1. Xác Minh Là Gì?

Việc xác minh đảm bảo rằng cơ sở của bạn đã hoàn thành chính xác tất cả các phần của Higg FEM – giúp họ tự đánh giá độ tin cậy và chính xác cần thiết để chia sẻ công khai.

Việc xác minh bản tự đánh giá FEM được thực hiện bởi người xác minh được SAC bên thứ ba hoặc bên thứ hai phê duyệt. Người xác minh được chọn và được thuê để xem xét địa điểm của cơ sở. Người xác minh là người duy nhất chịu trách nhiệm xác nhận tính chính xác của đánh giá.

S khác bit gia xác minh FEM và đánh giá truyn thng là gì?

Higg FEM không phải là một cuộc đánh giá đạt/không đạt. Đó chỉ đơn giản là một phương tiện để xác minh rằng cơ sở đã hiểu và trả lời bản tự đánh giá của FEM một cách chính xác. Dữ liệu và điểm số đã được xác minh cung cấp thông tin đáng tin cậy về hiệu suất môi trường của cơ sở, giảm nhu cầu phải thực hiện nhiều đánh giá độc quyền.

Để có mô tả đầy đủ và thông tin về quy trình xác minh, vui lòng truy cập trang xác minh FEM của chúng tôi tại đây.

2. Cơ Quan Xác Minh Được Chấp Thuận

Tìm danh sách đầy đủ các cơ quan xác minh được SAC phê duyệt tại đây.

3. Quy Trình Xác Minh

Tổng quan cấp cao về quy trình xác minh mà cơ sở sẽ phải trải qua để hoàn thành và đăng vFEM.

  1. Cơ sở hoàn thành và đăng bản tự đánh giá của họ, đồng thời mua vFEM.
  2. Cơ sở chọn một cơ quan xác minh từ các tùy chọn có sẵ
  3. Cơ quan xác minh xác nhận và chỉ định người xác minh.
  4. Người xác minh và cơ sở bố trí thời gian để xác minh tại chỗ hoặc ngoài cơ sở, đồng thời, hoàn tất quá trình xác minh, bao gồm cả việc người xác minh điền thông tin vào vFEM.
  5. vFEM được hoàn thành và cơ sở có 14 ngày để xem xét cũng như tranh luận mọi nội dung trong bản đánh giá vFEM trước khi tài liệu này được hoàn thiện và đăng tả Trạng thái vFEM sẽ thay đổi thành VRF và sau đó các thương hiệu sẽ xem được thông tin.

4. Báo Cáo Kết Quả vFEM

Câu Hi B Gn C

Báo cáo này nêu bật những câu trả lời không phù hợp với các yêu cầu pháp lý.

Thông Báo Ca Người Xác Minh

Báo cáo này hiển thị các câu hỏi mà người xác minh cảm thấy câu trả lời tự đánh giá là không chính xác hoặc không có câu trả lời. Báo cáo này hiển thị refID, câu hỏi, phản hồi tự đánh giá, cũng như lựa chọn xác minh và người xác minh phản hồi và dữ liệu đã chỉnh sửa.

top