Người Dùng Khác

Giới Thiệu về FEM

S dng Môđun Môi Trường Cơ S Higg đ đánh giá tác đng môi trường trong vic sn xut sn phm ti các cơ s – t s dng nước, qun lý cht thi, đến s dng hóa cht và năng lượng – nhm xác đnh đim mnh và tìm ra vn đ có th ci thin. 

Đọc Thêm

Nắm Được Kết Quả FEM

Tìm hiu cách đc và gii thích đim FEM, báo cáo kết qu (bao gm c báo cáo phát thi KNK), phân tích FEM ngoi tuyến và cách s dng tính năng Đo Đim Chun.

Đọc Thêm

Câu Hỏi Thường Gặp

Đc câu tr li cho các câu hi thường gp. Chúng tôi đây đ h tr bn!

Đọc Thêm

X