Thông tin Địa điểm & Giấy phép Cơ sở 2021

Thông tin Địa điểm & Giấy phép Cơ sở

Phản hồi của bạn cho các câu hỏi về thông tin địa điểm sẽ được sử dụng để phân loại nhà máy của bạn cho các phân tích so sánh. Vui lòng hoàn tất phần này trước khi chuyển sang phần khác của mô-đun.

Bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về giấy phép của địa điểm của bạn trên trang này. Mục đích của mục này là để xác định tình trạng tuân thủ của bạn với các giấy phép môi trường có liên quan. Vui lòng bao gồm sự tuân thủ với bất cứ quy tắc hoặc quy định nào mà cơ sở của bạn phải tuân thủ ví dụ như giấy cấp phép, giấy ủy quyền, giấy phép, đăng ký, giấy chứng nhận hoặc tài liệu tuân thủ khác. Ví dụ về các yêu cầu không phải là giấy phép là các báo cáo cho cơ quan chức năng hàng năm theo quy định và đăng ký bắt buộc cho các hóa chất cụ thể.

Vui lòng lưu ý rằng phần Thông tin Địa điểm và Giấy phép KHÔNG ĐƯỢC CHẤM ĐIỂM. Điều này có nghĩa là bạn không nhận được điểm về việc tuân thủ. Tuy nhiên, bạn phải có giấy phép hoạt động hợp lệ để đạt được điểm trong Mô-đun Môi trường Cơ sở. Nếu bạn trả lời là “Không” cho câu hỏi “Địa điểm nhà máy của bạn có giấy phép hoạt động hợp lệ không?”, thì bạn sẽ bị điểm KHÔNG cho toàn bộ mô-đun.

Chọn quốc gia hoặc khu vực sở tại của cơ sở của bạn

Chọn ngành áp dụng cho việc sản xuất của cơ sở của bạn (tức là các loại sản phẩm mà bạn đang sản xuất hoặc chế biến).

Vui lòng chọn tất cả các loại áp dụng cho địa điểm của bạn

Ví dụ: Nếu bạn là một cơ sở Cắt-May cũng thực hiện in lưới hoặc xử lý ướt tại địa điểm, thì bạn sẽ chọn cả Lắp ráp Sản phẩm Cuối cùng VÀ In, Giặt và Nhuộm Sản phẩm.

Ví dụ cho Hàng cứng: Nếu bạn là cơ sở đảm nhận lắp ráp sản phẩm cuối cùng và sản xuất các thành phần cứng tại chỗ, thì bạn sẽ chọn cả Lắp ráp Sản phẩm Cuối cùng VÀ Sản xuất Trang trí & Linh kiện Cứng (Nhựa, Kim loại, Gỗ).

Lắp ráp Sản phẩm Cuối cùng – cơ sở liên quan đến sản xuất thành phẩm/lắp ráp sản phẩm cuối cùng

In, Nhuộm và Giặt Sản phẩm – các cơ sở liên quan đến in và nhuộm vật liệu, bao gồm cả chế biến ướt và giặt là.

Sản xuất Vật liệu (vải, cao su, bọt, vật liệu cách nhiệt, vật liệu dẻo) – các cơ sở sản xuất và lắp ráp vật liệu (ví dụ như vải, da, nhựa, vật liệu cách nhiệt, bọt, kim loại, gỗ, sợi cacbon, v.v.)

Sản xuất Trang trí & Linh kiện Cứng (Nhựa, Kim loại, Gỗ) – cơ sở sản xuất các thành phần sản phẩm cứng (ví dụ như thanh kim loại, móc nhựa, thiết bị điện tử, v.v.) hoặc cơ sở sản xuất đồ trang trí sản phẩm (ví dụ như khóa kéo, nút, nhãn, v.v.)

Sản xuất Hóa chất & Nguyên liệu Thô – các cơ sở sản xuất hóa chất và nguyên liệu thô

Sản xuất Bao bì – các cơ sở sản xuất vật liệu đóng gói

Khác

Bạn sẽ được yêu cầu chọn quy trình nào được tiến hành tại cơ sở của bạn dựa trên loại cơ sở mà bạn chọn. (Ví dụ như in, dán)

Chọn quy trình sản xuất nào áp dụng cho cơ sở của bạn 

Chọn các loại vật liệu mà cơ sở của bạn sản xuất HOẶC sử dụng/xử lý. Xem định nghĩa của các tài liệu trong phần chú giải Hướng dẫn Sử dụng Higg.

Nhập tổng số ngày (không phải là phạm vi) ngày mà cơ sở đã hoạt động trong năm báo cáo. Ngày vận hành được coi là ngày khi sản xuất và/hoặc các hoạt động liên quan đến sản xuất (ví dụ như tải/vận chuyển sản phẩm/nguyên liệu thô) được tiến hành tại cơ sở.  Ngày vận hành nào có số giờ hoạt động HOẶC số công nhân ít hơn 50% thì tính ngày đó là 0,5 ngày. Trường hợp số giờ hoạt động HOẶC số lượng công nhân lớn hơn 50% thì tính ngày đó là 1 ngày.

Please enter the average number (not a range) of full-time and temporary employees that worked at the facility in this reporting year.  The calculation guidance below applies for both full-time and temporary employees.

How To Track Facility Data:

Facility’s should establish a process to track the number of workers in each pay period (e.g. weekly, bi-weekly, monthly). The average number of employees (full-time or temporary) can then be determined using the following guidance:

 1. Add the total number of employees your facility paid in all pay periods during the year.
 2. Count the number of pay periods your facility had during the year.
 3. Divide the number of employees by the number of pay periods.
 4. Round the answer to the next highest whole number to get the annual average number of employee (full-time or temporary)

For example:

 • Pay period 1: 520 employees
 • Pay period 2: 525 employees
 • Pay period 3: 545 employees
 • Average number of employees: 530 [(520+525+545)/3]

For Higg FEM Verification, it is recommended that summaries of this data available in a format that is easy to review [e.g. spreadsheet (e.g. Microsoft Excel) or similar data analytics program that allows export of data in a human readable format (e.g. Excel, csv)] and any relevant supporting evidence be readily available for review.

How This Will Be Verified:

 • Documentation Required:
  • Payroll/accounting records that show number of each worker category (full-time and temporary) in each pay period.
  • Payroll/accounting records that show the number pay periods in the reporting year.

vui lòng nhập số lượng trung bình (không phải là một khoảng) nhân viên toàn thời gian và tạm thời đã làm việc tại cơ sở trong năm báo cáo này.  Hướng dẫn tính toán dưới đây áp dụng cho cả nhân viên toàn thời gian và nhân viên tạm thời.

Cách Theo dõi Dữ liệu Cơ sở:

Cơ sở cần phải thiết lập một quy trình để theo dõi số lượng công nhân trong mỗi kỳ trả lương (ví dụ: hàng tuần, hai tuần một lần, hàng tháng). Sau đó, số lượng nhân viên trung bình (toàn thời gian hoặc tạm thời) có thể được xác định theo hướng dẫn sau đây:

 1. Thêm tổng số nhân viên mà cơ sở của bạn đã trả tiền trong tất cả các kỳ trả lương trong năm.
 2. Đếm số kỳ trả lương mà cơ sở của bạn đã có trong năm.
 3. Chia số lượng nhân viên cho số kỳ trả lương.
 4. Làm tròn câu trả lời đến số nguyên cao nhất tiếp theo để có số lượng nhân viên trung bình hàng năm (toàn thời gian hoặc tạm thời)

Ví dụ:

 • Kỳ trả lương 1: 520 nhân viên
 • Kỳ trả lương 2: 525 nhân viên
 • Kỳ trả lương 3: 545 nhân viên
 • Số lượng nhân viên trung bình: 530 [(520+525+545/3)]

Đối với Xác minh bằng phương pháp Higg FEM, chúng tôi khuyến nghị các bản tóm tắt dữ liệu này cần phải có sẵn ở định dạng dễ xem xét [ví dụ: bảng tính (ví dụ: Microsoft Excel) hoặc chương trình phân tích dữ liệu tương tự cho phép xuất dữ liệu ở định dạng con người có thể đọc được (ví dụ: Excel, csv)] và mọi bằng chứng hỗ trợ có liên quan cần phải luôn sẵn sàng để xem xét.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Bảng lương/hồ sơ kế toán thể hiện số lượng của từng loại công nhân (toàn thời gian và tạm thời) trong mỗi kỳ trả lương.
  • Bảng lương/hồ sơ kế toán thể hiện số kỳ trả lương trong năm báo cáo.

Khối lượng hàng năm của cơ sở của bạn là bao nhiêu?

Báo cáo tổng số lượng sản phẩm được vận chuyển/bán trong năm dương lịch vừa qua.

Tổng số lượng sản phẩm được vận chuyển/bán không được bao gồm tổng số lượng từ chối trong năm dương lịch vừa qua.

Tại sao chúng tôi sử dụng số lượng vận chuyển/bán thay vì sản lượng hàng năm?

Lý do chính là để tạo ra một số liệu sản xuất phù hợp mà tất cả các cơ sở đều có thể theo dõi và cuối cùng, dữ liệu đó có thể so sánh được với điểm chuẩn của ngành. Ngoài ra, sử dụng số lượng vận chuyển/bán như số liệu là để ngăn chặn sản xuất quá mức hoặc không cần thiết bao gồm sản phẩm thừa, bán thành phẩm, mẫu và đồ loại bỏ cũng là một mối quan tâm về môi trường.

Chúng tôi hiểu rằng một số sản phẩm có thể phải được vận chuyển/bán sau năm dương lịch mà sản phẩm thực sự được sản xuất. Hạn chế của việc sử dụng số lượng vận chuyển/bán là – lượng năng lượng, nước và chất thải được báo cáo không bao gồm các sản phẩm được sản xuất trong cùng một năm dương lịch mà được vận chuyển trong năm tiếp theo, thay vào đó, điều đó sẽ bao gồm một số sản phẩm được vận chuyển trong cùng năm nhưng thực sự được sản xuất trong năm trước. Bằng cách coi đây là một thông lệ trong nhà máy hàng năm, tác động đến tổng số lượng vận chuyển/bán sẽ tương đối hạn chế. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ trường hợp đặc biệt nào mà gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả môi trường của cơ sở (ví dụ như chứng minh mức tiêu thụ năng lượng/nước được cải thiện), thì chúng tôi khuyến khích các nhà máy nên liên lạc với các bên liên quan để giải thích về tình huống của họ nếu cần thiết.

Chọn một đơn vị: 

  • Mét khối (m3)
  • Kilogram
  • Mét
 • Số Phút Tiêu chuẩn được Phép (SAM)
 • Thước Anh vuông
 • Đơn vị (chiếc hoặc cặp)

ĐƠN VỊ: Đơn vị hàng năm của bạn sẽ được sử dụng để tiêu chuẩn hóa đường cơ sở, tiêu chuẩn hóa mục tiêu  và tiêu chuẩn hóa việc giảm giảm thiểu trong các hợp phần Higg về Năng lượng, Nước và Chất thải rắn và cũng có thể được sử dụng cho mục đích so sánh với điểm chuẩn. Vui lòng chọn đơn vị đại diện tốt nhất cách nhà máy của bạn theo dõi khối lượng hàng năm. Điều này có nghĩa là bạn cần thực hiện chuyển đổi đơn vị để chọn một đơn vị từ danh sách được cung cấp. Ví dụ, nếu bạn theo dõi lượng hàng năm theo bộ vuông, thì bạn sẽ cần phải chuyển đổi thành thước Anh vuông.

 

Báo cáo Số Phút Tiêu chuẩn được Phép trong FEM

Các sản phẩm khác nhau sử dụng lượng thời gian và nguồn lực khác nhau trong quá trình sản xuất, do đó sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ tài nguyên (tức là năng lượng, nước được sử dụng, v.v). Đơn vị Số Phút Tiêu chuẩn cho Phép (SAM) là một số liệu cung cấp chỉ số về thời gian được phép để sản xuất một sản phẩm của công nhân bao gồm các hạn mức chung (ví dụ: hiệu suất, máy móc, cá nhân, hạn mức về mệt mỏi, v.v). Chỉ số sản xuất này có thể được sử dụng để sau đó liên hệ mức tiêu thụ tài nguyên và tác động môi trường với các loại sản phẩm khác nhau hoặc được cộng lại với nhau và được sử dụng làm thước đo để chuẩn hóa mức tiêu thụ tài nguyên và tác động môi trường đối với việc sản xuất trong khoảng thời gian (ví dụ: một năm dương lịch). Cần phải lưu ý rằng SAM sẽ khác nhau tùy theo loại sản phẩm (ví dụ: quần đùi so với áo khoác).

 

Hàng năm, việc theo dõi SAM về năng lượng, nước và các thông số khác sẽ cho phép các cơ sở đánh giá hiệu quả tiêu thụ tài nguyên và giúp cung cấp thông tin về việc cải thiện hiệu suất.

 

Khi báo cáo khối lượng sản xuất theo SAM, người dùng phải báo cáo TỔNG SỐ SAM cho năm báo cáo chứ không phải là SAM RIÊNG LẺ cho từng loại sản phẩm được sản xuất tại cơ sở của bạn.

 

Khi các giá trị SAM riêng lẻ được biết cho một sản phẩm cụ thể, thì SAM của sản phẩm đó có thể được nhân với số lượng sản phẩm được vận chuyển/bán. Điều này được thực hiện cho tất cả các loại/danh mục sản phẩm và tổng số được tính toán để đạt được TỔNG SAM. Tổng số này được báo cáo là “Khối lượng Hàng năm”.

Ví dụ cho cơ sở May mặc:

Loại sản phẩmQuy trìnhSAM cho mỗi sản phẩmSố lượng sản phẩm được vận chuyển/bán trong năm báo cáoTổng SAM cho mỗi loại sản phẩm
Áo thun có cổ

Cắt

May

Đóng gói

15100.00015 x 100.000= 1.500.000
 
Áo thun cổ chữ V

Cắt

May

Đóng gói

12500.00012 x 500.000 = 6.000.000
Tổng SAM7.500.000

Ví dụ cho cơ sở sản xuất Hàng cứng:

Loại sản phẩmQuy trìnhSAM cho mỗi sản phẩmSố lượng sản phẩm được vận chuyển/bán trong năm báo cáoTổng SAM cho mỗi loại sản phẩm
Ba lô

Cắt

Ép keo

May

Lắp ráp

Đóng gói

4520.00045 x 20.000= 900.000
 
Lều

Cắt

Ép keo

May

Lắp ráp

Đóng gói

6030.00060 x 30.000= 1.800.000
Bàn cắm trại

Cắt

Lắp ráp

Đóng gói

15010.00015 x 100.000= 1.500.000
Tổng SAM4.200.000

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để tính SAM, tuy nhiên nếu một phương pháp nhất quán được sử dụng cho tất cả các sản phẩm, thì điều này sẽ tạo ra dữ liệu có thể so sánh được có thể được so sánh giữa các năm.   Dưới đây là một số tài nguyên xem xét các phương pháp khác nhau xác định SAM (thường được sử dụng thay thế cho nhau với Giá trị Phút Tiêu chuẩn hoặc SMV):

Nếu bạn muốn yêu cầu bổ sung một đơn vị bị thiếu, thì vui lòng truy cập địa chỉ https://support.higg.org và chọn “Phản hồi” (Feedback) để gửi phản hồi để được xem xét.

 

Cách Theo dõi Dữ liệu Cơ sở:

 

Cơ sở cần phải thiết lập một quy trình để theo dõi lượng sản phẩm được vận chuyển/bán trong năm dương lịch vừa qua. Đối với Xác minh bằng phương pháp FEM, chúng tôi khuyến nghị rằng các bản tóm tắt của dữ liệu này (ví dụ: hồ sơ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) được theo dõi ở định dạng dễ xem lại [ví dụ: bảng tính (ví dụ: Microsoft Excel) hoặc chương trình phân tích dữ liệu tương tự cho phép xuất dữ liệu ở định dạng con người có thể đọc được (ví dụ: Excel, csv)] và mọi bằng chứng hỗ trợ có liên quan luôn sẵn sàng để xem xét trong quá trình Xác minh.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc
  • Hồ sơ sản xuất, bán hàng, lô hàng sản phẩm thể hiện số lượng sản phẩm đã xuất xưởng/bán được trong năm báo cáo.

Tải lên được Đề xuất: Sơ đồ quy trình xử lý nước và/hoặc thủy lực của cơ sở

Tài liệu tham khảo: https://www.wateractionplan.com/management-and-use-of-chemical-products 

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc 
  • Sơ đồ quy trình xử lý nước và sơ đồ thủy lực của cơ sở
  • Các giấy phép, nếu được yêu cầu

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Các Chương trình Công nghiệp cho phép các cơ sở xây dựng các chương trình và thực hành mạnh mẽ có thể cải thiện tính bền vững tổng thể hoặc các khu vực tác động cụ thể.  Có một loạt các chương trình công nghiệp liên quan đến Bền vững Môi trường tập trung vào việc hỗ trợ các cơ sở trong việc xác định các tác động môi trường và cung cấp các giải pháp hoặc tiêu chuẩn thực hành có thể giúp giảm thiểu tác động đến môi trường (ví dụ như Sạch theo Thiết kế (CbD) của Viện Tác động Dệt may, Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu của Trao đổi Dệt may (GRS), ZDHC CleanChain, Đối tác Hệ thống bluesign, v.v.)

 

Các cơ sở có thể chọn các chương trình từ danh sách trong Higg FEM hoặc chọn Khác để thêm các chương trình không được liệt kê. Lưu ý: Các kế hoạch đánh giá thương hiệu hoặc khách hàng cụ thể bao gồm các khía cạnh môi trường sẽ không được báo cáo trong câu hỏi này vì trọng tâm là các chương trình hoặc sáng kiến bền vững trong ngành rộng hơn, chẳng hạn như những điều được liệt kê trong Higg FEM. 

 

Các cơ sở cũng có thể sử dụng các chương trình được liệt kê để xác định các chương trình hoặc sáng kiến công nghiệp có thể được xem xét áp dụng. 

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Tài liệu về TẤT CẢ các chương trình mà cơ sở đã tham gia hoặc đăng ký, trong đó bao gồm tên của chương trình, bất kỳ chứng nhận hoặc tuyên bố nào về việc đăng ký chương trình. 
  • Kết quả của chương trình công nghiệp (ví dụ như chứng nhận), nếu có.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Nhân viên của cơ sở chịu trách nhiệm quản lý hoặc thực hiện chương trình hiểu biết về các yêu cầu hoặc sáng kiến của chương trình và những gì cần thiết để đáp ứng hoặc duy trì các yêu cầu của chương trình (ví dụ như duy trì chứng nhận)
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các thực hành của cơ sở và quan sát tại chỗ phù hợp với các yêu cầu hoặc sáng kiến của chương trình được báo cáo.

Giấy phép

Mục đích của mục này là để xác định tình trạng tuân thủ của bạn với các giấy phép môi trường có liên quan. Vui lòng bao gồm sự tuân thủ với bất cứ quy tắc hoặc quy định nào mà cơ sở của bạn phải tuân thủ ví dụ như giấy cấp phép, giấy ủy quyền, giấy phép, đăng ký, giấy chứng nhận hoặc tài liệu tuân thủ khác. Ví dụ về các yêu cầu không phải là giấy phép là các báo cáo cho cơ quan chức năng hàng năm theo quy định và đăng ký bắt buộc cho các hóa chất cụ thể.  

Xin lưu ý rằng tất cả các tài liệu được tải lên, bao gồm tài liệu được yêu cầu và tài liệu được đề xuất, thông qua Higg FEM được hiển thị cho bên liên quan mà cơ sở của bạn đã chia sẻ mô-đun của họ.  

Vui lòng lưu ý rằng phần này KHÔNG ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM. Điều này có nghĩa là bạn không nhận được điểm về việc tuân thủ. Tuy nhiên, bạn phải tuân thủ để đạt được bất kỳ điểm nào trong Module Môi trường Cơ sở. Nếu địa điểm nhà máy của bạn không có giấy phép hoạt động hợp lệ và hiện hành, thì bạn sẽ bị 0 điểm cho toàn bộ mô-đun.

Vui lòng tải lên một bản sao của giấy phép hoạt động

Ý định của câu hỏi là gì?

Nhà máy của bạn phải đáp ứng các quy định cơ bản của địa phương trước khi tiến hành các hoạt động tuân thủ bền vững vượt trên sự mong đợi.   Câu hỏi này nhằm xác nhận rằng bạn có giấy phép hoạt động/giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ trước khi tiếp tục hoàn thành Higg Index.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Nếu bạn trả lời là “Không” hoặc “Không rõ” cho câu hỏi “Địa điểm nhà máy của bạn có giấy phép hoạt động/giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ không?”, thì bạn sẽ bị điểm KHÔNG cho toàn bộ Mô-đun Môi trường Cơ sở. Điều này là bởi vì phải có một giấy phép hoạt động hợp lệ và hiện hành để ghi điểm trong Mô-đun Môi trường Cơ sở.

 

Nếu bạn có giấy phép hoạt động đã hết hạn, thì bạn phải trả lời là “Không” cho câu hỏi này, ngay cả khi bạn đang trong quá trình cập nhật giấy phép hoạt động của bạn. Cần phải có giấy phép hoạt động hiện tại và hợp lệ để trả lời “Có” cho câu hỏi này.

 

Nếu pháp luật không yêu cầu giấy phép hoạt động, thì bạn nên trả lời là “Có” cho câu hỏi này và tải lên bằng chứng rằng giấy phép hoạt động là không bắt buộc theo luật địa phương.

 

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Bản sao giấy phép kinh doanh cập nhật, nếu có và bất kỳ giấy phép có liên quan nào khác
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Ai trong cơ sở có trách nhiệm đảm bảo giấy đăng ký kinh doanh được cập nhật?
  • Thủ tục cập nhật giấy đăng ký kinh doanh là gì?
  • Nếu người chịu trách nhiệm về việc cập nhật giấy đăng ký kinh doanh không có ở văn phòng, thì kế hoạch dự phòng để đảm bảo việc giấy đăng ký kinh doanh được cập nhật là gì?
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Tên trên Giấy đăng ký kinh doanh khớp với tên doanh nghiệp được nhìn thấy trên các địa điểm của cơ sở.

Nếu có, hãy mô tả vi phạm và kế hoạch hành động để cải thiện của cơ sở bạn

Tải lên được đề xuất: Bản sao thông báo vi phạm

 

Cơ sở của bạn hiện có bất cứ hồ sơ nào trong cơ sở dữ liệu của Viện Môi trường & Công cộng (IPE) không?

Tải lên được đề xuất: hồ sơ cơ sở dữ liệu IPE

 

Nếu có, cơ sở của bạn có đưa ra phản hồi cho cơ sở dữ liệu và/hoặc thực hiện các bước để xóa (các) hồ sơ khỏi cơ sở dữ liệu không?

Ý định của câu hỏi là gì?

Nhà máy của bạn phải đáp ứng các quy định cơ bản của địa phương trước khi tiến hành các hoạt động tuân thủ bền vững vượt trên sự mong đợi.   Câu hỏi này nhằm xác nhận rằng bạn có một quy trình để quản lý giấy phép địa phương và sự tuân thủ.

 

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Hướng dẫn IPE (các Liên kết Tiếng Trung)

Nếu có trụ sở tại Trung Quốc, thì đây là liên kết đến các tài liệu tham khảo của Cơ sở Dữ liệu IPE trong câu hỏi này: http://www.ipe.org.cn/IndustryRecord/Regulatory.aspx

Loại bỏ hồ sơ:

 • Tài liệu hướng dẫn loại bỏ hồ sơ (Tiếng Trung) (nhấn vào “监管记录处理方式“): http://www.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/SupplyGCA.aspx
 • Nếu địa điểm của bạn có một hồ sơ vi phạm và muốn cung cấp phản hồi của doanh nghiệp cho IPE và/hoặc thực hiện các bước để loại bỏ hồ sơ đó ra khỏi cơ sở dữ liệu, thì vui lòng liên hệ với ipe@ipe.org.cn

Hướng dẫn IPE (các Liên kết Tiếng Anh)

Nếu có trụ sở tại Trung Quốc, thì đây là liên kết đến các tài liệu tham khảo của Cơ sở Dữ liệu IPE trong câu hỏi này: http://wwwen.ipe.org.cn/IndustryRecord/Regulatory.aspx.

 

Loại bỏ hồ sơ:

 • Tài liệu hướng dẫn loại bỏ hồ sơ (Tiếng Anh) (nhấn vào “Cách Tiếp cận để Loại bỏ Hồ sơ” (Approaches to Record Removal)): http://wwwen.ipe.org.cn/GreenSupplyChain/SupplyGCA.aspx
 • Nếu địa điểm của bạn có một hồ sơ vi phạm và muốn cung cấp phản hồi của doanh nghiệp cho IPE và/hoặc thực hiện các bước để loại bỏ hồ sơ đó ra khỏi cơ sở dữ liệu, thì vui lòng liên hệ với ipe@ipe.org.cn 

Bạn còn bỡ ngỡ với IPE? Để bắt đầu với IPE, vui lòng truy cập các trang thông tin của IPE ở đây:

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc:
  • Bản sao của hồ sơ vi phạm do cơ quan chức năng về môi trường ban hành
  • Hồ sơ cơ sở dữ liệu IPE
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn:
  • Lý do cho hồ sơ vi phạm?
  • Các vấn đề được liệt kê trong hồ sơ vi phạm đã được giải quyết chưa?   Vui lòng mô tả cách thức và cung cấp bằng chứng (ví dụ như cài đặt và vận hành thiết bị mới, các kết quả kiểm tra cho thấy sự tuân thủ, v.v).
  • Những bước nào đã được thực hiện để giúp cơ sở ra khỏi danh sách IPE? (nếu áp dụng)
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất:
  • Các bằng chứng của các vấn đề được liệt kê trong hồ sơ vi phạm tại cơ sở
  • Các kế hoạch hành động để giải quyết các vấn đề cùng với nhân viên chịu trách nhiệm và tiến độ được theo dõi
  • Các liên lạc với IPE cho thấy cách vấn đề đang được giải quyết (nếu áp dụng)

Vui lòng lưu ý rằng giấy phép hành nghề của đơn vị xử lý chất thải nguy hại sẽ được yêu cầu trong phần Chất thải rắn.

Hướng dẫn Kỹ thuật:

Cần phải duy trì yêu cầu về giấy phép môi trường và tình trạng tuân thủ như là một phần trong các quy trình quản lý môi trường của bạn. Một số ví dụ về giấy phép là:

Giấy phép về không khí

 • Bao gồm các giấy phép hoặc các yêu cầu đối với khí thải từ các bộ phận phụ trợ (các nồi hơi, các máy phát điện chạy bằng dầu diesel, v.v)

Giấy phép về hóa chất có thể bao gồm:

 • Các yêu cầu đối với giấy phép quản lý hoá chất hoặc thỏa thuận, ví dụ như danh sách hoá chất đã được phê duyệt, hệ thống phân loại hóa chất, các quy trình xử lý hóa chất an toàn hoặc loại bỏ hóa chất (Hướng dẫn Quản lý Hóa chất ZDHC)
 • Sự tuân thủ theo REACH (Hướng dẫn Quản lý Hóa chất ZDHC)
 • Bao gồm sự tuân thủ hoặc tất cả các luật/quy định/giấy phép cần thiết cho các hóa chất cụ thể. Ví dụ: Việc mua Kali Permanganat (Thuốc Tím) bị kiểm soát và phải đăng ký với cảnh sát là bắt buộc ở một số quốc gia. Đây không phải là một giấy phép mà là đăng ký theo yêu cầu của pháp luật – do đó nó phải được bao gồm ở đây.

Điều Này Sẽ được Xác minh Như thế nào:

 • Tài liệu Bắt buộc: 
  • Bản sao của TẤT CẢ các giấy phép/đăng ký môi trường cập nhật áp dụng cho cơ sở tính đến ngày/năm khi việc xác minh diễn ra, cũng như mọi giấy phép/đăng ký hiện hành cho năm báo cáo.
 • Các Câu hỏi Phỏng vấn: 
  • Ai trong cơ sở có trách nhiệm đảm bảo các giấy phép được cập nhật?
  • Thủ tục cập nhật các giấy phép là gì?
  • Nếu người chịu trách nhiệm về việc cập nhật các giấy phép không có ở văn phòng, thì kế hoạch dự phòng để đảm bảo việc giấy phép được cập nhật là gì?
 • Kiểm tra – Những Điều Cần Tìm kiếm về mặt Vật chất: 
  • Tên trên các giấy phép khớp với tên doanh nghiệp được nhìn thấy tại các địa điểm của cơ sở.
  • Địa chỉ trên các giấy phép khớp với địa điểm của cơ sở.