Người Xác Minh

Giới thiệu về Higg FEM

S dng Môđun Môi Trường Cơ S Higg đ đánh giá tác đng môi trường trong vic sn xut sn phm ti các cơ s – t s dng nước, qun lý cht thi, đến s dng hóa cht và năng lượng – nhm xác đnh đim mnh và tìm ra vn đ có th ci thin. 

Đọc Thêm

Chuẩn Bị để Xác Minh FEM

Nm được nhng thay đi chính và ni dung cp nht quan trng đi vi FEM và chun b đ bt đu quá trình xác minh.  

Đọc Thêm

Xác Minh FEM

Tìm hiu cách xác minh FEM, bao gm c qun lý tài khon, quy trình xác minh và thông tin b sung quan trng như Quy Tc ng X ca Người Xác Minh.

Tìm Hiểu Thêm

Tài Nguyên Bổ Sung

Tìm thông tin b sung v giao thc người xác minh và các ngun h tr đ hoàn thành vic xác minh, cũng như thông tin v cách tr thành người xác minh FEM. 

Tìm Hiểu Thêm

Câu Hỏi Thường Gặp

Câu tr li cho các câu hi thường gp – sp có