Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) 2021

Giới thiệu chung

Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) là một chiến lược và quy trình toàn diện để xác định, theo dõi và quản lý các tác động môi trường của cơ sở của bạn theo thời gian. Mặc dù có thể cải thiện môi trường gia tăng tại cơ sở của bạn mà không có một kế hoạch toàn diện, nhưng cơ sở của bạn chỉ có thể tối đa hóa hiệu suất môi trường bằng cách thiết lập một chiến lược dài hạn để cung cấp thông tin cho việc đưa ra quyết định về việc quản lý môi trường.

Phần Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) của Higg yêu cầu bạn phải:

 • Xác định nhân viên chịu trách nhiệm cho việc điều phối các hoạt động quản lý môi trường và đảm bảo năng lực kỹ thuật
 • Xác định các tác động môi trường đáng kể liên quan đến các hoạt động hiện tại
 • Thiết lập một chiến lược quản lý môi trường dài hạn
 • Xây dựng một hệ thống để đảm bảo sự tuân thủ với tất cả các luật, quy định, tiêu chuẩn, quy tắc và các yêu cầu pháp luật và quy định khác
 • Tiếp tục bảo trì tất cả các thiết bị nhà máy
 • Thu hút sự tham gia của lãnh đạo và công nhân của cơ sở về chiến lược và hiệu suất môi trường
 • Tham gia cùng các nhà thầu phụ và các nhà cung cấp thượng nguồn về hiệu suất môi trường sử dụng Higg Index
 • Tham gia với các bên liên quan địa phương về các cải thiện hiệu suất môi trường

EMS – Cấp độ 1

Câu hỏi

Nếu có, thì vui lòng trả lời các câu hỏi sau cho mỗi người:

 • Tên
 • Chức danh
 • Thời gian dành cho quản lý môi trường:
 • Chọn chủ đề môi trường (chọn tất cả các lựa chọn thích hợp): 
  • Năng lượng
  • Nước
  • Nước thải
  • Phát khí thải
  • Chất thải
  • Quản lý Hóa chất

Mô tả (mô tả vai trò và trách nhiệm của nhân viên)

Tải lên: Biểu đồ tổ chức nhóm quản lý môi trường

Hãy trả lời là Có nếu bạn có bất cứ nhân viên toàn thời gian, bán thời gian, tạm thời, thời vụ hoặc hợp đồng làm việc trong ban quản lý môi trường tại cơ sở của bạn.

Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết cho tối đa 6 nhân viên. Nếu bạn muốn cung cấp thông tin chi tiết cho hơn 6 nhân viên, thì hãy tải lên những thông tin này trong một bản tài liệu.

Ý định của câu hỏi là gì?

Câu hỏi này nhằm xác nhận (những) ai trong cơ sở của bạn có trách nhiệm quản lý các khu vực tác động môi trường.

Bước đầu tiên để chứng minh rằng cải thiện môi trường là trọng tâm cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của bạn là có nhân viên chuyên trách về quản lý tác động môi trường.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Các cơ sở cần phải có vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng đối với bất cứ nhân viên nào chịu trách nhiệm cho việc điều phối các hoạt động quản lý môi trường tại cơ sở. Những nhân viên này phải xử lý trực tiếp với việc quản lý môi trường và có các vai trò được xác định cho mục đích đó. Các vai trò đó có thể được yêu cầu trong mô tả công việc hoặc các trách nhiệm của họ, hoặc được chỉ định bởi các tài liệu hệ thống liên quan để giám sát hoặc phối hợp. Một sơ đồ tổ chức của đội ngũ quản lý môi trường và các mô tả công việc rõ ràng có thể giúp bảo đảm các thành viên chịu trách nhiệm về vai trò của họ.

Nếu một người có nhiều trách nhiệm, bạn có tùy chọn nêu ra nhiều trách nhiệm trong các chủ đề về môi trường và phần mô tả.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
 • Sơ đồ tổ chức Nhóm Quản lý Môi trường và các hồ sơ mô tả công việc
 • Tài liệu bổ trợ:
  • (Các) Tên của Nhân viên
  • (Các) Chức danh Công việc
  • Thời gian dành cho từng lĩnh vực (Quản lý môi trường chung, Năng lượng, Nước, Nước thải, Không khí, Chất thải, v.v)
  • Hiệu suất và các kế hoạch dự án dành cho các sáng kiến ​​môi trường khác nhau


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể nêu rõ các vai trò và trách nhiệm của những người có trách nhiệm cho việc điều phối các hoạt động quản lý môi trường.
  • Các Nhân viên Chủ chốt chịu trách nhiệm cho việc điều phối các hoạt động quản lý môi trường có thể chứng minh rằng họ hiểu và có thể giải thích các vai trò của họ.


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các bằng chứng để chứng minh rằng Nhóm Quản lý Môi trường là phù hợp và có năng lực phụ trách các hoạt động và quy mô của cơ sở.
  • Có bao nhiêu nhân viên tham gia vào nhóm môi trường?
  • Có đủ nhân viên về môi trường thuộc nhóm này để xử lý bề rộng và chiều sâu của các tác động môi trường do cơ sở tạo ra không?
  • Họ có thể chứng minh việc giảm tác động môi trường là nhờ các chương trình mà họ đã thực hiện không?

Chọn tất cả các chủ đề có trong chiến lược này:

 • Năng lượng
 • Nước
 • Nước thải
 • Không khí
 • Chất thải
 • Quản lý Hóa chất

Tải lên Chiến lược Quản lý Môi trường

Hãy trả lời là Có nếu bạn có sẵn tài liệu chiến lược môi trường trong đó nêu rõ các ưu tiên, mục tiêu và hành động về môi trường trong hơn 3 năm tới. Một chiến lược quản lý môi trường hiệu quả nên có nội dung:

 1. giải quyết các tác động môi trường đáng kể của cơ sở bạn và các nghĩa vụ cần tuân thủ được ưu tiên trong đánh giá tác động môi trường của bạn; 
 2. được ban lãnh đạo cơ sở ủng hộ; 
 3. được thông tri đến tất cả nhân viên. Để đảm bảo các mục tiêu về môi trường được thực hiện, chiến lược của bạn cần phải bao gồm các kế hoạch để đạt thành tích, trong đó nêu rõ: hành động nào sẽ được thực hiện, các tài nguyên nào sẽ cần thiết, người chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành và cách thức đánh giá kết quả (tham khảo: ISO 14001). 
 4. Nếu bạn có một chiến lược môi trường phù hợp với các yêu cầu trong ISO 14001 và có kế hoạch trong hơn 3 năm tới, thì bạn có thể trả lời Có cho câu hỏi này.

Ý định của câu hỏi là gì?

Câu hỏi này nhằm thúc đẩy cơ sở của bạn trải qua một quá trình phát triển chiến lược để xác định các mục tiêu dài hạn về cải thiện và đầu tư môi trường. Việc quản lý môi trường toàn diện cần có sự hỗ trợ của ban lãnh đạo để đạt hiệu quả. Có một chiến lược bền vững lâu dài được xây dựng trong việc kinh doanh của bạn là một dấu hiệu quan trọng của phương pháp quản lý tiến bộ.

Một chính sách và/hoặc chiến lược môi trường được ghi thành tài liệu có thể được một tổ chức sử dụng để giảm tác động và nâng cao hiệu suất và hiệu quả môi trường. Nó cung cấp một cách có cấu trúc để đưa các cân nhắc về môi trường vào các hoạt động hàng ngày và việc lập kế hoạch dài hạn. Nó yêu cầu và đề xuất cải thiện liên tục về hiệu suất môi trường.

Một lựa chọn cho các cơ sở để xây dựng một hệ thống quản lý môi trường toàn diện kết hợp chính sách và/hoặc chiến lược môi trường với sự hoàn thành nhất quán và cải thiện liên tục của Higg FEM.

Một cơ sở được khuyến nghị nên thực hiện theo một tiêu chuẩn EMS được quốc tế công nhận, ví dụ như ISO 14001. Tham khảo hướng dẫn sau đây về cách tạo một hệ thống và chiến lược quản lý môi trường:

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Để thiết lập một hệ thống EMS có ý nghĩa và hiệu quả, trước tiên một cơ sở phải thực hiện một đánh giá tác động môi trường (Câu hỏi 3 của EMS) để xác định các tác động môi trường quan trọng nhất tại cơ sở. Sau đó có thể tạo các tài liệu chính thức và chính sách môi trường rõ ràng trong đó mô tả các hoạt động, các sản phẩm và các dịch vụ của địa điểm, bao gồm một cam kết về việc cải thiện liên tục và ngăn ngừa ô nhiễm. Khi đã có một sự hiểu biết rõ ràng về các tác động quan trọng đến môi trường để tập trung, thì một chiến lược môi trường bao quát và các mục tiêu môi trường có thể đo lường được có thể được tạo ra. Các mục tiêu cần phải thúc đẩy sự cải thiện liên tục của hiệu suất môi trường ở trung và dài hạn (hơn 3 năm). Cả chính sách và chiến lược cần phải được ban quản lý cơ sở xem xét lại thường xuyên.

Ngoài ra, những nhân viên liên quan cần phải được đào tạo để thực hiện và duy trì EMS bao gồm các chính sách và quy trình về môi trường và giải quyết những hậu quả tiềm ẩn của việc không tuân theo các quy trình.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Chiến lược môi trường của công ty được ban quản lý nhà máy phê duyệt và có một chiến lược dài hạn kéo dài hơn 3 năm nữa trong tương lai.
  • Chiến lược môi trường của công ty cần phải đưa ra một hướng đi và một kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được các mục tiêu trong một thời hạn nhất định. Tài liệu chiến lược phải được viết rõ ràng và được ban quản lý công ty hoặc ủy ban được uỷ quyền phê duyệt để hướng dẫn việc lập kế hoạch, ra quyết định và các hoạt động có ảnh hưởng đến việc cải thiện môi trường và đạt được mục tiêu. Bao gồm các hạng mục ví dụ như: giảm tiêu thụ, giảm phát thải, mục tiêu tiết kiệm chi phí, hoặc thay đổi cách thực hiện của nhân viên để giảm lượng nước tiêu thụ, giảm chất thải và bảo tồn nguồn tài nguyên, v.v


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể giải thích chiến lược dài hạn có sẵn
  • Những nhân viên chủ chốt tham gia thực hiện chiến lược dài hạn có thể giải thích vai trò của họ


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Bằng chứng rằng chiến lược dài hạn được chuẩn bị sẵn sàng và đang hoạt động, chẳng hạn như:
    • Tuân thủ các quy định về môi trường
  • Theo dõi định kỳ và thường xuyên tất cả các tác động môi trường
  • Các kế hoạch hành động và/hoặc các kế hoạch cải thiện vốn để cải tiến trang thiết bị hoặc hiệu suất quy trình
  • Các mục tiêu cắt giảm và các cắt giảm dành cho các tác động môi trường chính (ví dụ như năng lượng, nước, chất thải)
  • Việc sử dụng năng lượng tái tạo
  • Các dự án dịch vụ cộng đồng bao gồm trồng cây, v.v.

Các Tài liệu Tham khảo Khác:

 • Các câu hỏi này có thể được sử dụng để thông báo các phản hồi cho Bộ Công cụ Dệt May và Gia đình của Tổ chức Bền vững. Chất lượng Không khí – Sản xuất, Cường độ của Phát thải Khí Nhà Kính – Sản xuất, các Phát thải Khí Nhà Kính – Chuỗi Cung ứng, Sử dụng Nước – Chuỗi Cung ứng và Tạo ra Nước thải – các Chỉ số Chính Đo lượng Hiệu quả của Chuỗi Cung ứng bao gồm các giảm thiểu về các tác động môi trường trong sản xuất sản phẩm. Các Chỉ số Chính Đo lượng Hiệu quả (KPI) này của TSC có thể được dùng để trả lời các câu hỏi EMS 1.2 và 2.2 về quản lý và giảm thiểu tác động môi trường liên quan đến các sản phẩm được sản xuất tại cơ sở.
 • Tiêu chuẩn ISO 140001: https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html

Tải lên: a) Phân tích tác động môi trường và đánh giá khía cạnh

Hãy trả lời là Có nếu bạn đã có một đánh giá tác động môi trường trong đó trình bày về các tác động môi trường đáng kể từ các hoạt động hiện tại của nhà máy.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để chứng minh giá trị của việc tiến hành một đánh giá toàn diện về những rủi ro môi trường lớn nhất đối với các hoạt động của cơ sở của bạn. Biết rủi ro lớn nhất của cơ sở của bạn sẽ giúp bạn ưu tiên các hoạt động cải thiện trong các phần sắp tới của mô-đun này.

Một đánh giá tác động môi trường được sử dụng để xác định và tìm đặc điểm của các rủi ro tiềm ẩn và thực tế đối với môi trường từ sự hiện diện và các hoạt động của cơ sở của bạn.

Đánh giá tác động môi trường đó bao gồm nhiều lĩnh vực tác động, bao gồm nước thải, khai thác nước, các nguồn nước vào khác, chất thải rắn và lỏng, các loại phát thải tĩnh và nhất thời, lưu giữ khí và chất lỏng, tiếng ồn và độ rung. Các kết quả sẽ cho phép quản lý cơ sở để xác định nguồn, độ lớn và mức độ khẩn cấp của những rủi ro cụ thể liên quan đến vị trí và hoạt động của cơ sở.

Thông tin này sẽ hỗ trợ việc tạo ra các chiến lược giảm thiểu và loại bỏ rủi ro cần thiết để giảm thiểu tác hại đối với môi trường. Đánh giá tác động môi trường là một quy trình lặp đi lặp lại sẽ liên tục đánh giá bất cứ rủi ro mới nào liên quan đến vị trí và/hoặc các hoạt động của cơ sở.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một cơ sở nên kiểm tra các luật định và quy định để xác định liệu chính quyền địa phương của họ có các luật lệ quản lý quy trình đánh giá các tác động môi trường có thể có của hoạt động vận hành cơ sở (tức là Đánh giá Tác động Môi trường) mà cơ sở phải tuân theo. Nếu không có quy định của địa phương, một đánh giá tác động có thể phải được tiến hành theo một khuôn khổ EMS được quốc tế công nhận, chẳng hạn như 

 1. Tiêu chuẩn Hiệu suất IFC Doanh nghiệp Tài chính Quốc tế 1: Đánh giá và Quản lý Rủi ro và Tác động Môi trường và Xã hội [ngày 1 tháng 1 năm 2012]: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8804e6fb-bd51-4822-92cf-3dfd8221be28/PS1_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jiVQIfe
 2. Các Hướng dẫn Chung về Môi trường, Sức khỏe và sự An toàn của Ngân hàng Thế giới [ngày 30 tháng 4 năm 2007]:  https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p
 3. ISO 14001:2015, khoản 6.1.2 xác định các yêu cầu đánh giá các khía cạnh môi trường, tác động và ý nghĩa của chúng.  Chứng nhận ISO 14001:2015 là một phương tiện được chấp nhận để chứng minh sự phù hợp với yêu cầu này.  
 4. Đơn xin cấp giấy phép môi trường và giấy phép yêu cầu các biện pháp kiểm soát dựa trên các tác động được mô tả trong đơn cũng là một phương tiện chấp nhận được để chứng minh sự phù hợp với yêu cầu này. Bản tóm tắt các tác động môi trường và tầm quan trọng của chúng có được từ đơn xin cấp giấy phép và giấy phép sẽ được chấp nhận.  Nếu giấy phép không được gia hạn với tần suất theo quy định, thì các tác động cần phải được đánh  giá ba năm một lần cho bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động như một thông lệ tốt. 

Các cơ sở có thể sử dụng tiêu chuẩn và hướng dẫn này để đánh giá các rủi ro và tác động của môi trường ở cấp độ cơ sở.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

Có 

Đánh giá tác động môi trường phải có sẵn, toàn diện về tất cả các tác động môi trường và được hoàn thành theo bất cứ tiêu chuẩn, quy tắc hoặc quy định áp dụng nào.

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Phân tích tác động môi trường và đánh giá khía cạnh và/hoặc báo cáo đánh giá môi trường mới nhất của chính quyền địa phương


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý nhà máy có thể thể hiện nhận thức và sự hiểu biết về các khía cạnh và tác động quan trọng liên quan đến địa điểm làm việc không?
  • Ban Quản lý nhà máy có thể thể hiện được kiến thức về pháp luật và các quy định liên quan đến việc quản lý môi trường không?


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Tất cả các khía cạnh môi trường liên quan thuộc sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng của nhà máy được bao gồm trong báo cáo.
  • Tất cả các tác động môi trường theo quy định của địa phương cũng phải được bao gồm.
  • Đánh giá phải bao gồm một phân tích về ý nghĩa/tầm quan trọng của các tác động môi trường khác nhau. Quy trình đánh giá tầm quan trọng của các tác động môi trường phải được thực hiện định kỳ để tài liệu đó có thể lặp lại để so sánh các kết quả.

Tải lên: a) Danh sách các giấy phép cần thiết để cơ sở của bạn hoạt động và lịch của các hoạt động giấy phép; b) Tài liệu của các chương trình hoặc các hệ thống có sẵn để đánh giá và theo dõi trạng thái và việc gia hạn giấy phép môi trường và đảm bảo rằng bạn đang đáp ứng yêu cầu pháp luật đó.

Hãy trả lời là Có nếu bạn có một chương trình hoặc quy trình để giám sát sự tuân thủ với các giấy phép và quy định về môi trường. 

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để đảm bảo cơ sở có khả năng hành động và quản lý một quy trình (hoặc quy trình vận hành tiêu chuẩn) duy trì việc tuân thủ các giấy phép môi trường. 

 

Có sự tuân thủ với các quy định là một hoạt động kinh doanh cơ bản. Cơ sở phải đảm bảo rằng việc tuân thủ cơ bản được đáp ứng trước khi chuyển sang các cải thiện hiệu suất và cắt giảm. 

 

Giấy phép có các yêu cầu pháp lý phải được đáp ứng cũng như ngày hết hạn giấy phép.  Trả lời cho câu hỏi này sẽ giải thích các thực hành quản lý tiêu chuẩn của bạn được cơ sở tuân theo như thế nào để duy trì hiệu lực của giấy phép một cách hợp pháp bao gồm cả ngày hết hạn.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Ít nhất, bạn nên tạo một tài liệu được cập nhật thường xuyên trong đó theo dõi việc xem xét giấy phép môi trường của bạn và phương pháp cập nhật theo một lịch trình đã được ấn định. Nội dung của tài liệu theo dõi đó có thể bao gồm các khu vực tác động đến môi trường, tên giấy phép, tình trạng giấy phép, số giấy phép, thời hạn hợp lệ, các yêu cầu, người chịu trách nhiệm chính để đảm bảo sự tuân thủ, v.v. Bạn cũng có thể làm nhiều hơn như vậy và tạo một quy trình vận hành tiêu chuẩn chi tiết để theo dõi sự tuân thủ của tất cả các yêu cầu giấy phép.

Đây là một mẫu ví dụ cho giấy phép theo dõi: https://howtohigg.org/fem-landing/fem-templates/ 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
 • Yêu cầu về giấy phép môi trường của địa phương dành cho quốc gia hoặc địa phương tương ứng của cơ sở
 • Danh sách các giấy phép cần thiết cho cơ sở hoạt động
 • Các giấy phép được liệt kê trong phần Các Giấy phép ở Thông tin Địa điểm
 • Tài liệu của chương trình hoặc hệ thống hiện có để xem xét và theo dõi tình trạng và việc gia hạn của giấy phép môi trường và đảm bảo rằng bạn đang đáp ứng yêu cầu pháp lý đó
 • Các yếu tố bao gồm:
  • Cơ chế xem xét nội bộ
  • Nhân viên/bên có trách nhiệm
  • Quy trình gia hạn các giấy phép môi trường
  • Khung thời gian để gia hạn các giấy phép để đảm bảo sự tuân thủ
  • Kế hoạch hành động nếu các giấy phép môi trường hết hạn


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể giải thích quy trình và lịch dành cho việc đảm bảo rằng các giấy phép đang đáp ứng các yêu cầu pháp lý đó.
  • Các nhân viên chủ chốt tham gia vào quy trình này có thể giải thích vai trò và trách nhiệm của họ trong việc góp phần vào sự thành công của chương trình hiện có để đảm bảo rằng các giấy phép đang đáp ứng các yêu cầu pháp lý đó.


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các giấy phép hoạt động tốt cho tất cả các giấy phép được liệt kê để vận hành cơ sở

Chọn tất cả các chủ đề được hệ thống quản lý:

 • Năng lượng
 • Nước
 • Nước thải
 • Không khí
 • Chất thải
 • Hóa chất

Các kết quả được sử dụng để xây dựng kế hoạch cải thiện có thường xuyên được đánh giá không?

Tải lên: Tài liệu của hệ thống của bạn để xác định, theo dõi và xác minh định kỳ tất cả các luật, các quy định, các tiêu chuẩn, các quy tắc và các yêu cầu luật định và quy định khác dành cho các tác động môi trường quan trọng của bạn

Hãy trả lời là Có chỉ khi bạn có một hệ thống để theo dõi các yêu cầu.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để đánh giá xem sự quản lý của bạn có quy trình (hoặc quy trình vận hành tiêu chuẩn) đảm bảo rằng cơ sở thực hiện hành động theo luật pháp, quy định, tiêu chuẩn, quy tắc và các yêu cầu luật pháp và pháp lý khác đối với các tác động môi trường quan trọng của bạn ngoài giấy phép pháp lý.(Điều này không bao gồm giấy phép pháp lý. Xem Câu hỏi #4). 

Trong nhiều trường hợp, các cơ sở có thể có giấy phép hợp lệ nhưng thực tế họ không tuân thủ tất cả các yêu cầu về môi trường địa phương hoặc không có chương trình để xác định các luật nào được áp dụng cho nhà máy. Ví dụ: 1) cơ sở có giấy phép hợp lệ nhưng họ không biết nên kiểm tra các quy định nào đối với các hóa chất bị hạn chế về mặt pháp lý; 2) Tái chế nước/máy móc tiết kiệm năng lượng được yêu cầu bởi chính quyền địa phương nhưng không có mốc thời gian cụ thể để cơ sở hoàn thành hoặc không có hậu quả pháp lý cụ thể nào đối với giấy phép môi trường nếu họ không thay đổi máy móc. 

Các cơ sở cũng phải giám sát và xác minh các yêu cầu của ngành. Một ví dụ có thể là một cơ sở ở Trung Quốc bắt buộc phải tiết lộ về chương trình IPE. 

Tổ chức sản xuất của bạn có thể giám sát và xác minh các quy định ở cấp công ty mẹ hoặc ở cấp cơ sở.  Phản hồi sẽ xác định thực tiễn quản lý của bạn duy trì sự liên tục kinh doanh.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Việc thiết lập một quy trình cho việc xác định, giám sát và xác nhận sự tuân thủ về mặt môi trường cần phải là một phần của hệ thống quản lý môi trường chính thức của bạn. Quy trình này phải được ghi lại (ví dụ, thông qua một quy trình vận hành tiêu chuẩn), được duy trì và thực hiện bởi các nhân viên đủ trình độ có hiểu biết tốt về các quy định về môi trường. Phải tiến hành và ghi lại việc xem xét và cập nhật định kỳ các quy định về môi trường.

Đây là một mẫu ví dụ để theo dõi các quy định địa phương: https://howtohigg.org/fem-landing/fem-templates/ 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc 
  • Tài liệu của hệ thống của cơ sở để xác định, theo dõi và xác minh định kỳ tất cả các luật, quy định, tiêu chuẩn, quy tắc và yêu cầu luật định và quy định khác dành cho các tác động môi trường đáng kể của cơ sở. Cơ sở cần phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt nhất ở cấp quốc gia, cấp tỉnh, hoặc ngành công nghiệp.
  • Hệ thống cần phải bao gồm các yếu tố sau đây: 
   • Phạm vi của yêu cầu quy định cần được giám sát
   • Nhân viên/bên có trách nhiệm
   • Cơ chế xem xét & theo dõi nội bộ
   • Điều này xảy ra khi nào?
   • Bao lâu điều đó xảy ra một lần?
   • Quy trình cập nhật nội dung là gì?
   • Ai xem xét và phê duyệt nội dung?
   • Kế hoạch hành động cho bất cứ sự không tuân thủ nào?
  • Các ví dụ về các Tiêu chuẩn và quy tắc: 
   • Sử dụng hóa chất trong công việc của các quy ước về an toàn
   • Các quy định về quản lý các chất làm suy giảm tầng ô-zôn
   • Luật Quốc gia về Khuyến khích Sản xuất Sạch hơn
   • Tiêu chuẩn quản lý năng lượng
   • Tiêu chuẩn công nghệ tiết kiệm năng lượng
   • Cơ sở tiết kiệm năng lượng và tiêu chuẩn đánh giá của họ
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn
  • Ban Quản lý có thể mô tả hệ thống được sử dụng trong cơ sở để xác định, giám sát và kiểm tra định kỳ tất cả các luật, quy định, tiêu chuẩn, quy tắc và các yêu cầu pháp lý và quy định khác dành cho các tác động môi trường đáng kể của bạn.
  • Những Nhân viên Chủ chốt là những người thuộc hệ thống cần phải có khả năng giải thích rõ ràng vai trò của họ trong việc đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu về quy định được đáp ứng.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất 
  • Bằng chứng để hỗ trợ việc có sẵn một hệ thống đang được sử dụng trong cơ sở để xác định, theo dõi và kiểm tra định kỳ tất cả các luật, quy định, tiêu chuẩn, quy tắc và các yêu cầu pháp lý và quy định khác dành cho các tác động môi trường đáng kể của bạn

Tải lên được đề xuất: Tài liệu về các thủ tục có sẵn cho phép công nhân báo cáo các trường hợp khẩn cấp/vi phạm môi trường

Trả lời là Có nếu bạn có một quy trình được lập thành văn bản cho phép người lao động báo cáo các trường hợp khẩn cấp/vi phạm môi trường.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để đảm bảo người lao động có một kênh thích hợp để báo cáo về các trường hợp khẩn cấp/vi phạm môi trường.

Điều này rất quan trọng để ngăn chặn các cơ sở che đậy bất kỳ vi phạm nào và/hoặc trì hoãn các hành động khắc phục cần thiết để giảm sự ô nhiễm môi trường.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Mỗi người lao động đều có nghĩa vụ báo cáo những vi phạm quy định thực tế hoặc nghi ngờ. Cơ sở cần phải thiết lập và lập thành văn bản quy trình cho phép người lao động báo cáo các trường hợp khẩn cấp/vi phạm môi trường. Tài liệu cần phải đề cập rõ ràng các bước và các liên hệ có trách nhiệm mà người lao động có thể báo cáo. Cơ sở cũng cần phải đưa ra một tuyên bố để đảm bảo rằng sẽ không có công nhân nào bị trừng phạt hoặc trả thù vì đã báo cáo thông tin trung thực cho cơ quan thực thi pháp luật.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc
  • Hồ sơ thủ tục để người lao động báo cáo các trường hợp khẩn cấp/vi phạm môi trường
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Người lao động có biết về các thủ tục báo cáo các trường hợp khẩn cấp/vi phạm môi trường không?
  • Ban quản lý có phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng không có hậu quả tiêu cực nào đối với những nhân viên báo cáo khiếu nại không?
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất
  • Người lao động có thể tiếp cận các thủ tục dạng văn bản hoặc chính sách về báo cáo các trường hợp khẩn cấp/vi phạm môi trường.

Tải lên: Lịch bảo trì

Hãy trả lời là Có nếu bạn bảo trì tất cả các thiết bị bởi vì điều này rất quan trọng đối với việc quản lý các loại phát thải ra không khí, hiệu quả sử dụng năng lượng, hiệu quả sử dụng nước và những tác động môi trường khác.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là cho cơ sở của bạn có các quy trình bảo trì phù hợp dành cho việc quản lý các chất phát thải vào không khí, hiệu suất năng lượng, hiệu quả sử dụng nước, v.v. Việc bảo trì có thể hỗ trợ cơ sở của bạn đảm bảo sự tuân thủ, giảm chất thải do máy móc hoạt động không hiệu hoặc rò rỉ và xác định các cơ hội tiết kiệm.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Tất cả các trang thiết bị cho sản xuất và vận hành phải được bảo trì thường xuyên nhằm bảo đảm sự tuân thủ và giảm bớt tác động môi trường. Tùy thuộc vào loại thiết bị, thì tần suất và phạm vi bảo trì của thiết bị có thể khác nhau. Việc bảo trì phù hợp dành cho thiết bị có thể được đảm bảo thông qua những bước sau đây:

 • Bổ nhiệm ít nhất một kỹ sư hoặc kỹ thuật viên của cơ sở chịu trách nhiệm việc quản lý bảo trì thiết bị
 • Xác định phạm vi bảo trì và lên lịch trình cho tất cả các thiết bị.
 • Thiết lập một quy trình thường xuyên để bảo trì tất cả các thiết bị sản xuất và vận hành.
 • Biên soạn và lưu các nhật ký bảo trì.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc
  • Lịch trình bảo trì thiết bị
  • Nhật ký bảo trì thiết bị
  • Các quy trình bảo trì thiết bị, bao gồm những điều sau đây:
   • Một danh sách của tất cả các thiết bị được sử dụng cho việc sản xuất và đo lường
   • Ngày được Kiểm tra
   • Tình trạng Hiệu suất
   • Các Vấn đề đã được Xác định
   • Hành động Bắt buộc
   • Ngày Kết thúc Hành động
   • Tên của Nhân viên và Chữ ký
   • Ngày đến hạn cho việc kiểm tra tiếp theo
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ai chịu trách nhiệm cho việc thực hiện các quy trình bảo trì thiết bị?
  • Các quy trình được cập nhật thường xuyên như thế nào?

 

 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất
  • Người kiểm tra phải kiểm tra ngẫu nhiên thiết bị thấy tại nơi làm việc của cơ sở và tham chiếu danh sách thiết bị nhằm bảo đảm thiết bị được liệt kê đầy đủ và có sẵn các nhật ký bảo trì liên quan.

EMS – Cấp độ 2

Câu hỏi

Tải lên được đề xuất: Các hồ sơ từ đánh giá chiến lược quản lý hàng năm gần nhất

Hãy trả lời là Có chỉ khi bạn có bằng chứng về các đánh giá về việc quản lý được thực hiện trong năm 2021.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích của câu hỏi này là để thúc đẩy việc quản lý để thông báo chiến lược quản lý môi trường và/hoặc các cơ hội để trình bày tiến độ về môi trường cho đội ngũ quản lý của cơ sở hàng năm.

Việc quản lý môi trường toàn diện cần sự hỗ trợ của ban lãnh đạo để đạt hiệu quả – có một chiến lược phát triển bền vững lâu dài được xây dựng trong việc kinh doanh của bạn là một dấu hiệu quan trọng của phương pháp quản lý tiến bộ.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Tiến hành xem xét việc quản lý của các hệ thống quản lý môi trường cần phải là một quy trình liên tục có trọng tâm là thúc đẩy cải tiến. Nên có một lịch trình định sẵn dành cho cuộc họp ban lãnh đạo định kỳ (ví dụ như trên cơ sở hàng quý). Nên có ít nhất một lần xem xét việc quản lý toàn bộ hàng năm. Cuộc họp cần phải xem xét thông tin ví dụ như các kết quả của việc kiểm tra xác nhận và sự tuân thủ pháp luật, hiệu quả môi trường, tình trạng của các mục đích và các mục tiêu, tình trạng của các hành động phòng ngừa & điều chỉnh, các khuyến nghị dành cho việc cải thiện, v.v.

ISO 14001 có các mục đích và quy trình chi tiết cho việc xem xét quản lý. Có tám mục khác nhau được yêu cầu cho việc xem xét quản lý thành công:

 1. Các kết quả của các cuộc kiểm toán nội bộ, sự tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác mà tổ chức đó phải tuân theo
 2. Thông báo từ các đối tác bên ngoài
 3. Hiệu suất môi trường
 4. Tiến độ của mục đích và các mục tiêu
 5. Tiến độ của các hành động khắc phục
 6. Các hoạt động tiếp theo từ lần xem xét việc quản lý trước đây
 7. Các hoàn cảnh thay đổi bao gồm việc cập nhật các yêu cầu về mặt pháp lý
 8. Các đề xuất về cải tiến

Hướng dẫn và lời khuyên bổ sung về thực hiện xem xét việc quản lý: https://advisera.com/14001academy/blog/2014/07/30/can-ems-management-review-useful/

https://www.deq.virginia.gov/Portals/0/DEQ/AboutUs/EMS/EMS01%20DEQ%20EMS%20Manual.pdf  

Nhấn vào đây để xem một kế hoạch thực hiện mẫu dành cho một xưởng sản xuất có quy mô nhỏ/vừa

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc
  • Kế hoạch họp để xem xét việc quản lý EMS của địa điểm
  • Chương trình nghị sự của cuộc họp về xem xét việc quản lý EMS của địa điểm
  • Biên bản cuộc họp, kế hoạch hành động & thời gian biểu
  • Hồ sơ về việc tham dự cuộc họp
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn
  • Ban quản lý cần phải nêu rõ được chi tiết về chiến lược bền vững lâu dài hiện tại
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất
  • Các tài liệu đào tạo cho khoá đào tạo gần đây nhất được tiến hành trong năm qua
  • Các tài liệu đào tạo dành cho các nhân viên tham dự

Tải lên: a) Danh sách các cá nhân chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến môi trường; b) Thủ tục tham chiếu chéo việc các cá nhân được liệt kê có năng lực kỹ thuật cần thiết để thực hiện công việc của mình

Hãy trả lời là Có nếu bạn có thể giải thích cách bạn đảm bảo rằng các nhân viên môi trường: a) có năng lực kỹ thuật, b) được cung cấp các khóa đào tạo hoặc các chứng chỉ cần thiết, và c) được đánh giá về năng lực hàng năm.

Trả lời Một phần Có nếu bạn có thể chứng minh năng lực của nhân viên nhưng vẫn chưa có một quy trình dành cho việc xem xét hiệu suất hàng năm

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để chứng minh giá trị trong việc đào tạo kỹ thuật cho nhân viên và/hoặc thuê nhân viên có trình độ kỹ thuật (trình độ đại học, kinh nghiệm làm việc trước đây, các chứng chỉ chương trình đào tạo) để quản lý các tác động về môi trường của cơ sở của bạn.

Một trong những rào cản lớn đối với sự tiến bộ về tính bền vững là thiếu chuyên môn kỹ thuật. Có nhân viên có chuyên môn kỹ thuật cao trong các lĩnh vực tác động có liên quan là điều tạo nên sự khác biệt giữa những người dẫn đầu và những người mới bắt đầu trong công việc về sự bền vững.

Ví dụ, để cải thiện việc sử dụng năng lượng và nước ngay tại chỗ, thì cần phải có người biết về máy móc/các công nghệ mà bạn sử dụng và lượng năng lượng/nước được sử dụng. Bạn cần có ai đó tại địa điểm có thể kiểm tra nhà máy và biết làm thế nào để phát hiện ra rò rỉ hoặc những điều không hiệu quả khác.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Thuê một người có nền tảng về kỹ thuật hoặc các lĩnh vực kỹ thuật khác là điều có giá trị để quản lý hiệu quả các tác động môi trường tại một cơ sở. Nếu việc thuê một chuyên gia kỹ thuật không phải là một sự lựa chọn, thì hãy đầu tư vào việc đào tạo kỹ thuật cho các nhân viên hiện có (Ví dụ: Chứng chỉ về ANSI/ISO 14001: Standard), thể hiện kỹ năng chuyên môn đã được phát triển theo thời gian như thế nào (ví dụ: nhân viên đã trải qua nhiều năm trong cùng một vai trò với những cải thiện về môi trường đã được chứng minh), hoặc việc thuê một nhà tư vấn/cố vấn có chuyên môn kỹ thuật là các giải pháp khác.

Ngoài ra, các khóa đào tạo bên ngoài dành cho nhân viên để trở thành các kiểm toán viên EMS nội bộ có thể được cung cấp (ví dụ: tham gia các khóa đào tạo kiểm toán viên EMS nội bộ được chứng nhận bởi một tổ chức chuyên môn có uy tín ví dụ như Viện Quản lý và Đánh giá Môi trường (Institute of Environmental Management & Assessment – IEMA), Tổ chức Đăng ký Quốc tế của Kiểm toán viên được Chứng nhận (International Registration of Certified Auditors – IRCA), v.v.)

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Danh sách của các cá nhân chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến môi trường
  • Biểu đồ tổ chức nhóm quản lý môi trường
  • Vai trò & trách nhiệm, và nền tảng & trình độ chuyên môn của họ trong lĩnh vực tương ứng
  • Các chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của họ
  • Các hồ sơ đào tạo cho thấy người phụ trách đã được đào tạo theo từng thời điểm để cập nhật kiến \u200B\u200Bthức của họ trong lĩnh vực quản lý Môi trường


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể giải thích cách thức mà họ đảm bảo rằng họ có những cá nhân có năng lực kỹ thuật cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả
  • Các nhân viên chịu trách nhiệm có thể chứng minh kiến thức và chuyên môn của họ có liên quan đến các lĩnh vực quản lý môi trường mà họ giám sát
  • Ban Quản lý cung cấp các cơ hội đào tạo và phát triển dành cho các nhân viên chịu trách nhiệm về việc quản lý môi trường

 

 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các chứng chỉ hoặc các khóa đào tạo được cung cấp cho các cá nhân được liệt kê là những người chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến môi trường
  • Đánh giá hàng năm về hiệu suất công việc của nhân viên để đảm bảo họ đang đáp ứng năng lực kỹ thuật cần thiết để thực hiện công việc của họ
  • Năng lực của nhân viên để thông báo các trách nhiệm và sự tiến bộ của họ so với các mục tiêu của họ trong suốt chuyến thăm địa điểm

Có Một phần

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Danh sách của các cá nhân chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến môi trường
  • Các mô tả về công việc dành cho danh sách các cá nhân chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến môi trường
  • Các kế hoạch phát triển dành cho nhân viên để đảm bảo rằng họ có trình độ kiến \u200B\u200Bthức và các nguồn lực kỹ thuật thích hợp để quản lý thành công các lĩnh vực trách nhiệm của họ


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể giải thích cách thức mà họ đảm bảo rằng họ có các cá nhân chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến môi trường cũng có năng lực kỹ thuật cần thiết để thực hiện công việc của họ.


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các chứng chỉ hoặc các khóa đào tạo được cung cấp cho các cá nhân được liệt kê là những người chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến môi trường

EMS – Cấp độ 3

Câu hỏi

Tải lên: Kế hoạch thúc đẩy nhận thức về chiến lược môi trường cho người lao động.

Hãy trả lời là Có nếu bạn có thể chứng minh cách thức các chiến lược môi trường của bạn đã được thông báo cho người lao động.

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn đang trong quá trình xây dựng một kế hoạch thông báo.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để ban quản lý của cơ sở thông báo chiến lược môi trường và kế hoạch hành động của bạn tới những người lao động của cơ sở thông qua các khóa đào tạo, thư thông báo, áp phích, hoặc các cơ chế khác.

Những người lao động đóng một vai trò quan trọng trong việc có bao nhiêu năng lượng và nước được sử dụng, có bao nhiêu chất thải được tạo ra, cách thức quản lý các hóa chất, và cũng có thể hỗ trợ xác định các cải tiến đối với các tác động về không khí và nước thải. Bằng cách thông báo các kế hoạch của bạn để cải thiện các tác động về môi trường của bạn, bạn sẽ hỗ trợ thúc đẩy và huy động lực lượng lao động của bạn để hỗ trợ bạn trong những cải thiện này.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Là một bước đầu tiên, một cơ sở cần phải thiết lập một kế hoạch thông báo nội bộ trong đó xác định các cách khác nhau để thông báo về chiến lược môi trường của cơ sở.

Một ví dụ về việc thông báo bao gồm các áp phích ở một địa điểm dễ dàng nhìn thấy có nêu các hành vi hoặc các chiến lược được ưu tiên (ví dụ: Làm thế nào để tiết kiệm năng lượng và nước trong các khu tập thể/nhà bếp/nhà vệ sinh, hoặc các quy trình xử lý chất thải phù hợp ví dụ như những gì có thể được tái chế).

Các ví dụ nâng cao hơn về việc thông báo như vậy bao gồm việc có các cuộc họp, các cuộc rà soát và buổi đào tạo chính thức để thông báo cho các nhân viên về tiến độ so với các chỉ số chính đo lượng hiệu quả (KPI’s) được xác định bởi chính sách/chiến lược về môi trường. Ví dụ, một số công ty đã mở rộng chương trình giáo dục này để cung cấp các ưu đãi cho những người lao động đề xuất các cải tiến về quy trình làm cho cơ sở hiệu quả hơn.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc
  • Các kế hoạch dành cho việc nâng cao nhận thức về chiến lược môi trường cho những người lao động bao gồm lịch trình và tần suất của các thông báo cũng như nội dung cần được cung cấp, các hồ sơ giờ giấc đi làm và các đánh giá của nhân viên về sự thành công của chương trình.
  • Các chiến thuật về các thông báo có thể bao gồm: khẩu hiệu, áp phích, bản thông tin, trò chơi & cuộc thi, giải thưởng, đại diện nhóm/bộ phận, khóa đào tạo, việc chia sẻ thông lệ tốt nhất, thông báo phát sóng, v.v.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn
  • Ban Quản lý có thể giải thích cách thức họ nâng cao nhận thức về chiến lược môi trường cho những người lao động ở các cấp độ khác nhau trong tổ chức.
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất
  • Các bằng chứng để hỗ trợ ban quản lý trong việc nâng cao nhận thức về chiến lược môi trường, trong đó có thể bao gồm các áp phích ở nơi dễ dàng nhìn thấy được, các tài liệu của khóa đào tạo được cung cấp cho những người lao động, các biên bản cuộc họp chính thức và các tờ đăng ký, các báo cáo đánh giá, v.v.
  • Các nhân viên có thể chứng minh nhận thức của họ về toàn bộ hoặc các thành phần của chiến lược môi trường.

Có Một phần

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Có một kế hoạch cho việc nâng cao nhận thức về chiến lược môi trường cho những người lao động và việc thực hiện sẽ bắt đầu trong năm nay.


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể trình bày rõ ràng các kế hoạch và có thể xác nhận cách thức và thời gian việc thực hiện sẽ bắt đầu.


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các ngày của khóa đào tạo, các ví dụ về tài sản thế chấp giáo dục, những người đào tạo nhân viên được chỉ định, v.v.

Tải lên: Danh sách tất cả các nhà thầu phụ có bằng chứng về sự tham gia Chỉ số Higg: ví dụ như hiển thị Mô-đun Higg.org được chia sẻ hoặc tài liệu khác về kết quả Mô-đun của họ ví dụ như xuất kết quả được gửi qua thư điện tử.

Hãy trả lời là Có nếu bạn đã tham gia cùng bất cứ nhà thầu phụ nào trong đánh giá môi trường bằng cách sử dụng Chỉ số Higg.

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn có kế hoạch tham gia cùng các nhà thầu phụ bằng việc sử dụng Chỉ số Higg

Hãy trả lời là Không Áp dụng” nếu bạn không có nhà thầu phụ

Phạm vi nhà thầu phụ cho câu hỏi này chỉ bao gồm nhà thầu phụ được dùng cho khâu sản xuất.

Nhà thầu phụ thường là một thực thể được một nhà sản xuất thuê để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể cũng được coi là nhiệm vụ đặc biệt hoặc các bước quy trình sản xuất. Các nhà sản xuất thuê các nhà thầu phụ vì họ không có chuyên môn hoặc nguồn lực tại cơ sở và họ cần các dịch vụ từ các nhà thầu phụ để hoàn thành một phần của quy trình sản xuất hoặc một số công việc nhất định để sản xuất hàng hóa thành phẩm. Ví dụ, các nhà sản xuất hàng may mặc cắt và may có thể cần phải thuê các nhà thầu phụ cho các quy trình, ví dụ như nhuộm, may, thêu và in lưới.

 

 

Các nhà thầu phụ có thể có hoặc không có kết nối quyền sở hữu trực tiếp với nhà sản xuất. Các cơ sở hàng hóa thành phẩm thực hiện quy trình sản xuất hoàn chỉnh, ngay cả khi chúng không thuộc sở hữu tư nhân của nhà sản xuất/công ty mẹ của nhà sản xuất, không nên được coi hoặc gọi là nhà thầu phụ trong bối cảnh Higg FEM.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để thúc đẩy Higg FEM và thông báo lý do tại sao  hiệu quả môi trường lại quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn với các nhà thầu phụ, và làm việc với họ để đánh giá hiệu suất của chính họ, giám sát các tác động và cải thiện.

Các tác động đến môi trường của các sản phẩm mà bạn sản xuất bao gồm các tác động của các nhà thầu phụ của bạn. Ví dụ, nếu bạn giao thầu lại bước rửa cuối cùng của việc sản xuất vải chất liệu denim, thì điều quan trọng là nhà thầu phụ của bạn phải biết các rủi ro về nước của họ và có thực hiện biện pháp giảm sử dụng nước. Hoặc nếu bạn sản xuất vải và bạn giao thầu lại một quy trình in lưới, thì điều quan trọng là nhà thầu phụ của bạn phải thực hiện biện pháp tuân thủ Danh sách Chất bị Hạn chế.

Đây là một thông lệ tiên tiến hơn mà các nhà lãnh đạo môi trường cần phải thúc đẩy. Điều quan trọng là bạn phải bắt đầu với các thông lệ Cấp độ 1 để đảm bảo rằng bạn có chiến lược môi trường và kế hoạch hành động của riêng bạn, trước khi áp dụng các nỗ lực của bạn với các nhà thầu phụ của bạn.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Các cách để thu hút các nhà thầu phụ liên quan đến việc tận dụng Chỉ số Higg để giáo dục, đánh giá hiệu suất và xác định các cơ hội cải tiến. Bạn có thể mời các nhà thầu phụ của bạn hoàn tất Higg FEM và chia sẻ kết quả của họ với bạn. Bất cứ sự tham gia và sự hợp tác nào đều cần phải liên tục để cải tiến được theo dõi và quản lý theo thời gian. Nên theo dõi tài liệu có liên quan, ví dụ như các tài liệu đào tạo, các tài liệu về cam kết về môi trường được ký kết, các báo cáo đánh giá địa điểm.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Danh sách của tất cả các nhà thầu phụ mà cơ sở của bạn tiến hành kinh doanh cùng và những nhà thầu phụ nào đã đăng các mô-đun Higg FEM
  • Có được một danh sách từ phòng kế toán và tham khảo chéo tất cả các nhà thầu phụ được liệt kê
  • Bằng chứng về sự tham gia sử dụng Chỉ số Higg: ví dụ, hiển thị các kết nối Higg.org và các mô-đun được chia sẻ hoặc các tài liệu khác về các kết quả mô-đun của nhà thầu phụ ví dụ như bản xuất ra được gửi thư điện tử của các kết quả.
  • Cơ sở cần phải chứng minh một hệ thống đánh giá về nhà thầu phụ và kế hoạch giám sát trong đó cần phải bao gồm các mục ví dụ như:
  • một khóa đào tạo EMS dành cho các nhà thầu phụ để đảm bảo rằng họ hiểu các yêu cầu của cơ sở của bạn và bất cứ mục tiêu nào mà họ phải đạt được
  • một kế hoạch đào tạo hàng năm
  • các tài liệu đào tạo
  • các hồ sơ đào tạo, ví dụ như một danh sách những người tham gia

 

 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể chứng minh mức độ mà các nhà thầu phụ của họ đang sử dụng Higg
  • Ban Quản lý có thể trình bày rõ cách thức mà họ đang sử dụng các kết quả Higg của các nhà cung cấp để thúc đẩy các cải tiến về môi trường cho chuỗi giá trị.


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Tài liệu có liên quan về sự tham gia của nhà thầu phụ (ví dụ như hợp đồng, các tài liệu thông báo tới các các nhà thầu phụ, các kết quả Chỉ số Higg dành cho các nhà cung cấp)

Có Một phần

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Danh sách của TẤT CẢ các nhà thầu phụ mà cơ sở tiến hành kinh doanh với và những nhà thầu phụ nào mà họ tham gia với hoặc có kế hoạch tham gia với trong việc sử dụng Higg
  • Việc tham gia với các nhà thầu phụ đang được tiến hành hoặc có sẵn một kế hoạch để tham gia với họ, nhưng không có hoặc đã hoàn thành hoặc chia sẻ Higg hạn chế đã xảy ra: ví dụ như lời mời qua thư điện tử để đăng ký, lời mời gửi qua thư điện tử để tham gia với mô tả của Higg


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể giải thích lý do tại sao và cách thức mà họ có kế hoạch tham gia với các nhà thầu phụ của họ về hiệu quả môi trường của họ trong việc sử dụng Higg


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các bằng chứng cho thấy rằng một kế hoạch đang được tiến hành và ngày tháng đã được thiết lập cho việc tham gia của nhà thầu phụ

Không áp dụng

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Bằng chứng rằng các nhà thầu phụ không được sử dụng cho các hoạt động sản xuất

Cơ sở của bạn tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường bằng những cách nào:

 • Chúng tôi hỗ trợ (bằng tài chính hoặc phương thức khác) các dự án bảo tồn hoặc cải thiện đối với những vấn đề môi trường (ví dụ: bảo tồn đầm lầy)
 • Chúng tôi làm việc với những doanh nghiệp tương tự để chia sẻ những phương thức tốt nhất trong quản lý môi trường.
 • Chúng tôi tham gia đối thoại với các cộng đồng địa phương để hiểu quan điểm của họ về việc một công ty như chúng tôi cần phải quản lý các tác động môi trường của chúng tôi như thế nào.
 • Chúng tôi làm việc trong một nhóm bao gồm các bên liên quan khác tại địa phương bao gồm chính quyền và các cộng đồng để cùng nhau hiểu và giải quyết các vấn đề môi trường tại địa phương.
 • Chúng tôi trực tiếp tham gia với cơ quan quản lý địa phương hoặc quốc gia về các vấn đề về quy định hoặc quản lý môi trường.
 • Chúng tôi cùng nhau làm việc trong một nhóm với các bên liên quan khác tại địa phương, để tham gia giải quyết cùng với các cơ quan quản lý địa phương hoặc quốc gia về các vấn đề về quy định hoặc quản lý môi trường.
 • Khác

Tải lên được đề xuất: a) Bằng chứng về cải thiện môi trường tại địa phương (ví dụ: cộng đồng, lưu vực sông, v.v.); b) Danh sách các bên hữu quan tại địa phương và ngày tháng tham gia hoạt động; c) Hình ảnh, bài viết hoặc bài báo; Danh sách các tổ chức/sáng kiến mà bạn hỗ trợ.

Hãy trả lời là Có nếu bạn đã tham gia ở phạm vi địa phương của bạn (ví dụ như cộng đồng của bạn, lưu vực sông của bạn, khu vực của bạn) và có thể cho thấy những cải tiến và các danh sách của các bên liên quan mà bạn đã làm việc cùng.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để tạo dựng sự tham gia với mọi người, các doanh nghiệp, và các tổ chức trong cộng đồng xung quanh cơ sở của bạn về các thông lệ và cải thiện môi trường.

Thông lệ này rất quan trọng bởi vì cơ sở của bạn có tác động trực tiếp đến môi trường địa phương mà cơ sở của bạn đang được đặt tại đó. Điều này có lợi cho cơ sở của bạn để tham gia cùng với các tổ chức địa phương có thể bao gồm chính quyền, các tổ chức phi chính phủ, các thành viên cộng đồng và các tác động môi trường để kết hợp sâu hơn việc cải thiện môi trường vào bối cảnh địa phương của bạn.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Một cách quan trọng để tham gia vào cộng đồng là hợp tác với các cơ quan quản lý địa phương hoặc các nhà máy xử lý nước thải tập trung để cải thiện hiệu quả môi trường và đầu tư. Ví dụ:

 • Tổ chức làm sạch rác tại địa phương hoặc tặng các phần thưởng cho các gia đình địa phương xử lý chất thải điện tử đúng cách.
 • Tổ chức gây quỹ địa phương dành cho các tổ chức phi lợi nhuận về môi trường.
 • Tổ chức các sự kiện giáo dục dành cho trẻ em để bắt đầu việc quản lý môi trường

Tài liệu tham khảo: Các tùy chọn trả lời được lấy từ bản câu hỏi về các dự án nước của Liên đoàn Động vật Hoang dã Thế giới.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Bằng chứng về việc cải thiện môi trường trong bối cảnh địa phương của họ (ví dụ như cộng đồng, lưu vực sông, v.v.) ví dụ như các khoản đóng góp cho các tổ chức từ thiện địa phương; tham gia vào các sáng kiến môi trường ở địa phương; các kết quả của việc phục vụ cộng đồng; các bài báo về sự tham gia vào cộng đồng địa phương; các kết quả của công tác chính sách về môi trường; v.v.
  • Danh sách của các bên liên quan ở địa phương và các ngày tham gia


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban Quản lý có thể giải thích cách thức họ tham gia vào việc cải thiện môi trường trong bối cảnh địa phương của họ.


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Tài liệu chứng minh cho việc tham gia với cộng đồng địa phương:
  • Các hình ảnh hoặc video của sự kiện
  • Các đóng góp từ thiện
  • Các bài báo

Nếu có, thì đó loại nhà cung cấp nào?:

 • Nhà cung cấp hóa chất
 • Nhà cung cấp nguyên vật liệu thô
 • Các nhà cung cấp khác, vui lòng mô tả

Tài liệu tải lên đề xuất: Danh sách tất cả các nhà cung cấp thượng nguồn có bằng chứng về sự tham gia Chỉ số Higg: ví dụ như hiển thị Mô-đun Higg.org được chia sẻ hoặc tài liệu khác về kết quả Mô-đun của họ ví dụ như trích xuất kết quả được gửi qua thư điện tử.

Hãy trả lời là Có nếu bạn đã tham gia cùng bất cứ nhà cung cấp thượng nguồn nào trong đánh giá môi trường bằng cách sử dụng Chỉ số Higg.

Hãy trả lời là Có Một phần nếu bạn có kế hoạch thu hút sự tham gia của các nhà cung cấp thượng nguồn vào việc sử dụng Chỉ số Higg.

Các nhà cung cấp thượng nguồn thường là một thực thể cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà sản xuất cuối cùng xử lý nguyên liệu. Ví dụ, các nhà máy sản xuất vải, nhà máy sản xuất khóa và nút là nhà cung cấp thượng nguồn phổ biến cho một nhà máy may cắt.

Ý định của câu hỏi là gì?

Mục đích là để thông báo lý do tại sao hiệu quả môi trường lại quan trọng tới các nhà cung cấp thượng nguồn, và làm việc với họ để đánh giá hiệu suất của họ, giám sát các tác động, và cải thiện việc sử dụng Higg Index.

Các tác động đến môi trường của các sản phẩm mà bạn sản xuất bao gồm các tác động của các nhà cung cấp của bạn. Ví dụ, bạn muốn đảm bảo rằng bạn đang mua các hóa chất từ một nhà cung cấp hóa chất cung cấp cho bạn tất cả các thông tin mà bạn cần để xác nhận việc sử dụng và lưu trữ một hóa chất đúng cách. Hoặc bạn có thể chọn làm việc với một nhà cung cấp hoá chất giao hóa chất trong các bể chứa thay vì các thùng để giảm chất thải. Hoặc nếu bạn lắp ráp giày dép, thì bạn có thể chọn làm việc với các nhà cung cấp bộ phận để hiểu được tác động môi trường của riêng họ và đang tiến hành các bước để cải thiện. Hoặc nếu bạn sản xuất các hàng dệt may, thì bạn muốn lấy nguồn từ một nhà máy vải có hệ thống xử lý nước thải có hiệu quả và không làm ô nhiễm các nguồn nước địa phương trong khi nhuộm vải của sản phẩm của bạn.

Một cách dễ dàng để trả lời “có” cho câu hỏi này là mời các nhà cung cấp của bạn hoàn thành Higg FEM và chia sẻ các kết quả của họ với bạn.

Đây là một thông lệ tiên tiến hơn mà các nhà lãnh đạo môi trường cần phải thúc đẩy. Điều quan trọng là bạn phải bắt đầu với các thông lệ Cấp độ 1 để đảm bảo rằng bạn có chiến lược môi trường và kế hoạch hành động của riêng bạn, trước khi áp dụng các nỗ lực của bạn với các nhà cung cấp của bạn.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Các cách để thu hút sự tham gia của các nhà cung cấp thượng nguồn liên quan đến việc tận dụng Higg FEM để giáo dục, đánh giá hiệu suất và xác định các cơ hội cải thiện. Bất cứ sự tham gia và sự hợp tác nào đều cần phải liên tục để cải tiến được theo dõi và quản lý theo thời gian. Nên theo dõi tài liệu có liên quan, ví dụ như các tài liệu đào tạo, các tài liệu về cam kết về môi trường được ký kết, các báo cáo đánh giá địa điểm. Xem “Điều này sẽ được xác nhận như thế nào” dành cho tài liệu bắt buộc.

Khi theo dõi hiệu suất về môi trường của một nhà cung cấp, nên có một lịch trình để giám sát thường xuyên hiệu suất. Nên xem xét tài liệu và đến địa điểm của nhà máy. Higg FEM có thể được sử dụng như một công cụ để giám sát các nhà cung cấp thượng nguồn.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Liệt kê TẤT CẢ các nhà cung cấp thượng nguồn mà cơ sở có giao dịch kinh doanh với
  • Bằng chứng về việc tham gia sử dụng Higg Index: ví dụ: thư mời đăng ký qua email, các nội dung trao đổi/yêu cầu hoàn tất, chia sẻ Mô-đun Higg.org, tài liệu về kết quả Mô-đun của họ.
  • Nội dung trao đổi với các nhà cung cấp thượng nguồn và phản hồi của họ về việc sử dụng Higg Index 


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban quản lý có thể cung cấp bản mô tả phạm vi tham gia của nhà cung cấp thượng nguồn
  • Xem xét lại quá trình theo dõi các nhà cung cấp thượng nguồn sử dụng Higg Index


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Tài liệu liên quan về sự tham gia của nhà cung cấp thượng nguồn (ví dụ như Hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên lạc với các nhà cung cấp thượng nguồn)

Có Một phần

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Liệt kê TẤT CẢ các nhà cung cấp thượng nguồn mà cơ sở có giao dịch kinh doanh với
  • Kế hoạch sẵn có để tham gia với các nhà cung cấp trong sử dụng Higg Index cho chu kỳ áp dụng sắp tới


 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ban quản lý có thể giải thích cách thức họ dự định sẽ tham gia với các nhà cung cấp thượng nguồn về hiệu quả môi trường của họ


 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các bằng chứng cho thấy rằng một kế hoạch đang được tiến hành và ngày tháng đã được thiết lập cho việc tham gia của nhà cung cấp thượng nguồn.

Các Tài liệu Tham khảo Khác:

  • Câu hỏi này có thể được sử dụng để thông báo các phản hồi cho Bộ Công cụ Dệt May Gia đình và May mặc của Tổ chức Bền vững. Phát thải Khí Nhà Kính – Chuỗi Cung ứng, Sử dụng Nước – Chuỗi Cung ứng, việc Tạo Nước thải – các Chỉ số Chính Đo lượng Hiệu quả của Chuỗi Cung ứng bàn đến các tác động về môi trường từ các nhà cung cấp ngược chiều. Dữ liệu của cơ sở có thể được tổng hợp theo nhãn hiệu để xác định việc quản lý và giảm nhẹ tác động về môi trường có liên quan đến sản phẩm cuối cùng.