1. Thiết Lập Xác Minh

Đảm bảo tài khoản của bên xác minh (VB) đã được thiết lập và người xác minh được phê duyệt đã tham gia tài khoản.

  • Đối với VB của bên thứ ba: chọn loại tài khoản là “Bên Xác Minh” và loại tổ chức là “Nhà Cung Cấp Dịch Vụ”.
  • Đối với VB của bên thứ hai: tạo tài khoản dưới dạng tài khoản thương hiệu thông thường, chọn loại tài khoản là “Thương Hiệu” và loại tổ chức là “Thương Hiệu/Nhà Bán Lẻ”. Nhóm hỗ trợ Higg và SAC sẽ kích hoạt chức năng xác minh cho tài khoản của bạ Vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký tài khoảntại đây .

Để bắt đầu quy trình xác minh:

  1. Chủ sở hữu/quản trị viên của bên xác minh chấp nhận yêu cầu xác minh của cơ sở.
    • Cơ sở phải liên hệ và xác nhận với tổ chức VB trước khi chọn họ làm VB trên nền tảng Higg.
  1. VB nhấp vào “Chấp Nhận Xác Minh” để chấp nhận yêu cầu xác minh từ tài khoản cơ sở đã chọn bạn làm VB thông qua thẻ “Yêu Cầu Xác Minh”.
  1. Quản trị viên VB chỉ định người xác minh để xác minh FEM
  • Nhấp vào “Quản Lý Người Xác Minh” rồi chọn hộp kiểm để chỉ định người xác minh. Chọn nhiều hộp để chỉ định nhiều người xác minh.
  • Để thay đổi người xác minh, bạn có thể bỏ chọn hộp kiểm phía trước người xác minh đó rồi chọn người xác minh khá

2. Quy Trình Xác Minh

Để xem mô tả đầy đủ về các quy trình xác minh cũng như thông tin quan trọng khác bao gồm giao thức xác minh và sổ tay QA, vui lòng truy cập trang xác minh FEM của chúng tôi tại đây .