Người Dùng Cơ Sở

Giới Thiệu về FEM

S dng Môđun Môi Trường Cơ S Higg đ đánh giá tác đng môi trường trong vic sn xut sn phm ti các cơ s – t s dng nước, qun lý cht thi, đến s dng hóa cht và năng lượng – nhm xác đnh đim mnh và tìm ra vn đ có th ci thin. 

Đọc Thêm

Chuẩn Bị cho FEM

Nm được nhng thay đi chính và ni dung cp nht quan trng đi vi FEM và chun b đ bt đu quá trình t đánh giá.  

Đọc Thêm

Hoàn Thành FEM

Tìm hiu cách hoàn thành FEM hoc Nn Tng Cho Cơ S, bao gm c cách thc hin đánh giá trc tuyến hoc ngoi tuyến, hướng dn tng câu hi và nhiu ni dung khác.

Tìm Hiểu Thêm

Hiểu rõ các Kết Quả FEM

Khi bn đã hoàn thành FEM, hãy tìm hiu cách đc và gii thích đim FEM, báo cáo kết qu (gm báo cáo phát thi KNK), phân tích FEM ngoi tuyến và cách s dng tính năng Đo Đim Chun. 

Tìm Hiểu Thêm

Xác Minh (vFEM)

Khám phá quy trình xác minh ca FEM, bao gm c thông tin tng quan v quy trình, nhng người xác minh đã được phê duyt, cũng như các báo cáo kết qu b sung t các FEM đã được xác minh. 

Tìm Hiểu Thêm

Câu Hỏi Thường Gặp

Đc câu tr li cho các câu hi thường gp. Chúng tôi đây đ h tr bn!

Tìm Hiểu Thêm