1. Xác Minh Là Gì?

Việc xác minh đảm bảo rằng cơ sở của bạn đã hoàn thành chính xác tất cả các phần của Higg FSLM – giúp họ tự đánh giá độ tin cậy và chính xác cần thiết để chia sẻ công khai.

Việc xác minh bản tự đánh giá FSLM được thực hiện bởi người xác minh được SLCP bên thứ ba hoặc bên thứ hai phê duyệt. Người xác minh được chọn và được thuê để xem xét địa điểm của cơ sở. Người xác minh là người duy nhất chịu trách nhiệm xác nhận tính chính xác của đánh giá.

S khác bit gia xác minh FSLM và đánh giá truyn thng là gì?

Higg FSLM không phải là một cuộc đánh giá đạt/không đạt. Đây chỉ đơn giản là phương tiện để xác minh cơ sở đã hiểu và trả lời đúng bài tự đánh giá của mình. Dữ liệu và điểm số đã được xác minh cung cấp thông tin đáng tin cậy về hiệu suất lao động và xã hội của cơ sở, giảm nhu cầu phải thực hiện nhiều đánh giá độc quyền.

Để có mô tả đầy đủ và thông tin về quy trình xác minh, vui lòng truy cập trang xác minh FSLM của chúng tôi tại đây.

2. Cơ Quan Xác Minh Được Chấp Thuận

Tìm danh sách đầy đủ các cơ quan xác minh được SLCP phê duyệt tại đây.

3. Quy Trình Xác Minh

Tổng quan cấp cao về quy trình xác minh mà cơ sở sẽ phải trải qua để hoàn thành và đăng vFSLM.

  1. Cơ sở hoàn thành và đăng bản tự đánh giá của mình, mua vFSLM và liên kết tài khoản Higg với cổng SLCP.
  2. Cơ sở chọn một cơ quan xác minh từ các tùy chọn có sẵ
  3. Cơ quan xác minh xác nhận và chỉ định người xác minh.
  4. Người xác minh và cơ sở sắp xếp thời gian để xác minh và hoàn tất quy trình xác minh, bao gồm cả việc người xác minh điền vào vFSLM.
  5. vFSLM đã hoàn thành và cơ sở có 14 ngày để xem xét và tranh chấp về bất kỳ điều gì trong bản đánh giá vFSLM, trước khi nó được hoàn thiện và đă Trạng thái vFSLM sẽ thay đổi thành VRF và sau đó thông tin sẽ có sẵn cho các thương hiệu xem.

4. Báo Cáo Kết Quả vFSLM

Câu Hi B Gn C

Thông Báo Ca Người Xác Minh

Báo cáo này hiển thị các câu hỏi mà người xác minh cảm thấy câu trả lời tự đánh giá là không chính xác hoặc không có câu trả lời. Báo cáo này hiển thị refID, câu hỏi, phản hồi tự đánh giá, cũng như lựa chọn xác minh và người xác minh phản hồi và dữ liệu đã chỉnh sửa.

top