Çevre Yönetim Sistemi (EMS) 2021

Genel Tanıtım

Çevre Yönetim Sistemi (EMS),  tesisinizin zaman içerisindeki çevresel etkilerini tanımlama, takip etme ve yönetmek için bütüncül bir strateji ve süreçtir. Kapsamlı bir plan olmadan tesisinizde çevresel iyileştirmeler yapmak mümkünken, tesisiniz sadece çevre yönetimi ile ilgili karar alıcıları bilgilendirecek olan uzun vadeli bir stratejiyi belirleyerek çevresel performansı maksimize edebilir.

Higg Çevre Yönetim Sistemi (EMS) bölümü aşağıdakileri yapmanızı gerektirir:  

 • Çevre yönetimi etkinliklerini koordine etmek ve teknik yeterliliği sağlamak için personel sorumluluğunu tanımlayın
 • Mevcut işlemlerle ilgili önemli çevresel etkileri belirleyin  
 • Uzun vadeli bir çevre yönetimi stratejisi belirleyin  
 • Tüm yasalar, yönetmelikler, standartlar, kurallar ve diğer yasama ve yönetmelik gereksinimleriyle uyumluluğu sağlayacak bir sistem geliştirin
 • Tüm fabrika ekipmanlarının bakımını sürekli olarak yapın
 • Tesisteki yönetimi ve çalışanları çevre stratejisi ve performans konusuna dahil edin
 • Higg Index’i kullanarak taşeronlar ve üretim öncesi tedarikçilerle çevresel performans konusunda etkileşimde bulunun
 • Çevresel performansı geliştirme konusunda yerel paydaşlar ile etkileşimde bulunun  

EMS – Seviye 1

Sorular

Evet ise, lütfen her biri için aşağıdaki soruları yanıtlayın:  

 • İsim
 • Ünvan
 • Çevresel yönetim için harcanan süre:
 • Çevre konusunu seçin (geçerli olanların tümünü seçin):
  • Enerji
  • Su
  • Atık su
  • Hava Emisyonları
  • Atık
  • Kimyasal Yönetimi
 • Açıklama (çalışanın rollerine ve sorumluluklarına ilişkin açıklama)

Yükleme: Çevre yönetimi ekibi organizasyon şeması

Tesisinizde çevre yönetimi konusunda çalışan tam zamanlı, yarı zamanlı, dönemsel veya sözleşmeli çalışanlarınız var ise Evet cevabı verin.

Altı çalışana kadar detay sunabilirsiniz. Eğer altıdan fazla çalışan hakkında detay sunmak isterseniz, lütfen bu bilgileri bir belge halinde yükleyin.  

 

 

Bu sorunun amacı nedir?

Bu soru, tesisinizde kimin çevresel etki alanlarının yönetiminden sorumlu olduğunu onaylamak için hazırlanmıştır.

Çevresel iyileştirmenin iş stratejinizde ana odak konusu olduğunu göstermenin ilk adımı çevresel etkileri yönetmekten sorumlu atanmış personele sahip olmaktır.

Teknik Kılavuz:

Tesislerin, tesisteki çevre yönetimi etkinliklerini koordine etmekten sorumlu olan personellerin rollerinin ve sorumluluklarının açıkça tanımlamış olması gerekir.   Bu çalışanlar doğrudan çevre yönetimi ile ilgilenmelidir ve bu amaçla tanımlanmış rollere sahip olmalıdır. Roller görev tanımlarında ya da hesap verebilirlikte gerek duyulabilir ya da denetlemek veya koordine etmek için ilgili sistem dokümanları tarafından belirlenebilir. Bir çevre yönetimi ekibi organizasyon şeması ve açık görev tanımları üyelerin kendi rollerinden sorumlu tutulmasına yardımcı olabilir.

Eğer bir kişinin birden fazla sorumluluğu varsa, çevre konularında ve açıklama kısmında birden fazla sorumluluk gösterme seçeneği vardır.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
 • Çevresel Yönetim Ekibi organizasyon şeması ve iş tanımı kayıtları
 • Destekleyici belgeler:
  • Çalışan Ad(lar)ı
  • İş unvan(lar)ı
  • Her bir alanda harcanan zaman (Genel Çevre Yönetimi, Enerji, Su, Atık su, Hava, Atık, vb.)
  • Çeşitli çevresel girişimler için performans ve proje planları

 

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, çevre yönetimi etkinliklerinin koordinasyonundan sorumlu olanların rollerini ve sorumluluklarını açıkça ifade edebilir
  • Çevre yönetimi etkinliklerini koordine etmekten sorumlu olan kilit çalışanlar, rollerini anladıklarını gösterebilir ve kendi rollerini açıklayabilirler

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Çevre Yönetimi Ekibininin tesis faaliyetleri ve boyutu için uygun ve yeterli olduğunu destekleyen kanıtlar.
  • Çevre ekibinde kaç personel bulunmaktadır?
  • Ekip içinde, tesis tarafından oluşturulan çevresel etkilerin genişliğini ve derinliğini ele almaya yetecek kadar çevre personeli var mı?
  • Uyguladıkları programların bir sonucu olarak çevresel etkideki azaltımları gösterebilirler mi?

Bu stratejinin kapsadığı tüm konuları seçin:

 • Enerji
 • Su
 • Atık su
 • Hava
 • Atık
 • Kimyasal Yönetimi

Çevre Yönetimi Stratejisini yükleyin

Çevresel öncelikleri, hedefleri ve eylemleri 3 yıldan daha uzun süre için belirten belgelendirilmiş çevresel stratejiniz var ise Evet cevabı verin. İyi bir çevre stratejisi:

 1. tesisinizin önemli çevresel etkilerini ve çevresel etki değerlendirmesinde öncelik verilen uygunluk yükümlülüklerini ele almalı; 
 2. fabrika yönetimi tarafından desteklenmeli; 
 3. tüm çalışanlara duyurulmalıdır. Çevresel hedeflerin yerine getirildiğinden emin olmak için, stratejiniz hedefleri gerçekleştirmeye yönelik planları aşağıdakileri belirtecek şekilde içermelidir: ne yapılacak, hangi kaynaklar gerekli, kim sorumlu olacak, ne zaman tamamlanacak ve sonuçlar nasıl değerlendirilecek (referans: ISO 14001). 
 4. Eğer ISO 14001 içerisinde belirtilen zorunluluklara uygun bir çevresel stratejiniz ve 3+ yıl ilerisi için planlarınız var ise, bu soruya Evet cevabı verebilirsiniz.

Bu sorunun amacı nedir?

Bu soru, çevresel iyileştirmeler ve yatırımlar için uzun vadeli hedefleri onaylamak amacıyla tesisinizin bir strateji geliştirme sürecine yönlendirilmesidir. Bütüncül çevre yönetiminin bu çalışmayı destekleyecek liderliğe ihtiyacı vardır. İşletmenize entegre edilmiş uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisine sahip olmak, olgun bir yönetim yaklaşımının önemli bir işaretidir.

Belgelenmiş çevre politikası ve/veya stratejisi çevresel performans ve verimliliği iyileştirmek ve etkileri azaltmak için organizasyon tarafından kullanılabilir. Çevresel hususları günlük işlemlere ve uzun vadeli planlara dahil etmek için yapılandırılmış bir yol sunar. Çevresel performansın sürekli iyileştirilmesini gerektirir ve önerir.

Tesislerin bütüncül bir Çevre Yönetim Sistemi kurması için bir seçenek, çevre politikasını ve/veya stratejisini Higg FEM’in tutarlı bir şekilde tamamlanması ve sürekli gelişmesiyle eşleştirmektir.

Bir tesisin ISO 14001 gibi uluslararası kabul görmüş bir EMS standardını izlemesi önerilir. Çevre yönetim sistemi ve stratejinin nasıl oluşturulacağı ile ilgili olarak aşağıdaki kılavuza bakın:

Teknik Kılavuz:

Anlamlı ve etkili bir EMS sistemini kurmak için, tesisin öncelikle çevresel etki değerlendirmesini (EMS Soru 3) yaparak tesisteki en önemli çevresel etkileri tanımlaması gerekir. Sonrasında, sürekli iyileştirme ve kirliliğin önlenmesi taahhüdü için tesisin faaliyetlerini, ürünlerini ve hizmetlerini tanımlayan resmi dokümantasyon ve açık çevre politikası oluşturulabilir. Odak konusu olan önemli çevresel etkiler açıkça anlaşıldıktan sonra kapsayıcı bir çevre stratejisi ve ölçülebilir çevresel hedefler oluşturulabilir. Hedefler, orta ve uzun vadede (3+ yıl) çevresel performansın sürekli iyileştirilmesini sağlamalıdır. Hem politika hem de strateji tesis yönetimi tarafından düzenli olarak incelenmelidir.

Buna ek olarak, ilgili personel çevresel politika ve prosedürler dahil olmak üzere EMS’nin uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak ve prosedürlerden ayrılmanın potansiyel sonuçlarını ele almak üzere eğitilmelidir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Şirketin çevre stratejisi fabrikası yönetimi tarafından imzalanmıştır ve gelecek için 3+ yılı kapsayan uzun vadeli bir strateji bulunmaktadır
  • Şirketin çevre stratejisi, belirlenmiş bir zaman çizelgesi dahilinde hedeflere ulaşmak için tasarlanmış bir yönerge ve eylem planı sağlamalıdır. Strateji dokümanı, çevresel iyileştirme ve hedefe ulaşma konusunda etkisi olan planlama, karar verme ve etkinliklere rehberlik etmek amacıyla şirket yönetimi veya yetkili komite tarafından detail bir biçimde yazılı ve onaylı olmalıdır.   Şunları içerir: tüketimi azaltma, emisyonu azaltma, maliyet tasarruf hedefi veya atık su tüketimini azaltmak için personel uygulamasını değiştirme, atık azaltımı ve kaynakların korunması vb.


 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, uygulanan uzun vadeli stratejiyi açıklayabilir
  • Uzun vadeli stratejileri uygulamaya dahil edilen kilit çalışanlar kendi rollerini açıklayabilirler


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Uzun vadeli strateji uygulandığını ve işe yaradığını gösteren kanıtlar, örneğin:
    • Çevresel yönetmelik ile uyum
  • Tüm çevresel etkilerin düzenli ve sürekli takibi
  • Ekipman veya süreç verimliliğini artırmak için eylem planları ve/veya sermaye geliştirme planları
  • Azaltma hedefleri ve önemli çevresel etkiler için azaltımlar (örn., enerji, su, atık)
  • Yenilenebilir enerjinin kullanımı
  • Ağaç dikme vb. dahil olmak üzere toplumsal hizmet projeleri

Diğer Referanslar:

Yükleme: a) Çevresel etki analizi ve durum değerlendirme

Sadece mevcut fabrika işlemlerinden kaynaklanan önemli çevresel etkileri gösteren çevresel etki değerlendirmeniz bulunuyor ise Evet cevabı verin.

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesisinizin faaliyetleri için en büyük çevresel riskin bütüncül bir değerlendirmesinin yapmanın değerini göstermektir. Tesisinizin en büyük risklerini bilmek, bu modülün ileriki bölümlerinde iyileştirme eylemlerini önceliklendirmenize yardımcı olacaktır

Bir çevresel etki değerlendirmesi tesis varlığından ve faaliyetlerinden kaynaklanan çevre için potansiyel ve gerçek olumsuz riskleri tanımlama ve sınıflandırmada kullanılır.

Çevresel etki değerlendirmesi şunları içerir: atık su, su ekstraksiyonu, diğer gelen su kaynakları, katı ve sıvı atık, durağan ve gazların emisyonları, gazların ve sıvıların depolanması, gürültü ve titreşimleri. Sonuçlar, tesis yönetiminin, tesisin konumu ve faaliyetiyle ilgili spesifik risklerin kaynağı, şiddeti ve aciliyetini tespit etmesini sağlayacaktır.

Bu bilgi, çevreye verilecek zararı en aza indirgemek için gerekli risk hafifletme ve ortadan kaldırma stratejilerinin oluşturulmasını destekleyecektir. Çevresel etki değerlendirmesi, tesisin konumu ve/veya faaliyetleriyle ilgili yeni riskleri sürekli olarak değerlendiren, yinelenen bir süreçtir.

Teknik Kılavuz:

Tesis, yerel hükumetlerinin, tesisin faaliyetinin olası çevresel etkilerini değerlendirme sürecini (yani Çevresel Etki Değerlendirmesi) düzenleyen ve uyulması zorunlu olan kurallara sahip olup olmadığını belirlemek için gerekli yasa ve yönetmelikleri kontrol etmelidir. Çevresel Etki Değerlendirmesi izlenmelidir. Yerel yönetmelikler yoksa uluslararası düzeyde tanınan bir EMS çerçevesi kullanılarak bir etki değerlendirmesi yapılabilir, örneğin 

 1. International Finance Corporation IFC Performans Standardı 1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi [1 Ocak 2012]: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8804e6fb-bd51-4822-92cf-3dfd8221be28/PS1_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jiVQIfe
 2. Dünya Bankası Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kuralları [30 Nisan 2007]:  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p
 3. ISO 14001:2015, madde 6.1.2, çevresel özelliklerin, etkilerin ve bunların öneminin değerlendirilmesine ilişkin gereklilikleri tanımlamaktadır.  ISO 14001:2015 belgelendirmesi, bu gerekliliğe uyumu gösteren kabul edilebilir bir araçtır.  
 4. Çevre izni uygulamaları ve uygulamda belirtilen etkilere dayalı kontroller gerektiren izin de bu gerekliliğe uyumu göstermek için kullanılabilir araçlardan birisidir. Çevresel etkilerin özetinin ve buların izin başvurusundan türetilen önemi ve izin kabul edilebilir nitelikte olacaktır.  İznin mevzuatta belirtilen sıklıkta yenilenmemesi halinde genel iyi uygulama olarak işletmedeki her değişiklik karşısında etkiler, üç yılda bir değerlendirilmelidir. 

Tesis düzeyinde çevresel riskleri ve etkileri değerlendirmek için tesisler tarafından bu standartlar ve esaslar kullanılabilir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet 

Çevresel etki değerlendirmesi mevcut olmalı, tüm çevresel etkileri kapsamalı ve geçerli standartlara, kurallara veya yönetmeliklere göre tamamlanmış olmalıdır.

 • Gerekli Belgeler:
  • Çevresel etki analizi ve görüş değerlendirmesi ve/veya en son yerel hükümet çevresel değerlendirme raporu


 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Fabrika yönetimi, istihdam alanıyla ilgili önemli hususların ve etkilerin farkındalığını ve anlayışını gösterebilir mi?
  • Fabrika yönetimi çevre yönetimi hakkında yasalar ve yönetmeliklerle ilgili bilgileri gösterebilir mi?


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Fabrikanın kontrolü veya etkisi altındaki tüm ilgii çevresel hususlar rapora dahil edilir
  • Yerel yönetmeliğin kapsadığı tüm çevresel etkiler de dahil edilmelidir
  • Değerlendirme, farklı çevresel etkilerin öneminin analizini içermelidir. Çevresel etkilerin öneminin değerlendirilmesi süreci, sonuçları karşılaştırmak için belgenin çoğaltılabilir olması amacıyla periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

Yükleme: a) Tesisin faaliyet göstermesi için gerekli olan izinlerin ve izinli faaliyetlerin listesi; b) Çevresel izin durumunu, yenilemeleri değerlendirmek ve izlemek ve yasal gerekliliğin yerine getirildiğinden emin olmak için uygulanan programlara veya sistemlere ait dokümantasyon.  

Çevresel izinler ve kurallara uygunluğu izlemeye yönelik bir programınız veya süreciniz var ise Evet cevabı verin

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesisin çevre izinlerine uygunluğu sürdürmek için işlem yapma ve süreç yönetme (veya standart işletme prosedürü) yeteneği olduğundan emin olmaktır. 

 

Yönetmelik ile uyumlu olmak, temel iş uygulamasıdır. Tesis, performans iyileştirmeleri ve azaltmalara geçmeden önce temel uyumluluğu sağlamalıdır.

 

İzinler, karşılanması gereken yasal şartlara sahiptir ve bir bitiş tarihi bulunmaktadır.  Bu soruya verilen yanıt, bitiş süresi de dahil olmak üzere izinlerin geçerliliğini yasal olarak sürdürmek için tesis tarafından izlenen standart yönetim uygulamalarını açıklamaktır.

Teknik Kılavuz:

En azından belirli bir zaman diliminde çevresel izin incelemenizi ve güncelleme yaklaşımınızı takip eden, düzenli olarak güncellenen bir belge oluşturulması tavsiye edilir. Takip belgesinin içeriği; çevresel etki alanlarını, izin adını, izin durumunu, izin numarasını, geçerlilik süresini, gereksinimleri ve uyumluluğu sağlamak için sorumlu kişiyi kapsayabilir. Ayrıca tüm izin gereksinimlerinin uyumunu izlemek için daha ileri giderek ayrıntılı bir standart çalışma prosedürü oluşturabilirsiniz.

İzinlerin izlenmesine yönelik örnek şablona şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://howtohigg.org/fem-landing/fem-templates/ 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
 • Tesisin ilgili ülke veya yerdeki yerel çevre için izin gereksinimi
 • Tesisin çalışması için gerekli izinlerin listesi
 • Tesis Bilgilerini İzinler kısmında listelenen izinler
 • Çevresel izin durumunun ve yenilemesinin değerlendirilmesi ve izlenmesi ve yasal gereksinimleri karşıladığınızın garanti edilmesi için mevcut program veya sistemin dokümantasyonu
 • Öğeler şunları içerir:
  • İç değerlendirme mekanizması
  • Sorumlu personel/parti
  • Çevresel izinleri yenileme sürecinesüreci
  • Uyum sağlanması amacıyla izinleri yenileme yenilemek için zaman çerçevesi
  • Çevresel izinlerin süresi dolduğunda başvurulacak eylem planı

 

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, izinlerin yasal gereklilikleri karşılamasını sağlamak için süreçilgili süreci ve takvimi açıklayabilir
  • Sürece dahil olan anahtar çalışanlar izinlerin yasal gereksinimlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla programın başarısına katkıda bulunan rollerini ve sorumluluklarını açıklayabilir

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Tesisi işletmek için listelenen tüm izinler sağlanmış durumda

Lütfen sistemin kapsadığı tüm konuları seçin:

 • Enerji
 • Su
 • Atık su
 • Hava
 • Atık
 • Kimyasallar

Bulgular düzenli olarak değerlendirilen bir iyileştirme planı oluşturmak için kullanılıyor mu?

Yükleyin: önemli çevresel etkileriniz için tüm yasalar, yönetmelikler, standartlar, kodlar ve diğer mevzuat ve denetime ilişkin zorunlulukları düzenli olarak belirleyen, izleyen ve tasdik edenonaylayan sisteminizin dokümantasyonu.

Sadece gereklilikleri izlemeye yönelik bir sisteminiz varsa Evet cevabı verin.

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı yönetiminizin, yasal izinlerin dışında önemli çevresel etkileriniz için yasalar, yönetmelikler, standartlar, kanunlar ve diğer mevzuat ve denetime ilişkin zorunluluklara göre tesisin işlem yapmasını sağlayan bir sürecinin (veya standart işletme prosedürü) olup olmadığını değerlendirmektir.(Bu, yasal izinleri içermemektedir. Bkz. Soru 4). 

Pek çok durumda tesisler geçerli bir izne sahip olmalarına rağmen tüm yerel çevre zorunluluklarına fiilen uymazlar veya fabrika için hangi yasaların geçerli olduğunu belirleyecek bir programları bulunmaz. Örnekler: 1) tesisin geçerli izni var ancak yasal olarak sınırlandırılmıl kimyasallara karşı hangi mevzuatı kontrol etmeleri gerektiğini bilmiyor; 2) Yerel hükumet su geri dönüşümü/enerji tasarruflu makineleri şart koşuyor ancak tesis için bu şartı ne zamana kadar yerine getirmesi gerektiğine ilişkin bir takvim yok ya da makineleri değiştirmezlerse çevre izni üzerindeki yasal sonuçları belirtilmemiş. 

Tesislerin, endüstri zorunluluklarını da izlemeleri ve doğrulamaları gerekir. Örnek olarak, Çin’de IPE programına göre tesisin kamuya açıklama yapması gerekmektedir. 

İmalat organizasyonunuz ana şirket düzeyinde veya tesis düzeyinde olan düzenlemeleri izleyip doğrulayabilir.  Yanıt, işletme sürekliliğini sürdürmek için yönetim uygulamalarınızı belirleyecektir. 

Teknik Kılavuz:

Çevresel uyumluluğun tanımlanması, izlenmesi ve doğrulanması için bir süreç geliştirilmesi, resmi çevre yönetim sisteminizin bir parçası olmalıdır. Süreç, çevresel yönetmelikleri iyi anlayan nitelikli personel tarafından belgelenmeli (örneğin, bir standart işletme prosedürüyle), korunmalı ve yürütülmelidir. Çevresel yönetmeliklerin periyodik değerlendirme güncellenmesi yapılmalı ve belgelenmelidir.

Yerel mevzuatların izlenmesine ilişkin örnek şablona şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://howtohigg.org/fem-landing/fem-templates/ 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler
  • Tüm yasalar, yönetmelikler, standartlar, kodlar ve diğer mevzuat ve denetime ilişkin zorunlulukları düzenli olarak belirleyen, izleyen ve tasdik eden tesis sisteminin dokümantasyonu. Tesis ulusal düzeyde, taşradail veya ilçelerde endüstriyel gereksinimleri en sıkı şekilde takip etmelidir.
  • Sistem aşağıdaki unsurları içermelidir:
   • İzlenecek düzenleyici gereklilik kapsamı
   • Sorumlu personel/parti
   • Kurum içi değerlendirme ve izleme mekanizması
   • Bu ne zaman oluşur?
   • Ne sıklıkta oluşur?
   • İçeriği güncelleme süreci nedir?
   • İçeriği inceleyen ve onaylayan kimdir?
   • Uyumsuzluk için eylem planı?
  • Standartlara ve kurallara örnekler:
   • Güvenlik sözleşmeleri kapsamında kimyasalların kullanımı
   • Ozon tabakasını delen maddelerin yönetimi ile ilgili düzenlemeler  
   • Temizleyici Üretimi Tanıtımı Ulusal Kanunu
   • Enerji yönetim standardı
   • Enerji tasarrufu teknolojisi standardı
   • Enerji tasarrufu yapan tesis ve değerlendirme standartları
 • Görüşmede Sorulacak Sorular
  • Yönetim tüm yasaları, yönetmelikleri, standartları, kuralları ve diğer yasal ve düzenleyici gereksinimleri tanımlamak, izlemek ve periyodik olarak doğrulamak için tesiste kullanılan sistemi tanımlayabilir
  • Sistemin bir parçası olan anahtar çalışanlar tüm düzenleyici gereksinimlerin karşılanmasını sağlama konusundaki rollerini açıkça açıklayabilmelidir
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar
  • Önemli çevresel etkileriniz için tüm yasaları, yönetmelikleri, standartları, kuralları ve diğer yasal ve düzenleyici gereksinimleri tanımlamak, izlemek ve periyodik olarak doğrulamak için tesisinizde kullanılacak bir sistem bulunduğunu destekleyen kanıt

Önerilen yüklemeler: Çalışanların çevresel acil durumları/ihlalleri raporlamasını sağlayan prosedürlerin belgelendirilmesi

Tesisinizde çalışanların çevresel acil durumları/ihlalleri raporlamasını sağlayan belgelendirilmiş prosedürler var ise Evet yanıtını verin.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, çalışanların çevresel acil durumları/ihlalleri raporlayabilecekleri doğru bir kanala sahip olmalarını sağlamaktır.

Bu, çevresel kirlenmeyi azaltmak için tesisler tarafından ihlallerin gizlenmesinin ve/veya gerekli düzeltici eylemlerin geciktirilmesinin önlenmesi açısından önemlidir.

Teknik Kılavuz:

Şüpheli veya fiili mevzuat ihlallerini raporlamak, her çalışanın sorumluluğudur. Tesis, çalışanların çevresel acil durumları/ ihlalleri raporlamasına olanak tanıyan bir prosedür düzenlemeli ve belgelendirmelidir. Belge, ilgili adımları ve çalışanların raporlama yapacağı sorumlu kişileri açık bir şekilde belirtmelidir. Ayrıca, tesis, doğru bilginin emniyet birimine raporlanması karşılığında hiçbir çalışanın cezalandırılmayacağı veya misilleme yapılmayacağını garanti altına almak için bir beyan sağlamalıdır.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler
  • Çalışanların çevresel acil durumları/ihlalleri raporlamasına ilişkin prosedürlerin belgelendirilmesi
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Çalışanlar, çevresel acil durumların/ ihlallerin raporlanmasıyla ilgili prosedürler hakkında bilgi sahibi mi?
  • Yönetim, sorunları raporlayan çalışanların olumsuz sonuçlar yaşamamasından sorumlu tutuluyor mu?


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar
  • Belgelendirilmiş prosedürler veya çevresel acil durumları/ ihlalleri raporlama politikası, çalışanlar tarafından erişilebilir.

Yükleme: Bakım planı

Tüm ekipmanın bakımını yapıyorsanız Evet cevabı verin çünkü bu, hava emisyonlarının, enerji etkinliğinin, su etkinliğinin ve diğer çevresel etkilerin yönetimi açısından önemlidir.

Bu sorunun amacı nedir?

Burada amaç, tesisinizin hava, enerji verimliliği, su verimliliği, vb. için emisyonları yönetmek adına uygun bakım prosedürlerine sahip olmasıdır. Bakım işlemi, uyum, verimsiz makinelerden veya sızıntılardan dolayı atık üretiminin azaltması ve tasarruf fırsatlarının belirlemesin konularında tesisinize yardımcı olabilir.

Teknik Kılavuz:

Uyumluluğu sağlamak ve çevresel etkiyi azaltmak için tüm üretim ve operasyon ekipmanlarına düzenli olarak bakım yapılmalıdır. Ekipmanın tipine bağlı olarak, ekipmanın bakım sıklığı ve kapsamı değişebilir. Ekipmanların uygun bakımı aşağıdaki adımlarla sağlanabilir:

 • Ekipman bakımı yönetiminden sorumlu olacak en az bir tesis mühendisi veya teknisyeni atayın.
 • Tüm ekipman için bakım kapsamını ve programını tanımlayın.
 • Tüm üretim ve işletme ekipmanlarını korumak için düzenli bir süreç oluşturun.
 • Bakım kayıtlarını derleyin ve saklayın.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler
  • Ekipman bakım planı
  • Ekipman bakım günlüğü
  • Ekipman bakım prosedürleri, aşağıdakileri de kapsar:
   • Üretim ve ölçüm için kullanılan tüm ekipmanların bir listesi
   • Kontrol Edilme Tarihi
   • Performans Durumu
   • Belirlenen Sorunlar
   • Eylem gerekli
   • Eylemin Tamamlanma Tarihi
   • Personel adı ve İmzası
   • Bir sonraki kontrol için son tarih
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Ekipman bakım prosedürlerinin uygulanması kimin sorumluluğundadır?  
  • Prosedürler ne sıklıkta güncellenir? 

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar
  • Doğrulayıcılar, ekipmanın listede yer aldığından ve ilgili bakım kayıtlarının mevcut olduğundan emin olmak için tesis çalışma katında görülen ekipmanları, ekipman listesine başvurarak rastgele kontrol etmelidir.

EMS – Seviye 2

Sorular

Önerilen yükleme: Son yıllık yönetim stratejisi değerlendirmesine ait kayıtlar.

2021 yılında gerçekleştirilen yönetim değerlendirmeleri konusunda kanıtınız varsa Evet cevabını verin.

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesis yönetim ekibine çevresel yönetim stratejisini ve/veya çevresel yönetim ilerlemesi fırsatlarını bildirmek için yönetimi yönlendirmektir.

Bütüncül çevre yönetimi liderlik desteğine ihtiyaç duymaktadır. İşinize entegre edilecek uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisi olgun bir yönetim yaklaşımının önemli bir işaretidir.

Teknik Kılavuz:

Çevre yönetimi sistemlerinin yönetim değerlendirmesini yürütmek, iyileştirme odaklı devam eden bir süreç olmalıdır. Düzenli yönetim toplantısı için bir program belirlenmesi (örneğin üç ayda bir olmak üzere) önerilir. Yılda en az bir kez tam yönetim incelemesi yapılması önerilir. Toplantıda, doğrulama ve yasal uyum sonuçları, çevresel performans, nesnel durum ve hedefler, önleyici ve düzeltici eylemlerin durumu, iyileştirmeler için öneriler gibi bilgiler değerlendirilmelidir.

IISO 14001, yönetim değerlendirmesi için ayrıntılı hedeflere ve süreçlere sahiptir. Başarılı yönetim değerlendirmesi için gereken sekiz farklı girdi bulunmaktadır:

 1. Kurum içi denetimlerin sonuçları, yasal uyumluluk ve organizasyonun katıldığı diğer gereksinimler
 2. Yabancı partilerden gelen iletişim
 3. Çevresel performans
 4. Amaç ve hedeflerin ilerleyişi
 5. Düzeltici eylemlerin ilerlemesi
 6. Önceki yönetim değerlendirmesinden takip eylemleri
 7. Yasal gerekliliklerin güncellenmesi de dahil olmak üzere değişen koşullar
 8. İyileştirme önerileri

Yönetim değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili ilave rehberlik ve ipuçları: https://advisera.com/14001academy/blog/2014/07/30/can-ems-management-review-useful/

https://www.deq.virginia.gov/Portals/0/DEQ/AboutUs/EMS/EMS01%20DEQ%20EMS%20Manual.pdf  

Küçük/orta ölçekli bir fabrikaya yönelik örnek uygulama planı için buraya tıklayın

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler 
  • Tesis EMS yönetim değerlendirmesi toplantı planı
  • Tesis EMS yönetim değerlendirmesi toplantı gündemi
  • Toplantı tutanağı, eylem planı ve zaman çizelgesi
  • Toplantıya katılım kaydı
 • Görüşmede Sorulacak Sorular 
  • Yönetim, mevcut uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisini açık ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilmelidir
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar 
  • Geçen yıl gerçekleştirilen en son eğitim için eğitim materyalleri
  • Katılan çalışanlar için eğitim formları

Yükleme: a) Çevresel konulardan sorumlu olan bireylerin listesi; b) Belirtilen bireylerin işlerini yapabilmeleri için gerekli teknik yetkinliğine sahip olduğunu gösteren çapraz referans prosedürü

Çevresel konularda görevli çalışanların: a) teknik yeterliğe sahip olduğunu b) gerekli olan eğitimleri veya sertifikaları aldığını ve c) yıllık bazda yeterlik açısından değerlendirildiğini açıklayabiliyorsanız Evet cevabı verin.

Çalışan yeterliliğini gösterebiliyorsanız, ancak yıllık performans değerlendirmesi için bir süreciniz yoksa Kısmi Evet cevabı verin.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tesisinizin çevresel etkisini yönetmek için personel ve/veya teknik geçmişe (üniversite diploması, önceki iş deneyimi, eğitim programı sertifikaları) sahip personelin teknik eğitimime verilen değeri göstermektir

Sürdürülebilirlik konusundaki ilerlemenin önündeki en büyük engellerden biri de teknik uzmanlığın olmamasıdır. İlgili etki alanlarında güçlü bir teknik uzmanlığı olan çalışanlara sahip olmak, sürdürülebilirlik çalışmalarında liderleri ve yeni başlayanları birbirinden ayırır.

Örneğin, yerinde enerji ve su kullanımını iyileştirmek için, hangi makinelerin/teknolojilerin kullandığını ve ne kadar enerji/su kullanıldığını bilen birisi olmalıdır. Fabrikanızı gezerek yerinde denetim yapan ve rastgele kaçaklar veya diğer verimsizlikleri bilen birilerine ihtiyacınız vardır.

Teknik Kılavuz:

Mühendislik veya başka teknik alanlarda iyi bir geçmişe sahip birisini görevlendirmek tesiste çevresel etkileri verimli bir şekilde yönetmek için değerlidir. Bir teknik uzmanı istihdam etmek mümkün değilse, mevcut çalışanların teknik eğitimine yatırım yapın (örneğin ANSI/ ISO 14001: Standardı Belgesi), teknik uzmanlığın yıllar içinde nasıl arttığını gösterin (örn., çevresel iyileşmeleri göstererek aynı rolde birkaç yıl harcayan personel) veya teknik uzmanlığa sahip bir danışmanın görevlendirilmesi de diğer çözümler arasında yer alır.

Personele dahili EMS denetçiler olması için harici eğitimler sunulabilir (örn. dahili EMS denetçisinin Çevre Yönetimi ve Değerlendirme Enstitüsü (IEMA), Uluslararası Onaylı Denetçiler Kaydı (IRCA), gibi saygın bir meslek kuruluşunun sertifikalı eğitim kurslarına katılması).

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Çevresel konulardan sorumlu bireylerin listesi
  • Çevre yönetimi ekibi organizasyon şeması
  • Roller ve sorumluluklar ve ilgili alanda geçmişleri ve yeterlilikleri
  • Mesleki niteliklerini kanıtlayan sertifikalar
  • Sorumlu kişinin Çevre yönetimi alanındaki bilgisini zaman içerisinde güncellemek için eğitim aldığını gösteren eğitim kayıtları


 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, kendi işlerini etkin bir şekilde yapmaları için gerekli teknik yeterlilikleri olan bireylere nasıl sahip olduklarını açıklayabilir.
  • Sorumlu personel, denetlediği çevre yönetimi alanlarıyla ilgili bilgilerini ve uzmanlıklarını gösterebilir
  • Yönetim, çevre yönetiminden sorumlu personel için eğitim ve geliştirme fırsatları sunar

 

 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Çevreyle ilgili konulardan sorumlu olarak listelenen kişilere verilen sertifikalar veya eğitimler
  • Çalışanların işlerini yapmak için gerekli teknik yeterlilikleri karşılamalarını sağlamak amacıyla iş performanslarının yıllık olarak değerlendirilmesi
  • Saha ziyaretinde personelin sorumluluklarını ve kendi hedeflerine karşılık ilerlemelerini bildirebilme becerileri

Kısmi Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Çevresel konulardan sorumlu bireylerin listesi
  • Çevresel konulardan sorumlu kişiler listesi için görev tanımları
  • Personelin kendi sorumluluk alanlarını başarıyla yönetmeleri için uygun seviyede teknik bilgiye ve kaynaklara sahip olmalarını sağlamak için geliştirme planları


 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, mevcut bireylerin çevresel sorunlardan nasıl sorumlu tutulduğunu ve işlerini yapmak için gerekli teknik yeterliliğe sahip olduklarını açıklayabilir.


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Çevreyle ilgili konulardan sorumlu olarak listelenen kişilere verilen sertifikalar veya eğitimler

EMS – Seviye 3

Sorular

Yükleyin: Çalışanların çevresel strateji hakkındaki farkındalıklarını geliştirmeye yönelik plan.

Çevresel stratejilerinizin çalışanlara nasıl iletildiğini gösterebiliyorsanız Evet cevabı verin.

Bir iletişim planı geliştirme sürecindeyseniz Kısmi Evet cevabı verin

 

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, tesis yönetiminin tesis çalışanlarına eğitimler, bültenler, posterler ve diğer mekanizmalarla çevresel strateji ve eylem planını bildirmesidir.

Çalışanlar ne kadar enerji ve su kullanıldığında, ne kadar atık üretildiği, kimyasalların nasıl yönetildiği konusunda önemli bir rol oynarlar ve aynı zamanda hava ve atık su etkileri açısından iyileştirmeleri belirlemeye yardımcı olabilirler. Çevresel ayak izinizi iyileştirmeye yönelik planlarınızı ileterek, işgücünüzü bu iyileştirmelerde size destek olacak şekilde motive etmeye ve harekete geçirmeye yardımcı olursunuz.

Teknik Kılavuz:

Bir ilk adım olarak tesis, tesisin çevre stratejisini bildirmek için çeşitli yolları tanımlayan bir kurumsal iletişim planı oluşturmalıdır.

Tercih edilen davranışları veya stratejileri bildiren, görünür bir yerdeki posterler de dahil olmak üzere iletişim örneği (örn., yurtlar/mutfaklar/tuvaletlerde enerji ve su tasarrufu veya geri dönüştürülebilir uygun atık su prosedürleri nasıl sağlanır).

Bu tür iletişimlerin daha ileri örnekleri arasında, çalışanlara çevre politikası/stratejisiyle tanımlanan anahtar performans göstergeleri (KPI’lar) açısından ilerlemeyi bildirmek için resmi toplantılar, değerlendirmeler ve eğitim oturumları gerçekleştirilmesidir. Örneğin, bazı şirketler tesisi daha verimli getirecek olan süreç iyileştirmelerini öneren çalışanlara teşvik sağlanması için bu eğitimi genişletmiştir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler
  • İletişimlerin programını ve sıklığını, teslim edilecek içeriği, katılım kayıtlarını ve programın sonuçlandığında çalışan değerlendirmelerini içeren, çalışanların çevresel strateji farkındalığını artırmaya yönelik planlar.
  • İletişim taktikleri şunları içerebilir: slogan, posterler, bültenler, oyunlar ve yarışmalar, ödüller, ekip/bölüm elçileri, eğitim, en iyi uygulama paylaşımı, yayın duyurusu vb.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular
  • Yönetim, organizasyondaki farklı seviyelerdeki çalışanlara çevre stratejisinin farkındalığını nasıl artırdıklarını açıklayabilir.
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar
  • Görünür bir yerde posterler yerleştirilmesi, çalışanlara eğitim materyalleri sağlanması, resmi toplantı tutanakları ve imza formları, değerlendirme raporları gibi çevre stratejisinin farkındalığını artırma konusunda yönetimi destekleyecek kanıtlar.
  • Çalışanlar, çevre stratejisinin tamamı veya bileşenleri hakkındaki farkındalıklarını gösterebilirler

Kısmi Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Çalışanlar için çevre stratejisi farkındalığını artıracak bir plan mevcut ve uygulama bu yıl başlayacak


 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim planları açıklayabilir ve uygulamanın nasıl ve ne zaman uygulanacağını teyit edebilir


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Eğitim tarihleri, eğitim tamamlayıcısı örnekleri, atanmış çalışan eğitmenleri vb.

Yükleme: Higg İndeksi katılımına ilişkin kanıtı olan tüm alt yüklenicilerin listesi: örneğin, paylaşılan Higg.org modülünün gösterimi veya e-postayla iletilen sonuçlar gibi modül sonuçlarının diğer belgelendirmesi.

Higg İndeksini kullanarak çevresel değerlendirmeye alt yüklenicileri dahil etmeniz durumunda Evet cevabı verin.

Higg İndeksini kullanarak alt yüklenicileri dahil etmeyi planlamanız halinde Kısmi Evet cevabı verin

Alt yüklenicileriniz yoksa “Uygulanamazcevabını verin

Bu soru için taşeron kapsamına sadece üretim için kullanılan alt yükleniciler girer.

Bir taşeron genellikle, özel işler veya imalat süreci adımları olarak değerlendirilen belirli işleri yapmak üzere üretici tarafından tutulan bir kuruluştur. Üreticiler taşeronları, kurum içinde uzmanlık veya kaynak olmadığından ve mamülleri üretmek için imalat sürecinin bir kısmını veya belirli iş parçalarını tamamlamaları için taşeronlardan hizmet alımına ihtiyaç duyduklarından tutarlar. Örneğin kumaş kıyafet üreticilerinin; kumaş boyama, işleme ve film baskı işleri gibi işlemler için taşeron tutmaları gerekebilir. 

 

 

Taşeronlar üretici ile doğrudan mülkiyet bağlantısı içinde olabilirler veya olmayabilirler. Tüm üretim sürecini gerçekleştiren mamül tesisleri, üretici/üreticinin ana şirketinin özel mülkiyetinde olmasalar bile, Higg FEM bağlamında taşeron olarak değerlendirilmemeli veya bu şekilde ifade edilmemelidir.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, Higg FEM’i güçlendirmek ve neden   çevresel performansın taşeronlarla işiniz için önemli olduğunu bildirmek ve onların kendi performansını değerlendirmek, etkileri izlemek ve iyileştirmek için onlarla birlikte çalışmaktır.

Ürettiğiniz ürünlerin çevresel ayak izleri taşeronlarınızın etkilerini içerir. İletişimlerin programını ve sıklığını, teslim edilecek içeriği, katılım kayıtlarını ve programın sonuçlandığında çalışan değerlendirmelerini içeren, çalışanların çevresel strateji farkındalığını artırmaya yönelik planlar. Veya kumaş üretiyorsanız ve tarama-baskı işleminde bir taşeron sözleşmesi yapıyorsanız, taşeronunuzun Kısıtlı Madde Listesi ile uyumlu olması önemlidir.

Bu, çevre liderlerinin üzerinde çalışması gereken daha gelişmiş bir uygulamadır.   Çabalarınızı taşeronlara kadar genişletmeden önce kendi çevre stratejinize ve eylem planınıza sahip olmanız için Seviye 1 uygulamalarıyla başlanması önemlidir.

Teknik Kılavuz:

Taşeronların katılımını sağlama yolları eğitim, performans değerlendirme ve iyileştirme fırsatlarını tanımlamak için Higg Index’i güçlendirmeye kapsar. Taşeronlarınızı Higg FEM’i tamamlamaya ve sonuçlarını sizinle paylaşmaya davet edebilirsiniz. Herhangi bir angajman ve ortaklık sürekli olmalı, böylece zaman içinde iyileşme izlenebilir ve yönetilebilir. Eğitim materyalleri, imzalanmış çevresel taahhüt belgeleri, saha değerlendirme raporları gibi ilgili dokümantasyonun izlenmesi önerilir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesisinizin iş yaptığı duyurulmuş Higg FEM modüllerine sahip taşeronların listesi
  • Muhasebe bölümünden bir liste alın ve listelenen tüm taşeronlara çapraz başvuru yapın
  • Higg Index katılımının kanıtı: örneğin, Higg.org bağlantılarını ve paylaşılan modülleri veya e-postayla gönderilen sonuçlar gibi taşeron modülü sonuçlarının diğer dokümantasyonunu gösterin.
  • Tesis, aşağıdakileri öğeleri içermesi gereken bir taşeron değerlendirme sistemi ve izleme planını göstermelidir:
  • Taşeronların tesisinizin gereksinimlerini ve ulaşmaları gereken hedefleri anlamalarını sağlamak için EMS eğitimi
  • yıllık eğitim planı
  • eğitim materyalleri
  • eğitim kayıtları, örneğin bir katılım listesi

 

 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, taşeronlarının ne ölçüde Higg’i kullandıklarını gösterebilir
  • Yönetim, değer zinciri açısından çevresel iyileştirmeleri yönetmek amacıyla tedarikçilerin Higg sonuçlarını nasıl kullandıklarını açıklayabilir


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Alt yüklenici katılımıyla ilgili belgeler (örneğin, sözleşmeler, alt yüklenicilerle olan iletişim belgeleri, tedarikçiler için Higg Index sonuçları)

Kısmi Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesisin iş yaptığı ve Higg kullanan veya kullanmayı planlayan tüm taşeronların listesi
  • Tesisin iş yaptığı ve Higg kullanan veya kullanmayı planlayan tüm taşeronların listesi


 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, Higg kullanarak kendi çevresel performanslarında kendi taşeronlarıyla birlikte çalışmayı neden ve nasıl planladıklarını açıklayabilir


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Taşeron katılımı için bir planın devam etmekte olduğunu ve tarihlerin belirlendiğini destekleyecek kanıtlar

Uygulanamaz

 • Gerekli Belgeler:
  • Üretim faaliyetlerinde taşeron kullanılmadığını gösteren kanıtlar

Tesisinizin çevresel iyileştirme faaliyetlerine nasıl katıldığını seçin:

 • Çevresel konularda (örneğin sulak alanların korunması) koruma veya iyileştirme projelerini (finansal veya diğer şekillerde) desteklemekteyiz.
 • Çevresel yönetim açısından en iyi uygulamaları paylaşmak üzere diğer benzer şirketler ile çalışmalar yürütmekteyiz.
 • Şirket olarak çevresel etkilerimizi nasıl yönetmemiz gerektiğine dair görüşlerini almak üzere yerel topluluklar ile diyalog kurarız
 • Yerel çevresel problemleri birlikte anlayabilmek ve ele alabilmek amacıyla hükümet ve toplulukları da içerecek şekilde diğer yerli paydaşlardan oluşan bir grupla çalışmaktayız 
 • Çevresel yönetim veya deneyim konularında yerel veya ulusal yönetişim kurumları ile doğrudan iletişime geçeriz
 • Çevresel yönetim veya deneyim konularında yerel veya ulusal yönetişim kurumları ile ortaklık kurmak üzere diğer yerel paydaşlar ile birlikte çalışırız
 • Diğer

Önerilen Yükleme: a) Yerel bağlamda çevresel iyileştirme kanıtı (örneğin topluluk, nehir yatağı vb.); b) Yerel paydaşların listesi ve bunlarla görüşme tarihleri; c) Resimler, makaleler veya basın bültenleri; Desteklediğiniz kuruluş/inisiyatiflerin listesi.

Yerel bağlamda katılımınız varsa (örn., toplumunuz, nehir havzanız, bölgeniz) ve iyileşmeleri ve birlikte çalıştığınız paydaşların listelerini gösterebiliyorsanız Evet cevabını verin.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, çevresel uygulamalar ve iyileştirme konusunda tesisiniz çevresindeki insanlar, işletmeler ve örgütlerle etkileşimde bulunmaktır.

Tesisinizin bulunduğu yerel çevrede doğrudan etkisi olduğu için bu uygulama önemlidir. Tesisinizin, yerel bağlamda çevresel iyileştirmeleri daha derinden entegre etmek amacıyla hükümet, STK’lar, topluluk üyeleri ve çevresel etkiler de dahil olmak üzere yerel kuruluşlarla birlikte iletişimi açısından faydalıdır.

Teknik Kılavuz:

Topluluğa katılımın bir önemli yolu da çevresel performans ve yatırımları iyileştirmek için düzenleyici kurumlar veya merkezi atık su arıtma tesisleriyle ortaklık etmektir. Örneğin:

 • Yerel çöp temizliklerini organize edin veya yerel aileleri elektronik atıkları uygun şekilde bertaraf konusunda teşvik edin.
 • Çevreyle ilgili kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için yerel bağış toplama görevlilerini organize edin.
 • Çevresel sorumluluğa başlamak amacıyla çocuklar için eğitim etkinlikleri düzenleyin

Referanslar: Dünya Yabani Hayat Federasyonu su projeleri anketinden uyarlanmış cevap seçenekleri.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Yerel bağlamda (örn. topluluk, nehir havzası, vb.) yerel bağışlarla yapılan çevresel iyileştirme kanıtı; yerel çevresel girişimlere katılım; toplumsal hizmet çıktıları; yerel halkın katılımı ile ilgili gazete makaleleri, broşürler veya fotoğraflar; çevre politikası çalışmalarının sonuçları vb.
  • Yerel paydaşlar listesi ve katılım tarihleri


 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, yerel bağlamda çevresel iyileştirme faaliyetlerine nasıl katıldığını açıklayabilir


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Yerel toplumla iletişimin destekleyici dokümantasyonu:
  • Etkinlik fotoğrafları veya videoları
  • Hayır amaçlı katkılar
  • Gazete makaleleri

Cevabınız evet ise hangi tedarikçi türü?:

 • Kimyasal tedarikçiler
 • Hammadde tedarikçileri
 • Diğer tedarikçiler, lütfen tanımlayın

Önerilen Yüklemeler: Higg İndeksi katılımına ilişkin kanıtı olan tüm üretim öncesi / üst tedarikçilerin listesi: örneğin, paylaşılan Higg.org modülünün gösterimi veya e-postayla iletilen sonuçlar gibi Modül sonuçlarının diğer belgelendirmesi. 

Higg İndeksini kullanarak çevresel değerlendirmeye üretim öncesi alt yüklenicileri dahil etmeniz durumunda Evet cevabını verin.

Higg İndeksini kullanarak üretim öncesi tedarikçileri dahil etmeyi planlamanız halinde Kısmi Evet cevabını verin.

Üretim öncesi tedarikçiler genellikle malzemeyi nihai olarak işlemden geçiren üreticilere ham madde sağlayan kuruluşlardır. Örneğin bir kumaş kıyafet fabrikası için kumaş fabrikaları, fermuar ve düğme imalatçıları sık kullanılan üretim öncesi tedarikçilerdir.

Bu sorunun amacı nedir?

Amaç, çevresel performansın üretim öncesi tedarikçiler için neden önemli olduğunu bildirmek ve Higg Index’i kullanarak performanslarını değerlendirmek, etkileri izlemek ve iyileştirmek için onlarla birlikte çalışmaktır.

Ürettiğiniz ürünlerin çevresel ayak izleri tedarikçilerinizin etkilerini içerir. Örneğin, bir kimyasalın uygun şekilde kullanımı ve depolanmasını onaylamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sağlayan bir kimyasal tedarikçisinden kimyasallar satın aldığınızdan emin olmak istiyorsunuz. Veya atıkları azaltmak için kimyasalları variller yerine tanklarda teslim eden bir kimyasal tedarikçisiyle birlikte çalışmayı tercih edebilirsiniz. Ya da ayakkabılar yapıyorsanız, kendi çevresel etkilerini bilen ve iyileştirmeye yönelik adımlar atan bileşen tedarikçileriyle çalışmayı tercih edebilirsiniz. Veya tekstille uğraşıyorsanız etkili bir atık su arıtma sistemine sahip olan ve ürününüzün kumaşını boyarken yerel su kaynaklarını kirletmeyen bir kumaş fabrikasından kaynak almak istersiniz.

Bu soruya “evet” cevabını vermenin kolay bir yolu, tedarikçilerinizi Higg FEM’i tamamlamaya ve sonuçları sizinle paylaşmaya davet etmektir.

Bu, çevre liderlerinin üzerinde çalışması gereken daha gelişmiş bir uygulamadır.   Çabalarınızı tedarikçilerinize kadar genişletmeden önce kendi çevre stratejinize ve eylem planınıza sahip olmanız için Seviye 1 uygulamalarıyla başlanması önemlidir.Teknik Kılavuz:

Üretim öncesi tedarikçilerin katılımını sağlama yolları eğitim, performans değerlendirme ve iyileştirme fırsatlarını tanımlamak için Higg FEM’i güçlendirmeye kapsar. Herhangi bir angajman ve ortaklık sürekli olmalı, böylece zaman içinde iyileşme izlenebilir ve yönetilebilir. Eğitim materyalleri, imzalanmış çevresel taahhüt belgeleri, saha değerlendirme raporları gibi ilgili dokümantasyonun izlenmesi önerilir. Gerekli belgeler için bkz. “Nasıl doğrulanır”.

Bir tedarikçinin çevresel performansının takibi, düzenli performans izlemesi için bir program tavsiye edilir. Dokümantasyon incelemesi ve fabrika ziyaretleri önerilir. Higg FEM, üretim öncesi tedarikçileri izlemek için bir araç olarak kullanılabilir

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesisin iş yaptığı TÜM üretim öncesi tedarikçilerinin listesi
  • Higg Index katılımı kanıtı: örneğin e-posta ile gönderilen kayıt davetleri, tamamlama için iletişim/talepler, Higg.org Modül paylaşımı, Modül sonuçlarının belgeleri.
  • Higg Index kullanımına yönelik üretim öncesi tedarikçilerle yapılan iletişim ve geri bildirimleri 


 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, üretim öncesi tedarikçilerin katılım kapsamını açıklayabilmelidir
  • Higg Index kullanarak üretim öncesi tedarikçileri izleme sürecini gözden geçirin


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Üretim öncesi tedarikçi katılımı ile ilgili belgeler (örneğin Sözleşme, anlaşma, üretim öncesi tedarikçilerle iletişim belgeleri)

Kısmi Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesisin iş yaptığı TÜM üretim öncesi tedarikçilerinin listesi
  • Gelecek benimseme döngüsü için Higg Index ile ilgili tedarikçi katılımına ilişkin uygulanan plan


 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim, çevre performanslarıyla ilgili olarak üretim öncesi tedarikçilerini katma planını açıklayabilmelidir


 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Üretim öncesi tedarikçilerin katılımı için bir planın devam etmekte olduğunu vetarihlerin belirlendiğini destekleyecek kanıtlar

Diğer Referanslar:

Bu soru, Sürdürülebilirlik Konsorsiyumunun Merkezine ve Konfeksiyon Tekstilleri Araç Setine verilen yanıtları bildirmek için kullanılabilir. Sera Gazı Emisyonları – Tedarik Zinciri, Atık Su – Tedarik Zinciri, Atık Su Üretme – Tedarik Zinciri Anahtar Performans göstergeleri üretim öncesi tedarikçilerin çevresel etkilerini belirler. Tesis verileri, çevresel etki yönetimini belirlemek ve son ürünle ilgili azaltım için markalar tarafından toplanabilir.