Người Dùng Thương Hiệu

Giới Thiệu về Higg FEM

S dng Môđun Môi Trường Cơ S Higg đ đánh giá tác đng môi trường trong vic sn xut sn phm ti các cơ s – t s dng nước, qun lý cht thi, đến s dng hóa cht và năng lượng – nhm xác đnh đim mnh và tìm ra vn đ có th ci thin. 

Đọc Thêm

Chuẩn Bị cho Phát Hành FEM

Nm được cách trin khai thành công FEM cho các đi tác trong chui cung ng, bao gm c cách chun b, quy trình cho cơ s vt cht và giá tr gia tăng ca vic đưa Bn Xem Trước Điu Kin vào yêu cu ca bn. 

Đọc Thêm

Nắm Được Kết Quả FEM

Tìm hiu cách đc và gii thích đim FEM, báo cáo kết qu (bao gm c báo cáo phát thi KNK), phân tích FEM ngoi tuyến và cách s dng tính năng Đo Đim Chun.

Tìm Hiểu Thêm

Xác Minh FEM

Khám phá quy trình xác minh ca FEM, bao gm c thông tin tng quan v quy trình, nhng người xác minh đã được phê duyt, cũng như các báo cáo kết qu b sung t các FEM đã được xác minh. 

Tìm Hiểu Thêm

Câu Hỏi Thường Gặp

Đc câu tr li cho các câu hi thường gp. Chúng tôi đây đ h tr bn!

Tìm Hiểu Thêm