt phù hợp có thu hồi năng lượng.

Theo dõi và Báo cáo Dữ liệu Chất thải trong Higg FEM

Theo dõi và báo cáo chính xác dữ liệu chất thải ngoài giờ cung cấp cho cơ sở và các bên liên quan thông tin chi tiết về các cơ hội cải thiện. Nếu dữ liệu không chính xác, thì điều này sẽ hạn chế khả năng hiểu về các chất thải của cơ sở và xác định các hành động cụ thể sẽ giúp giảm tác động môi trường và nâng cao hiệu quả.

Khi thiết lập một chương trình theo dõi và báo cáo chất thải, các nguyên tắc sau đây cần phải được áp dụng:

 • Tính trọn vẹn – Chương trình theo dõi và báo cáo cần phải bao gồm tất cả các nguồn liên quan (như được liệt kê trong FEM). Không nên loại trừ các nguồn khỏi việc theo dõi và báo cáo dữ liệu phải dựa trên tính cần thiết (ví dụ như ngoại lệ số lượng nhỏ).
 • Tính chính xác – Đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào của chương trình theo dõi chất thải là chính xác và được lấy từ các nguồn đáng tin cậy (ví dụ như đồng hồ đã được hiệu chuẩn, các hóa đơn, các nguyên tắc đo lường khoa học đã thiết lập hoặc các ước tính kỹ thuật, v.v.)
 • Tính nhất quán – Sử dụng các phương pháp luận nhất quán để theo dõi dữ liệu về chất thải cho phép so sánh việc sử dụng chất thải theo thời gian. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong phương pháp theo dõi, nguồn chất thải hoặc các hoạt động khác ảnh hưởng đến dữ liệu chất thải, thì điều này cần phải được ghi lại.
 • Tính minh bạch – Tất cả các nguồn dữ liệu (ví dụ như các hóa đơn, các hồ sơ cân), các giả định được sử dụng (ví dụ như các kỹ thuật ước tính) và các phương pháp tính toán cần phải được tiết lộ trong các kiểm kê dữ liệu và có thể dễ dàng xác minh thông qua hồ sơ tài liệu và bằng chứng hỗ trợ.
 • Quản lý Chất lượng Dữ liệu – Các hoạt động đảm bảo chất lượng (kiểm tra chất lượng dữ liệu nội bộ hoặc bên ngoài) cần phải được xác định và thực hiện trên dữ liệu chất thải cũng như các quy trình được sử dụng để thu thập và theo dõi dữ liệu để đảm bảo dữ liệu được báo cáo là chính xác.

Các nguyên tắc trên được điều chỉnh từ Nghị định thư về Khí Nhà Kính – Chương 1: Các Nguyên tắc Báo cáo và Kế toán GHG.

Chất thải – Cấp độ 1

Questions
 • Nguyên vật liệu
 • Kim loại
 • Chất dẻo
 • Giấy
 • Vỏ đồ hộp
 • Thức ăn
 • Thủy tinh
 • Các-tông
 • Khác (vui lòng nêu rõ)
 • Tất cả nước thải sinh hoạt cộng lại

Tải lên Đề xuất: Chứng từ tờ khai về chất thải

Bạn có theo dõi luồng chất thải không nguy hại của mình không?

Bao gồm chất thải sản xuất không nguy hại và chất thải sinh hoạt.

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu bạn theo dõi đầy đủ tất cả các dòng chất thải mà cơ sở của bạn tạo ra, số lượng của từng dòng chất thải và phương pháp xử lý của từng dòng chất thải.

Bạn sẽ nhận được Một phần Điểm nếu bạn theo dõi đầy đủ ít nhất một trong các dòng chất thải của bạn, nhưng chưa theo dõi tất cả các nguồn của bạn hoặc phương pháp xử lý của từng dòng chất thải.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là xây dựng nhận thức về tất cả các loại chất thải không độc hại (cả chất thải sản xuất và sinh hoạt) tại cơ sở của bạn và bắt đầu theo dõi lượng chất thải mỗi loại mà bạn tạo ra. Bạn phải biết các nguồn chất thải của bạn trước khi bạn có thể đưa ra các quyết định chiến lược về việc làm thế nào để cắt giảm và chuyển hướng chất thải. Điều quan trọng là phải hiểu các thực hành quản lý chất thải hiện tại của bạn nhằm xác định ưu tiên cải tiến cho các nguồn thải mà bạn sản xuất nhiều nhất. Bằng cách này, bạn có thể tìm thấy các giải pháp thay thế hiệu quả hơn để giảm thiểu chất thải và chuyển hướng phương pháp xử lý.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Lập bản kê khai chất thải được coi là bước đầu tiên trong việc quản lý chất thải. Khi thiết lập chương trình theo dõi và báo cáo chất thải của bạn, hãy bắt đầu bằng cách làm như sau, điều này áp dụng cho các chất thải không nguy hại được đề cập trong câu hỏi này và theo dõi chất thải độc hại được đề cập trong Câu hỏi 2:

 • Vạch ra các quy trình hoạt động và kinh doanh để xác định nơi phát sinh chất thải và tất cả các loại chất thải được tạo ra.
 • Thiết lập các thủ tục để thu thập và theo dõi dữ liệu chất thải:
  • Sử dụng cân tại chỗ, hóa đơn/bảng kê phế liệu, biên lai cho phế liệu được bán, v.v. để xác định lượng phế thải được tạo ra.
  • Nếu các kỹ thuật ước tính được sử dụng, thì phương pháp tính toán cần phải được xác định rõ ràng và được hỗ trợ bởi các dữ liệu có thể kiểm chứng (xem các ví dụ bên dưới).
 • Ghi lại dữ liệu theo dõi (ví dụ như số lượng chất thải hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) ở định dạng dễ xem lại [ví dụ như bảng tính (ví dụ như Microsoft Excel) hoặc chương trình phân tích dữ liệu tương tự cho phép xuất dữ liệu ở định dạng con người có thể đọc được (ví dụ như Excel, csv)] và duy trì bằng chứng hỗ trợ có liên quan để xem xét trong quá trình xác minh.

Báo cáo dữ liệu Chất thải trong Higg FEM:

Trước khi báo cáo dữ liệu sử dụng chất thải trong FEM, cần phải thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu VÀ các quy trình được sử dụng để thu thập và ghi lại dữ liệu có hiệu quả trong việc tạo ra dữ liệu chính xác.

Nên làm:

 • Xem lại dữ liệu nguồn (ví dụ: hồ sơ cân, hóa đơn/bảng kê khai, v.v.) so với tổng số tổng hợp để đảm bảo dữ liệu là chính xác.
 • So sánh năm hiện tại với dữ liệu lịch sử. Bất kỳ thay đổi quan trọng nào (ví dụ như tăng hoặc giảm hơn 10%) cẩn phải được quy cho những thay đổi đã biết. Nếu không, thì có thể phải tiến hành điều tra thêm.
 • Đảm bảo các phiên bản mới nhất và cập nhật của các bảng tính theo dõi dữ liệu đang được sử dụng và tất cả các tính toán/công thức tự động đều chính xác.
 • Đảm bảo các đơn vị thích hợp được báo cáo và xác minh mọi chuyển đổi đơn vị từ dữ liệu nguồn sang dữ liệu được báo cáo.
 • Xem lại bất kỳ giả định hoặc phương pháp ước tính/tính toán nào để đảm bảo độ chính xác
 • Xác minh cách tiêu hủy chất thải cụ thể và báo cáo phương pháp tiêu hủy (ví dụ: bãi rác, tái chế, đốt)
 • Đảm bảo các nhà cung cấp chất thải có giấy phép phù hợp để xử lý từng loại chất thải cụ thể.
 • Thêm ghi chú vào trường “Mô tả quy trình quản lý và tiêu hủy chất thải của bạn cho nguồn này” để mô tả cách chất thải được quản lý và mọi giả định về dữ liệu, phương pháp ước tính hoặc các nhận xét có liên quan khác về dữ liệu cho một nguồn cụ thể.

Không Làm:

 • Báo cáo dữ liệu không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh).
 • Báo cáo dữ liệu ước tính nếu nó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Thuật ngữ sau đây sẽ giúp bạn hiểu nhằm hoàn thành câu trả lời:

 • Tất cả các dòng chất thải nghĩa là tất cả chất thải được tạo ra tại cơ sở bao gồm chất thải được tạo ra từ việc sản xuất sản phẩm, hoạt động văn phòng, chất thải được tạo ra bởi các công nhân ở căng tin, khu tập thể, cửa hàng và chất thải được tạo ra do các nhà thầu làm việc nhằm cung cấp dịch vụ tại cơ sở của bạn.
 • Tiêu hủy cuối cùng có nghĩa là bước cuối cùng để quản lý hoặc lấy đi chất thải của bạn. Nếu nhà thầu của bạn thu gom chất thải của bạn và bán nó cho một công ty khác thì tiêu hủy cuối cùng sẽ là ở công ty cuối cùng xử lý chất thải của bạn bằng cách tái chế, đốt hoặc xử lý (xử lý vật lý hoặc hóa học) hoặc chôn lấp chất thải của bạn. Điều này có thể được kiểm soát tại nhà máy bằng cách kiểm tra khu vực thu gom chất thải hoặc địa điểm chất thải của nhà thầu và xác nhận việc phân loại được quản lý tốt.
 • Chất thải không nguy hại: vui lòng tham khảo định nghĩa trong phần giới thiệu về của Chương Chất thải.
 • Chất thải độc hại: tham khảo định nghĩa trong phần giới thiệu Chất thải ở phía trên cùng của phần này. Để xác định chất thải độc hại, bạn có thể kiểm tra đặc tính, tác động môi trường, việc sử dụng, độ ăn mòn, khả năng bắt lửa và khả năng phản ứng của nó, nếu nó không thuộc về chất thải nguy hại thì đó sẽ là chất thải không nguy hại.
 • Tái sử dụng: Các vật liệu được sử dụng trong một chức năng hoặc ứng dụng như một sự thay thế cho một vật liệu thương mại mới. Thông thường, vật liệu này được thiết kế để có thể tái sử dụng nhiều lần cho cùng một mục đích. Điều này cũng có thể bao gồm kiểm tra, làm sạch hoặc sửa chữa các vật liệu/cấu phần, để có thể tái sử dụng chúng mà không cần bất kỳ quá trình tiền xử lý nào cho mục đích sử dụng ban đầu hay các mục đích khác. Ví dụ:
  • Nhà cung cấp hoá chất có thể tái sử dụng hộp chứa hóa chất để đựng cùng một hóa chất (tái sử dụng bên ngoài).
  • Vải vóc thừa có thể được tái sử dụng trong nhà máy khác (Tái sử dụng bên ngoài).
  • Pin sạc có thể được tái sử dụng nhiều lần (tái sử dụng nội bộ). Pallet gỗ hoặc thùng các tông có thể được tái sử dụng để xếp đỡ, đựng vật liệu trong nhà máy (tái sử dụng nội bộ).
 • Tái chế: Các vật liệu được chế biến lại từ vật liệu được thu hồi và làm thành thành phẩm hoặc một cấu phần của sản phẩm. Không bao gồm việc thu hồi năng lượng và chế biến thành các vật liệu được sử dụng làm nhiên liệu hoặc dùng trong các hoạt động san lấp.

Sự khác nhau giữa vật liệu tái chế và vật liệutái sử dụng:

 • Vật liệu được tái chế trải qua quá trình xử lý, hoặc thay đổi ở dạng vật lý, để làm thành một cấu phần hoặc một sản phẩm khác.
 • Vật liệu tái sử dụng được sử dụng ở dạng hiện tại, nhiều lần, thường cho cùng một mục đích. Ví dụ:
  • Tái chế nhựa là quy trình thu hồi phế liệu hoặc rác thải nhựa và xử lý vật liệu đó thành các sản phẩm hữu ích, đôi khi hoàn toàn khác về hình thức so với trạng thái ban đầu. Ví dụ, điều này có thể có nghĩa là làm tan chảy các chai nước giải khát và sau đó đúc chúng thành ghế và bàn nhựa.
  • Nhựa được sử dụng trải thảm bề mặt sân chơi hoặc làm côn giao thông.
  • Vải phế liệu được tái xử lý làm chất nhồi cho đồ nội thất, nệm, chăn, đồ chơi
  • Đốt với việc thu hồi năng lượng: Quá trình tạo ra năng lượng dưới dạng điện hoặc nhiệt từ quá trình đốt chất thải. Các công nghệ nhiệt bao gồm đốt, plasma khí, nhiệt phân hoặc bất kỳ quy trình nào khác vượt quá 150°C (vui lòng tham khảo tiêu chuẩn UL2799: https://standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_2799_3). Hoạt động này chỉ được chấp nhận thực hiện bởi một nhà  máy đốt chất thải được phê chuẩn và cho phép bởi chính quyền địa phương hoặc bởi một nhà máy đốt chất thải được cho phép.
  • Xử lý sinh học: thường được sử dụng để xử lý chất thải thực phẩm. Các biện pháp thông thường có công nghệ phân hủy yếm khí, nhiên liệu sinh học và phân hủy hiếu khí. Tiêu hủy kỵ khí là một quá trình sinh học, nơi vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ trong trường hợp không có oxy. Các vi khuẩn sản xuất khí sinh học có thể được sử dụng để tạo ra năng lượng. Nước thải còn lại sau khi phân hủy kỵ khí được kiểm soát có ít mùi và giàu chất dinh dưỡng. Nhiên liệu sinh học có nguồn gốc từ vật liệu sinh học và có thể được sử dụng làm nhiên liệu thay thế hoặc làm phụ gia để giảm các loại phát thải khí có nguồn gốc từ xe cộ. Ủ phân compost là quá trình sinh học phân hủy chất thải hữu cơ thành một chất hữu ích bởi các vi sinh vật khác nhau khi có mặt oxy. Ủ phân compost cũng bao gồm chuyển đổi chất thải hữu cơ thành các sản phẩm công nghiệp và sản xuất ví dụ như phân bón, mỡ động vật và hóa chất công nghiệp.
  • Đốt: các vật liệu được thu thập và quản lý thông qua quy trình đốt đáp ứng được các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế.
  • Bãi rác: các vật liệu được thu gom và quản lý thông qua một quy trình đổ rác đáp ứng các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế.
  • Tái chế nâng cao: Tái chế nâng cao là quá trình biến đổi các sản phẩm phụ, các vật liệu thải bỏ, các sản phẩm không hữu dụng và/hoặc không mong muốn thành các vật liệu mới hoặc sản phẩm mới có chất lượng tốt hơn hoặc có giá trị môi trường tốt hơn. Việc tái chế các mặt hàng may mặc đã qua sử dụng và vải để sản xuất quần áo mới, sản xuất vải từ chai nhựa dẻo đã qua sử dụng, và sản xuất gạch từ tro xỉ lò hơi là một số ví dụ về việc tái chế nâng cao. Một cơ sở có thể thu hút các nhà cung cấp vật liệu, người mua và các nhà thầu quản lý chất thải để tìm các giải pháp sáng tạo để tái chế nâng cao chất thải.
  • Vật liệu thải quy định bởi luật pháp không được để lẫn với dòng chất thải không nguy hại, vì các loại chất thải này không được tạo ra từ tình huống “kinh doanh như bình thường”, ví dụ như:
   • Chất thải y tế
   • Polychlorinated biphenyls (PCB)
   • Sơn có chứa chì
   • Amiăng
   • Chất thải khác theo quy định của địa phương
   • Chất thải từ các dự án xây cất và phá dỡ lớn (chất thải C & D)
   • Chất thải từ thiên tai ví dụ như lũ lụt, hỏa hoạn, lốc xoáy, bão.

  Chấp nhận ước tính trong tính toán lượng chất thải không nguy hại: Trong một số trường hợp, tính toán lượng chất thải đòi hỏi phải ước tính. Ước tính yêu cầu một phương pháp luận được lập thành văn bản bao gồm:

  • Các tính toán và phương pháp luận
  • Ngày mà bạn đã đưa ra ước tính
  • Tần suất cập nhật các tính toán và phương pháp luận

  Ví dụ: Cơ sở của bạn tạo ra chất thải trong các thùng được đóng kín khi đầy và được gửi đi hàng tuần để tiêu hủy. Việc cân từng thùng là không thể. Do đó, trọng lượng trung bình của một thùng đầy có thể được xác định bằng cách cân một mẫu thùng đại diện và sau đó nhân trọng lượng trung bình này với số thùng được tiêu hủy mỗi tuần hoặc mỗi tháng như hình dưới đây:

  • Trọng lượng trung bình của một thùng = 25kg (dựa trên trọng lượng đại diện của các thùng từ các ngày, tháng, kịch bản sản xuất khác nhau, v.v.)
  • Số thùng được tiêu hủy trong 1 tháng = 65
  • Tổng lượng chất thải của nguồn này trong 1 tháng = 1.625kg (25kg x 65 thùng)

Lưu ý: Phương pháp trên có thể được sử dụng cho bất kỳ loại chất thải nào (ví dụ như chất thải sản xuất hoặc chất thải sinh hoạt). Phương pháp ước tính và các tính toán cần phải được lập thành văn bản và áp dụng nhất quán cho từng loại chất thải. 

Phương pháp dành cho chất thải thực phẩm hoặc chất thải vệ sinh:

Cân một thùng hoặc túi ngẫu nhiên 3 lần một tháng và tính trọng lượng trung bình của mỗi thùng hoặc túi. Sau đó tính tổng trọng lượng dựa trên số lượng thùng hoặc túi vào cuối mỗi tháng. Xin lưu ý rằng khối lượng chất thải cho mỗi thùng hoặc túi cần phải đại diện cho lượng chất thải điển hình được tạo ra.

Lưu ý: Nếu sử dụng kỹ thuật ước tính, thì kỹ thuật này cần phải được lập thành văn bản đầy đủ, áp dụng nhất quán và dựa trên các yếu tố ước tính hợp lý thu được từ dữ liệu có liên quan (ví dụ: trọng lượng thực tế của một mẫu chất thải đại diện).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh dữ liệu chất thải của một cơ sở, Người xác minh phải xem xét tất cả các khía cạnh của chương trình theo dõi chất thải của cơ sở có thể tạo ra sự không chính xác, bao gồm:

 • Các quy trình thu thập dữ liệu ban đầu và các nguồn dữ liệu (ví dụ: hồ sơ cân, bảng kê khai/hóa đơn/biên lai, v.v); và
 • Quy trình và các công cụ được sử dụng để tổng hợp dữ liệu (ví dụ như các tính toán bảng tính, các chuyển đổi đơn vị, v.v.)

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Danh sách của TẤT CẢ các chất thải không độc hại được tạo ra bởi cơ sở
   • Chất thải Sản xuất
   • Chất thải bao bì
   • Chất thải Sinh hoạt
  • Hồ sơ để theo dõi cả số lượng và loại xử lý (bao gồm cả nơi xử lý) của TẤT CẢ chất thải không nguy hại (ví dụ: hóa đơn từ các nhà thầu chất thải, hồ sơ cân được soạn trong bảng tính (ví dụ: Excel) là được miễn là cũng có bằng chứng hỗ trợ để xem xét). Hồ sơ phải khớp với câu trả lời được báo cáo với tất cả các câu hỏi được trả lời.
  • Phương pháp theo dõi lượng và phương pháp đo lường cho TẤT CẢ chất thải không độc hại
  • Hồ sơ hiệu chuẩn cân nếu có (ví dụ như theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất)
  • Phương pháp ước tính được ghi lại nếu có
  • Tất cả các nguồn chất thải không nguy hại tại cơ sở đều được theo dõi đầy đủ. Điều này có nghĩa là tất cả các nguồn được liệt kê trong bảng Cấp độ 1 đều có các câu trả lời đầy đủ trong tất cả các cột là chính xác.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể mô tả các nguồn chính của chất thải không độc hại và mô tả việc tiêu hủy của họ (nơi chúng được xử lý).
  • Những Nhân viên Chủ chốt biết về:
   • Xem xét các quy trình hiện hành áp dụng theo dõi chất thải không nguy hại, bao gồm theo dõi quy trình thu gom chất thải, đo số lượng và loại tiêu hủy.
   • Chương trình theo dõi dữ liệu chất thải và cách duy trì chất lượng dữ liệu
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các nguồn tạo ra chất thải không nguy hại
  • Thiết bị đo lượng chất thải
  • Các địa điểm thu gom dành cho việc xử lý chất thải
  • Địa điểm tiêu hủy chất thải của các nhà thầu xử lý chất thải 

Điểm một phần

 • Các yêu cầu như trên với câu trả lời “có” cho ít nhất một nguồn chất thải không nguy hại tại cơ sở. Điều này phải được theo dõi đầy đủ. Điều này có nghĩa là ít nhất một (nhưng không phải tất cả) trong các nguồn được liệt kê trong bảng Cấp độ 1 có các câu trả lời đầy đủ trong tất cả các cột và có bằng chứng để hỗ trợ tất cả các câu trả lời đó.

Chất thải Sản xuất:

 • Thùng đựng hóa chất rỗng
 • Khung In và Phim
 • Bùn từ xử lý nước thải (công nghiệp)
 • Các hóa chất hết hạn/chưa sử dụng/đã sử dụng (dầu thải, dung môi, chất phản ứng, v.v)
 • Bình khí nén (chất làm lạnh, v.v)
 • Các vật liệu bị ô nhiễm (vui lòng nêu rõ)
 • Khác (vui lòng nêu rõ)

Chất thải Sinh hoạt:

 • Pin
 • Bóng đèn huỳnh quang
 • Hộp mực
 • Mỡ và dầu thải (từ nấu ăn)
 • Thùng rỗng (chất tẩy rửa, khử khuẩn, thuốc trừ sâu, v.v)
 • Phế thải Điện tử
 • Cặn đốt than (tro bay và tro/xỉ than)
 • Cặn xử lý nước thải (sinh hoạt)
 • Khác (vui lòng nêu rõ)

Tài liệu đề nghị tải lên: Bản kê khai Chất thải Nguy hại và các bản sao giấy phép quản lý chất thải nguy hại

Bạn có theo dõi luồng chất thải độc hại của mình không?

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu bạn theo dõi đầy đủ tất cả các nguồn chất thải độc hại VÀ việc tiêu hủy chất thải nguy hại thông qua nhà thầu có giấy phép và được cấp phép xử lý chất thải nguy hại. Vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây về việc báo cáo số bình chứa hoặc số thùng.

Bạn sẽ nhận được Một phần Điểm nếu bạn đang theo dõi đầy đủ ít nhất một trong các nguồn chất thải độc hại nhưng chưa theo dõi được tất cả các nguồn của bạn.

Ý định của câu hỏi là gì?

Nhằm nâng cao nhận thức về tất cả các loại chất thải nguy hại được tạo ra tại cơ sở và theo dõi lượng của từng loại chất thải được tạo ra và cũng như phương pháp xử lý. Bạn phải biết các nguồn chất thải của bạn trước khi bạn có thể đưa ra các quyết định chiến lược về việc làm thế nào để giảm thiểu và chuyển đổi phương pháp xử lý chất thải.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Do có đặc tính nguy hại, nên tất cả chất thải nguy hại phải được theo dõi và kiểm soát tốt để tuân thủ luật pháp & quy định của địa phương. Để xác định chất thải nguy hại của bạn, mỗi quốc gia đều có Danh mục Chất thải nguy hại Quốc gia và Tiêu chuẩn Nhận dạng Chất thải nguy hại Quốc gia. Vui lòng tham khảo các tiêu chuẩn và Danh mục này.

Lưu ý: Các nguyên tắc và hướng dẫn theo dõi và báo cáo dữ liệu được cung cấp trong Hướng dẫn Kỹ thuật của Câu hỏi 1 đối với chất thải không nguy hại cần phải được áp dụng để theo dõi và báo cáo chất thải độc hại.

Chất thải nguy hại tạo ra nguy cơ lớn hơn đối với môi trường và sức khỏe con người so với chất thải không nguy hại, và do đó đòi hỏi một quy trình quản lý nghiêm ngặt hơn. Bạn phải biết các nguồn chất thải của bạn trước khi bạn có thể đưa ra các quyết định chiến lược về việc làm thế nào để giảm thiểu và chuyển đổi phương pháp xử lý chất thải. Điều quan trọng là phải ưu tiên các cải thiện dành cho các nguồn chất thải mà bạn tạo ra nhiều nhất.

Cần xác định phương pháp xử lý cho từng dòng chất thải để một mặt tuân thủ luật pháp khi quản lý chất thải nguy hại, một mặt tìm cơ hội cải thiện phương pháp xử lý (ví dụ như giảm, tái chế và đốt rác có thu hồi năng lượng).

Nhà máy của bạn nên kiểm tra thường xuyên xem các chất thải có đang được quản lý đúng cách và có được xử lý/ thải bỏ hợp lệ tại cơ sở được phê duyệt như dự định hay không.

Một ví dụ về các vật liệu bị nhiễm bẩn có thể là một miếng bông hoặc nylon được sử dụng để làm sạch các máy móc. Vải này bị nhiễm dầu thủy lực hoặc dầu nhờn hoặc mực hoặc các hóa chất và cần phải xếp loại là chất thải độc hại.

Lưu ý: Việc phân loại chất thải nguy hại và không nguy hại có thể khác nhau tùy theo luật pháp của từng quốc gia, theo đó có thể xác định ‘chất thải’ nào được phân loại là nguy hại một cách khác nhau. Cơ sở cần phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý về chất thải. Nếu không có các yêu cầu pháp lý, thì hãy chọn các tiêu chuẩn ngành nghiêm ngặt hơn.

Lưu ý về các Bình chứa/Thùng: Nếu bạn đã thải bỏ các bình chứa rỗng, thì vui lòng nhập vào tổng khối lượng của tất cả các bình chứa theo kg hoặc tấn. Ví dụ, nếu bạn đã vứt bỏ 25 bình chứa rỗng bằng thép có trọng lượng 20 kg mỗi bình chứa, thì vui lòng chọn “Bình chứa rỗng” và nhập 500 kg (25 bình chứa x 20 kg = 500 kg tổng cộng).

Nếu bạn đã vứt bỏ tất cả các bình chứa đựng chất thải lỏng, thì vui lòng nhập dung tích của bình chứa (feet khối, yard khối, ga-lông, mét) hoặc tổng trọng lượng (kg hoặc tấn).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh dữ liệu chất thải của một cơ sở, Người xác minh phải xem xét tất cả các khía cạnh của chương trình theo dõi chất thải của cơ sở có thể tạo ra sự không chính xác, bao gồm:

 • Các quy trình thu thập dữ liệu ban đầu và các nguồn dữ liệu (ví dụ: hồ sơ cân, bảng kê khai/hóa đơn/biên lai, v.v); và
 • Quy trình và các công cụ được sử dụng để tổng hợp dữ liệu (ví dụ như các tính toán bảng tính, các chuyển đổi đơn vị, v.v.)

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Danh sách của TẤT CẢ các chất thải nguy hại được tạo ra bởi cơ sở
   • Chất thải Sản xuất
   • Chất thải bao bì (ví dụ như các bình chứa và các thùng chứa hóa chất)
   • Chất thải Sinh hoạt
  • Hồ sơ để theo dõi cả số lượng và loại xử lý (bao gồm cả nơi xử lý) của TẤT CẢ chất thải độc hại (ví dụ: hóa đơn từ các nhà thầu chất thải, hồ sơ cân được soạn trong bảng tính (ví dụ: Excel) miễn là cũng có bằng chứng hỗ trợ để xem xét). Hồ sơ phải khớp với câu trả lời được báo cáo với tất cả các câu hỏi được trả lời.
  • Phương pháp theo dõi số lượng và phương pháp đo đối với TẤT CẢ chất thải nguy hại
  • Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (khi phù hợp)
  • Hồ sơ hiệu chuẩn cân nếu có (ví dụ như theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất).
  • Phương pháp ước tính được ghi lại nếu có
  • Tất cả các nguồn chất thải độc hại tại cơ sở đều được theo dõi đầy đủ. Điều này có nghĩa là tất cả các nguồn được liệt kê trong bảng Cấp độ 1 đều có các câu trả lời đầy đủ trong tất cả các cột là chính xác.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể mô tả các nguồn chính của chất thải nguy hại và mô tả việc tiêu hủy của họ (nơi chúng được xử lý)
  • Những Nhân viên Chủ chốt biết về:
   • Xem xét các quy trình có sẵn cho việc theo dõi chất thải độc hại, bao gồm theo dõi quy trình thu gom chất thải, đo số lượng và loại tiêu hủy.
   • Chương trình theo dõi dữ liệu chất thải và cách duy trì chất lượng dữ liệu
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các nguồn sản xuất chất thải nguy hại
  • Thiết bị đo lượng chất thải
  • Các địa điểm thu gom dành cho việc xử lý chất thải
  • Địa điểm dùng để tiêu hủy chất thải của các nhà thầu xử lý chất thải 

Tải lên được Đề xuất: Các hình ảnh về các địa điểm lưu trữ tách riêng

Trả lời là Có nếu bạn phân loại chất thải độc hại và không nguy hại để quản lý phù hợp.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để cơ sở của bạn phân loại chất thải nguy hại và không nguy hại để quản lý phù hợp.

Câu hỏi này quan trọng bởi vì cơ sở của bạn cần phải quản lý và xử lý chất thải nguy hại và không nguy hại khác nhau. Việc phân loại chất thải nguy hại và không nguy hại có thể ngăn chặn các phản ứng không mong muốn giữa các dòng chất thải, giảm ô nhiễm và tác hại cho môi trường và con người, giảm chi phí (trộn lẫn các chất thải có thể làm tăng khối lượng chất thải nhóm nguy hại dẫn đến tốn kém hơn để xử lý), và ngăn chặn sự phơi nhiễm không mong muốn dành cho nhân viên (nguồn: GSCP[CP1] ).

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Bước đầu tiên là để đảm bảo rằng các yêu cầu pháp lý có liên quan đến việc tạo ra, thu gom và phân loại, lưu trữ, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải đều được đáp ứng. Cần có các quy trình cho việc quản lý (bao gồm thu gom, phân tách, lưu trữ và vận chuyển) chất thải nguy hại và không nguy hại. Cơ sở nên cung cấp đầy đủ hướng dẫn làm việc hoặc các thủ tục vận hành tiêu chuẩn và các biển báo về xử lý và phân loại chất thải không độc hại. Đây có thể là một khóa đào tạo, các chiến dịch nâng cao nhận thức, áp phích, hướng dẫn làm việc, biển hiệu hướng dẫn nơi để các loại chất thải, v.v. Cấp Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cho các nhân viên khi làm việc với chất thải. Hướng dẫn cần phải được cung cấp cho:

 • Người chịu trách nhiệm xử lý và phân loại chất thải không độc hại
 • Cho bất cứ ai có thể sản xuất chất thải không độc hại và phải thu gom và phân loại trong đúng thùng rác (ví dụ như tất cả công nhân ở căng tin, sàn sản xuất, khu tập thể, v.v)

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu hướng dẫn làm việc hoặc các thủ tục thao tác khi thu gom chất thải được tạo ra, phân loại các dòng chất thải (chất thải độc hại và không độc hại), lưu trữ và vận chuyển chất thải độc hại và không độc hại.
  • Tài liệu huấn luyện và hồ sơ quản lý chất thải và huấn luyện thao tác xử lý
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với Nhân viên Chủ chốt:
   • Những nhân viên chủ chốt được huấn luyện cách thu gom, phân loại và lưu trữ chất thải
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
 • Vị trí của khu vực chất thải được phân loại là các điểm thu gom xung quanh nhà máy và hướng dẫn rõ ràng hoặc các ký hiệu tại điểm thu gom để phân loại cả chất thải độc hại và chất thải không độc hại
 • Bằng chứng tại chỗ để chứng minh cơ sở có quy trình đã được thiết lập để phân loại chất thải, ví dụ như quy trình tiêu chuẩn được treo đúng chỗ cần nhìn tại phân xưởng.
 • Các địa điểm thu gom và xử lý chất thải – có được phân tách rõ, đánh dấu và kiểm soát theo độ nguy hiểm của rác thải chứa bên trong không?

Tải lên được Đề xuất: Các hình ảnh về các địa điểm lưu trữ tách riêng

Các yêu cầu về khu vực lưu trữ chất thải độc hại:

 • Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại được thoát khí tốt, khô ráo và bảo vệ khỏi thời tiết và rủi ro hỏa hoạn.
 • Khu vực lưu trữ chất thải độc hại được cách ly khỏi những nhân viên không có thẩm quyền (ví dụ như khóa kín).
 • Không được phép ăn, hút thuốc và uống rượu ở những khu vực này.
 • Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại được đánh dấu rõ ràng.
 • Nơi lưu trữ chất thải lỏng phải có sàn cứng và không bị rỗ hay xốp, thùng đựng có nắp, không có rãnh thoát nước mà chất lỏng có thể tràn vào và không có bằng chứng về việc chất lỏng bị tràn đổ
 • Chất dễ cháy được lưu trữ cách xa các nguồn nhiệt hoặc bắt cháy, bao gồm cả việc sử dụng đèn chống nổ và biện pháp nối đất.
 • Chất thải không tương thích phải được tách biệt.
 • Thiết bị ứng phó sự cố tràn đổ bao gồm thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cần thiết phải được đặt gần các khu vực lưu trữ bao gồm cả nơi để tắm và/hoặc bồn rửa mắt khẩn cấp có thể sử dụng được.

Nhân viên phải sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thích hợp khi ở những khu vực này.

Các yêu cầu về thùng chứa lưu trữ chất thải độc hại:

 • Các thùng đựng ở trong tình trạng tốt, phù hợp để lưu trữ chất cần được lưu trữ, được đóng kín và dán nhãn ghi rõ hóa chất bên trong
 • Thùng chứa phải có nắp đậy
 • Thùng chứa phải được đặt chắc chắn để tránh bị rơi và xếp chồng lên nhau một cách an toàn
 • Phải duy trì đủ không gian lối đi giữa các thùng chứa

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để đảm bảo lưu trữ hợp lý các thùng chứa chất thải nguy hại ở tất cả các bộ phận của cơ sở của bạn.

Chất thải độc hại tạo ra nguy cơ lớn hơn đối với môi trường và sức khỏe con người so với chất thải không độc hại, và do đó đòi hỏi một quy trình quản lý nghiêm ngặt hơn. Điều quan trọng là phải tách riêng chất thải độc hại và đảm bảo an toàn các khu vực lưu trữ và các thùng đựng nhằm hạn chế rủi ro cho người lao động và môi trường.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cơ sở cần phải có một vị trí chuyên dụng dành cho việc lưu trữ chất thải nguy hại. Khu vực lưu trữ đó cần phải có các đặc điểm sau đây:

 • Vị trí cần phải cách xa với khu vực có người, nguồn lửa và khu vực có lưu lượng giao thông lớn.
 • Lưu trữ các chất ăn mòn, chất dễ cháy và chất nổ ở những khu vực khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, cách xa các đường ống hơi nước, lò hơi hoặc các nguồn nhiệt khác. Tuân theo các khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp hóa chất đối với nhiệt độ lưu trữ.
 • Làm mái che và sàn nhà đúng cách để ngăn chặn nước mưa làm trôi chất thải và để ngăn chặn bất cứ sự rò rỉ nào xâm nhập vào mặt đất và nguồn nước ngầm.
 • Có sẵn đồ chứa chất tràn đổ và những người lao động được đào tạo để sử dụng nó trong trường hợp có rò rỉ.
 • Thiết bị chữa cháy nếu các chất oxy hóa, chất nổ, chất dễ cháy hoặc khí ga dưới các chất thải chịu áp suất được lưu trữ trong khu vực
 • Thông gió đầy đủ. Các hệ thống thông gió được thiết kế tốt và được bảo trì tốt sẽ loại bỏ chất ăn mòn, chất dễ cháy và hơi độc, khói, sương mù hoặc bụi không khí từ nơi làm việc và giảm sự nguy hại của chúng. Một số nơi có thể cần một hệ thống hoàn chỉnh có các nắp đậy và ống dẫn để cung cấp sự thông gió có thể chấp nhận được. Những nơi khác có thể yêu cầu phải có một cái quạt thông gió được đặt thích hợp. Sử dụng cấu trúc chống ăn mòn trong các hệ thống thông gió dành cho các vật liệu có tính ăn mòn. Không cần hệ thống thông gió đặc biệt khi làm việc với một lượng nhỏ các chất ăn mòn mà không tạo ra các chất gây ô nhiễm trong không khí.
 • Được khóa và an toàn mọi lúc. Chỉ người có thẩm quyền mới được vào.
 • Cung cấp biển báo cảnh báo thích hợp ở lối vào.
 • Hiển thị danh sách thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cần thiết để vào khu vực đó.
 • Cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) cần thiết để vào khu vực đó.
 • Hiển thị Phiếu Dữ liệu An toàn đơn giản.
 • Phân loại phù hợp theo ma trận tương thích hóa học.
 • Phân loại sai có thể dẫn đến các chất thải không tương thích phản ứng với nhau tạo ra hỏa hoạn, vụ nổ hoặc để giải phóng khí độc.
 • Chất thải độc hại được lưu trữ trong các thùng chứa tương thích hóa học với chất được chứa, chẳng hạn như các hóa chất thải bỏ. Sự lựa chọn các vật liệu như thép, nhôm, sợi, nhựa, v.v. cần phải được liên kết với sản phẩm mà nó sẽ chứa. Đảm bảo chất thải sẽ không tự phản ứng với thùng chứa. Một số chất thải có tính ăn mòn cao có thể gây ra một phản ứng với một thùng chứa bằng kim loại, có thể khiến thùng chứa bị hỏng. Các thùng chứa bằng nhựa hoặc nhựa dẻo là các giải pháp tốt dành cho các chất thải ăn mòn. Các thùng chứa bằng thép là sự lựa chọn tốt dành cho các chất lỏng không ăn mòn và dễ bắt lửa.
 • Các thùng chứa chất thải cần phải được đóng kín hoặc được bảo vệ an toàn khi không sử dụng; các thùng chứa mở nắp cần phải được bảo vệ an toàn.
 • Tất cả các thùng chứa và các vật chứa cần phải được dán nhãn rõ ràng với các chất được đựng bên trong và các đặc tính nguy hại.
 • Các thùng chứa chất thải đang trong điều kiện tốt.
 • Việc giữ gìn vệ sinh tốt được duy trì đối với việc ngăn chặn khu vực này trở thành nơi sinh sản cho động vật gặm nhấm và côn trùng.
 • Việc kiểm tra thường xuyên các khu vực lưu trữ chất thải tại địa điểm cần phải được thực hiện ở một tần suất tương ứng với rủi ro và duy trì yêu cầu nêu trên tại mọi thời điểm.
 • Tình trạng của tất cả chất thải nguy hại trong khu vực lưu trữ phải được ghi lại rõ ràng với tên của từng chất thải nguy hại, nguồn, số lượng, đặc tính, loại thùng chứa chất thải, ngày chất thải vào, địa điểm lưu trữ, ngày chất thải ra và bộ phận tiếp nhận chất thải.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Các quy trình đảm bảo lưu trữ chất thải nguy hại và tình trạng trong hồ sơ khu vực lưu trữ luôn được tuân thủ theo hướng dẫn kỹ thuật trên.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý hiểu các mối nguy hiểm của chất thải nguy hại và tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự ô nhiễm.
  • Những Nhân viên Chủ chốt được đào tạo về cách thức ngăn chặn sự ô nhiễm trong khu vực lưu trữ chất độc hại.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các chất thải đang được lưu trữ ở một địa điểm cụ thể và tất cả các yêu cầu nêu trên đều được thực hiện.  (tham khảo Hướng dẫn Kỹ thuật)

Tải lên được Đề xuất: Các hình ảnh về các địa điểm lưu trữ tách riêng

Các yêu cầu về khu vực lưu trữ chất thải không nguy hại:

 • Khu vực lưu trữ chất thải không nguy hại được thông gió, khô ráo và được bảo vệ khỏi thời tiết và nguy cơ hỏa hoạn, đồng thời phải được bảo quản trên các bề mặt không thấm nước.
 • Khu vực lưu trữ chất thải không nguy hại được đánh dấu rõ ràng.
 • Chất dễ cháy được lưu trữ cách xa các nguồn nhiệt hoặc bắt cháy, bao gồm cả việc sử dụng đèn chống nổ và biện pháp nối đất.

Nhân viên phải sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thích hợp khi ở những khu vực này.

Các yêu cầu về thùng chứa lưu trữ chất thải không nguy hại:

 • Các thùng đựng ở trong tình trạng tốt, phù hợp để lưu trữ chất cần được lưu trữ, được đóng kín và dán nhãn ghi rõ hóa chất bên trong

Các thùng chứa phải được đặt chắc chắn để tránh bị rơi và xếp chồng lên nhau một cách an toàn.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để đảm bảo lưu trữ hợp lý các chất thải không nguy hại ở tất cả các bộ phận của cơ sở của bạn.

Chất thải không độc hại có thể gây ra rủi ro ô nhiễm (ví dụ như ô nhiễm, chất thải bị gió phân tán, rò rỉ chất thải thực phẩm) và rủi ro cho người lao động (ví dụ như hỏa hoạn, vật sắc).

Không giữ chất thải quá lâu và quá nhiều vì có thể xảy ra hiện tượng nước rò rỉ (đặc biệt là từ chất thải thực phẩm, hoặc lớp phủ trên kim loại hoặc các loại vật liệu khác có chứa các chất nguy hại). Bất cứ địa điểm nào tập trung và lưu trữ chất thải ngay cả trong một thời gian ngắn đều có thể là một nguồn điểm tiềm ẩn về việc ô nhiễm đất và nước ngầm.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cần phải có một khu vực lưu trữ để chứa chất thải đã được phân loại trong khi chờ nhà thầu thu gom dành cho việc xử lý. Yêu cầu chung đối với khu vực lưu trữ chất thải không độc hại cần phải bao gồm:

 • Vị trí: Tránh xa khu vực có người, nguồn lửa.
 • Làm mái nhà và sàn nhà và tường phù hợp: Ngăn chặn nước mưa làm tràn chất thải và tạo ra nước rò rỉ ngấm xuống đất và nước ngầm. Bảo vệ sàn nhà không bị thấm nước (có nghĩa là vật liệu được sử dụng để phủ sàn sẽ không cho phép bất cứ chất lỏng nào được xâm nhập/truyền qua) để tránh bị nhiễm bẩn đất từ nước rò rỉ của chất thải hoặc chất phủ lên chất thải không nguy hại (vật liệu in, tranh vẽ, v.v) và tránh việc lan chất lỏng
 • Giữ gìn vệ sinh: Việc giữ gìn vệ sinh tốt được duy trì để ngăn chặn khu vực này trở thành nơi sinh sản cho động vật gặm nhấm và côn trùng.
 • Thiết bị chữa cháy nếu các chất thải dễ cháy được lưu trữ trong khu vực (ví dụ như giấy, bìa cứng, v.v)
 • Cung cấp biển báo cảnh báo phù hợp ở lối vào và bên trong khu vực lưu trữ ví dụ như các biển báo “không hút thuốc”, “không được ăn”, tên và vị trí nơi để lưu trữ các loại rác tái chế khác nhau. Tất cả các ký hiệu đều phải đặt ở trong một vị trí dễ nhìn thấy và bằng (những) ngôn ngữ mà những người lao động xử lý chất thải có thể hiểu được.
 • Hiển thị và cung cấp danh sách PPE cần thiết đối với việc vào khu vực nếu có bất cứ rủi ro nào (găng tay dành cho chất thải có cạnh sắc, mặt nạ dành cho chất thải bụi, v.v).
 • Việc kiểm tra thường xuyên các khu vực lưu trữ chất thải tại địa điểm cần phải được thực hiện bởi các kỹ sư về chất thải ở một tần suất tương ứng với rủi ro và phải lưu giữ hồ sơ kiểm tra.
 • Hiện trạng của tất cả chất thải không nguy hại trong khu vực lưu trữ phải được ghi lại rõ ràng với tên của từng chất thải /nhóm chất thải không nguy hại, nguồn, số lượng, ngày nhập vào , địa điểm lưu trữ, ngày xuất ra và bộ phận tiếp nhận chất thải.

Nước rò rỉ là chất lỏng (ví dụ như mưa) chảy ra hoặc ‘lọt qua’ (ví dụ như nước có trong chất thải thực phẩm) từ chất thải khi nước thấm qua bất cứ chất thải nào. Nó khác nhau rất nhiều về thành phần về độ tuổi của chất thải và loại chất thải. Nó thường chứa cả vật liệu hòa tan và chất lơ lửng.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Các quy trình để bảo đảm việc lưu trữ chất thải không độc hại không bị ô nhiễm.
  • Hồ sơ về tình trạng chất thải không nguy hại trong khu vực lưu trữ.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý hiểu được các mối nguy hiểm của chất thải không độc hại và tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự ô nhiễm.
  • Các nhân viên chủ chốt đều được đào tạo về cách thức ngăn chặn sự ô nhiễm trong khu vực lưu trữ các chất không độc hại.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các chất thải đang được lưu trữ ở một địa điểm cụ thể và tất cả các yêu cầu nêu trên đều được thực hiện.  (tham khảo Hướng dẫn Kỹ thuật)

Đốt rác ngoài trời bị nghiêm cấm

 • Nếu không cấm đốt rác ngoài trời, thì hãy mô tả công nghệ được sử dụng và cách kiểm soát phát thải khí.

Đổ rác lộ thiên (không chôn lấp) bị nghiêm cấm

Nếu không cấm đổ bỏ rác thải công khai, thì hãy nêu rõ công nghệ được sử dụng và cách kiểm soát ô nhiễm

Ý định của câu hỏi là gì?

Việc đốt rác ngoài trời hoặc chôn lấp chất thải tại nhà máy có thể gây ô nhiễm trong đất và nước ngầm, ô nhiễm không khí từ các loại phát thải khói, tạo ra khí ga và các chất nguy hại cho sức khoẻ (GSCP). Mục đích là nhằm thúc đẩy bạn loại bỏ tất cả các việc đốt rác ngoài trời và việc đổ rác tại địa điểm tại cơ sở của bạn.

Làm thế nào để câu hỏi này hỗ trợ một cơ sở thúc đẩy cải thiện?

Bất cứ việc đốt và đổ chất thải trái phép nào trong khuôn viên tại địa điểm nhà máy của bạn sẽ bị cấm vì việc phát thải khí sẽ không được kiểm soát, thu gom và xử lý. Tất cả các khí thải cần phải được thải ra thông qua một ống khói, ngăn xếp, hoặc lỗ thông hơi để các phát thải có thể được kiểm soát và bộ lọc có thể được sử dụng để kiểm soát sự ô nhiễm trong một số trường hợp.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Đốt và đổ chất thải trong phạm vi cơ sở (bên trong hoặc bên ngoài) mà không có thiết bị kiểm soát phát thải khí và không có sự cho phép đặc biệt từ cơ quan pháp luật môi trường của bạn cần phải bị nghiêm cấm. Nếu bạn đốt rác tại chỗ, thì hãy giải thích công nghệ, quy trình phê chuẩn và cách bạn kiểm soát phát khí thải trong mục nhận xét được cung cấp. Bất cứ bãi chôn lấp chất thải nào không được kiểm soát (ví dụ như bãi chôn lấp mà không có giấy phép/được cấp phép thích hợp) đều phải bị nghiêm cấm. Tất cả các chất thải độc hại của bạn cần phải được chuyển cho một nhà thầu xử lý được cấp phép và có giấy phép (nhà thầu được Chứng nhận hợp pháp) và chất thải rắn cần phải được quản lý bởi một nhà cung cấp bên thứ ba đủ tiêu chuẩn sẽ xử lý chất thải để giảm thiểu và kiểm soát tất cả các tác động về sức khoẻ và môi trường. Việc tiêu hủy và xử lý cuối cùng không được phép thực hiện tại địa điểm (trong khuôn viên của nhà máy) bởi các nhân viên của nhà máy.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Chính sách cấm đốt và đổ rác tại chỗ
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý và các nhân viên Chủ chốt được cho biết về chính sách không đốt rác tại chỗ.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Việc đốt rác không được kiểm soát hoặc việc chôn lấp không được kiểm soát tại địa điểm

Nếu có, thì hãy chọn tất cả các chủ đề được đề cập trong khóa đào tạo của bạn:

 • Xử lý đúng cách
 • Các kỹ thuật và quy trình lưu trữ và thải bỏ
 • Các quy trình hoạt động cụ thể để tối thiểu hóa chất thải
 • Sử dụng PPE/thiết bị bảo vệ cá nhân
 • Khác, vui lòng nêu rõ

Có bao nhiêu nhân viên đã được đào tạo?

Bạn có thường xuyên đào tạo nhân viên của mình không?

Tải lên được Đề xuất: Danh sách các cá nhân được đào tạo, các tài liệu đào tạo (bao gồm lịch), các chứng nhận

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu khóa học đào tạo của bạn có đầy đủ các chủ đề.

Nếu một vài, nhưng không phải toàn bộ chủ đề đã được đưa đào tạo, thì bạn sẽ nhận được Một phần Điểm.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để đảm bảo tất cả các nhân viên có liên quan được đào tạo đúng đủ về các quy trình xử lý chất thải phù hợp.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Nhà máy cần phải bao gồm các yếu tố quan trọng sau đây trong việc đào tạo:

 • Xử lý đúng cách
 • Tổng quan về các yêu cầu pháp lý và các hậu quả môi trường của việc xử lý và quản lý chất thải kém.
 • Cách xác định, tách, thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại
 • Cách theo dõi và cân lượng chất thải nguy hại
 • Nhận thức về chính sách phòng ngừa tai nạn chất thải nguy hại, quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp
 • Các kỹ thuật và quy trình lưu trữ và thải bỏ
 • Tổng quan về các lợi ích môi trường tích cực của việc phân loại chất thải bao gồm kiểm soát chất lượng và đảm bảo các lựa chọn tái chế có giá trị cao nhất.
 • Phân phát và quản lý các sử dụng PPE thiết bị bảo vệ cá nhân.
 • Giới thiệu về việc sử dụng các công cụ và thiết bị bảo vệ phù hợp khi xử lý chất thải.

Ngoài việc đào tạo, nhà máy còn cần phải cung cấp hướng dẫn làm việc và các biển báo đầy đủ dành cho việc xử lý, phân loại và vận chuyển chất thải không nguy hại.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu đào tạo bao gồm TẤT CẢ các điều dưới đây:
   • Xử lý đúng cách
   • Các thủ tục nhận diện, tách, thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại.
   • Các thủ tục để theo dõi và cân lượng chất thải độc hại.
   • Các kỹ thuật và quy trình lưu trữ và thải bỏ
   • Các quy trình hoạt động cụ thể để tối thiểu hóa chất thải
   • Phân phát thiết bị bảo vệ cá nhân và quản lý sử dụng
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
   • Những nhân viên chủ chốt đã nhận được đào tạo về quy trình xử lý chất thải nguy hại.
   • Các nhân viên hiểu được những rủi ro của việc không tuân thủ theo các quy trình an toàn
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
   • Các tài liệu đào tạo
   • Ký hiệu đào tạo ở các bảng
   • Tài liệu về kết quả kiểm tra việc huấn luyện
   • Các hình ảnh của sự kiện Đào tạo

Có Một phần: Được một phần điểm nếu tất cả các biện pháp dự phòng để kiểm soát đầy đủ bất cứ sự ô nhiễm nào (không khí, đất và dưới đất, v.v) chưa được thiết lập đầy đủ và chưa được kiểm soát hết

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu đào tạo bao gồm một số điều dưới đây:
   • Xử lý đúng cách
   • Các thủ tục nhận diện, tách, thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại.
   • Các thủ tục để theo dõi và cân lượng chất thải độc hại.
   • Các kỹ thuật và quy trình lưu trữ và thải bỏ
   • Các quy trình hoạt động cụ thể để tối thiểu hóa chất thải
   • Phân phát thiết bị bảo vệ cá nhân và quản lý sử dụng
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Những nhân viên chủ chốt đã nhận được đào tạo về quy trình xử lý chất thải nguy hại.
 • Kiểm tra – những điều cần tìm kiếm về mặt vật chất:
  • Các tài liệu đào tạo
  • Ký hiệu đào tạo ở các bảng
  • Tài liệu về kiểm tra kết quả huấn luyện
  • Các hình ảnh của sự kiện Đào tạo

Chất thải – Cấp độ 2

Questions

Nếu có, thì hãy chọn tất cả các nguồn chất thải mà cơ sở của bạn đã xác định được giá trị nền

 • Nguồn Chất thải
 • Đường cơ sở này là tuyệt đối hay tiêu chuẩn?
 • Giá trị nền là gì?
 • Đơn vị Đo
 • Nhập năm của đường cơ sở
 • Đường cơ sở của bạn được tính toán như thế nào?

Giá trị nền đã được xác minh chưa?

Ý định của câu hỏi là gì?

Để chứng minh những cải thiện hoặc giảm thiểu các nguồn rác thải, điều quan trọng là phải biết điểm xuất phát của bạn là gì. Thiết lập một đường cơ sở (tức là hiệu suất hàng năm của một thông số được đặt tại một năm cơ sở đã xác định) cho phép bạn có điểm tham chiếu rõ ràng cho việc theo dõi hiệu suất chất thải liên tục và thiết lập mục tiêu.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

“Đường cơ sở” là một điểm xuất phát hoặc điểm chuẩn mà bạn có thể sử dụng để tự so sánh theo thời gian.

Trong FEM, các đường cơ sở có thể là “tuyệt đối” (tổng lượng chất thải cho một giai đoạn báo cáo, ví dụ: 1.500 tấn mỗi năm) hoặc “chuẩn hóa” cho một sản phẩm hoặc chỉ số hoạt động (ví dụ: 0,15 kg trên một đơn vị sản xuất). Chuẩn hóa dữ liệu được khuyến nghị để tính đến các biến động hoạt động vì điều này cung cấp cho việc so sánh dữ liệu qua từng năm tốt hơn và do đó các phân tích hữu ích hơn và có thể hành động.

Khi thiết lập đường cơ sở, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Xác nhận dữ liệu nguồn chất thải là ổn định và đủ để sử dụng để xác định đường cơ sở. Trong Higg FEM, một đường cơ sở cần phải gồm có dữ liệu của cả năm dương lịch.
  • Lưu ý: Nói chung, nếu nhà máy của bạn đã trải qua những thay đổi lớn về cấu trúc hoặc hoạt động, ví dụ như mua lại hoặc thay đổi loại sản phẩm, thì nói chung bạn cần phải thiết lập hoặc đặt lại đường cơ sở sau khi những thay đổi đó hoàn thành.
 • Xác định xem liệu đường cơ sở sẽ là Tuyệt đối hay Chuẩn hóa (Ưu tiên các đường cơ sở chuẩn hóa)
 • Xác minh dữ liệu nguồn và dữ liệu chỉ số chuẩn hóa là chính xác.
  • Lượng chất thải và dữ liệu khối lượng sản xuất từ các xác minh, thanh tra nội bộ hoặc bên ngoài theo Higg FEM 3.0 trước đây được thực hiện bởi nhân viên có chuyên môn là xác minh dữ liệu nguồn có thể chấp nhận được.
 • Áp dụng số liệu đường cơ sở thích hợp (nghĩa là mỗi năm cho tuyệt đối HOẶC chia cho số liệu chuẩn hóa đã chọn 1.500.000 kg trên 1.000.000 sản phẩm = 1.5kg/sản phẩm)
  • Lưu ý: Đối với các nguồn chất thải không liên quan đến sản xuất, các chỉ số chuẩn hóa khác cần phải được sử dụng khi thích hợp (ví dụ: chất thải thực phẩm hoặc các chất thải sinh hoạt khác có thể được chuẩn hóa cho mỗi bữa ăn được phục vụ hoặc cho mỗi công nhân)

Lưu ý: Nếu đường cơ sở được sử dụng để đánh giá hiệu suất so với mục tiêu, thì đường cơ sở cần phải được giữ không thay đổi.

Báo cáo dữ liệu đường cơ sở trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem lại dữ liệu nguồn và dữ liệu chỉ số chuẩn hóa thô (bản kê khai/hóa đơn, hồ sơ cân, số lượng sản xuất, v.v.) so với tổng số đã tổng hợp để đảm bảo rằng những điều đó là chính xác. (ví dụ như kiểm tra kỹ các hồ sơ nguồn chất thải hàng tháng để đảm bảo chúng khớp với lượng chất thải hàng năm được sử dụng để tính toán đường cơ sở).
 • Chọn loại đường cơ sở thích hợp trong FEM – Tuyệt đối hoặc Chuẩn hóa.
 • Đảm bảo các đơn vị thích hợp được báo cáo và xác minh mọi chuyển đổi đơn vị từ dữ liệu nguồn sang dữ liệu được báo cáo.
 • Nhập năm của đường cơ sở. Đây là năm mà dữ liệu của đường cơ sở đại diện.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về cách tính đường cơ sở (ví dụ như lượng chất thải được chuẩn hóa trên mỗi mét vải được sản xuất).
 • Chỉ chọn Có cho câu hỏi “Đường cơ sở đã được xác minh chưa?” nếu dữ liệu đường cơ sở đã được xác minh đầy đủ trong một cuộc xác minh Higg FEM 3.0 trước đó, hoặc bằng một cuộc đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài do nhân viên có chuyên môn thực hiện.

Không Làm:

 • Báo cáo một đường cơ sở không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo một đường cơ sở dựa trên dữ liệu không đầy đủ (ví dụ như không phải dữ liệu của cả năm).
 • Báo cáo một đường cơ sở tính nếu nó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh các đường cơ sở của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả dữ liệu nguồn (bản kê khai/hóa đơn, hồ sơ cân, số lượng sản xuất) và tổng dữ liệu tổng hợp cho năm của đường cơ sở; và/hoặc
 • Hồ sơ xác minh dữ liệu đường cơ sở nếu có (ví dụ như Xác minh Higg trước đó, đánh giá chất lượng dữ liệu, đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài, v.v.)

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu hóa giá trị nền của từng nguồn thải và quy trình thiết lập giá trị nền cũng như các nguồn dữ liệu liên quan sử dụng khi thiết lập giá trị nền
  • Cần trình bày được dữ liệu đường cơ sở đã được đánh giá xác minh như thế nào (ví dụ như sử dụng dữ liệu đã được đánh giá của Higg FEM 3.0, sử dụng quy trình đánh giá nội bộ)
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý số liệu. Đội ngũ phải giải thích và chứng minh được một cách rõ ràng về dữ liệu đường cơ sở đã được tính toán và xác minh như thế nào (ví dụ, sử dụng dữ liệu đã được xác nhận của Higg FEM 3.0, sử dụng quy trình xác nhận nội bộ, kiểm toán độc lập, v.v)
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Điểm phát sinh chất thải
  • Các khu vực lưu trữ chất thải
  • Khu vực cân chất thải

Nếu có, thì hãy chỉ rõ là các phương pháp nào:

 • Phương pháp Tiêu hủy
 • Giá trị nền là gì? (Nhập Phần trăm%)
 • Nhập năm của đường cơ sở
 • Đường cơ sở của bạn được tính toán như thế nào?

Giá trị nền đã được xác minh chưa?

Ý định của câu hỏi là gì?

Để chứng minh những cải thiện về các phương pháp xử lý rác thải, điều quan trọng là phải biết điểm xuất phát của bạn là gì. Thiết lập một đường cơ sở (tức là hiệu suất hàng năm của một thông số được đặt tại một năm của đường cơ sở đã xác định) cho phép bạn có điểm tham chiếu rõ ràng cho việc cải thiện liên tục về theo dõi phương pháp tiêu hủy chất thải và thiết lập mục tiêu.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Đường cơ sở về phương pháp tiêu hủy chất thải khác với đường cơ sở của nguồn thải ở Câu 8. Đường cơ sở về phương pháp tiêu hủy tập trung vào tỷ lệ phần trăm tổng chất thải của cơ sở được tiêu hủy bằng một phương pháp cụ thể (ví dụ: 60% tổng lượng chất thải được tạo ra tại cơ sở trong một năm được xử lý bằng cách chôn lấp).

Khi thiết lập đường cơ sở về phương pháp xử lý chất thải, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Xác nhận dữ liệu về lượng chất thải là chính xác, bao gồm tất cả các nguồn và đủ để sử dụng để xác định đường cơ sở. Trong Higg FEM, một đường cơ sở cần phải gồm có dữ liệu của cả năm dương lịch.
  • Lưu ý: Nói chung, nếu nhà máy của bạn đã trải qua những thay đổi lớn về cấu trúc hoặc hoạt động, ví dụ như mua lại hoặc thay đổi loại sản phẩm, thì nói chung bạn cần phải thiết lập hoặc đặt lại đường cơ sở sau khi những thay đổi đó hoàn thành.
 • Tính tổng lượng chất thải được tạo ra tại cơ sở (từ tất cả các nguồn) bao gồm cả các nguồn độc hại và không nguy hại.
 • Tính tổng lượng chất thải được xử lý bằng một phương pháp xử lý cụ thể (ví dụ: bãi rác, tái chế. Đốt)
 • Chia tổng lượng chất thải được xử lý bằng phương pháp tương tự cho tổng lượng chất thải được tạo ra. Ví dụ:
  • Tổng lượng chất thải được tạo ra tất cả các nguồn: 460.555 kg mỗi năm
  • Tổng lượng chất thải được tái chế (tất cả các nguồn liên quan): 255.000kg/năm
  • Đường cơ sở dành cho chất thải được tái chế: 55,3% (255.000kg/460.555kg)

Lưu ý: Nếu đường cơ sở được sử dụng để đánh giá hiệu suất so với mục tiêu, thì đường cơ sở cần phải được giữ không thay đổi.

Báo cáo dữ liệu đường cơ sở trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem lại dữ liệu nguồn (bản kê khai/hóa đơn, hồ sơ cân, v.v.) so với tổng số tổng hợp để đảm bảo rằng những điều đó là chính xác. (ví dụ như kiểm tra kỹ các hồ sơ nguồn chất thải hàng tháng để đảm bảo chúng khớp với lượng chất thải hàng năm được sử dụng để tính toán đường cơ sở).
 • Đảm bảo tất cả các nguồn chất thải (nguy hại và không nguy hại) được bao gồm trong tổng số lượng và khối lượng chất thải của cơ sở cho mỗi phương pháp xử lý.
 • Nhập năm của đường cơ sở. Đây là năm mà dữ liệu của đường cơ sở đại diện.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về cách tính đường cơ sở (ví dụ: tổng số lượng của tất cả chất thải được tái chế được chia cho tổng lượng chất thải được tạo ra tại cơ sở).
 • Chỉ chọn Có cho câu hỏi “Đường cơ sở đã được xác minh chưa?” nếu dữ liệu đường cơ sở đã được xác minh đầy đủ trong một cuộc xác minh Higg FEM 3.0 trước đó, hoặc bằng một cuộc đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài do nhân viên có chuyên môn thực hiện.

Không Làm:

 • Báo cáo một đường cơ sở không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo một đường cơ sở dựa trên dữ liệu không đầy đủ (ví dụ như không phải dữ liệu của cả năm).
 • Báo cáo một đường cơ sở tính nếu nó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh các đường cơ sở của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả dữ liệu nguồn (bản kê khai/hóa đơn, hồ sơ cân, số lượng sản xuất) và tổng dữ liệu tổng hợp cho năm của đường cơ sở; và/hoặc
 • Hồ sơ xác minh dữ liệu đường cơ sở nếu có (ví dụ như Xác minh Higg trước đó, đánh giá chất lượng dữ liệu, đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài, v.v.)

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Có:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu hóa quy trình thiết lập đường cơ sở của từng phương pháp tiêu hủy chất thải cũng như theo dõi dữ liệu liên quan về việc thiết lập đường cơ sở
  • Cần trình bày được dữ liệu đường cơ sở đã được đánh giá xác minh như thế nào (ví dụ như sử dụng dữ liệu đã được đánh giá của Higg FEM 3.0, sử dụng quy trình đánh giá nội bộ)
  • Hợp đồng của các nhà xử lý chất thải. Các hồ sơ của dữ liệu xử lý chất thải và giải thích quy trình.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý số liệu. Đội ngũ phải giải thích và chứng minh được một cách rõ ràng về dữ liệu đường cơ sở đã được tính toán và xác minh như thế nào (ví dụ, sử dụng dữ liệu đã được xác nhận của Higg FEM 3.0, sử dụng quy trình xác nhận nội bộ, kiểm toán độc lập, v.v)
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các phương pháp tiêu hủy chất thải tại cơ sở và địa điểm của nhà thầu xử lý chất thải.

Chọn tất cả các nguồn chất thải mà cơ sở của bạn đã đặt ra mục tiêu về số lượng hoặc cải thiện.

 • Mục tiêu thay đổi đối với nguồn thải này là gì? Đảm bảo nhập tỷ lệ phần trăm âm (%) cho mục tiêu giảm
 • Năm mục tiêu là năm nào?

Mô tả các biện pháp dự kiến để đạt mục tiêu này

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu bạn đặt ra các mục tiêu cho lượng chất thải không ít hơn 80% tổng lượng chất thải của bạn.

Bạn sẽ nhận được Một phần Điểm nếu bạn đặt ra các mục tiêu cho phủ lượng chất thải chiếm 50-79% trong tổng lượng chất thải của bạn. Đây là phần thưởng cho bạn vì mục tiêu giảm các nguồn chất thải chính tại cơ sở, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường .

Lưu ý: Toàn bộ Điểm hoặc Một phần Điểm được tự động tính toán dựa trên những nguồn mà bạn chọn và báo cáo có mục tiêu cải thiện.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để bạn thiết lập ít nhất một mục tiêu giảm chất thải cho cơ sở của bạn.

Các công ty bền vững liên tục hướng tới việc giảm thiểu các tác động môi trường của họ. Vì bạn biết cơ sở của bạn tạo ra bao nhiêu chất thải (“đường cơ sở” của bạn), nên bạn đã sẵn sàng đặt ra các mục tiêu để giảm lượng chất thải được tạo ra.

Lưu ý: Các cơ sở có thể tách mục tiêu về số lượng chất thải và phương pháp tiêu hủy. Câu hỏi này tập trung vào lượng chất thải đối với các nguồn chất thải cụ thể.

Các mục tiêu có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn (ngắn hạn = dưới 3 năm, dài hạn = hơn 3 năm). Một khi đã được thiết lập, cần phải tiến hành đánh giá sự tiến bộ ít nhất mỗi quý một lần để đảm bảo rằng các điều chỉnh được thực hiện khi cần thiết để đi đúng hướng nhằm đạt được thành công.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một mục tiêu có thể sử dụng các thông số tuyệt đối hoặc chuẩn hóa để thúc đẩy các tiến bộ định lượng được trước một ngày đã xác định so với dữ liệu đường cơ sở. Đối với Higg FEM, các mục tiêu giảm có thể được chuẩn hóa thành đơn vị khối lượng sản xuất (được chọn trong phần Thông tin Địa điểm: Đơn vị khối lượng hàng năm) hoặc số liệu hoạt động thích hợp khác. Một mục tiêu được chuẩn hóa cho bạn thấy khi tiến bộ là có thật chứ không phải là một kết quả của những thay đổi về kinh doanh ví dụ như giảm sản xuất. Ví dụ mục tiêu được chuẩn hóa là số kg chất thải được tạo ra để sản xuất một đơn vị sản phẩm có thể bán được (kg/đơn vị).

Higg FEM yêu cầu các mục tiêu chính thức phải được thiết lập để có thể trả lời là Có cho câu hỏi này. Khi thiết lập các mục tiêu cải thiện chính thức, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Mục tiêu dựa trên việc đánh giá chính thức các cơ hội và hành động cải thiện (ví dụ: thay đổi nguyên liệu thô/bao bì, sửa đổi quy trình hoặc thay thế thiết bị) để tính toán lượng chất thải có thể được giảm thiểu.
  • Ví dụ: Đặt mục tiêu dựa trên đánh giá về việc mua máy cắt laze dự kiến sẽ giảm 15% lượng chất thải vải trên mỗi mét vải được tính toán dựa trên đánh giá chính thức về các thông số kỹ thuật của thiết bị và các vận hành theo kế hoạch.
 • Xác định lượng mục tiêu chính xác, được biểu thị bằng phần trăm (ví dụ như giảm 5% chất thải vải chuẩn hóa trên mỗi sản phẩm). Điều này phải dựa trên đánh giá chính thức như đã nói ở trên.
 • Xác định xem liệu mục tiêu sẽ là Tuyệt đối hay Chuẩn hóa cho một số liệu sản xuất hoặc hoạt động.
 • Xác định ngày bắt đầu (tức là “đường cơ sở”) của mục tiêu.
 • Xác định ngày kết thúc của mục tiêu, nghĩa là ngày hoàn thành dự kiến của các cải thiện bắt buộc.
 • Xác định các đơn vị đo lường thích hợp.
 • Thiết lập các thủ tục để xem xét mục tiêu. Xem xét này cần phải bao gồm một đánh giá về các hành động đã thực hiện và tiến độ đạt được mục tiêu đã xác định. Đánh giá hàng quý được khuyến khích.
 • Đảm bảo mục tiêu có liên quan đến việc giảm chất thải của địa điểm (ví dụ như tập trung vào những nguồn chất thải nhiều nhất tại địa điểm)

Báo cáo Mục tiêu trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem xét mục tiêu để đảm bảo tất cả các khía cạnh nêu trên được bao quát và thông tin là chính xác.
 • Nhập mức giảm mục tiêu dưới dạng phần trăm. Đảm bảo nhập tỷ lệ phần trăm âm cho mục tiêu giảm (ví dụ như -5 cho mức giảm 5%)
 • Chọn loại mục tiêu thích hợp trong FEM – Tuyệt đối hoặc Chuẩn hóa.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về cách đạt được mục tiêu trong trường “Mô tả các biện pháp được lên kế hoạch để đạt được mục tiêu này:” (ví dụ: Giảm 3% chất thải bìa cứng chuẩn hóa được tạo ra bằng cách chuyển sang thùng cácton có thể tái sử dụng để phân phối nguyên liệu thô).

 

Không Làm:

 • Báo cáo mục tiêu không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo mục tiêu dựa trên không đủ dữ liệu. (ví dụ như một mục tiêu giảm không dựa trên đánh giá chính thức về các tùy chọn như chuyển đổi quy trình/thiết bị hoặc thay đổi các nguyên vật liệu được sử dụng để đáp ứng mục tiêu đã nêu HOẶC các hành động để đạt mục tiêu chưa được xác định.)
 • Báo cáo một mục tiêu ước tính nếu mục tiêu đó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh các mục tiêu của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả các bằng chứng hỗ trợ (ví dụ như các tính toán, dữ liệu lượng chất thải và các đường cơ sở, thông số kỹ thuật thiết bị mới/đề xuất, v.v.) để xác minh rằng mục tiêu được dựa trên đánh giá chính thức về các cơ hội cải thiện.
 • Các hoạt động của cơ sở liên quan đến các nguồn chất thải để đảm bảo các mục tiêu và cơ hội được đánh giá là có liên quan đến các chất thải của địa điểm.

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu hỗ trợ chứng minh các mục tiêu dựa trên một đánh giá chính thức về các cơ hội cắt giảm/cải thiện (ví dụ như các tính toán, dữ liệu lượng chất thải và các đường cơ sở, thông số kỹ thuật thiết bị mới/đề xuất, v.v.)
  • Phương pháp luận và các tính toán hỗ trợ để cho biết (các) mục tiêu đã được tính toán như thế nào
  • Danh sách các biện pháp/hành động cần thực hiện để đạt được mục tiêu
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý các mục tiêu. Đội ngũ phải giải thích rõ ràng và chứng minh cách xác định mục tiêu (ví dụ như dựa trên các mức giảm được tính toán từ việc đánh giá các cơ hội cải thiện) và cách mục tiêu được giám sát và xem xét.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các bằng chứng minh họa các chiến lược mục tiêu về việc giảm thiểu chất thải

Có Một phần

 • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời “Có” nhưng đối với các nguồn (hoặc một nguồn) tổng cộng 50-79% của tổng lượng chất thải (dữ liệu này được tìm thấy trong việc tính toán % đóng góp trong câu hỏi 1).

Nếu có, thì hãy chỉ rõ là các phương pháp nào.

 • Phương pháp tiêu hủy chất thải
 • Mục tiêu thay đổi của phương pháp tiêu hủy là gì ?
 • Năm mục tiêu là năm nào?

Mô tả các biện pháp dự kiến để đạt mục tiêu này

Lưu ý rằng bạn có thể cần đặt ra các mục tiêu riêng cho lượng chất thải được tạo ra và cải thiện phương pháp xử lý chất thải. Những mục tiêu này tập trung vào các phương pháp tiêu hủy.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để bạn thiết lập ít nhất một mục tiêu để cải thiện các phương pháp xử lý chất thải tại cơ sở của bạn.

Các công ty bền vững liên tục hướng tới việc giảm thiểu các tác động môi trường của họ. Bây giờ bạn đã biết tỷ lệ phần trăm chất thải mà cơ sở của bạn được xử lý bằng một phương pháp cụ thể (ví dụ: bãi rác, tái chế, v.v.) (“đường cơ sở” của bạn), bạn đã sẵn sàng đặt ra các mục tiêu để cải thiện các phương pháp xử lý chất thải của mình nhằm giảm tác động đến môi trường.

Các mục tiêu có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn (ngắn hạn = dưới 3 năm, dài hạn = hơn 3 năm). Một khi đã được thiết lập, cần phải tiến hành đánh giá sự tiến bộ ít nhất mỗi quý một lần để đảm bảo rằng các điều chỉnh được thực hiện khi cần thiết để đi đúng hướng nhằm đạt được thành công.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Giảm thiểu tác động môi trường của chất thải của bạn có thể đạt được bằng cách giảm lượng chất thải được tạo ra hoặc bằng cách sử dụng phương pháp xử lý dẫn đến ít tác động đến môi trường hơn. Các ví dụ về cải thiện phương pháp tiêu hủy có thể bao gồm:

 • Tăng lượng chất thải được chuyển đến các nhà thầu bên ngoài để tái chế và xử lý sinh học (như tái chế chất thải sản xuất không nguy hại và xử lý sinh học chất thải thực phẩm) để chuyển đổi chất thải khỏi việc chôn lấp bãi rác hoặc đốt không có thu hồi năng lượng.
 • Chuyển sang một phương pháp tiêu hủy/xử lý nhằm thu hồi các khía cạnh có thể sử dụng được của chất thải (ví dụ: sử dụng phương pháp đốt có thu hồi năng lượng thay vì chôn lấp)

Lưu ý: Việc cải tiến các phương pháp xử lý chất thải thường sẽ yêu cầu sự hợp tác với các nhà cung cấp xử lý chất thải để đánh giá các phương pháp xử lý ưa thích nào là có sẵn.

Khi đánh giá các cải tiến đối với các phương pháp xử lý hoặc tiêu hủy chất thải, có thể sử dụng hệ thống phân cấp sau đây (1 là phương án ưu tiên nhất).

 1. Giảm thiểu & Tái sử dụng/Tái chế Nâng cao Nguồn Chất thải
 2. Tái chế
 3. Thu hồi Năng lượng/Nguyên vật liệu (ví dụ: Đốt có thu hồi năng lượng)
 4. Xử lý khác (ví dụ: Xử lý sinh học, Đốt mà không có thu hồi năng lượng)
 5. Chôn lấp

Higg FEM yêu cầu các mục tiêu chính thức phải được thiết lập để có thể trả lời là cho câu hỏi này. Khi thiết lập các mục tiêu cải thiện chính thức, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Mục tiêu dựa trên việc đánh giá chính thức các cơ hội và hành động cải thiện (ví dụ: xem xét các giải pháp thay thế xử lý có sẵn với các nhà cung cấp xử lý chất thải) để tính toán số lượng và loại chất thải có thể được xử lý bằng phương pháp ưu tiên.
  • Ví dụ: Đặt mục tiêu dựa trên đánh giá về việc gửi tất cả vải và bao bì nhựa đến một nhà cung cấp tái chế thay vì chuyển đến bãi rác dự kiến sẽ làm tăng 25% chất thải được gửi đi tái chế.  Lưu ý: Cần phải xác nhận rằng nhà cung cấp có thể tái chế vật liệu và có công nghệ thích hợp và giấy phép hoạt động để thực hiện điều đó.
 • Xác định đại lượng mục tiêu chính xác, được biểu thị bằng phần trăm (ví dụ: Tăng 15% chất thải được xử lý bằng cách đốt có thu hồi năng lượng). Điều này phải dựa trên đánh giá chính thức như đã nói ở trên.
 • Xác định ngày bắt đầu (tức là “đường cơ sở”) của mục tiêu.
 • Xác định ngày kết thúc của mục tiêu, nghĩa là ngày hoàn thành dự kiến của các cải thiện bắt buộc.
 • Thiết lập các thủ tục để xem xét mục tiêu. Xem xét này cần phải bao gồm một đánh giá về các hành động đã thực hiện và tiến độ đạt được mục tiêu đã xác định. Đánh giá hàng quý được khuyến khích.
 • Đảm bảo rằng mục tiêu có liên quan đến việc cải thiện các phương pháp xử lý chất thải của cơ sở (ví dụ: các phương pháp xử lý mới dẫn đến tác động môi trường ít hơn)

Báo cáo Mục tiêu trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem xét mục tiêu để đảm bảo tất cả các khía cạnh nêu trên được bao quát và thông tin là chính xác.
 • Nhập mức giảm được nhắm mục tiêu dưới dạng phần trăm. Đảm bảo nhập phần trăm âm cho mục tiêu giảm (ví dụ như -5 cho mức giảm 5% về phương pháp tiêu hủy)tỷ lệ phần trăm dương cho mục tiêu tăng (ví dụ như 5 cho mức tăng sử dụng 5% về phương pháp tiêu hủy).
 • Cung cấp đầy đủ chi tiết về cách đạt được mục tiêu trong trường “Mô tả các biện pháp được lên kế hoạch để đạt được mục tiêu này:” (ví dụ: Đạt được mức tăng 10% là chất thải được tái chế bằng cách gửi phế liệu vải đến nhà cung cấp tái chế sợi đã được xác minh).

 

Không Làm:

 • Báo cáo mục tiêu không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo mục tiêu dựa trên không đủ dữ liệu. (ví dụ như một mục tiêu giảm thiểu không dựa trên đánh giá chính thức về các tùy chọn như các nhà cung cấp xử lý chất thải mới HOẶC các hành động để đạt mục tiêu chưa được xác định.)
 • Báo cáo một mục tiêu ước tính nếu mục tiêu đó không được hỗ trợ bởi phương pháp và dữ liệu ước tính có thể xác minh và chính xác (ví dụ như các tính toán kỹ thuật).

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh các mục tiêu của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả các bằng chứng hỗ trợ (ví dụ như các tính toán, dữ liệu lượng chất thải và các đường cơ sở, các phương pháp xử lý chất thải mới/đề xuất, v.v.) để xác minh rằng mục tiêu được dựa trên đánh giá chính thức về các cơ hội cải thiện.
 • Các hoạt động của cơ sở liên quan đến các nguồn chất thải để đảm bảo các mục tiêu và cơ hội được đánh giá là có liên quan đến các chất thải của địa điểm.

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Chiến lược cải thiện chuyển đổi chất thải/Kế hoạch quản lý chất thải.
  • Tài liệu hỗ trợ chứng minh các mục tiêu dựa trên một đánh giá chính thức về các cơ hội cắt giảm/cải thiện (ví dụ như dữ liệu lượng chất thải và các đường cơ sở, các phương pháp tiêu hủy mới/đề xuất, v.v.)
  • Phương pháp và các tính toán hỗ trợ để cho biết (các) mục tiêu đã được tính toán như thế nào.
  • Danh sách các biện pháp/hành động cần thực hiện để đạt được mục tiêu.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý các mục tiêu. Đội ngũ phải giải thích rõ ràng và chứng minh cách xác định mục tiêu (ví dụ như dựa trên các đánh giá chính thức về các cơ hội cải thiện) và cách mục tiêu được giám sát và xem xét.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các bằng chứng bổ trợ cho các chiến lược để đạt mục tiêu cải thiện chuyển hướng chất thải

Tải lên một bản sao của kế hoạch.

Kế hoạch giảm thải phải chỉ ra những hành động cụ thể xác định nhằm đạt được mục tiêu giảm thiểu rác thải.

Hãy trả lời Có nếu bạn có một kế hoạch thực hiện chứng minh rằng bạn đang hành động để đạt được các cắt giảm hoặc các cải thiện theo mục tiêu của bạn.

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn có một kế hoạch nhưng chưa bắt đầu thực hiện tất cả các mục hành động.

Bạn có thể tải về một kế hoạch thực hiện mẫu ở đây

LƯU Ý: KHÔNG tính điểm giá trị thực % cải thiện vì cải thiện trên 5-10% cuối cùng của các cơ hội quản lý chất thải rất khó. Chúng tôi không muốn thưởng nhầm cho những cơ sở mới bắt đầu và đưa ra các điểm số thấp hơn cho những cơ sở dẫn đầu.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để cơ sở của bạn xây dựng và thực hiện một kế hoạch hành động nhằm cải thiện việc quản lý chất thải (số lượng và phương pháp xử lý cuối cùng).

Thiết lập mục tiêu là một bước quan trọng trong việc quản lý chất thải một cách có hệ thống, và cơ sở của bạn phải hành động để giảm thiểu. Có một kế hoạch thực hiện chứng minh rằng hành động mà bạn đang thực hiện để đạt được mục tiêu cắt giảm lượng và chuyển đổi chất thải. Một số cơ sở có thể có một kế hoạch thực hiện mà không đặt ra các mục tiêu.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Đây là cơ hội của bạn để ghi lại tất cả các quy trình công việc cho các dự án quản lý chất thải đang diễn ra tại cơ sở của bạn.

Các bước hành động gồm:

 1. Xác định các cơ hội cải thiện chất thải
 2. Đánh giá các biện pháp thay thế trong quản lý chất thải
 3. Xác định ưu tiên các hạng mục cải thiện và với các mốc thời gian tiến độ
 4. Phê duyệt đầu tư cho giải pháp đã chọn
 5. Thực hiện giải pháp và ghi lại các cắt giảm
 6. Chỉ định một đội/nhân viên để theo dõi và giám sát tiến bộ
 7. Tiến hành đánh giá thường xuyên để kiểm tra tiến độ của các dự án cải thiện

Làm thế nào để tạo ra một kế hoạch thực hiện?

Bạn sẽ cần có sự cam kết của Ban Giám đốc và các nhà thầu xử lý chất thải, nhận thức và sự tham gia của nhân viên để đảm bảo rằng các cơ hội cải thiện có thể được xác định, các giải pháp có thể được đề xuất, và những thay đổi có thể được thực hiện, đầu tư và chi phí nếu cần thiết để thực hiện thành công các giải pháp được đề xuất. Để xác định một cách hiệu quả các cơ hội quản lý chất thải, thì có thể tiến hành một kiểm toán về giảm thiểu chất thải. Kiểm toán này thường cung cấp một đánh giá có hệ thống về chất thải được tạo ra tại cơ sở và nhận diện các cơ hội để giảm thiểu các tác động về môi trường và chi phí liên quan đến chất thải. Thông thường điều này có thể liên quan đến việc tham khảo ý kiến của bên thứ ba, nghiên cứu tài liệu và công nghệ, các công ty thiết kế và thử nghiệm thí điểm trong số rất nhiều cách có tiềm năng khác để thực hiện các giải pháp.

Tất cả hoạt động liên quan đến đáp ứng các mục tiêu nên là một phần của kế hoạch thực hiện để bảo đảm các nước tiến bộ có tổ chức và điều phối diễn ra từ khi bắt đầu và ưu tiên các mục cải thiện có dòng thời gian diễn tiến. Sau khi tạo kế hoạch này, nên thành lập một nhóm thực hiện để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả. Các nhân viên được phân công trong nhóm này cần phải có vai trò & trách nhiệm rõ ràng. Kế hoạch thực hiện cần phải được xem xét lại ít nhất là hàng năm và kế hoạch tối thiểu phải bao gồm các chi tiết dự án cải thiện, thời gian thực hiện phù hợp và các bên chịu trách nhiệm.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Có kế hoạch cho việc quản lý và thực hiện các cải tiến năng lực môi trường như một phần của quản lý chất thải.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý đã thông báo kế hoạch cho việc quản lý và thực hiện các cải thiện hiệu quả môi trường trong việc quản lý chất thải tới những nhân viên chủ chốt.
  • Những nhân viên chủ chốt hiểu kế hoạch quản lý và thực hiện cải thiện hiệu quả môi trường trong việc quản lý chất thải.
  • Các nhà thầu xử lý chất thải đã được thông báo về kế hoạch quản lý và thực hiện các cải thiện về hiệu quả môi trường trong quản lý chất thải.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Kế hoạch cho việc quản lý và thực hiện các cải thiện hiệu quả môi trường trong việc quản lý chất thải luôn có sẵn cho các nhân viên.
  • Các bằng chứng để chứng minh kế hoạch đang được tuân theo tại cơ sở và địa điểm của nhà thầu xử lý chất thải.

Có Một phần

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Cơ sở đang trong quy trình xây dựng một kế hoạch dành cho việc quản lý và thực hiện các cải thiện hiệu quả môi trường trong việc quản lý chất thải.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý hiểu cách thức tạo ra và hoàn thiện kế hoạch của họ dành cho việc quản lý và thực hiện các cải thiện về hiệu quả môi trường trong việc quản lý chất thải.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Bằng chứng để hỗ trợ cơ sở đang trong quy trình xây dựng một kế hoạch dành cho việc quản lý và thực hiện các cải thiện về hiệu quả môi trường của việc quản lý chất thải.
  • Có các phác thảo bước tiếp theo rõ ràng dành cho việc hoàn thành kế hoạch.
 • Chọn tất cả nguồn chất thải mà cơ sở của bạn đã có sự cải thiện
 • Chọn năm của đường cơ sở
 • Số lượng
 • Đơn vị Đo
 • Phần trăm Thay đổi

Miêu tả các chiến lược được sử dụng để đạt được sự cải thiện này

Bạn sẽ nhận được Toàn bộ Điểm nếu bạn đã thực hiện cắt giảm nguồn chất thải mà tổng chiếm ít nhất 80% tổng lượng chất thải tạo ra tại cơ sở của bạn.

Bạn sẽ nhận được Một phần Điểm nếu bạn đã thực hiện cắt giảm đối với các nguồn chất thải chiếm 50-79% tổng lượng chất thải được tạo ra của bạn. Đây là phần thưởng dành cho bạn vì nỗ lực giảm nguồn chất thải đáng kể có tác dụng giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy cho biết sự giảm được chuẩn hóa ví dụ như “số kg chất thải độc hại trên mỗi sản phẩm đã được giảm 50% trong năm 2019.” Vì hệ đo được chuẩn hóa (trên đơn vị sản phẩm) thể hiện sự cải thiện chính xác hơn so với dữ liệu tuyệt đối, loại bỏ được sự thay đổi do biến động sản lượng.

Ý định của câu hỏi là gì?

Tính bền vững là một cuộc hành trình cải thiện liên tục. Thành công là kết quả của các nỗ lực tổng thể liên quan đến việc theo dõi, thiết lập các mục tiêu và tiến hành các kế hoạch thực hiện nhằm đạt mục tiêu. Câu hỏi này tạo cơ hội để báo cáo các cải thiện về sự thể hiện quản lý chất thải có thể định lượng được trong năm báo cáo Higg FEM.  Bằng cách theo dõi sự thành công so với năm trước, cơ sở có thể chứng minh thông qua các kết quả cam kết của mình với phát triển bền vững.

Đây là cơ hội của bạn để chứng minh việc giảm thiểu tác động từ công việc khó khăn của bạn để theo dõi, đặt ra các mục tiêu và tạo ra một kế hoạch hành động. Sử dụng câu hỏi này để chia sẻ những điều mà bạn đã hoàn thành.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Các cải thiện có thể là tuyệt đối hoặc chuẩn hóa, tuy nhiên, bạn cần phải thể hiện sự giảm được chuẩn hóa, ví dụ như “chất thải cácton được sử dụng đã giảm 0,015kg/đơn vị trong năm báo cáo”. Vì hệ đo được chuẩn hóa (trên đơn vị sản phẩm) thể hiện sự cải thiện chính xác hơn so với dữ liệu tuyệt đối, loại bỏ được sự thay đổi do biến động sản lượng.

FEM yêu cầu rằng các cải thiện hàng năm phải được chứng minh để có thể trả lời là Có cho câu hỏi này. Khi đánh giá các cắt giảm chất thải của bạn, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Xem xét dữ liệu nguồn chất thải và tổng số tổng hợp để đảm bảo dữ liệu và mọi tính toán tự động là chính xác.
 • Xem xét các hành động đã thực hiện để cải thiện và xác định xem liệu chúng có dẫn đến những cải thiện có thể đo lường được hay không bằng cách so sánh dữ liệu với dữ liệu chất thải trước đây để xác định số lượng cải thiện. Lưu ý: Độ chính xác của dữ liệu trước đây cũng cần phải được xác minh.
  • Ví dụ: Việc lắp đặt 5 máy cắt laze giúp giảm 0,02kg chất thải vải trên mỗi đơn vị sản xuất, đây là mức giảm 8% so với dữ liệu chất thải chuẩn hóa của năm trước.

Lưu ý: Chất thải xây dựng và phá dỡ (C&D) của cơ sở không được bao gồm trong đường cơ sở và hiệu suất cắt giảm. Việc cắt giảm cần được gắn với biện pháp được thực hiện tại cơ sở.

Báo cáo Cải thiện trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem xét dữ liệu cải thiện để đảm bảo tất cả các khía cạnh nêu trên được bao quát và thông tin là chính xác.
 • Nhập số lượng cải thiện dưới dạng giá trị tuyệt đối hoặc chuẩn hóa. Đây là sự thay đổi hàng năm trong việc sử dụng năng lượng cho nguồn đó. (ví dụ như mức tiêu thụ của năm trước – mức tiêu thụ của năm báo cáo = sự thay đổi trong việc sử dụng năng lượng). Đảm bảo nhập một số âm cho một cắt giảm (ví dụ: -0,05 cho mức giảm chuẩn hóa là 0,05 kg/sản phẩm) và một số dương cho một mức tăng (ví dụ: 0,03 cho một mức tăng chuẩn hóa về mức sử dụng năng lượng tái tạo là 0,03 kg/sản phẩm)
 • Chọn các đơn vị thích hợp cho cải thiện. (Nếu không có sẵn các đơn vị thích hợp, thì hãy liệt kê các đơn vị trong trường “Mô tả các chiến lược được sử dụng để đạt được cải thiện này:”)
 • Nhập phần trăm (%) thay đổi về lượng chất thải so với năm trước. Đảm bảo nhập phần trăm âm cho việc cắt giảm (ví dụ như -5 cho việc cắt giảm 5%)tỷ lệ phần trăm dương cho việc tăng (ví dụ như 5 cho mức tăng 5%).
 • Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết trong trường “Mô tả các chiến lược được sử dụng để đạt được sự cải thiện này:” (ví dụ: Việc phát sinh chất thải chuẩn hóa được giảm bằng cách chuyển sang các thùng đóng gói có thể tái sử dụng cho nguyên liệu thô).

 

Không Làm:

 • Báo cáo các cải thiện không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo cải thiện không đạt được trong năm báo cáo của FEM (ví dụ như không được báo cáo các cải thiện trong quá khứ đã đạt được hơn 1 năm trước)
 • Báo cáo một sự cải thiện là tuyệt đối và liên quan đến việc giảm sản xuất hoặc giảm hoạt động của cơ sở. Đây là lý do tại sao việc chuẩn hóa dữ liệu là quan trọng.
 • Báo cáo một sự cải thiện dựa trên dữ liệu không đầy đủ. (ví dụ như đã đạt được mức giảm tổng thể nhưng điều này không liên quan đến các hành động có thể đo lường hoặc xác định được thực hiện để đạt được mức giảm đó). Điều này đặc biệt quan trọng khi các cải thiện là không đáng kể (ví dụ nhỏ hơn 1-2%) và có thể do lỗi đo lường/theo dõi và/hoặc sự thay đổi hoạt động.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh các cải thiện của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả các bằng chứng hỗ trợ (ví dụ như dữ liệu lượng chất thải và các đường cơ sở, v.v.) để xác minh số lượng cải thiện được báo cáo là chính xác và là do các hành động đo lường được thực hiện để giảm chất thải.
 • Các thay đổi đã thực hiện hoặc các hành động được thực hiện để đạt được các cải thiện.

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

Toàn bộ Điểm

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Các báo cáo theo dõi chất thải và các hồ sơ về số lượng cho thấy việc giảm từ các nguồn chất thải chiếm tới hơn 80% tổng lượng chất thải của địa điểm của bạn.
  • Bằng chứng về các sáng kiến giảm thiểu chất thải chứng minh rằng việc giảm thiểu chất thải không chỉ được thực hiện từ việc giảm sản lượng hoặc số lượng công nhân.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:

Thảo luận với đội ngũ chịu trách nhiệm cho việc quản

  • lý chất thải. Đội ngũ phải giải thích rõ ràng và chứng minh cách thức cải thiện đó đã đạt được (ví dụ như những hành động đã được thực hiện và cách đo lường và tính toán sự thay đổi này).
  • Ban quản lý đang tích cực thúc đẩy thực hiện tại địa điểm các thực hành hàng đầu liên quan đến việc giảm thiểu chất thải
  • Ban quản lý hiểu được thông lệ tiêu chuẩn quốc tế được công nhận nào là liên quan đến việc giảm thiểu chất thải cho lĩnh vực/khu vực địa lý của họ.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Quy trình trong cơ sở đã góp phần vào các cải thiện đã được liệt kê trong các chiến lược

Điểm một phần

 • Các yêu cầu tương tự như câu trả lời “có” ở trên nhưng đối với các nguồn chất thải (hoặc một nguồn) chiếm từ 50-79% tổng lượng chất thải của địa điểm.

Nếu có, thì hãy chỉ rõ là các phương pháp nào.

 • Chọn năm của đường cơ sở
 • Tỷ lệ phần trăm đã thay đổi là bao nhiêu?

Miêu tả các chiến lược được sử dụng để đạt được sự cải thiện này

Ý định của câu hỏi là gì?

Tính bền vững là một cuộc hành trình cải thiện liên tục. Thành công là kết quả của các nỗ lực tổng thể liên quan đến việc theo dõi, thiết lập các mục tiêu và tiến hành các kế hoạch thực hiện nhằm đạt mục tiêu. Câu hỏi này tạo cơ hội để báo cáo những cải thiện có thể định lượng đạt được về các phương pháp xử lý chất thải trong năm báo cáo FEM. Bằng cách theo dõi sự thành công so với năm trước, cơ sở có thể chứng minh thông qua các kết quả cam kết của mình với phát triển bền vững.

Đây là cơ hội của bạn để chứng minh việc cải thiện tác động từ nỗ lực chăm chỉ của bạn để theo dõi, đặt ra các mục tiêu và tạo ra một kế hoạch hành động. Sử dụng câu hỏi này để chia sẻ những điều mà bạn đã hoàn thành.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Những cải thiện về các phương pháp xử lý chất thải có thể được chứng minh bằng cách chuyển chất thải sang một phương pháp xử lý/tiêu hủy ưa thích giúp ít tác động đến môi trường hơn. Ví dụ, gửi chất thải để được xử lý thông qua việc đốt có thu hồi năng lượng thay vì được đưa đến bãi rác hoặc tăng lượng chất thải để tái chế.

Lưu ý: Các phương pháp xử lý chất thải cần phải dựa vào các biện pháp do cơ sở thực hiện (ví dụ: sự hợp tác với các nhà cung cấp xử lý chất thải).

Higg FEM yêu cầu rằng các cải thiện hàng năm phải được chứng minh để có thể trả lời là Có cho câu hỏi này. Khi đánh giá các cải thiện của bạn, hãy đảm bảo thực hiện những điều sau đây:

 • Xem xét dữ liệu chất thải và tổng số tổng hợp để đảm bảo dữ liệu và mọi tính toán tự động là chính xác.
 • Xem xét các hành động đã thực hiện để cải thiện và xác định xem liệu chúng có dẫn đến những cải thiện có thể đo lường được hay không bằng cách so sánh dữ liệu với dữ liệu chất thải trước đây để xác định số lượng cải thiện. Lưu ý: Độ chính xác của dữ liệu trước đây cũng cần phải được xác minh.
  • Ví dụ: Bằng cách tìm nguồn cung ứng cho một nhà cung cấp tái chế vật liệu mới sử dụng công nghệ tiên tiến, cơ sở này đã có thể tăng 25% tổng lượng chất thải được tái chế.

Báo cáo Cải thiện trong Higg FEM:

Nên làm:

 • Xem xét dữ liệu cải thiện để đảm bảo tất cả các khía cạnh nêu trên được bao quát và thông tin là chính xác.
 • Nhập phần trăm (%) thay đổi trong các phương pháp xử lý chất thải so với năm trước. Đảm bảo nhập phần trăm âm cho việc cắt giảm (ví dụ như -5 cho việc cắt giảm 5%)tỷ lệ phần trăm dương cho việc tăng (ví dụ như 5 cho mức tăng 5%).
 • Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết trong trường “Mô tả các chiến lược được sử dụng để đạt được sự cải thiện này:” (ví dụ: cả chất thải vải và da hiện đang được gửi đến nhà tái chế vật liệu thay vì bãi rác).

 

Không Làm:

 • Báo cáo các cải thiện không chính xác (ví dụ như nguồn dữ liệu không xác định hoặc chưa được xác minh)
 • Báo cáo cải thiện không đạt được trong năm báo cáo của FEM (ví dụ như không được báo cáo các cải thiện trong quá khứ đã đạt được hơn 1 năm trước)
 • Báo cáo một sự cải thiện liên quan đến việc giảm sản xuất hoặc giảm hoạt động của cơ sở.
 • Báo cáo một sự cải thiện dựa trên dữ liệu không đầy đủ. (ví dụ như đã đạt được mức giảm tổng thể nhưng điều này không liên quan đến các hành động có thể đo lường hoặc xác định được thực hiện để đạt được mức giảm đó). Điều này đặc biệt quan trọng khi các cải thiện là không đáng kể (ví dụ nhỏ hơn 1-2%) và có thể do lỗi đo lường/theo dõi và/hoặc sự thay đổi hoạt động.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

Khi xác minh các cải thiện của cơ sở, Người xác minh phải xem xét:

 • Tất cả các bằng chứng hỗ trợ (ví dụ: dữ liệu về lượng chất thải, hồ sơ xử lý chất thải và đường cơ sở, v.v.) để xác minh sự cải thiện được báo cáo trong các phương pháp xử lý là chính xác và là nhờ các hành động được cơ sở thực hiện.
 • Các thay đổi đã thực hiện hoặc các hành động được thực hiện để đạt được các cải thiện.

 

Nếu ghi nhận bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc sai sót nào, thì thông tin được báo cáo phải được sửa chữa nếu có thể và các nhận xét chi tiết cần phải được đưa vào trường Dữ liệu Xác minh.

 

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Lượng chất thải và hồ sơ xử lý cho thấy số lượng được báo cáo (tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng chất thải) đã được chuyển sang các phương pháp xử lý giúp giảm tác động đến môi trường.
  • Phương pháp được lập thành tài liệu cho biết cách tính toán cải thiện (theo tỷ lệ phần trăm của tổng số chất thải)
  • Bằng chứng rằng những cải thiện là nhờ các biện pháp do cơ sở thực hiện (ví dụ: hợp tác với các nhà cung cấp xử lý chất thải) và không chỉ đạt được từ sự suy giảm sản xuất hoặc số lượng nhân viên.
  • Một mô tả về kế hoạch/các chiến lược được sử dụng để đạt được những cải thiện này
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Thảo luận với nhóm chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng năng lượng. Đội ngũ phải giải thích rõ ràng và chứng minh cách thức cải thiện đó đã đạt được (ví dụ như những hành động đã được thực hiện và cách đo lường và tính toán sự thay đổi này).
  • Ban quản lý hiểu rõ khái niệm về việc cải thiện các phương pháp xử lý chất thải và liệu tỷ lệ chuyển đổi chất thải tại địa điểm sang các giải pháp thay thế xử lý ưa thích có đang tăng lên hay không.
  • Ban quản lý đang tích cực thúc đẩy hoặc tán thành việc thực hiện các thực hành hàng đầu tại địa điểm liên quan đến việc tăng tỷ lệ phần trăm vật liệu thải được chuyển sang các biện pháp thay thế xử lý ưu tiên như tái sử dụng hoặc tái chế, đốt có thu hồi năng lượng.
  • Ban quản lý hiểu được thông lệ tiêu chuẩn quốc tế được công nhận nào là liên quan đến các giải pháp thay thế xử lý chất thải cho lĩnh vực/khu vực địa lý của họ
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Quy trình tại cơ sở hoặc các nhà thầu xử lý chất thải đã góp phần cải thiện chuyển đổi chất thải được liệt kê trong các chiến lược

Chất thải – Cấp độ 3

Questions
 • Nếu có, hãy tải lên tài liệu chứng minh.

Mô tả cách làm việc của bạn với nhà thầu xử lý chất thải của cơ sở của bạn để đảm bảo họ tiến hành tiêu hủy đúng cách trong khi xử lý chất thải

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để xác minh việc tiêu hủy và xử lý cuối cùng đối với tất cả các chất thải độc hại. Bạn cần phải mô tả cách thức bạn tham gia với các nhà thầu chất thải của bạn, bao gồm quy trình làm việc và quá trình của bạn để đảm bảo năng lực bảo vệ môi trường của họ.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Chất thải nguy hại là hiểm họa nghiêm trọng với môi trường khi không được xử lý và tiêu hủy đúng cách. Đây được coi là hoạt động hàng đầu mà một cơ sở cần thực hiện thêm các bước để xác nhận rằng các nhà thầu xử lý chất thải của họ tiến hành vận chuyển, lưu trữ, xử lý và tiêu hủy đúng cách các chất thải độc hại từ địa điểm cơ sở của bạn. Các cơ sở cần phải sàng lọc, đánh giá và kiểm tra các nhà thầu mỗi ba năm một lần.

Một cơ sở cần phải đánh giá các nhà thầu chất thải của cơ sở đó trong quá trình lựa chọn nhà thầu và tiến hành các đánh giá thường xuyên của các nhà thầu chất thải để đảm bảo rằng họ đang hoạt động trong sự tuân thủ pháp luật và theo các điều khoản của hợp đồng.

Khi đánh giá nhà thầu quản lý chất thải, hãy cân nhắc:

 • Hồ sơ năng lực nhà thầu xử lý chất thải (ví dụ như giấy phép kinh doanh, giấy phép môi trường, báo cáo).
 • Thẩm định nhà thầu và các hồ sơ vi phạm pháp luật của nhà thầu xử lý chất thải (bất kỳ vi phạm trước đây)
 • Hiệu suất môi trường tổng thể của họ
 • Chi phí hợp lý của dịch vụ nhà thầu (Nguồn: GSCP)

Tiến hành các đánh giá định kỳ sau khi hợp đồng được ký kết. Những điều cần tìm kiếm ở nhà thầu chất thải của bạn:

 • Thực hiện các biện pháp để vận chuyển chất thải theo một cách có thể truy nguyên, an toàn, và chất thải phải được phân loại và dán nhãn đúng cách mọi lúc
 • Có một cơ sở có các bề mặt không thấm nước, an ninh thích hợp, và phòng cháy/chống lũ lụt
 • Không tham gia vào việc đổ rác hoặc đốt bất hợp pháp tại cơ sở hoặc chỗ khác
 • Thực hiện các thông lệ về sức khoẻ và sự an toàn của con người ví dụ như cung cấp cho nhân viên các thiết bị bảo hộ cá nhân, đào tạo và sự an toàn về máy móc
 • Nếu họ sử dụng các phương pháp xử lý chất thải được tối ưu (ví dụ như tái chế chất thải nguy hại hoặc đốt chất thải nguy hại có thu hồi năng lượng) để giảm tác động đến môi trường.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Các hồ sơ xác nhận việc xử lý cuối cùng của TẤT CẢ các chất thải nguy hại
  • Các hồ sơ dành cho việc xác nhận với các nhà thầu 3 năm một lần
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể giải thích cách thức mà họ làm việc với các nhà thầu để đảm bảo năng lực bảo vệ môi trường của họ trong việc xử lý chất thải.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các bằng chứng của việc cơ sở đã đánh giá nhà thầu xử lý chất thải trong 3 năm qua.
 • Nếu có, hãy tải lên tài liệu chứng minh.
 • Hãy mô tả việc này được thực hiện như thế nào.

Tài liệu Tải lên Đề xuất: Bản kê khai chất thải và các bản theo dõi chất thải trong đó cho thấy sự chuyển hướng >90% khỏi bãi chôn lấp/lò đốt rác

Không có chất thải ra bãi rác được định nghĩa là chuyển đổi 90% trở lên tất cả các phế liệu ra khỏi các bãi rác, lò đốt và môi trường (UL 2799 Không có Chất thải ra bãi rác).

Hãy trả lời là Có
nếu bạn chứng minh được rằng bạn chuyển đổi 90% trở lên của tất cả chất thải.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để cơ sở của bạn chuyển hướng tất cả chất thải từ bãi rác hoặc thiêu đốt mà không có thu hồi năng lượng. Tiêu hủy chất thải được coi là lựa chọn về việc quản lý chất thải có lợi ít nhất về mặt kinh tế và môi trường. Để đủ điều kiện cho điểm này, cơ sở phải chuyển đổi ít nhất 90% chất thải từ bãi rác hoặc đốt mà không thu hồi năng lượng thông qua các giải pháp thay thế tối ưu (giảm, tái sử dụng, tái chế, xử lý sinh học), chương trình thu hồi vật liệu vòng kín hoặc đốt có % thu hồi năng lượng được kiểm soát.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Người ta thừa nhận rằng một nền kinh tế công nghiệp phát triển không thể đạt được lượng chất thải bằng không theo nghĩa đen và có nhiều ngưỡng khác nhau hướng dẫn việc không có chất thải. Câu hỏi này thúc đẩy cơ sở đạt được các biện pháp giảm thiểu chất thải hàng đầu bằng cách chuyển hướng 90 phần trăm của tất cả các phế liệu khỏi việc sử dụng các bãi chôn lấp, lò đốt mà không thu hồi năng lượng và môi trường: một điều kiện được xác định bởi Liên minh Quốc tế về Không có Chất thải (Zero Waste International Alliance, ZWIA) là “Không có Chất thải” (Zero Waste) (http://zwia.org/standards/zero-is-zero/)

Tham khảo thêm về các bước tiến gần đến Không có Chất thải ở đây: http://zwia.org/standards/zero-waste-hierarchy/

Tiêu chuẩn UL 2799 (Không có Chất thải vào Bãi rác) có thể được tìm thấy ở đây:

https://standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_2799_3

Việc đạt được lượng chất thải thực tế “bằng không” là vô cùng khó khăn, nếu không nói là không thể. Với thực tế đó, hai khía cạnh quan trọng nhất để chứng minh là:

 1. Tất cả các lựa chọn chuyển hướng chất thải tối ưu và khả thi đều cần được xem xét
 2. Bạn có một quy trình để kiểm tra các vật liệu còn lại và sử dụng thông tin này để nâng cao chất lượng các hệ thống của bạn để suy nghĩ lại, thiết kế lại, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế để ngăn chặn việc thải thêm rác. Nếu bạn thể hiện có các suy nghỉ chủ động về các vật liệu còn lại, thì điều này là thỏa đáng dành cho “không có chất thải” tại thời điểm này.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu hóa tất cả các dòng chất thải và các đường xử lý chất thải.
  • Tài liệu hóa quy trình để kiểm tra và chuẩn bị chuyển hướng bất cứ chất thải còn lại nào.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban quản lý nhận thức được và có thể giải thích làm thế nào để thực hiện tất cả các lựa chọn chuyển đổi chất thải được tối ưu hóa và các chất thải còn lại đang được xem xét ra sao để chuyển đổi trong tương lai.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các bằng chứng để hỗ trợ kế hoạch này.
  • Kiểm tra địa điểm của nhà thầu xử lý chất thải
  • Thiết bị chuyển hướng vật liệu còn lại hoặc kiểm tra thực tế
 • Nếu có, thì hãy mô tả cách thức.

Tài liệu đề nghị tải lên: Các hình ảnh hoặc sơ đồ quy trình cho thấy loại và lượng chất thải được upcycle thành sản phẩm cùng loại hoặc có giá trị cao hơn

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để khuyến khích cơ sở nâng cấp hoặc thiết lập các hệ thống khép kín, trong đó các sản phẩm bị loại bỏ trước đó quay lại chuỗi giá trị để giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải phát sinh tại cơ sở.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Tái chế nâng cao upcycle là quá trình biến đổi các sản phẩm phụ, các vật liệu thải bỏ, các sản phẩm không hữu dụng và/hoặc không mong muốn thành các vật liệu mới hoặc sản phẩm mới có chất lượng tốt hơn hoặc có giá trị môi trường tốt hơn.

Việc tái chế các mặt hàng may mặc và vải đã qua sử dụng để sản xuất quần áo mới, làm vải từ các chai nhựa dẻo đã qua sử dụng, và tái chế nâng cao tro than từ phòng của lò hơi để làm gạch là một số ví dụ về việc tái chế nâng cao. Một cơ sở có thể thu hút các nhà cung cấp vật liệu của cơ sở đó, người mua và các nhà thầu quản lý chất thải để tìm các giải pháp sáng tạo để tái chế nâng cao chất thải.

Một nền kinh tế tuần hoàn là một hệ thống tái tạo trong đó đầu vào tài nguyên, chất thải, các loại phát thải và rò rỉ năng lượng được giảm thiểu bằng cách làm chậm, khép kín và thu hẹp các vòng năng lượng và vật liệu; điều này có thể đạt được thông qua thiết kế để sử dụng lâu dài, bảo trì, sửa chữa, tái sử dụng, tái sản xuất, tân trang, tái chế và nâng cấp. Điều này trái ngược với một nền kinh tế tuyến tính là mô hình sản xuất ‘lấy, làm, thải’.

Bốn khía cạnh của chuỗi cung ứng khép kín:

 • Nguồn: Dùng vật liệu tái chế hoặc có thể làm mới lại và được khai thác có trách nhiệm.
 • Sản xuất một cách hiệu quả: Thiết kế và sản xuất các sản phẩm để giảm thiểu việc sử dụng vật liệu.
 • Sử dụng trong một thời gian dài: Thiết kế sản phẩm bền, để sản phẩm có thể có tuổi thọ dài.
 • Đóng góp: Bổ sung nguồn cung ứng cho thị trường bằng lượng vật liệu tái chế, hoàn nguyên, hoặc có thể làm mới ít nhất là bằng với lượng sử dụng để sản xuất sản phẩm.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như Thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Các hồ sơ để cho thấy cơ sở tái chế nâng cao một số chất thải hoặc cho nó trở lại kinh tế tuần hoàn
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể giải thích cách thức cơ sở tái chế nâng cao một số chất thải hoặc cho nó trở lại vào kinh tế tuần hoàn.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các bằng chứng để hỗ trợ việc cơ sở tái chế nâng cao một số chất thải hoặc cho nó trở lại vào kinh tế tuần hoàn

 

top
X