Người Dùng Cơ Sở

Giới Thiệu về FSLM

Mô-đun Lao Đng & Xã Hi ca Cơ S Higg (FSLM) đo lường tác đng xã hi ca hot đng sn xut trên các lĩnh vc như tin lương, gi làm vic, sc khe và an toàn cũng như đãi ng nhân viên.  

Đọc Thêm

Chuẩn Bị cho FSLM

Nm được mi quan h gia SLCP và Higg, nhng thay đi chính và ni dung cp nht quan trng đi vi FSLM và chun b đ bt đu quy trình t đánh giá.  

Đọc Thêm

Hoàn Thành FSLM

Tìm hiu cách hoàn thành FSLM, bao gm cách điu hướng đánh giá trc tuyến hoc ngoi tuyến, h tr v các ch đ xã hi và lao đng, v.v.

Tìm Hiểu Thêm

Nắm Được Kết Quả FSLM

Khi bn đã hoàn thành FSLM, hãy hc cách đc và din gii đim FSLM và các báo cáo kết qu.

Tìm Hiểu Thêm

Xác Minh

Khám phá quy trình xác minh ca FSLM, bao gm c thông tin tng quan v quy trình, nhng người xác minh đã được phê duyt, cũng như các báo cáo kết qu b sung t các FSLM đã được xác minh. 

Tìm Hiểu Thêm

Câu Hỏi Thường Gặp

Đc câu tr li cho các câu hi thường gp. Chúng tôi đây đ h tr bn!

Tìm Hiểu Thêm