Lựa chọn người dùng FEM

Người Dùng Cơ Sở

Nếu bạn là một cơ sở đang tìm cách hoàn thành FEM, hãy nhấp vào đây.

Người Dùng Thương Hiệu

Nếu bạn là một thương hiệu hoặc nhà bán lẻ truy cập các mô-đun FEM được chia sẻ, hãy nhấp vào đây.

Người Xác Minh

Nếu bạn là cơ quan xác minh và cần thông tin về xác minh, hãy nhấp vào đây.

Người Dùng Khác

Các đại lý tìm nguồn hàng, các nhà cung cấp và những người dùng khác, hãy nhấp vào đây.