Atık Su

General Introduction

Atıksu, düzgün bir şekilde yönetilmez, arıtılmaz ve boşaltılamazsa çevredeki doğal sistemler ve topluluklar için kirlilik ve kontaminasyona önemli katkıda bulunabilir. Tüm tesislerde bir çeşit atık su bulunur:

 • Evsel kullanım: tuvaletler, duşlar, mutfaklar, temizlik vb.
 • Endüstriyel kullanım: üretim, yağlama, soğutma, bakım, üretim makinelerinin temizliği, vb.

Değerlendirme sorularını cevaplamadan önce, tesisinizin atık su arıtımı ve boşaltma yaklaşımını tanımlamanız istenecektir. Aşağıdaki kullanım ve arıtma yöntemleri tesisiniz için hangi Atık su sorularının iletilmesi gerektiğini belirleyecektir:

 • Sanayi ve / veya evsel atık su?
 • Sahada arıtma, saha dışında arıtma, hem sahada hem saha dışında arıtma veya Sıfır Sıvı Boşaltımı?

Higg Atık Su Bölümü sizden aşağıdakileri ister:

 • Endüstriyel ve / veya domestik operasyonlardan üretilen atıksu miktarının izlenmesi
 • En son kalite testinde ZDHC Atık Su Kuralları gibi izinlere veya endüstri standardına (standartlarına) uymayan tüm atık su kalite parametrelerinin rapor edilmesi
 • Tesis dışı atıksu arıtma tesisinin (varsa) adını ve kalite sonuçlarını bildirme
 • Düzenli arıtma başarısız olursa yedek işlemi açıkla (varsa)
 • Uygun çamur boşaltımının sağlanması (varsa)
 • Tesisinizin proses atık suyunu proses suyu olarak tekrar kullanıp kullanmadığını ve / veya geri dönüşümünü sağlayıp sağlamadığını bildirme (varsa)

Atık Suya Giriş

Bu bölüm, tesisinizde yeniden kullanılması planlanmayan bir sahadan ayrılan suya atıfta bulunmaktadır. Atıksular uygun bir şekilde ele alınmaz, depolanmaz, aktarılmaz, arıtılmaz ve / veya yok edilmezse çevre kirliliğinin önemli bir nedeni olabilirler.

Tesisiniz, operasyonlarının herhangi bir aşaması için su kullanıyorsa, bir takım endüstriyel atık su veya sıvı atımı olacaktır. Bu, endüstriyel işleme, yağlama, soğutma, bakım, temizlik ve evde kullanım gibi (örneğin yurtlar, banyolar, duşlar, mutfaklar) tesisinizin alanındaki tüm üretim ve / veya ticari faaliyetleri kapsar. Bunlardan herhangi biri bir tesiste bulunuyorsa, saha bir şekilde atıksu ve buna bağlı boşaltımlar ve atıklar içerir.

Atık su boşaltımı çeşitli şekillerde meydana gelebilir:

 • endüstriyel, tarımsal veya ticari süreçlerin çeşitli aşamalarından kaynaklanan proses atık suları (veya “ticaret”);
 • soğutma atık suyu veya diğer kontaksız atık su (örneğin, yıkama soğutucuları);
 • istim‐boşaltma (örneğin, kompressörlerden, kazanlardan);
 • sıhhi / evsel atık su (örneğin, tuvaletler, lavabolar vb.).

Diğer türlü sıvı boşaltımları aşağıdakileri içerir:

 • çatılardan, sabit duran alanlardan, park yerlerinden vb., yağmur suyu akışı (bazen yüzey suyu akışı olarak da anılır);
 • yangın suyu (yangınla mücadele tatbikatlarında akan su)

Sıkça sorulan soru, “atık suyu, endüstriyel veya evsel olarak nasıl sınıflandırabilir” şeklindedir. Aşağıda halen açık ve net olmayan durumlara ilişkin bir takım notlarla birlikte karar vermenize yardımcı olacak bir diyagram yer almaktadır.

Atık suların yönetimi için en uygun veya etkili seçeneklerle ilgili kararlar (örneğin yerinde arıtma, yeniden kullanım için saha dışında arıtma seçenekleri vb.), aşağıdakileri de içeren bir dizi faktöre bağlı olacaktır:

 • Tesis lokasyonu
 • Harici altyapının mevcudiyeti
 • Üretilen atıksuyun hacmi
 • Atık suyun içeriği
 • Sahada‐ (veya‐saha dışında) arıtılan atık suyun yeniden kullanımı
 • Maliyet
 • Yerel düzenleyicilerin koşulları

Arıtılacak atık suyun miktarı ve kalitesi, söz konusu atık su akışı için arıtma veya bertaraf seçeneklerini etkileyecek / yönetecektir. Örneğin, aşağıda belirtilenler arasında önemli farklar olabilir:

 • Atık su hacmi ve akış debisi
 • Toplam askıdaki katı maddelerin (AKM) içeriği
 • Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ)
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)
 • Potansiyel Zehirlilik (örneğin, kimyasal maddeler, ilaçlar / antibiyotikler vb.)
 • Ağır metal içeriği (örneğin antimon, arsenik, kadmiyum, krom, kobalt, bakır, siyanür, kurşun, civa, nikel, çinko vb.)
 • pH (asitlilik/alkalinite)
 • Renk
 • Sıcaklık
 • Yüzey aktif maddeler
 • Nitrojen ve fosfor içeriği
 • Yağ ve makine yağı, diğerlerinin yanı sıra

Yerinde atık su arıtımı, yalnızca fabrika tarafından kullanılan ve yönetilen atık su arıtma tesisidir. Yerinde işlemden geçirildikten sonra, atık su ilgili sınırları yerine getirebilir ve doğrudan çevreye ya da saha dışındaki bir 3. parti arıtma tesisine (kısmi yerinde arıtma olarak bilinir) boşaltılabilir.

Saha dışı atıksu arıtımı, atık sularını toplayarak ikiden fazla kirletici madde deşarjına atıksu arıtma hizmeti veren üçüncü taraf bir işletme veya kuruluştur ve doğrudan çevreye boşaltılan atık su ilgili sınırlar ile uyumlu olmalıdır. Tesis dışı arıtım, kamu atıksu arıtma tesisi, bölgesel atık su arıtma tesisi (örneğin, sanayi parkı, sanayi bölgesi vb.) olabilir.

Sıfır sıvı boşaltımı (ZLD), suyun hiçbir şekilde tesisten sıvı formda ayrılmasına izin vermeyecek şekilde tasarlanmış bir arıtma prosesidir.  Yerinde ZLD arıtma sistemi bulunan bir tesiste atık suyun neredeyse tamamı, tesisten tahliye edilen tek su, buharlaşma veya arıtma tesisi işlemlerinden kaynaklanan çamurdaki nem şeklinde olacak şekilde arıtılır ve geri dönüştürülür.  (Kaynak: https://www.roadmaptozero.com/output – bkz. ZDHC Atık Su Kuralları, tanımlar bölümü).  Tesiste sıvı tahliyesi varsa tesis, ZLD arıtma sistemine sahip olarak değerlendirilmez.

Endüstri Standartlarına Referans

Ortak organizasyonlarımızın bir tanesi olan Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) grubu, atık suyun yönetilmesi ve sektörün tehlikeli kimyasalların sıfır boşaltımı hedefine doğru yönlendirilmesi için bir rehber olarak sektörümüz tarafından kullanılması için bir Atıksu Rehberi geliştirdi. Higg FEM 3.0’da sektör standartlarından bahsedilmektedir ve ZDHC Atık Su Kuralları bu standartlardan biridir.

Uygulanabilirlik Soruları

Tesisiniz endüstriyel atık su üretiyor mu?

Yukarıda giriş paragraflarındaki endüstriyel atık suyun tanımını gözden geçirin.

Tesisinizde Sıfır Sıvı Boşaltımı var mı?

Yukarıda giriş paragraflarındaki ZLD’nin tanımını gözden geçirin.

Endüstriyel ve evsel atık sularını birlikte mi arıtıyorsunuz?

Yukarıda giriş paragraflarındaki endüstriyel ve evsel atık suyun tanımını gözden geçirin.

Endüstriyel/evsel/birleşik atık suyunuz nerede arıtılıyor?

Yukarıda giriş paragraflarındaki yerinde ve tesis dışı atık su arıtma tanımını gözden geçirin.

Atık Su – Seviye 1

Questions
 • Bu raporlama yılında tesisinizden boşaltılan toplam atık su miktarı nedir?
 • Atık su hacmini izlemek için hangi yöntem kullanıldı?
 • Ölçüm sıklığı nedir?
 • Kaç tane atık su boşaltma noktasına sahipsiniz?
 • Tüm atık su boşaltma noktalarını etiketlediniz mi?
 • Tanımlanan tüm atık su boşaltma noktalarını takip ediyor musunuz?
 • Tesisinizin atık suyu için nihai boşaltım noktası nedir?
 • Lütfen ilave yorumlarınızı belirtin

Önerilen Yükleme: Yıllık atık su boşaltımı izleme kaydı (miktar)

Atık su izlemesi, tesisinizden boşaltılan, yerinde değerlendirilen/geri dönüştürülen veya yeniden kullanılan suyu içermelidir.

Endüstriyel: Tesisinizdeki endüstriyel işleme, yağlama, bakım, vb. gibi tüm imalat ve/veya ticari faaliyetleri dahil edin.

Evsel: yatakhaneler, banyolar, duşlar, mutfaklar ve benzeri yerlerden kaynaklanan atık suyu/çıkışı içeren tüm evsel atık su üretimini dahil edin.

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesiste ne kadar atık su üretildiğini ve bunların nereye boşaltıldığını tesisin bildiğinden emin olmaktır. Bu bilgi, tesisin su dengesinden türetilebilir. Tesisler bu soruyu cevaplandırarak atık su hacmini nasıl izlediklerini ve yönettiklerini gösterebilirler. Hacminizi bilmek, uygun arıtma seçenekleri hakkında kararlar almak için önemli bir ilk adımdır.

Atık su takibi, bir tesisin günlük operasyonlarını tam olarak görebilmenizi ve hangi operasyonların Atıksu hacimlerini etkilediğini anlamayı sağlar Atık su hacminizi bilmek, doğrudan ekolojik etki ve operasyonel maliyetlerle bağlantılıdır.

Teknik Rehberlik:

Atık su izleme, mümkün olması halinde hem evsel, hem de endüstriyel atık suyu içermelidir ve tesisinizdeki tüm üretim ve/veya ticari faaliyetler sonucunda üretilmiş sahadaki boşaltılan, geri kazanılan/geri dönüştürülen veya yeniden kullanılan suyu da dahil etmelidir.

Atık suyu izlerken aşağıda belirtilenlerle başlanması tavsiye edilmektedir:

 • Atık suyun nerede üretildiğini ve boşaltıldığını belirlemek için tesis alanlarının ve proseslerin eşleştirilmesi.
 • Atık verisini toplamak ve izlemek için prosedürler oluşturun:
  • Saha içi sayaçlar veya saha dışı arıtma tesislerinin ölçüm faturalarını kullanın.
  • Üretilen atık su miktarını belirlemek için hesaplama tekniklerinin kullanımı halinde hesaplama yöntemi, açık bir şekilde tanımlanmalı ve doğrulanabilir verilerle desteklenmelidir.
 • İzlenen verileri (örneğin, günlük, haftalık, aylık kayıtlar) gözden geçirilmesi kolay bir formatta [örneğin, verilerin okunabilir formatta (ör. Excel, csv) aktarımına izin veren elektronik çizelge (ör. Microsoft Excel) veya benzeri veri analitik programı] kaydedin ve doğrulama esnasında gözden geçirilmek üzere ilgili destekleyici kanıta sahip olun.

Atık Su Hacminin Takibi

Atık su hacmini izlemenin en doğru yolu, ölçüm sistemi kullanmaktır. Atık su hacmini izlemek için mekanik sayaç ve ultrasonik sayaç geniş çaplı kullanıma sahiptir. Tesis, çevreye boşaltmadan önce tüm atık su deşarj noktalarına sayaçlar yerleştirmelidir. Tesisin kendi atık işleme tesisine (ETP) sahip olması halinde sayaç, atık su işleme tesisinin çıkışına yerleştirilmelidir. Tesis, doğru atık su boşaltma hacmini izleyebilmek için sayaçlardan elde edilen verileri düzenli olarak toplamalı ve kaydetmelidir. Yöntem, hem evsel, hem de endüstriyel atık su için kullanılmaktadır.

Tesisin atık su boşaltma hacmini izleyecek sayaçlarının olmaması halinde aşağıda belirtilenleri içerebilen bir hesaplama yöntemi kullanılabilir:

 • Tesisin üretim prosesi ve evsel kullanıma yönelik giren su hacmiyle ilgili doğru verilere (sayaçlar veya faturalar) sahip olması halinde tesis, giren su hacmini kullanarak atık su boşaltma hacmini hesaplayabilir. Tesis, atık su hacmini hesaplarken soğutma kulesi buharlaşma kaybı veya sulama gibi işlemler için su kullanımını veya kaybını dikkate almalıdır.
 • Atık su boşaltma hacmine ilişkin veri içeren resmi çevre raporlarının kullanımı (örneğin, Çevresel Etki Değerlendirme raporları, Çevre izni uygulamaları, Devletin uygunluk raporu veya saha dışı atık su arıtma faturaları). Not: Bazı durumlarda saha dışı atık su arıtma tesisinden alınan atık su arıtma faturaları, arıtılmış atık su hacmini göstermeyebilir. Bunun yerine, fatura, birim arıtma maliyetiyle (1$ USD/m3) toplam arıtma ücretini belirtebilir (örneğin, 100 USD). Bu durumda, tesis, toplam arıtma ücreti ve birim maliyetle birlikte atık su hacmini manuel olarak hesaplamak ve kaydetmek zorunda kalabilir (örneğin, toplam arıtma ücreti ÷ birim arıtma maliyeti = atık su hacmi).
 • Tesisin giren su miktarını gösteren belgeleri yok ise endüstriyel atık su hacmi, farklı üretim proseslerine ve ekipmana özgü tüketime göre hesaplanabilir. Örneğin, bir boya tezgahında boya reçetesi, her bir boya partisi için gerekli suya sahip olabilir veya boya makinesi, her bir parti için ne kadar suyun gerekli olduğuna ilişkin teknik özelliklere sahip olabilir. Tesisin her bir boya reçetesine ilişkin üretim hacmini ve her bir boya makinesinin üretim hacmini toplaması gerekebilir. Daha sonra tesis, her bir reçetenin makine başına üretim suyu kullanımını ve her bir reçete/makine için gerekli suyu manuel olarak hesaplayarak ilgili üretim hacmiyle çarpabilir. Son olarak, tüm üretim suyu kullanımını toplayın. Bu hesaplanan üretim suyu hacmi, boşaltılan endüstriyel atık su miktarının bir hesaplaması olarak dikkate alınabilir. Ayrıca, tesislerin üretim prosesleri esnasında yaşanan buharlaşma kaynaklı kayıpları da dikkate alması gerekmektedir.

Farklı kaynaklardaki su kullanımının hesaplanmasına yardımcı olan bir araca şuradan erişilebilir: http://waterplanner.gemi.org/calc-waterbalance.asp.

Evsel Atık Su İzlemesi:

Evsel atık suyun debisinin ve boşaltma hacminin sahadaki sayaçlarla izlenmesi sıkça yapılan bir uygulama değildir ancak evsel atık suyun hacmini ve miktarını izlemek için kesinlikle tavsiye edilmektedir. Bunu sorarak aradığımız davranış, tesisin ne kadar suyun atıldığını / tesisi terk ettiğini anladığını ve tesisteki su kullanımını ve düzgün arıtılmazsa çevreye yapacağı etkiyi değerlendirmede bu hacmi uyguladıklarını göstermektir.

Evsel atık su boşaltma ölçüm verisinin veya gerçek boşaltma verisinin mevcut olmaması halinde fabrika, sahanın toplam su kullanımına dayalı atık su boşaltımını, evsel amaçlı kullanılan tahmini miktarı hesaplayabilir ve bunlardan kayıplar nedeniyle (örneğin, buharlaşma) oluşan tahmini miktarı çıkarabilir. Örneğin, ayda 150m3 şebeke suyu kullanmış ve sadece evsel atık suyu olan bir saha, suyun %10’unun buharlaşma nedeniyle kaybolduğunu hesaplamış ve sızıntılar nedeniyle 135m3 atık suyun boşaltıldığını bildirmiştir (150 m3 – %10).

Ayrıca, bir tesisteki su kullanımı, mevcut yerel/bölgesel veriler veya üreticinin teknik özellikleri (örneğin, tuvalet donanımları için sifon başına litre değeri) kullanılarak kişi sayısına, tesis, musluk, tuvalet, duş sayısına ve tipine, sulamaya bağlı olarak hesaplanabilir.

Not: Bir hesaplama tekniğinin kullanılması halinde bu, eksiksiz belgelendirilmeli, tutarlı bir şekilde uygulanmalı ve ilgili kaynaklardan elde edilen makul hesaplama faktörlerine dayalı olmalıdır (örneğin, üreticinin teknik özellikleri, kişi/gün başına pis su hacmiyle ilgili bölgesel veriler, vs.)

FEM’de atık su verisinin raporlanması:

Verilerin VE verileri toplamak ve kaydetmek için kullanılan proseslerin doğru veri sağlamada etkin olması için atık verisini FEM’de raporlamadan önce veri kalite kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

Şunları gerçekleştirin:

 • Kaynak verilerinin (örneğin, sayaç kayıtları, faturalar, vs.) doğru olup olmadığını tespit etmek için bu verileri birleştirilmiş toplamlarla göre gözden geçirin.
 • Mevcut yılı geçmiş verilerle karşılaştırın. Önemli değişiklikler (örneğin, %10’dan fazla artış veya düşüş) bilinen değişikliklere dayandırılabilmelidir. Aksi halde, daha fazla araştırma yapılabilir.
 • En yeni ve güncellenmiş veri izleme çizelgelerinin kullanıldığından ve tüm otomatik hesaplamaların/formüllerin doğru olduğundan emin olun.
 • İlgili birimlerin raporlandığından emin olun ve kaynak veriden raporlanan veriye olan birim dönüştürmelerini doğrulayın. Not: FEM, atık su verisinin metre küp (m3) olarak girilmesini gerektirmektedir.
 • Kaynak verisinin (örneğin, sayaçlar, fatura, hesap) ve ölçüm sıklığının (örneğin, günlük, aylık, vs.) raporlanması.
 • Son boşaltma noktasının raporlanması (örneğin, Saha Dışı Atık Su Arıtma Tesisi). Not:Atık suyun tesisten ayrıldıktan sonra boşaltıldığı yer olmalıdır.
 • Doğruluğu onaylamak için varsayım veya hesaplama yöntemini/hesaplamaları gözden geçirin.
 • Veri varsayımlarını, hesaplama yöntemini veya raporlanan miktarla ilgili diğer yorumları belirtmek için “Ek yorum belirtin” alanına açıklama yazın.

Şunları yapmayın:

 • Doğru olmayan verilerin raporlanması (örneğin, veri kaynağı bilinmiyor veya doğrulanmamış).
 • Doğrulanabilir ve makul seviyede doğru hesaplama yöntemiyle ve verilerle (örneğin, mühendislik hesaplamaları) desteklenmemesi halinde tahmini verileri raporlayın.

 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Bir tesisin atık su verisini doğrularken Doğrulayıcılar, aşağıda belirtilenleri de içerecek şekilde atık su izleme programının hatalar oluşturabilecek tüm özelliklerini gözden geçirmelidir:

 • Başlangıçtaki veri toplama süreçleri ve veri kaynakları (örneğin, faturalar, sahadaki sayaçlar, sayaç kayıtları, vs.); ve
 • Verileri birleştirmek için kullanılan süreç ve araçlar (örneğin, elektronik çizelge hesaplamaları, birim dönüştürmeler, vs.)

 

Tutarsızlıkların veya hataların tespit edilmesi halinde, raporlanan bilgiler, mümkün olan yerlerde düzeltilmeli ve Doğrulama Verisi alanında detaylı yorumlar yapılmalıdır.

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Toplam miktarları yanıtlanan tüm sorularda raporlanan verilerle eşleşen atık su boşaltım kayıtları (örneğin, aylık faturalar ve yıllık boşaltım kayıtları; elektronik çizelgede (ör. Excel) düzenlenmiş ölçüm kayıtları, ölçme kayıtları gözden geçirme için hazır olduğu müddetçe uygundur).
  • Mümkün olması halinde sayaç kalibrasyon kayıtları (örneğin, üreticinin teknik özelliklerine göre).
  • Mümkün olan yerlerde belgelendirilmiş hesap yöntemi
  • Tesisteki tüm atık su kaynakları tam olarak izlenir. Bu, Seviye 1 tablosunda listelenen tüm kaynakların doğru olan tüm sütunlarda eksiksiz cevaplara sahip olduğu anlamına gelir.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Anahtar Çalışanlar, tesisin atık su verisi izleme programı ve veri kalitesinin nasıl sağlandığı hakkında bilgi sahibidir.
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Atık su / atık, bir Atık su / atık arıtma tesisine yönlendirildi mi veya boşaltılmadan önce arıtılıyor mu?
  • Yüzey suyu / yağmur suyu drenajları için kontaminasyon ve tıkanmalar önlenmiş mi?
  • Atıksu / atıksu boşaltımlarını yönetmek için oluşturulan prosedürler takip ediliyor mu? (örneğin atık suyun, faaliyetlerin yönetilmesi vb.)
  • Dökülme veya çevre sızıntıları var mı?
  • Suyun toplandığı ve aynı zamanda izlendiği kazan boşaltma ve diğer membran temizleme faaliyetleri mi?
  • Debimetreler yerinde ve çalışır (tesis “metre” yöntemini seçtiyse), kalibre edilmiş ve erişilebilir durumda mıdır?
  • Kanıt olarak debimetrelerin bir resmi, saha denetimi sırasında çekilmelidir
  • Tahmini veriler söz konusu olduğunda, lütfen su dengesinin mevcut debimetreler, dengeleme deposu hacimleri, akış hızı zamanlaması vb. faktörler bazında ele alındığını doğrulayın.
  • Gelen sular ve boşaltım tahminleri için faturaları doğrulayın

Önerilen Yükleme: Boruların ve kanalizasyonun yerini ve bunların nasıl bağlandığını gösteren Proses Akış Diyagramı ve Yardımcı Hizmet Haritası.

Bu soru, 2020 Higg FEM raporlama yılında puanlanmamaktadır. Puanlama, sonraki raporlama yılında uygulanabilir.

Bu sorunun amacı nedir?

Hacim taşmalarının ve atık su arıtma sistemlerine yüklenen kirletici maddelerin daha fazla kontrol edilmesi ve pis suyu ve/veya arıtılmamış endüstriyel atık suyu çevreye bırakan taşmaların önlenmesi dahil olmak üzere yağmur suyunun atık sudan ayrılması pek çok nedenden ötürü iyi bir fikir olarak düşünülmektedir.  Tesisler, bu iki sistemi tesis boyunca birbirlerinden ayırmalıdır, ancak yerel yönetmelikler, atık su sisteminde yağmur suyunun tesis atık suyuyla birleştirilmesini de içerecek şekilde boşaltma öncesinde arıtma açısından ne yapılması gerektiğini düzenleyebilir.

Teknik Rehberlik:

Yağmur suyu ve atık su, yağmur suyunun atık su arıtma tesisi üzerindeki etkisini azaltacak ve arıtma işleminin etkinliğini sağlayacak şekilde ayrı ayrı toplanmalı, arıtılmalı ve boşaltılmalıdır. Bu mekanizmanın amacı, yağmur suyunun ve atık suyunun buna göre toplanmasını ve boşaltılmasını ve sistemin işlevsel olmasını sağlamaktır.

Mekanizmanın nasıl sürdürüleceği –

1)      Tüm yağmur suyu ve atık su toplama noktalarını ve boşaltma sistemlerini kodlayın ve etiketleyin ve düzenli yönetim için sorumlu birim veya kişi atayın

2)      Konum, kullanım, kod ve sorumlu kişi bilgileriyle yağmur suyu ve atık su boşaltma haritası geliştirin. Boşaltma haritasını, çalışanların çoğunun erişebileceği bir yere asın. Not: Tesisin atık su toplama ve yağmur suyu boşaltma sistemi, tesisin yapı mühendisliği/yardımcı hizmet çizimlerine dahil edilebilir.

3)      Tüm sorumlu kişilere her bir toplama sisteminin farklı kullanımlarıyla ilgili eğitim verin.

4)      Sistemlerde bir karışma veya hasar olmadığından emin olmak için tüm yağmur suyu ve atık su toplama noktalarını ve boşaltma sistemlerini düzenli kontrol edin (örneğin, günlük, aylık. vs). 

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • İki toplama ve boşaltma sisteminin ayrı olduğunu gösteren yağmur suyu ve atık su boşaltma haritası (haritaları)
  • Belgelendirilmiş politikalar ve prosedürler ve var ise, düzenli izleme kayıtları
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Borular, kimyasal madde tankları ve diğer sistemler dahil olmak üzere atık su/yağmur suyuyla ilgili olan ve çapraz kirletme veya sızıntı potansiyeli olan altyapıyı yöneten çalışanlarla görüşün.
  • Çalışanların inceleme gezintileri, bulguların belgelendirilmesi ve bulguların çözülmesi işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirleyin.
 • İnceleme – Fiziksel olarak İncelenmesi Gereken Hususlar:
  • Yardımcı Hizmet haritasını ve Proses Akış Diyagramını temin edin, doğruluğunu incelemek için haritada birkaç satır ilerleyin.
  • Boşaltma yönetmeliklerinden önce birleşik pis su ve/veya yağmur suyu ayrımı ve yağmur suyu arıtmasıyla ilgili izin veya diğer düzenleyici bilgileri gözden geçirin.
  • Yağmur yağmamasına rağmen kuyuda atık su akışı olması veya yağmur suyu kuyusundaki suyun şüpheli bir renge sahip olması (beyaz, siyah, yeşil, vs.) gibi olağandışı bir durumda yağmur suyu kuyusunu kontrol edin ve gözlemleyin.
 • İsim:
 • Adres:
 • Aidiyet:
 • Atık su arıtma tesisi ile imzalanan sözleşmenin kopyası var mı?
 • Lütfen eğer mevcut ise belgeleri yükleyin

Yükleme: a) Saha dışı atık su arıtma tesisiyle imzalanan sözleşme; b) Tesisinizin saha dışı atık su arıtma tesisine boşaltım yapma izninin olduğunu gösteren izin veya sözleşme

Bu bilgiler önemlidir çünkü düzgün olmayan arıtımdan kaynaklanan çevresel kirlilik sorunun nereden kaynaklandığından bağımsız olarak ele alınmalıdır. Bu bilgi, fabrikanıza, topluma ve yerel işletmelere bir arıza durumunda kazara çevre kirliliği oluşmasını önlemenize veya temizlemenize yardımcı olabilir.

Saha dışı atık su arıtma tesisi hakkında bilgi sahibi olmanız ve sözleşmeyi yükleyebilmeniz halinde Tam Puan verilmektedir. Lütfen Çin’deki tüm fabrikalar için doğrulama sırasında bir sözleşme gerekeceğine dikkat edin.

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı tesisin atık su arıtma tesisi ile bir ilişkisi olması ve iletişim kurabilmesidir. Bu, sorun gidermeyi de sağlar ve sürekli iyileşmeyi destekler.

Bu bilgi önemlidir, çünkü arıtım problemlerinden kaynaklanan çevre kirliliği, sorunun nereden kaynaklandığına bakılmaksızın ele alınmalıdır. Bu bilgi, başarısızlık durumunda topluluğun ve işletmelerin kaza sonucu meydana gelen çevre kirliliğini önlemesine veya temizlemesine yardımcı olabilir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler – izin bölümünde zaten kontrol edildi:
  • Tesis dışı atık su arıtım tesisi ile imzalanmış sözleşme
  • Tesisinizin, saha dışı atıksu arıtma tesisine boşaltma iznininin bulunduğunu gösteren bir izin
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Düzen, arıtma türü (birincil, ikincil, üçüncül vb.) gibi saha dışındaki atıksu arıtma tesisinin temel bilgilerini kontrol edin.
  • Yönetim üçüncü taraflar dışındaki saha dışı arıtma tesisi ile sözleşmeyi yenilemek için bir süreç uyguluyor mu?

Tesisinizde kazara deşarj durumunda yasal olarak gerekli olduğu şekilde ilgili resmi makamlarla veya kurumlarla iletişime geçilmesi için uygun bir süreç var mı?

Tesisiniz, yedek plan açısından tüm ilgili çalışanlara eğitim veriyor mu?

 • Kaç çalışana eğitim verildi?
 • Çalışanlarınıza ne sıklıkla eğitim veriyorsunuz?

Tesisinizdeki atık sular için yedek planlara dahil edilen tüm stratejileri seçin

 • Üretimin Acil Sonlandırılması
 • Bekleme Tankı
 • Tesisinizdeki bekleme tankının boyutu nedir?
 • İkincil Arıtma (biyolojik ve ileri kimyasal arıtma—koagülasyon, topaklanma, nötralizasyon, durultma/sedimentasyon işlemleri hariç)
 • Saha Dışı Su Arıtma Tesisine Boşaltım
 • Diğer Yedek Süreç

Tesisinizin pik / maksimum ortalama atıksu arıtma kapasitesi nedir?

Yükleme: Tesis tarafından boşaltılan günlük ortalama atık su miktarını arıtabilmek için gerekli belgelendirilmiş acil durum yedek proses.

Arıtılmamış atık maddelerin yerel ortama boşaltılmasını önlemek için bir atık su arıtım hatası meydana gelmesi halinde tesisinizin yedek planının olması kritik öneme sahiptir. Ortalama günlük kapasitenizi karşılayabilecek bir yedek prosesiniz yoksa puan alamaz veya Seviye 1’i tamamlayamazsınız.

Bu sorunun amacı nedir?

Bu soru, arıtma işleminin, arıtılmamış atığın boşaltılmasını önlememesi durumunda bir acil durum planını teşvik eder. Uyguladığınız bir yedekleme işleminiz yoksa, 1. Seviyeyi tamamlayamazsınız çünkü bir hata durumunda kazara çevre kirliliğini önlemek açısından bu kritik önem taşır.

Atık su arıtma tesisinin arızalanması durumunda kazara çevrenin kirlenmesini önlemek için bu kritiktir.

Teknik Rehberlik:

Tesisin, acil durumlara müdahale edebilmek için acil durum planı hazırlaması ve belgelemesi gerekir. Atıksu arıtma günlük kapasitesini ve depolama tankının büyüklüğünü bilmek önemlidir (eğer tesiste depolama tankı varsa). Acil durum esnasında atıksuyu tutup tutamayacağınızı belirlemek için bu bilgiler atık su miktarlarıyla karşılaştırılmalıdır. Depolama tankları özel yedekleme tedbirleri olarak düşünülmemelidir.

Yanıt türleri şunlar olabilir:

 1. Tesiste, en az bir günlük üretime denk atık su miktarını depolayabilen ilave bir depolama tankı vardır. (Tesis hiçbir arıtma yapmıyor, atık suyu bir boru hattı üzerinden kesintisiz boşaltım olarak doğrudan CETP’ye gönderiyorsa bu durum geçerlidir.)
 2. Tesis, boşaltılan atık su miktarı ile ilgili olarak CETP ile sözleşme şartlarını karşılamak üzere kendi içinde ön arıtma yapıyorsa bu durumda homojenleştirme veya nötralizasyonun vb. takip ettiği bir toplama tankına sahip olmalıdır. Bu durumda tesis, halihazırda üretilen atık su hacminden daha fazlasını depolayabilecek kapasitede daha büyük bir toplama tankına sahip olmalı ve ilaveten mevcut hacme veya kalma süresine ek olarak en az 1 günlük üretim hacmini depolayabilmelidir.
 3. Durum normale dönene kadar tesis üretimi durduracaktır. Ancak bu yanıt,  sadece üretimi durduracaklarını beyan etmeden daha ziyade bir tür belgelenmiş acil durum müdahale planı ile desteklenmelidir.

Belgelenmiş acil durum müdahale planı olmadan ve tüm ekiplerce bu husus anlaşılmadan seviye 1’i geçmek mümkün değildir, çünkü bu uygulamanın başlıca amacı uygun arıtma olmadan hiçbir atık suyun su kütlesine aktarılmaması ve boşaltılmamasıdır.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesis sahası tarafından boşaltılan günlük ortalama atık su miktarını arıtmak için yeterli yedekleme işlemi belgelendirilmiştir. Bu, acil durumda üretimin kapatılmasına ilişkin prosedürleri ve / veya arıtım türünü, arıtımın mevcudiyetini, arıtımın tekrar başlatılmasına ilişkin prosedürleri, bu operasyonları gerçekleştirmek için sorumlu kişi veya kişileri vb. özetlemelidir.
  • Yedek arıtım seçenekleri ve kapasitesini açıklayan her türlü şema
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Atıksu arıtımından sorumlu kilit çalışan, yedekleme planının ne olduğunu açıklayabilir ve bunun nasıl ve ne zaman yürürlüğe konacağını gösterebilir.
  • Bu yedek sisteme ihtiyaç duyuldu mu? Ne zaman ve neden?
  • Daha önce acil bir olay meydana geldiyse yedek sisteme ne zaman ve neden ihtiyaç duyuldu? Yedek plan, acil durumu yönetmek için yeterli oldu mu?
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Belgelenen yedekleme planını isteyin ve alanın plana göre önceden ayarlanmış olup olmadığını kontrol edin
  • Planın, ekipmanın (eğer sahada ise) ve/veya sözleşmenin (saha dışı ise) bir resmini çekin

Bu soru, 2020 Higg FEM raporlama yılında puanlanmamaktadır. Puanlama, sonraki raporlama yılında uygulanabilir.

Bu sorunun amacı nedir?

Fabrikalar, atık su boşaltımını izlemeli ve atık sudan kaynaklanan kirletici maddeleri, geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun olacak seviyelere düşürmelidir.

 

Amaç, fabrikaların suyun dağıtımı ve atık su akışlarının doğru arıtma ya da boşaltma konumlarına yönlendirilmesini sağlayan boru sistemi ve diğer aktarma sistemleri açısından proses akış diyagramlarıyla ilgili bilgilerini değerlendirmektir.  Bir tesis, yasa dışı boşaltımların olmadığını onaylamaya devam etmek için denetimler esnasında çevre yönetim sistemlerini göstermelidir.

Teknik Rehberlik:

Tüm atık su akışlarını tespit ve karakterize edin ve proses atık su akışlarının bir envanterini tutun ve atık suların çevreye boşaltılmadan önce doğru arıtma işlemine yönlendirilmesini sağlayın.

 

Atık suyun kirleticiliğini geçerli yasalarla ve yönetmeliklerle uyumlu seviyelere azaltan uygun boyutlu atık su arıtma sistemlerini kurun ve kullanın.

 

Yerinde atık su arıtma tesisinin olmaması halinde atık suyu düzenlenmiş haliyle saha dışı atık su arıtma tesisine (yani, sanayi parkı atık su arıtma tesisi veya şebeke atık suyu arıtma tesisi) boşaltın. Gerekli boşaltım izinleri, periyodik olarak güncellenmeli ve ilgili düzenleyici kuruma iletilmelidir.

 

Acil durumlara karşı hazırlıklı olun ve yerinde atık su arıtma tesisinin kapasitesini aşması veya arızalanması halinde acil durum eylemlerini uygulayın.

 

Doğrudan atık suyla çalışan tüm çalışanlara eğitim verin.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Hangi incelemelerin yapıldığını, nerede yapıldığını ve sızıntı ve baypas izleme sıklığını kaydetmek için belgeleri gözden geçirin.
  • Atık su arıtma tesisinin çalışmasını ve izleme kayıtlarını karşılaştırın.
   • Örnek: Üretilen ve boşaltılan atık su miktarı arasındaki farkın kabul edilebilir olup olmadığını kontrol etmek için giriş suyu/çıkış suyu kayıtları, çevrimiçi izleme sistemi kayıtları ve diğer sistem kayıtları.
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Borular, kimyasal madde tankları ve diğer sistemleri içerecek şekilde sızıntı yapma potansiyeli olan farklı dış mekan üretim altyapısını yöneten çalışanlarla görüşme yapın.
  • Çalışanların inceleme gezintileri, bulguların belgelendirilmesi ve bulguların çözülmesi işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirleyin.
  • Çalışanların atık su toplama ve arıtma işlemi hakkında bilgi sahibi olup olmadığını kontrol etmek için üretim atölyesindeki çalışanlarla görüşün
  • Günlük işlem uygulamasını, eğitimi ve farkındalığı anlayabilmek için atık su arıtma tesisindeki çalışanlarla görüşün.
 • İnceleme – Fiziksel olarak İncelenmesi Gereken Hususlar:
  • Yardımcı Hizmet haritasını ve Proses Akış Diyagramını temin edin, doğruluğunu incelemek için haritada birkaç satır ilerleyin.
  • Yasa dışı boşaltılmarı incelemek için kilit sistemlerin ve binaların dışında gezinin
  • Atık su sızıntısı veya baypas için atık su ve yağmur suyu boşaltma noktasını kontrol edin
  • Atık su arıtma tesisindeki her parçanın işlevsel ve bakımının iyi bir şekilde yapılmış olup olmadığını kontrol edin

Tesisiniz tehlikeli sulu çamurların bertaraf yöntemi hakkında tüm ilgili çalışanlara eğitim veriyor mu?

 • Kaç çalışana eğitim verildi?
 • Çalışanlarınıza ne sıklıkla eğitim veriyorsunuz?

Tehlikeli çamurunuz nasıl bertaraf ediliyor?

 • Tehlikeli Atık Arıtımı
 • Yakılan kontrollü koşullar
 • Katı Atık Sahasına Boşaltılmış
 • Açıkta yakma
 • Harmanlanmış Yakıt
 • Kompost
 • Gübre (toprağa uygulanan)

Yükleme: a) Son 12 aya ait çamur analizi veya test sonuçları (tehlikeli değil seçeneği seçilmiş ise); b) uygun bertaraf veya arazi uygulaması için izinler veya açıklamalar.

Eğer tehlikeli çamur varsa, ruhsatlı bir tehlikeli atık yüklenicisi aracılığıyla veya düzgün şekilde kontrol edilen koşullar altında yakma suretiyle bertaraf edilmesi gerekir.

Bu sorunun amacı nedir?

İşlemlerinizde herhangi bir kimyasal veya endüstriyel tehlike olup olmadığını bilmelisiniz ve eğer varsa, bu tehlikeleri uygunsuz bir şekilde atmadığınızdan emin olmanız gerekir.

Tehlikeli çamur ortamı kirletmemek için düzgün bir şekilde atılmalıdır. Tehlikeli çamuru toprağa koyarsanız veya açık bir şekilde yakarsanız, ciddi tehlikeleri çevreye salabilirsiniz.

Teknik Rehberlik: 

Çamur, yetkili bir kurum tarafından uygun şekilde bertaraf edilmelidir veya Tesis, yerel kirlilik kurulu tarafından tesiste ayrıştırmak üzere lisans almış olmalıdır. Kimyasallar MGBF bölüm 13’e uygun olarak ele alınmalı ve atılmalıdır. Yerel hükumetin çamuru tehlikeli olmayan atık olarak sınıflandırdığı durumlarda çamur analizinin test raporu gerekmeyebilir. Bununla birlikte, çamurun doğası gereği tehlikeli olmadığı çamur analizinde açıkça tanımlanmadığı süre çöp depolama sahasında atmak veya kurum içinde açık yakma işlemi uygun olmayabilir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Üretilen sulu çamurun miktar ve türlerinin (tehlikeli olmayan ve tehlikeli) envanteri
  • Çeşitli çamur türleri için tehlikesiz ve tehlikeli (varsa) bileşenleri gösteren laboratuvar analizleri
  • Her tür sulu çamurun atılmasına ilişkin yöntemleri gösteren dokümanlar
  • Tesis dışı gerçekleştirilen bertaraf işlemleri için, burada seçilen bertaraf etme türlerinin uygulamada kullanılan yöntemleri yansıttığını onaylayan fatura ya da teslimat kayıtları.
  • Atık boşaltımı arazi doldurma, açık yakma, kompost, yakıt ile harmanlanmış veya araziye uygulanan gübre olarak yapılırsa, çamur analiz edilmeli ve tehlikeli olmadığı ve belirli bertaraf yöntemi için uygun olduğu belgelendirilmelidir.
  • Özel bir boşaltım yöntemi için, eğer varsa, izinler
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
 • Çamur bileşenleri hakkında derinlemesine ve güncel bilgi var mı? Çamurun düzenli olarak ve doğru bir şekilde atılmasını sağlamak için nasıl analiz edilir?
 • Yönetim ve sorumlu çalışanlar her sulu çamur türü için uygun boşaltım yöntemlerinden haberdar mı?
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Çamurun sahada üretilmesi halinde, atılacak saha veya alan ve boşaltım süreci

Lütfen fotoğraf çekin

Önerilen Yükleme: Çamur analizi veya test sonuçları

Tehlikesiz çamur herhangi bir yöntem kullanılarak bertaraf edilebilir fakat tesisinizde üretilen çamurun tehlikeli olmadığına dair belgelendirilmiş kanıt sunmanız gerekir.

Tesisiniz tehlikeli olmayan sulu çamurların bertaraf yöntemi hakkında ilgili tüm ilgili çalışanlara eğitim veriyor mu?

 • Kaç çalışana eğitim verildi?
 • Çalışanlarınıza ne sıklıkla eğitim veriyorsunuz?

Tehlikesiz çamurunuz nasıl bertaraf ediliyor?

 • Tehlikeli Atık Arıtımı
 • Yakılan kontrollü koşullar
 • Katı Atık Sahasına Boşaltılmış
 • Açıkta yakma
 • Harmanlanmış Yakıt
 • Kompost
 • Gübre (toprağa uygulanan)

Önerilen Yükleme: a) Son 12 aya ait çamur analizi veya test sonuçları (tehlikeli değil seçeneği seçilmiş ise); b) uygun bertaraf veya arazi uygulaması için izinler veya açıklamalar.

Tehlikesiz çamur herhangi bir yöntem kullanılarak bertaraf edilebilir fakat tesisinizde üretilen çamurun tehlikeli olmadığına dair belgelendirilmiş kanıt sunmanız gerekir.

Bu sorunun amacı nedir?

İşlemlerinizde herhangi bir kimyasal veya endüstriyel tehlike olup olmadığını bilmelisiniz ve eğer varsa, bu tehlikeleri uygunsuz bir şekilde atmadığınızdan emin olmanız gerekir.

Teknik Rehberlik:

Çamur, yetkili bir kurum tarafından uygun şekilde bertaraf edilmelidir veya Tesis, yerel kirlilik kurulu tarafından tesiste ayrıştırmak üzere lisans almış olmalıdır.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Üretilen sulu çamurun miktar ve türlerinin (tehlikeli olmayan ve tehlikeli) envanteri
  • Çeşitli çamur türleri için tehlikesiz ve tehlikeli (varsa) bileşenleri gösteren laboratuvar analizleri
  • Her tür sulu çamurun atılmasına ilişkin yöntemleri gösteren dokümanlar
  • Tesis dışı gerçekleştirilen bertaraf işlemleri için, burada seçilen bertaraf etme türlerinin uygulamada kullanılan yöntemleri yansıttığını onaylayan fatura ya da teslimat kayıtları.
  • Atık boşaltımı arazi doldurma, açık yakma, kompost, yakıt ile harmanlanmış veya araziye uygulanan gübre olarak yapılırsa, çamur analiz edilmeli ve tehlikeli olmadığı ve belirli bertaraf yöntemi için uygun olduğu belgelendirilmelidir.
  • Özel bir boşaltım yöntemi için, eğer varsa, izinler
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Çamur bileşenleri hakkında derinlemesine ve güncel bilgi var mı? Çamurun düzenli olarak ve doğru bir şekilde atılmasını sağlamak için nasıl analiz edilir?
  • Yönetim ve sorumlu çalışanlar her sulu çamur türü için uygun boşaltım yöntemlerinden haberdar mı?
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Çamurun sahada üretilmesi halinde, atılacak saha veya alan ve boşaltım süreci
  • Lütfen fotoğraf çekin

Önerilen Yükleme: a) Boşaltılmadan önce septik atık suyun tesisiniz tarafından arıtıldığına dair belgeler; b) Septik tankınızı daha modern bir atık su arıtım yaklaşımına göre güncelleme planı.

Tesisiniz septik atıkların bertaraf yöntemi hakkında tüm ilgili çalışanlara eğitim veriyor mu?

 • Kaç çalışana eğitim verildi?
 • Çalışanlarınıza ne sıklıkla eğitim veriyorsunuz?

Tesisiniz septik tankı dolduğu zaman nasıl boşaltıyor?

 • Boşaltıldığı yeri tanımlayın
 • Boşaltıldıktan sonra nasıl arıtıldığını tanımlayın
 • Lütfen eğer mevcut ise belgeleri yükleyin

Septik tankınızı daha modern bir atık su arıtım yaklaşımına göre iyileştirmek için bir planınız bulunuyor mu?

Septik atık su çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla düzgün bir şekilde arıtılmalı ve bertaraf edilmelidir.

Tesisiniz kirleticileri uzun dönemde ve düzgün olarak muhafaza etmek için septik sisteminizi daha modern bir arıtma şekline göre iyileştirmek amacıyla planlama yapmaya başlamalıdır. Eğer septik atık suyu düzgün olarak arıtıyor ve bertaraf ediyor iseniz fakat daha modern bir arıtım sistemine geçmek için henüz bir planınız bulunmuyor ise, kısmi puan alacaksınız.

Bu sorunun amacı nedir?

İşlemlerinizde herhangi bir kimyasal veya endüstriyel tehlike olup olmadığını bilmelisiniz ve eğer varsa, bu tehlikeleri uygunsuz bir şekilde atmadığınızdan emin olmanız gerekir.

Septik atık su çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla düzgün bir şekilde  bertaraf edilmelidir. Septik atık suyu düzgün bir şekilde arıtmaz veya bertaraf etmezseniz, tehlikeyi çevreye bırakırsınız.

Teknik Rehberlik:

Yıkama deterjanı, zemin temizleme kimyasalları, leke temizleyiciler ve diğer temizleme kimyasalları gibi evsel su kullanımları az denetlenen kimyasalların boşaltılmasına ve yüksek miktarda koliforma neden olabilir. Bir Tesis, septik atık suyu aşağıdaki faaliyetlerle boşaltma riskini anlamalı, izlemeli ve hesaplamalıdır:

 1. Septik atık suyun boşaltılmadan önce arıtıldığından emin olmak için bir süreç oluşturun.
 2. Septik atık suyu yönetmek ve izlemek için sorumlu bir kişi atayın.
 3. Foseptik içeriğini boşaltmak ve bertaraf kaydını / faturalarını saklamak için onaylanmış üçüncü tarafla sözleşme imzalayın

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Tam Puan

 • Gerekli Belgeler:
 • Boşaltım yapılmadan önce septik atık suyun tesiste arıtıldığına dair dokümantasyon (prosesler, ekipman şemaları, prosedürler, sorumlu peronlar vb.)
 • Foseptik deposunu nasıl boşalttığınızı ve atığı dolduğu zaman nasıl bertaraf ettiğinizi anlatan belgeler
 • Gerekirse tüm izinler
 • Mümkünse foseptik içeriklerinin bertaraf kayıtları / faturaları
 • Foseptik deponuzu daha modern bir atık su arıtma yaklaşımına nasıl yükselttiğiniz veya yükselteceğinizin ayrıntılarını ve kilometre taşlarını açıklayan, zamana bağlı bir plan
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim ve sorumlu çalışanlar, belirli atık suların, septik sistemde nasıl arıltıldığını açıklayabilir
  • Yönetim ve sorumlu çalışanlar, sahanın dolduğunda foseptik deposunu nasıl boşalttığını açıklayabilir ve bu işlemin ne sıklıkla yapıldığını size söyleyebilir.
  • Yönetim ve sorumlu çalışanlar, depodan çıkarıldığında foseptik tankının nerede arıtıldığını ve / veya bertaraf edildiğini açıklayabilir
  • Yönetim, planlarını planlamak için konuşabilir ve daha modern bir atık su arıtma yaklaşımına geçebilir ve bunun için bir zaman çerçevesi sağlayabilir.
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Foseptik depo alanının ve kanalizasyon boru hatlarının fotoğraflarını çekin
  • Resimler ardından sağlanan planlar ile eşleşiyor mu?
  • Septik atıkların veya aşırı yüklenmiş septik sistemlerinin uygun olmayan bir şekilde bertaraf edildiğine dair kanıt var mı? Evet ise lütfen yorum yapın ve fotoğraf çekin.

Kısmi Puanlar

 • Bir septik sistemden yükseltme planları hariç “evet” için gerekli olanlar ile aynı.

Atık Su – Seviye 2

Questions

Bu standarda uygun olarak bildirimde bulunuyor musunuz?

 • ZDHC Atık Su Kılavuzu
 • BSR
 • IPE
 • Müşteri/Marka
 • Başka ise lütfen tanımlayın (yerel yasa ve yönetmelikler hariç)
 • Standart içerisinde belirtilen tüm parametreleri test ettiniz mi ve bunlara uyum sağladınız mı?
 • Parametre sonuçlarınız standardın platformunda mevcut mu? (örneğin ZDHC Gateway ya da IPE veritabanı)

Eğer ZDHC Atık Su Kuralları seçilmiş ise:

 • Test sonuçlarınız aynı zamanda Tablo 2A-N Kimyasal Gruplar ile belirtilen parametrelerin tespit edilmediğini belirtiyor mu?

Test sonuçları yükleyin

Tespit edildi ise parametre tablosunu doldurun

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, atık su standartları izleme ve raporlama yoluyla bir tesisin atık su kalitesine ilişkin mevcut performansını göstermektir.  Burada atıfta bulunulan standartlar endüstri standartlarıdır ve amacı, yerel yasa ve yönetmeliklere göre uyumun ötesine geçilmesini sağlamaktır.

Tesisiniz tarafından boşaltılan suyun kalitesi, ekolojik etkiye ve işletme maliyetlerine doğrudan bağlıdır. Aynı zamanda, bir tesisteki uyum ile birlikte endüstriyel kuruluşun şeffaflığı için potansiyel açıklama gereklilikleriyle doğrudan ilgilidir.

Opsiyonel ZDHC Atık Su Kuralları nelerdir?

Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı (ZDHC) Atık Su Rehberi, bazı markaların müşterilerine gerekli kıldığı OPSİYONEL bir kılavuzdur. Müşterilerinizden ZDHC’yi duymadıysanız, lütfen bu referansı dikkate almayın – parametre tablosundaki son sütuna cevap yazmazsanız, cezalandırılmayacaksınız.

Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı (ZDHC) Programı, tekstil ve ayakkabı endüstrisi için atık su kalitesinde ortak bir beklenti olan ZDHC Atık Su Rehberini yayınlayan markalar, değer zinciri üyeleri ve iştirakçilerinin bir birliğidir. ZDHC hakkında daha fazla bilgi almak için web sitesini ve rehberi şu bağlantıdan inceleyebilirsiniz: https://www.roadmaptozero.com/about

Teknik Rehberlik:

1) Geçen yıl onaylı 3. taraf laboratuvarlar tarafından üretilen test raporlarında veya kurum içi izleme raporlarında limiti aşan / tespitte bulunduğunuz tüm parametreleri bildirin. Veri raporlamasını teşvik etmek yerine, yalnızca eylemlere öncelik verebilmek adına atıksu sorunları hakkında bilgi toplamaya çalışıyoruz.

 • Kullanılan standardı seçin
 • Yerine getirilmeyen parametreler için sonuçları girin (tip numarası ve birim seçin).
 • İzin veya standart tarafından gerekli kılınan limiti girin (örneğin ZDHC Atık Su Rehberi içerisinde Temel seviyede listelenen limitler)
 • ZDHC Atıksu Standardı’nı seçerseniz, ZDHC Atık Su Rehberinde listelenen test parametrelerinin tesisinizin Atıksu testi raporunda belirlenip belirlenmediğine ilişkin ek bir PUANLANMAMIŞ soru setini yanıtlamanız istenecektir. Herhangi bir detoks parametresinin algılanması durumunda gelen su testinin de yapılması önerilir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesis tarafından takip edilen parametreleri gösteren atık su test raporu (Arıtılmış atık su ve işlenmemiş atık su) mevcut olmalıdır. ZDHC Atık SuRehberi için atık su testleri sıklık, test parametreleri, limitler, örnekleme ve test yöntemlerine göre yapılmalıdır. Test raporlarının ZDHC Gateway – Atık Su Modülüne yüklenmesi önerilir.
  • Parametrelerin kaydedildiğini ve analiz edildiğini gösteren belgeler
  • Numune prosedürleri belgesi
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Önemli çalışanlar tesisteki atık su boşaltım noktalarını biliyor mu?
  • Atıksu düzgün boşaltılmazsa çalışanların yönetime bunu bildirmesi için bir mekanizma var mı?
  • Örnek prosedürler ile ilgilenen önemli çalışanlar düzgün bir şekilde eğitim almışlar mı? Ne kadar sıklıkta?
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Atık su alan su birikintileri / çukurların durumu iyi ve sağlam mı?
  • Yüzey suyu / yağmur suyu drenajları için kontaminasyon ve tıkanmalar önlenmiş mi?
  • Atık su / Atık su boşaltımlarını yönetmek için oluşturulan prosedürler takip ediliyor mu? (örneğin atık suyun, faaliyetlerin yönetilmesi vb.)
  • Lütfen, ETP’nin her bir arıtım basamağı için resim sunun

Yükleyin: a) Atık su kalite kayıtları için saha dışı Atık su arıtma tesisine sunduğunuz talebin belgeleri; b) Saha dışı Atık su arıtma tesisi kalite kayıtları (eğer sağlanmış ise)

Tesisinizin çevresel kirlenmeye katkıda bulunması durumunda atık su arıtma tesisinde herhangi bir atık su kalite ihlalleri hakkında bilgi sahibi olunması önemlidir. Her ne kadar tesisinizin saha dışı atık su arıtım tesisi üzerinde yetki sahibi olmasa da, kalite sonuçları sunulmasa dahi, lütfen atık su kalite sonuçları için talebinize yönelik kanıt sunun. Bu soru atık su tedavi planına uygun arıtım ve çevreye uygun şekilde boşaltım yapmaları konusunda yardım etmek üzere herhangi bir eylem alabilmeniz durumunda size daha fazla bilgi sağlamak amacını taşımaktadır.

Bu sorunun amacı nedir?

Bu sorunun amacı, tesis ile atık suyun tesis dışında arıtımı için sözleşmeli olan atık su arıtma tesisi arasında bağlantı ve hesap verebilirlik oluşturmaktır. Tesis için hedef, atık sularının uyumlu olmasını ve çevre açısından hiçbir ihlalden sorunlu olmamalarını teyit etmek için mümkün olduğunca proaktif olmalarıdır. Tesis dışı atık su arıtma tesisi ile ilgili sorunun yanıtı ne olursa olsun, bu soruda sorulan tesisin proaktif çabasıdır.

Bu bilgi, durumunuzu anlamanıza yardımcı olmak ve iyileştirme risk faktörleri ve / veya fırsatlarını belirlemek  açısından yararlıdır.

Tesis dışı tesislerden atık su kalite testi sonuçlarını talep ederek bir Tesis, Tesis dışı tesisten çevreye bırakılan arıtılmış atık suyun, saha dışı arıtma tesisi ile Tesis arasındaki izinle ilgili kendi Tesis boşaltma uygunluğuna ek olarak uygun olmasını sağlar.

Tesisiniz, saha dışındaki 3. taraflarca yapılan arıtmayı kontrol etmiyor olsa da, herhangi bir uygunsuzluğun farkında olmak ve tesisin uyumsuzluklara ne ölçüde katkıda bulunduğunu bilmek önemlidir. Buna ek olarak, tesisiniz uyumsuzluğa katkıda bulunuyorsa, soru, tesisinizin neden olduğu sorunun çözümüne yardımcı olmak için bir planı olup olmadığından emin olmak için denetleme görevi görür. Bir site, tesis dışında arıtma üzerinde doğrudan kontrol sahibi olamayacağından veya bunu sürekli gözlemleyemeyeceğinden, bu seviye 1 yerine seviye 2’ye dahil edildi.

Teknik Rehberlik: 

Atık su kalitesi raporlarını elde etmek için dış mekan Atık su arıtma tesisi ile iletişime geçtiğinize dair kanıt gösterebildiğiniz sürece, Tesis bu soru için puan alacaktır. Talep belgesini ve reddinin kanıtını sağlayabildiğiniz sürece, tesis dışı atık su arıtma tesisi reddedilirse cezalandırılamazsınız.

NOT: 3. taraf atık su arıtma tesisi, atık suyu çevrimiçi olarak gönderirse, fabrika bu soruya “evet” cevabını verebilir.

Bazen tesis dışı atık su arıtma tesisi, atık suyu boşaltmak için tesis için bir standart belirleyebilir ve fazla olan parametreler için tesisten daha fazla ücret isteyebilir. Bu sizin için de geçerliyse, durumunuzu açıklayın ve tesisinizden doğru değerlendirmeyi yapmakla ilgili ise örnekler verin. Ek bir ücret alınması durumunda düşük bir limit konulması izin limiti sayılmamalıdır. Yine de izine uyum göstermek zorundalardır.

Sonuç talep ettiyseniz ve 3. taraf atık su arıtma tesisinin limitler ile uyumlu olmadığını öğrenirseniz, lütfen tesisinizin uyumsuzluğa katkısı olup olmadığını açıklayın. Evet ise, tesisiniz bunu nasıl çözdü? Test sonuçlarını talep ettiyseniz ancak sonuçları alamadıysanız, lütfen ne olduğunu anlatınız.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

Evet

 • Gerekli Belgeler:
  • Atıksu kalite kayıtları ve / veya saha dışı atıksu arıtma tesisi alma talebinizin son belgeleri
  • Son yıllardaki (yıl içinde, ancak ideal olarak daha sık olarak) tesis dışı atık su arıtma tesisi kalite kayıtları (eğer varsa)
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Atık su kalitesinden sorumlu kilit personel, ortak Atık su arıtma tesisinden toplanan Atık su kalite test sonuçlarının sonuçlarını açıklar.
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Örnekleme sonuçları tesisin çalışma koşullarını yansıtıyor mu?

Atık Su – Seviye 3

Questions
 • Arıtılan ve yeniden üretim süreçlerinizde işleme sokulan atık su yüzdesini girin

Önerilen Yükleme: a) Kapalı döngü geri dönüşümü gösteren kayıtlar (proses suyundan proses suyuna); b) Geri dönüşüm için suyun toplandığı yere veya geri dönüşümü sağlanan suyun kullanıldığı yere göre su azaltma faaliyetlerinin listesi.

Eğer üretim atık suyunuzu üretim süreçlerinde yeniden kullanmak ve/veya geri kazandırmak için atık su arıtma işlemi uyguluyorsanız, lütfen Evet cevabını seçin. Tekrar kullanılan ve/veya geri dönüştürülmüş su, üretim süreçlerinde kullanılmalıdır – sulama, tuvalet gibi diğer kullanımlar hariçtir. Gerçek arıtma teknolojileri, membran filtrasyonu veya Sıfır Sıvı Boşaltımı gibi kimyasal veya biyolojik olabilmektedir.

Puanlamaya ilişkin not:

 • %50 veya daha fazlasının yeniden kullanımı/geri dönüştürülmesi = tam puan
 • Hayır veya bilinmiyor = sıfır puan

Bu sorunun amacı nedir?

Bu soru, yeniden kullanım / geri dönüşüm için gerekli olan yenilikçi teknolojiyi teşvik etmeye ve toplam tatlı su kullanımı ayak izini azaltmaya odaklanmıştır.

Bu teknoloji, üretim süreçleri için tatlı suyun çekilmesini hemen hemen ortadan kaldırır.

Teknik Rehberlik:

Belli bir prosesteki atık su başka bir prosesin kalite gereksinimlerini karşılamadığında, genellikle basit bir şekilde arıtılır ve boşaltılır. Bunun yerine, bir tesis bu atık suyu tesis içindeki başka bir prosesin kalite şartlarını karşılamak üzere (kimyasal veya biyolojik olarak) arıtırsa, bu suyu yeniden kullanmak / geri dönüştürmek olarak kabul edilir. Her prosesin olabildiğince verimli çalışmasını sağlamak için proses optimizasyonunun haricinde, suyun geri dönüşümü ve tekrar kullanılması tatlı su kullanımını azaltmak için en yaygın mekanizmalardır. Yeniden kullanım için, bir prosesteki atık su, ilave arıtma olmadan ikinci bir işlemde kullanılmak üzere kalite kriterlerini hala karşılayabilir. Bu, aynı su hacmini birden fazla kez kullanır ve ikinci işlemde tatlı su gereksinimini azaltır.

Bir tesis içinde toplam suyun %100’ünün geri dönüşümü kapalı döngüdür. Bu, buharlaşma gibi doğal su kaybı hariç, tesisin işletilmesi için önemli miktarda tatlısu kullanımına ihtiyaç duyulmadığı anlamına gelir. Ön işlem, buharlaştırma ve kristalleştirme gibi basamakları içeren Sıfır sıvı boşaltma (ZLD) teknolojileri, tüm atık suyun geri kazanılmasını ve tekrar kullanılmasını kolaylaştırır.

Atık suyu Ters Osmoz (RO) ve nanofiltreleme teknolojileri kullanarak arıtan ve atık suyun %80’ini yeniden kullanan ama membrandan reddedilen suyun saha dışı ETP’lere gönderildiği bir tesis, membran teknolojilerinden reddedilen suyun TDS’si boşaltılan normal atık sudan daha tehlikeli değerlendirildiğinden ZLD olarak değerlendirilmez.

Bu su tekrar proses suyu olarak kullanılmalıdır. Sulama ve tuvalet gibi diğer kullanımlar buna dahil değildir.

Bu Nasıl Doğrulanacak:

 • Gerekli Belgeler:
  • Tesis, proses atık suyunu, proses suyu olarak yeniden kullandığını ve/veya geri dönüştürdüğünü belgelendirilmiş kayıtlarla ispatlayabilir. Burada sağlanan yüzdelerin su çekme ve su dengesi (varsa) temel alınarak doğru olup olmadığını değerlendirmek için lütfen Su bölümündeki dokümanlara tekrar bakın.
  • Su azaltma başarılarını aşağıdakilere göre listeleyin:
   • geri dönüşüm için suyun elde edildiği yer
   • geri dönüşümlü suyun kullanıldığı yer
   • geri dönüşüm işleminin akış diyagramı
 • Görüşmede Sorulacak Sorular:
  • Yönetim ve sorumlu çalışanlar, atık suyun nasıl yeniden kullanıldığını ve / veya proses suyu olarak nasıl geri dönüştürüldüğünü tarif edebilir / gösterebilir
 • İnceleme – Fiziksel olarak Bakılması Gereken Hususlar:
  • Proses suyunun tekrar kullanılması / geri dönüştürülmesi için ekipmanların gözlemlenmesi
  • Ekipmanın ayrıntılı açıklaması (işlev, su tüketiminin faydaları, yaş, bakım, vb.)
  • Lütfen ekipmanın resmini çekin
  • Tüm atık suyun boşaltılmadan önce arıtımdan (yukarıda önceki sorularda belirtildiği gibi) geçtiğini onaylayın.

 

top
X