1. Thiết Lập Xác Minh

Đảm bảo rằng tài khoản cơ quan xác minh (VB) được thiết lập trên cổng SLCP và nền tảng Higg và người xác minh được phê duyệt đã tham gia các tài khoản.

Để bắt đầu quy trình xác minh:

  1. Đăng nhập vào tài khoản VB trên SLCP Gateway để chỉ định người xác minh. Đảm bảo phần cài đặt quốc gia và ngôn ngữ cho tài khoản VB, cơ sở và người xác minh phải khớp trên Cổng SLCP.
  2. Chờ tối đa 15 phút để có thể nhìn thấy người xác minh được chỉ định trong Higg.org.
  3. Đăng nhập với tư cách chủ sở hữu/quản trị viên VB trên nền tảng dàn dựng – chấp nhận yêu cầu chia sẻ cho FSLM và vFSLM của cơ sở này trong tab “Đang chờ phê duyệt chia sẻ”.

2. Quy Trình Xác Minh

Để có mô tả đầy đủ về quy trình xác minh, vui lòng truy cập trang xác minh FSLM của chúng tôi tại đây.

top